Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 31 HARI ISNIN TARIKH 21/8/2017

Bil
Kelas 2 4 orang
Murid
Masa 8:30 ~ 9:30 pagi Tempoh 60 minit
Mata
Bahasa Melayu Tajuk Poster untuk Adik
Pelajaran
Standard 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai
Kandungan sumber dengan sebutan yang betul.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi
perkataan dua atau tiga suka kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
Standard konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.
Pembelajaran 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi yang perkataan dua atau lebih suka
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
cara yang betul dan tulisan yang kemas.
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
1. Menyenaraikan tiga frasa dalam ayat yang mengandungi digraf atau
Objektif
diftong yang terdapat dalam teks.
2. Murid membina dua ayat yang mengandungi digraf.
1. Murid bersoal jawab mengenai poster yang ditunjukkan guru..
2. Murid membaca teks “Poster untuk adik”.
3. Murid mendengar penerangan guru mengenai digraf dan diftong.
Aktiviti
4. Murid melukis poster
5. Murid menjawab lembaran kerja.
6. Murid membuat refleksi aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
BCB: Bacaan imbasan
EMK KBAT: mencipta
Nilai Murni: Hormat menghormati
ABM Buku teks, alat tulis, poster

Penilaian Lembaran kerja


____/____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan

____/____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan

Refleksi ____/____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya
kerana ______________________________________________.

Catatan

2017