Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2


KSSM 2018

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 1 1.1 1.1.1 Menamakan sumber moral.


1-5 JANUARI 2018 Sumber Moral 1.1.2 Menghuraikan sumber agama atau kepercayaan yang
Berdasarkan menjadi asas kepada prinsip moral.
Agama, 1.1.3 Menjelaskan melalui contoh norma masyarakat Malaysia
Kepercayaan yang menjadi sumber moral
dan Norma
Masyarakat
MINGGU 2 1.1.4 Merumuskan kepentingan
7-12 JANUARI 2018 sumber moral bagi membentuk
insan bermoral.
1.1.5 Mengekspresikan perasaan
apabila membuat tindakan
berdasarkan sumber moral.
1.1.6 Melaksanakan sikap
berdasarkan sumber moral
dalam hidup bermasyarakat.
MINGGU 3 2.1.1 Mendefinisikan keperibadian
14-19 JANUARI diri.
2018 2.1.2 Menghuraikan ciri individu
2.1 yang mempunyai pegangan
Agama atau agama atau kepercayaan.
Kepercayaan 2.1.3 Mengkaji kesan jika tiada
membentuk pegangan agama atau
Keperibadian kepercayaan dalam
Diri membentuk keperibadian diri.
MINGGU 4 2.1.4 Menjelaskan kepentingan
21-26 JANUARI pegangan agama atau
2018 kepercayaan dalam
membentuk keperibadian diri.
2.1.5 Memerihalkan perasaan
apabila melaksanakan ajaran
agama atau kepercayaan
dalam membentuk
keperibadian diri.
2.1.6 Merealisasikan perlakuan
berdasarkan ajaran agama
atau kepercayaan dalam
membentuk keperibadian diri.
MINGGU 5 2.2.1
28 JANUARI - 2 Menyenaraikan
FEBRUARI 2018 tanggungjawab diri.
2.2.2 Menjelaskan dengan contoh
cara melaksanakan
tanggungjawab diri.
2.2.3
Menaakul kepentingan
2.2 menjalankan tanggungjawab
Tanggungjawab diri.
Diri
MINGGU 6 2.2.4
4-9 FEBRUARI 2018 Menghuraikan kesan
mengabaikan
tanggungjawab diri.
2.2.5 Mengekspresikan perasaan
apabila dapat melaksanakan
tanggungjawab diri.
2.2.6 Merealisasikan
tanggungjawab diri dalam
kehidupan seharian.
MINGGU 7 2.3 2.3.1
11 - 16 FEBRUARI Tanggungjawab Menyenaraikan
2018 Diri dalam tanggungjawab diri sebagai
Keluarga anggota keluarga.
2.3.2
Menjelaskan cara
melaksanakan
tanggungjawab diri sebagai
anggota keluarga.
2.3.3
Merumus kepentingan
melaksanakan
tanggungjawab diri dalam
keluarga.

MINGGU 8 2.3.4
18-23 FEBRUARI Menghuraikan kesan
2018 mengabaikan
tanggungjawab diri
terhadap keluarga.
2.3.5
Mengekspresikan perasaan
apabila dapat
melaksanakan
tanggungjawab diri dalam
keluarga.
2.3.6
Merealisasikan
tanggungjawab diri
terhadap keluarga.
MINGGU 9 2.4.1
25 FEBRUARI - 2 Menyenaraikan perlakuan
MAC 2018 beradab dalam
persahabatan.
2.4 2.4.2
Adab Menjelaskan melalui
Persahabatan contoh kepentingan adab
dalam persahabatan.
2.4.3
Membezakan perlakuan
beradab dan tidak beradab
dalam persahabatan.

MINGGU 10 2.4.4
4 - 9 MAC 2018 Menghuraikan batasan
adab persahabatan.
2.4.5
Mengekspresikan perasaan
apabila dapat menjalinkan
persahabatan yang
beradab.
2.4.6
Mempraktikkan amalan
hidup beradab dalam
menjalin persahabatan
pelbagai kaum.
MINGGU 11
11 - 16 MAC 2018
MINGGU 12 cuti pertengahan penggal 1
18-23 MAC 2018
MINGGU 13 3.1.1 Menakrifkan konsep kejiranan.
25-30 MAC 2018 3.1.2 Menjelaskan manfaat hidup
3.1 berjiran.
Hidup 3.1.3 Mencirikan sikap jiran yang
Berjiran positif dan negatif
MINGGU 14 3.1.4 Mencadangkan cara untuk
1 - 6 APRIL 2018 merapatkan hubungan
sesama jiran.
3.1.5 Mengekspresikan perasaan
apabila dapat hidup berjiran.
3.1.6 Merealisasikan hidup berjiran
dalam masyarakat pelbagai
agama,bangsa, budaya dan
bahasa.

MINGGU 15 3.2.1
8-13 APRIL 2018 Menyenaraikan ciri
masyarakat penyayang.
3.2.2 Memerihalkan kepentingan
memperkukuh masyarakat
penyayang.
3.2.3
3.2 Menjana idea tentang cara
Masyarakat menyantuni masyarakat
Penyayang yang berkeperluan.
MINGGU 16 3.2.4 Mewajarkan keutamaan
15 - 20 APRIL 2018 dalam membantu
masyarakat yang
berkeperluan bagi
merealisasikan masyarakat
penyayang.
3.2.5 Mengekspresikan perasaan
apabila dapat membantu
mewujudkan masyarakat
penyayang.
3.2.6 Mempraktikkan amalan
masyarakat penyayang
dalam konteks kepelbagaian
agama, bangsa, budaya dan
bahasa.
MINGGU 17 3.3.1
22 - 27 APRIL 2018 Mengenal pasti agensi
perkhidmatan awam yang
3.3 terdapat di Malaysia.
Perkhidmatan 3.3.2 Menerangkan kepentingan
Awam agensi perkhidmatan awam
Menjamin kepada masyarakat.
Kesejahteraan 3.3.3
Hidup Menghuraikan cara
menghargai agensi
perkhidmatan awam.

MINGGU 18 3.3.4
30 APRIL - 4 MEI Menjelaskan peranan agensi
2018 perkhidmatan awam yang
efektif untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup.
3.3.5
Menyatakan perasaan
terhadap keberkesanan
agensi perkhidmatan awam
yang disediakan.
3.3.6
Mengamalkan tingkah laku
berhemah terhadap agensi
perkhidmatan awam yang
disediakan.
MINGGU 19 3.4.1 Mengenal pasti peranan
6-11 MEI 2018 masyarakat dalam
melindungi alam sekitar.
3.4.2
Menghuraikan langkah-
langkah badan kerajaan
dalam melindungi alam
sekitar.
3.4.3 Menjelaskan sumbangan
3.4 badan bukan kerajaan untuk
Lindungi Alam melindungi alam sekitar.
Sekitar
MINGGU 20 3.4.4
13-18 MEI 2018 Mengkaji kesan aktiviti
manusia terhadap
keseimbangan alam sekitar.
3.4.5 Mengekspresikan perasaan
apabila melibatkan diri
dalam aktiviti melindungi
alam sekitar.
3.4.6
Mengamalkan tingkah laku
ke arah melindungi alam
sekitar.
MINGGU 21
20-25 MEI 2018
MINGGU 22
27-MEI 1 JUN 2018
MINGGU 23
3-8 JUN 2018
MINGGU 24 Cuti pertengahan tahun
10-15 JUN 2018
MINGGU 25 Cuti pertengahan tahun
17-22 JUN 2018
MINGGU 26 3.5.1
24 - 29 JUN 2018 Mendefinisikan gaya hidup
sihat dan selamat.
3.5.2
Menghuraikan aktiviti gaya
hidup sihat dan selamat.
3.5.3 Mengkajikesan amalan
3.5 gaya hidup sihat dan
Gaya Hidup selamat terhadap diri,
Sihat dan komuniti dan masyarakat.
Selamat
MINGGU 27 3.5.4 Mengenal pasti amalan
1-6 JULAI 2018 gaya hidup sihat dan
selamat demi kesejahteraan
hidup.
3.5.5 Melahirkan perasaan
apabila mengamalkan gaya
hidup sihat dan selamat.
3.5.6 Mengamalkan gaya hidup
sihat dan selamat dalam
kehidupan seharian.
MINGGU 28 4.1.1 Menyenaraikan tempat-
8-13 JULAI 2018 tempat awam.
4.1.2 Menghuraikan cara
beradab di tempat
awam.
4.1.3
Merumuskan
kepentingan
4.1 beradab di tempat
Adab di Tempat awam.
Awam
MINGGU 29 4.1.4 Membanding beza
15-20 JULAI 2018 amalan beradab dan
tidak beradab ditempat
awam.
4.1.5 Mengekspresikan
perasaan beradab di
tempat awam
berdasarkan kepada
situasi.
4.1.6 Mempraktikkan amalan
beradab di tempat
awam.
MINGGU 30 4.2.1
22 - 27 JULAI 2018 Menyenaraikan etika
semasa berkomunikasi
dalam siber.
4.2.2
Menjelaskan etika dan
undang-undang siber.
4.2 4.2.3
Etika dan Memerihalkan kepentingan
Undang- mematuhi etika dan
undang undang-undang siber.
Siber
MINGGU 31 4.2.4
29 JULAI - 3 OGOS Mengkaji kesan
2018 penggunaan internet secara
tidak beretika dan
menyalahi undang-undang
siber.
4.2.5
Melahirkan perasaan
apabila mematuhi etika dan
undang-undang siber.
4.2.6
Mengamalkan tingkah laku
berhemah semasa
berkomunikasi dalam siber.
MINGGU 32 4.3 4.3.1 Menyenaraikan peraturan
5 - 10 OGOS 2018 Keselamatan jalan raya dan undang-
Jalan Raya undang jalan raya.
4.3.2 Membanding beza peraturan
jalan raya dan undang-
undang jalan raya.
4.3.3 Menjelaskan kepentingan
mematuhi peraturan dan
undang-undang jalan raya.

MINGGU 33 4.3.4 Menghuraikan langkah-


12 - 17 OGOS 2-18 langkah untuk meningkatkan
kesedaran keselamatan
jalan raya.
4.3.5 Mengekspresikan perasaan
apabila mematuhi peraturan
dan undang-undang jalan
raya.
4.3.6 Mengamalkan sikap
mengutamakan keselamatan
ketika berada di jalan raya.
MINGGU 34 Cuti pertengahan penggal 2
19-24 OGOS 2018
MINGGU 35 4.4.1
26-31 OGOS 2018 Mendefinisikan konflik
identiti diri sebagai remaja.
4.4.2
Menghuraikan faktor yang
mempengaruhi konflik
identiti diri sebagai remaja.
4.4.3 Mencadangkan cara
mengatasi konflik identiti diri
4.4 yang dihadapi oleh golongan
Konflik Identiti remaja.
Diri
MINGGU 36 4.4.4
2 - 7 SEPTEMBER Memerihalkan kepentingan
2018 menangani konflik identiti
diri.
4.4.5 Menceritakan perasaan
apabila berjaya menangani
konflik identiti diri sebagai
remaja.
4.4.6 Mengamalkan penyelesaian
konflik identiti diri sebagai
remaja mengikut cara yang
betul.
MINGGU 37 4.5.1
9 - 14 SEPTEMBER Menyenaraikan hak wanita,
2018 4.5 hak pengguna, hak orang
Lindungi Hak kurang upaya dan hak
Wanita, Hak pekerja.
Pengguna, Hak 4.5.2
Orang Kurang Menjelaskan kepentingan
Upaya dan Hak melindungi hak wanita, hak
Pekerja demi pengguna, hak orang kurang
Kesejahteraan upaya dan hak pekerja.
Bersama
MINGGU 38 4.5.3 Menghuraikan langkah yang
16-21 SEPTEMBER diambil oleh badan kerajaan
2018 untuk melindungi hak
wanita, hak pengguna,
hak orang kurang upaya
dan hak pekerja.
4.5.4 Mencadangkan sumbangan
yang boleh diberikan oleh
badan bukan kerajaan untuk
melindung hak wanita, hak
pengguna, hak orang kurang
upaya dan hak pekerja.
MINGGU 39 4.5.5
23-28 SEPTEMBER Menceritakan perasaan jika
2018 hak wanita, hak pengguna,
hak orang kurang upaya
dan hak pekerja dilindungi.
4.5.6
Mengamalkan sikap
melindungi hak wanita, hak
pengguna, hak orang kurang
upaya dan hak pekerja.
MINGGU 40
30 SEPTEMBER - 5
OKTOBER 2018
MINGGU 41
7 - 12 OKTOBER
2018
MINGGU 42
14-19 OKTOBER
2018
MINGGU 43
21-26 OKTOBER
2018
MINGGU 44
28 - 2 NOVEMBER
2018
MINGGU 45
4-9 NOVEMBER
2018
MINGGU 46
11-16 NOVEMBER
2018
MINGGU 47
18 - 23 NOVEMBER
2018