Anda di halaman 1dari 28

KEME,NTERIAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA
Garis Panduan
Program Bijak Kelas ulihan Bahasa Me u (PBKPBM)
ls Kandunean
Kata-Kata Aluan Pengarah urusan Sekolah Harian , KPM

Kumpulan Sasaran
Keranska Konse
M atlamat

Pengurusan Program
7.L Model Kelas PBKPBM
7 .2 Tahap Penguasaan
7 .3 Pelantikan Guru
7.4 Pengurusan Doumen r.\
7 5 Sumber Kewangan
a.
7.6 Bahan Sokongan A
Pelaksanaa n h.-
Peranan dan Tanggungjawab aN.
8 1 Urus Setia KPM
\

s
8 2 Jabatan Pendidikan Negeri
8 3 Pejabat Pendidikan Daerah I
8.4 Pentadbir Sekolah
8 5 Panitia Bahasa Melayu >.
8.6 Penyelaras e4
8.7 Guru PBKPBM A \-\
8.8 Guru Pemulihan Khas \lso
;-
8.9 lbu Bapa / Penjaga
8 10 PIBG / PIBK
Carta Alir
4L
,S
\t,
9 1 Carta Alir Pelaksanaan PBKPBM \
9.2 Carta Alir Pengurusan data PBKPBM
9 3 Carta Alir Proses Analisis dan Pel qr t-\
1Y
Rumusan
Soalan Lazim
t--
Lampiran A - Borang Profil Murid PBKPBM \ \
'-ampiran B - Rekod Prestasi lndividu S
Lampiran C - Pelaporan Prestasi Keseluruhan Murid PBKPBM s
Lampiran D - Rekod Kehadiran Murid PBKPBM \}
Lampiran E - Contoh-Contoh Rancangan Pengajaran Harian PBKPBM
Lampiran F - Cadangan Jadual Waktu
Lampiran G - Contoh Surat Pelantikan Guru PBKPBM
r\
Lampiran H - Contoh Surat Makluman lbu Bapa
Lampiran I - Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa I
s-
Program Biiak Kelas pemulihan Bahasa Melayu (PBKPBM) \
Tahap Penguasaan (Merujuk Konstruk LlNUS2.0) A
saan t hinesa Ta Penguasaan 4
\s\rt<
Prosedur Operasi : Tahap
Bahan Sokongan
(PBKPBM)
Program Bijak Kelas pemulihan Bahasa M
Aktivitl 1: Seri Pagi 57
Ar--
Aktiviti 2: Jom Ke Klinik 73
Aktiviti 3: Jalan-Jalan Cari Kata 84
Aktiviti 4: Sudut Bijak Bahasa Melayu 94
Aktiviti 5: Hari Bahasa MelaYu 106
Aktiviti 6: Permainan Bahasa 108
Senarai Panel
PENGENALAN

Penguasaan kemahiran dengar tutur, membaca dan menulis merupakan kemahiran


asas Bahasa Melayu. Keupayaan murid menguasai kemahiran ini membolehkan mereka
profisien dalam Bahasa Melayu selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 201,3 - 2025. Dalam Gelombang 2 (20L6-2020) PPPM, Kementerian
Pendidikan Malaysia (KPM) memberikan tumpuan kepada memacu peningkatan dan
penambahbaikan sistem sedia ada. Antara inisiatif yang diperkenalkan ialah
Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu. Program Bijak Kelas Pemulihan Bahasa
Melayu (PBKPBM) untuk murid tahun 4 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah
merupakan kesinambungan kepada Program Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia bagi SJK
yang telah diperkenalkan mulai tahun 201,4.

PBKPBM bertujuan memastikan setiap murid menguasai kemahiran membaca dan


menulis dalam Bahasa Melayu dengan baik sebelum mereka memulakan pengajian
pada peringkat menengah. Bimbingan berfokus secara pemeringkatan dan aktiviti
pembelajaran yang terancang merupakan intervensi kepada murid yang dikenal pasti
tidak menguasai kemahiran tersebut. lnisiatif pelaksanaan PBKPBM ini mendukung
Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa lnggeris (MBMMBI).

2.0 RASIONAL

2.1. Memastikan setiap murid dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis
dalam Bahasa Melayu setelah tamat persekolahan pada peringkat rendah dan
menengah.
2.2 Merapatkan jurang pencapaian penguasaan kemahiran membaca dan menulis
Bahasa Melayu antara murid bandar dan luar bandar.
2.3 Murid dapat menguasai kemahiran berbahasa Bahasa Melayu dengan baik dan
mampu berkomunikasi dengan berkesan.
2.4 Melahirkan murid yang berilmu dan dapat menjalani kehidupan yang bermakna
selepas tamat persekolahan.
2.5 Melahirkan murid memiliki jati diri yang unggul.

KUMPULAN SASARAN

Murid yang disasarkan (kecuali Murid Berkeperluan Khas )adalah seperti berikut:
3.1 Murid tahun 4 yang tidak menguasai Literasi Bahasa Melayu (LBM) LlNUS2.0
Saringan 2 Tahun 3.
3.2 Murid tahun 5 yang tidak menguasai kemahiran IPP2M Ujian 1.
3.3 Murid tahun 6 yang tidak menguasai kemahiran IPP2M Ujian L.
3.4 PBKPBM dilaksanakan di semua sekolah rendah merangkumi SK, SJKC, SJKT dan
SABK.
4.0 KERANGKA KONSEP

Rajah 1

SUMBER HASIL
Setiap murid menguasai kemahiran
Murid tidak menguasai : membaca dan menulis Bahasa
o LBM L|NUS2.0 Melayu pada Tahun 6.
Saringan 2 di Tahun 3
o Kemahiran IPP2M
Ujian l diTahun 4
r Kemahiran IPP2M
Ujian 1 diTahun 5

PENCAPAIAN
100% murid menguasai kemahiran
membaca dan menulis pada Tahun 6
x berdasarkan lnstrumen Penentu
PROSES Penguasaan Membaca dan Menulis
Program Bijak Kelas (rPP2M)
Pemulihan Bahasa Melayu
boleh dilaksanakan dalam
atau luar -jadual waktu
persekolahan oleh guru 4 70%
Bahasa Melayu yang dilantik 5 85%
mengikut jumlah jam yang 6 L000/o
ditetapkan. *Tidok termasuk Murid Berkeperluan Khos
(MBK)

MATLAMAT

Merealisasikan Anjakan ke-2 PPPM (2013-2025) iaitu memastikan setiap murid


profisien dalam Bahasa Melayu.

OBJEKTIF

6.1 Murid dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis.


6.2 Memartabatkan Bahasa Melayu di sekolah sebagai bahasa rasmi, bahasa ilmu
dan bahasa perpaduan.
7.0 PENGURUSAN PROGRAM

7.L Model Kelas PBKPBM

Sekolah boleh memilih untuk melaksanakan kelas PBKPBM berdasarkan model


dijadual 1 di bawah.

Jadual 1 : Model Kelas Program Bijak Kelas pemulihan Bahasa Melayu

Minimum:2 jam seminggu Minimum:2 jam seminggu


(PdP boleh dilaksanakan
JUMTAH
(Mengikut kesesuaian sebelum atau selepas sesi
JAM
sekolah) persekolahan mengikut
kesesuaian sekolah
i. Guru mata pelajaran i. Guru mata pelajaran Bahasa
Bahasa Melayu yang Melayu yang dilantik
dilantik i. Guru Pemulihan Khas (jika
ii. Guru Pemulihan Khas tiada Murid Pemulihan
(jika tiada Murid di tahap 1)
Pemulihan ditahap 1)
Maksimum L0 orang Maksimum L0 orang murid
murid setiao kelas setiap kelas
i. Jadual waktu disediakan
Jadual waktu disediakan ii. Jadual waktu diedarkan
Rujuk Lampiran F kepada guru, murid dan
ibu bapa terlibat.
Menggunakan Bahasa Melayu sepenuhnya sebagai bahasa
pengantar

7.2 Kompetensi
7.2.L Mengenal, membunyi, menyebut dan menulis huruf vokal dan konsonan.
7.2.2 Membatang, menulis dan mengimlak perkataan yang mempunyai dua dan
tiga suku kata.
7.2.3 Membaca, membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan diftong,
digraf, vokal berganding dan konsonan bergabung.
7.2.4 Membaca, membina dan menulis ayat yang mengandungi imbuhan awalan
dan imbuhan akhiran
Sila rujuk tahap penguasaan secara terperinci dalam bahagian Pedagogi
7.3 Pelantikan Guru

Guru PBKPBM dilantik oleh Guru Besar (Rujuk lampiran G untuk surat lantikan)
dan mereka adalah dalam kalangan berikut:
el
7.3.1 Semua guru mata pelajaran Bahasa Melayu (opsyen atau bukan
opsyen) boleh dilantik sebagai guru PBKPBM.

7.3.2 Guru Pemulihan Khas boleh dilibatkan untuk melaksanakan PdP


PBKPBM.
(Rujukan Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas terbitan
rktu
= 20L2 muka surat 15 dan L7).

-l l
7.4 Pengurusan Dokumen

Panitia Bahasa Melayu bertanggungjawab untuk memastikan dokumen berikut


d ised ia ka n:

o Profil Murid PBKPBM


o Salinan surat kebenaran ibu bapa/penjaga
- o Jadualwaktu persendirian guru dan jadual waktu PBKPBM
. Pelaporan Pencapaian Murid PBKPBM

l
o Surat Lantikan Guru PBKPBM
I
o Data Prestasi Murid (lndividu) - disimpan oleh guru PBKPBM
o Data LlNUS2.0 (Tahun 3)
o Data IPP2M (tahun 4 hingga tahun 6)
o Rekod Pencapaian dan Pelaporan Penilaian murid
o Rekod Kehadiran murid PBKPBM
o Jadual waktu persendirian guru atau jadual waktu PBKPBM

___l Sumber Kewangan


7.5

l 7.5.1 Peruntukan Geran Perkapita (PCG) mata pelajaran Bahasa Melayu boleh
digunakan untuk penyediaan bahan bantu mengajar PBKPBM

7.5.2 Pihak pentadbir sekolah disaran supaya merujuk kepada Pekeliling


Kewangan Bil:2/91-KPt573lL7ljld.8 (78) bth. 1L Feb. 199L (Di bawah
an Bantuan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling).

tcr
'bt 7.5.3 Sumber-sumber lain.

3n
7.6 Bahan Sokongan

7.6.1, Modul Pedagogi Guru Pemulihan, Modul ProTiM dan LBM LINU52'0.Kit
7.6.2 Bahan Sokongan PBKPBM.
7.6.3 Bahan-bahan sokongan lain yang sesuai.

7.7 Tempoh Pelaksanaan

Program ini akan dilaksanakan mulai Januari hingga November setiap tahun
sebagaimana dalam Jadual 2 di bawah:

Jadual 2; Aktiviti PBKPBM

BIL BULAN PERKARA TINDAKAN


Murid tahun 4 - Penyelaras
LINU52.O.
t Januari Menerima senarai nama murid PBKPBM
Murid tahun 5 dan tahun 6 -
Penyelaras PBKPBM

2
Januari - lntervensi PBKPBM Guru PBKPBM
Mac

3 April Ujian 1 IPP2M Guru Pemulihan Khas

4 April Pengisian dan analisis data PBKPBM Penyelaras PBKPBM

Pelaporan PBKPBM
o Membentang dalam mesyuarat Panitia BM
5 Mei kurikulum sekolah
o Satu salinan laporan dihantar ke
PPD

6 Mei - Julai lntervensi PBKPBM Guru PBKPBM

7 Ogos Ujian 2 IPP2M Guru Pemulihan Khas

8 Ogos Pengisian dan analisis data PBKPBM Penyelaras PBKPBM

Pelaporan PBKPBM
o Membentang dalam mesyuarat Panitia BM
9 September kurikulum sekolah
o Satu salinan laporan dihantar ke
PPD
lntervensi yang bersesuaian bagi:
o Murid yang belum menguasai
10
Oktober - o Murid yang telah menguasai (bagi Guru PBKPBM
November memastikan mereka dapat
memantapkan tahap penguasaan
di tahun seterusnva)
8.0 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

8.1 Urus Setia KpM

8.1.1 Mengurus, menyelaras dan menilai keberkesanan pelaksanaan


PBKPBM.
8.1..2 Mengadakan mesyuarat penyelarasan pBKPBM dengan
bahagian-bahagian KpM/pN/ppD.
8.1.3 Merancang dan melaksanakan penataran pBKpBM.
8.1.4 Menganalisis data dan melaporkan pencapaian murid pBKpBM
kepada pihak pengurusan tertinggi KpM.

8.2 Jabatan Pendidikan Negeri

8.2.L Memastikan pelaksanaan pBKpBM mengikut garis panduan yang


disediakan.
8.2.2 Mengurus, menyelaras dan menilai pelaksanaan pBKpBM.
8.2.3 Memantau pelaksanaan pBKpBM secara berkala.
8.2.4 Mengumpul, menyemak dan menganalisis data pencapaian
PBKPBM daripada PpD.
8.2.5 Melaporkan pelaksanaan dan pencapaian pBKpBM kepada
pengurusan JPN dan KpM.

8.3 Pejabat Pendidikan Daerah

8.3.1 Membimbing sekolah melaksanakan pBKpBM mengikut gafls


panduan yang ditetapkan.
8,3.2 Melaporkan pelaksanaan dan pencapaian PBKPBM kepada
pengurusan PPD dan JpN.
8.3.3 Memantau pelaksanaan pBKpBM secara berkala.
8.3.4 Mengumpul, menyemak dan menganalisis data pencapaian
PBKPBM daripada sekolah.
8.3.5 Memastikan keberkesanan intervensi yang dilaksanakan oleh
pihak sekolah

8.4 Pentadbir Sekolah

8.4.1 Memastikan pelaksanaan pBKpBM mengikut garis panduan yang


disediakan.
8.4.2 Melantik seorang penyelaras pBKpBM.
8.4.3 Melantik guru Bahasa Melayu untuk mengajar murid pBKpBM.
8.4.4 Memastikan guru bersedia untuk melaksanakan pdp pBKpBM
8.4.5 Membimbing guru melaksanakan pdp berkesan
8.4.6 Memantau pelaksanaan pBKpBM secara berkala.
8.4.7 Memastikan pelaksanaan PBKPBM dijalankan di tempat yang
sesuai dan kondusif.
8.4.8 Memaklumkan PBKPBM kepada ibu bapa dan komuniti.
8.4.9 Mendapatkan kebenaran ibu bapa murid yang terlibat dalam
PBKPBM sekiranya program ini dilaksanakan luar jadual waktu
persekolahan.
8.4.10 Memastikan guru menyediakan RPH bagi kelas yang diajar
8.4.LL Melaporkan pencapaian murid PBKPBM kepada PPD/PN dua kali
setahun.

8.5 Panitia Bahasa Melayu

8.5.1 Merancang, menyelaras dan memastikan pelaksanaan PBKPBM


mengikut garis panduan yang telah disediakan.
8.5.2 Melaporkan pencapaian PBKPBM kepada pihak pengurusan
sekolah.
8.5.3 Menyediakan pelan intervensi PBKPBM untuk murid yang tidak
mencapai tahap penguasaan.
8.5.4 Memastikan intervensi yang dilaksana memenuhi keperluan
pembelajaran murid
8.5.5 Memasukkan PBKPBM dalam Pelan Strategik Panitia.
8.5.6 Memastikan maklumat PBKPBM dikemas kini.
9.5.7 Menjadikan PBKPBM agenda dalam mesyuarat pengurusan
kurikulum sekolah.

8.6 Penyelaras

8.6.1 Menyediakan jadual waktu kelas PBKPBM.


8.6.2 Memastikan murid menghadiri kelas PBKPBM.
8.6.3 Mengumpul dan menganalisis data kehadiran murid.
8.5.4 Mengumpul, menyemak dan menganalisis data pencapaian
PBKPBM.
8.5.5 Menyediakan laporan pelaksanaan dan pencapaian PBKPBM.

8.7 Guru PBKPBM

8.7.1 Merancang dan melaksanakan PdP PBKPBM.


8.7.2 Menyediaka n Ra ncangan Pelajaran Harian (RPH).
8.7.3 Merekodkan kehadiran murid PBKPBM.
8.7.4 Merancang dan melaksana intervensi untuk murid yang tidak
mencapai tahap penguasaan.
8.7.5 Menyediakan bahan sokongan yang bersesuaian dengan
keperluan murid.
8.7.6 Menyerahkan data pencapaian murid kepada penyelaras
mg
8.8 Guru Pemulihan Khas

am
8.8.1 Memberi khidmat bimbingan kepada guru PBKPBM dalam
merancang PdP dan penyediaan bahan bantu mengajar.
ktu
8.8.2 Menyediakan analisis data pencapaian murid dalam lPP2M.
8.8.3 Menyediakan senarai nama murid PBKPBM.

rali 8.9 !bu Bapa/Penjaga

8.9.1_ Menyokong dan memberi kerjasama dalam pelaksanaan


PBKPBM.
8.9.2 Memastikan anak atau anak jagaan hadir dan mengikuti PBKPBM
NM yang dilaksanakan.

8.10 PrBG/PIBK

lak 8.10.L Menyokong pelaksanaan PBKPBM pada peringkat sekolah dari


segi kewangan, kepakaran profesional dan sokongan moral.
8.L0.2 Menjadi perantara pihak sekolah dengan ibu bapa murid yang
terlibat dalam pelaksanaan PBKPBM.

laN

lak

ran
9.0 CARTA ALIR

9.1 Carta Alir Pelaksanaan PBKPBM

MURID
Murid tidak menguasai kemahiran Literasi Bahasa
Melayu saringan , rilff#
IPP2M tahun 4 dan

Ujian 1 IPP2M

Telah melepasi Keputusan -\\


Ujian 1 IPPZM
--------/ /-//
I

I Belum melepa
Murid yang tidak
menguasai
lntervensi kemahiran pada
tahun4/tahun5
akan
meneruskan
Ujian 2 IPP2M
PBKPBM pada
tahun seterusnya

Belum melepasi
Telah melepasi Keputusan
Ujian 2IPP2M

----t.----/

I
lntervensi berterusan oleh guru Bahasa Melayu
di dalam kelas sehingga tamat sekolah rendah
(Melestarikan murid PBKPBM)
Carta AIir Pengurusan Data PBKPBM

Mengumpul data daripada sumber-


sumber yang berkaitan

Memasukkan data / Menggabungkan data


yang dikumpul (sekiranya perlu)

Melaksanakan verifikasi data

Membuat pengesahan data yang telah


disemak dan dikemas kini
Corto Alir Proses Anolisis don Peloporon

Menerima data yang diperoleh

Menganalisis data dan menyediakan


laporan berdasarkan keperluan

Membentangkan laporan dalam


mesyuarat pengurusan

Membuat tindakan susulan berdasarkan


mesyuarat

Menilai keberkesanan tindakan susulan


10.O TERMA RUJUKAN

BIL I TERMA KETERANGAN RUJUKAN


Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis
Jenis
Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis PPPM 20L3-2025
- dan
Kebangsaan Tamil EMIS
Lokasi sekolah
Lokasi bandar, iuar bandar dan pedalaman

-_
Tempat Bilik darjah atau mana-mana ruang yang
pe la ksa naa n sesuai dan kondusif untuk PdP

Guru mata Semua guru (opsyen dan bukan opsyen) yang


3 pelajaran Bahasa mengajarkan mata pelajaran Bahasa Melayu
Melayu terlibat dalam PBKPBM

I Pentadbir sekolah Guru Besar dan Guru-guru Penolong Kanan

Surat pekeliling
-l Panitia Ketua Panitia Bahasa Melayu
ikhtisas bil.4/1986
PBKPBM bermula pada2Ol7 dan berakhir
pada tahun 2021 seperti jadual ini:
20L7 20L8 20L9 2020 202L
Rintis Tahun Tahun
Pelaksanaan
Tahun 4 4 4
PBKPBM
Tahun Tahun Tahun
5 5 5
Tahun Tahun Tahun
6 6 6

Modul inidigunakan dalam Program 3M


/ Modul ProTiM (Membaca, menulis dan mengira) bagi murid Modul ProTiM
Tahap 2.
Buku Program
8 LIN U52.O Program Literasi dan Numerasi
LINU52.O
Ujian IPP2M adalah satu ujian untuk
menggunakan lnstrumen Penentu
Penguasaan Membaca dan Menulis. Ujian ini
ditadbir 2 kali setahun sebagaimana berikut:
)
i. Ujian L lPP2M - April
q
Ujian IPP2M ii. Ujian 2|PPZM - September BP Khas

Tahap Penguasaan IPP2M adalah seperti


beri kut:
i. Belum menguasai : Markah 0 - 44
ii. Meneuasai : Markah 45 - 65
Sebelum atau selepas waktu persekolahan. 2 Buku Pandum
10 Luar jadual waktu
jam seminggu. PPPM 2013 - UU
Kelas yang diwujudkan untuk PBKPBM
LL Kelas Khas serentak dengan waktu perdana mata
pelajaran Bahasa Melayu
Standard Bahasa Bahasa yang betul/gramatis dan diterima oleh Kamus Dewam fi
L2
Melayu semua penutur Keempat
Persatuan lbu Bapa dan Guru/Persatuan lbu
13 PIBG/PIBK Sekolah
Bapa dan Komuniti
Surat pelantikan yang ditandatangani oleh
L4 Pelantikan guru Sekolah
Guru Besar

Peruntukan PCG Peruntukan Geran Perkapita enrolmen murid


15 Mata Pelajaran yang diperuntukan bagi mata pelajaran
SP Kewangar fl
l2OL2
Bahasa Melayu

Langkah-langkah tindakan yang diambil untuk Kamus De*am tr


16 Pelan tindakan
mencapaitujuan Keempat

Tindakan awal untuk membantu mengatasi Rujuk defins


17 Intervensi
masalah yang dikesan kamus dewam

Proses kerja yang disediakan mengikut


L8 Prosedur kerja
prosedu r yang diteta pkan

11.0 RUMUSAN

Garis Panduan ini


menjadi rujukan kepada semua pihak yang terlibat dahnnr
pelaksanaan PBKPBM mulai tahun 2018. Program ini diharapkan dapat mernberrr
manfaat kepada semua pihak demi membantu murid yang menghadapi masaar"
penguasaan kemahiran membaca dan menulis Bahasa Melayu, selaras dengan hase
Anjakan ke-2 yang terkandung dalam PPPM 2013 - 2025 bagi memastikan setiap m!..Iru
profisien dalam Bahasa Malaysia.

13
SOALAN LAZIM

1. Apakah obiektif pelaksanaan PBKPBM?

Objektif pelaksanaan PBKPBM qdalah untuk memostikan 700 perotus murid kelos
perdona menguasoi kemahiran berbahasa Bahaso Melayu. sebelum ke sekolah
menengah dan memartobatkan Bahosa Melayu sebagai bahoso rosmi, bahoso
kebangsoon, bohaso ilmu dan bohosa perpaduan di bawah dasar MBMMBt.

2. Siapakah murid yang terlibat dengan PBKPBM?


Murid yang terlibat dengon PBKPBM iolah murid yong tidak menguasai kemohiron
Literasi Bohasa Meloyu LINUS2.O Saringan 2 Tahun 3 (untuk murid tohun 4), manakolo
murid Tohun 5 dan 6 ialah murid yong tidok menguasoi Uiian lPP2M.

3. Berapa lamakah masa pelaksanaan PBKPBM?

Tempoh masa PBKPBM ialah 2 iam seminggu.

4. Siapakah guru yang terlibat dalam PBKPBM?


Guru terlibat ialoh guru Bahoso Meloyu dan Guru Pemulihon Khas yong dilantik.

5. Bagaimanakah pemilihan murid ke PBKPBM Tahun 4?


Pemilihan Murid PBKPBM Tohun 4 odolah berdosor data Literosi Bahoso Melayu LlNUS2.0
Soringon 2 Tahun 3.

6. Adakah Murid Berkeperluan Khas terlibat dalam pelaksanaan PBKPBM?


Tidak.

7. Bilakah kelas PBKPBM dilaksanakan?

PBKPBM dilaksanakon dariJonuari hinggo November setiop tahun.

8. Adakah PBKPBM dilaksanakan di dalam jadualwaktu persekolahan atau di luar


jadual waktu persekolahan?

Kelas PBKPBM Tahun 4 hinggo Tohun 6 boleh diloksanakan dalam ioduolwaktu


persekolahdn atau luar iodual waktu persekolohon.

g. Adakah Guru Pemulihan Khas / Guru Pemulihan boleh dilibatkan dalam PBKPBM?
Ya, Guru Pemulihan Khas / Guru Pemulihan boleh dilibatkan sebagai guru yang
mengajar kelas PBKPBM atau membantu membimbing guru PBKPBM merancang dan
melaksana PdP.

10. Bilakah kelas PBKPBM boleh dilaksanakan jika memilih program ini luar iadual
waktu persekolahan?
Kelas PBKPBM boleh dilaksanakan sebelum/selepas waktu persekolahan mengikut
kesesuaian.

L4
LAMPIRAil A

BORANG PROFIL MURID PBKPBM


TAHUN 20.............

-foto-

L. Nama Sekolah 2. Kelas :

3. Nama Murid

4. Jantina
Ft-t Fn 5. Tarikh Lahir :

6. Kaum / Bangsa
I Merayu I-].'n, l-l 'n0,.
l-l ,r,r-tr'n

7. No. Sijil Lahir Umur

9. Bil. Adik-beradik Anak ke :

10. Tarikh Masuk Sekolah:

11. Alamat Rumah :

L2. Bandarlluar Bandar: ................. Jarak dari sekolah:

13. Cara ke sekolah :

14. Nama ibu/bapa :

15. Nombor Telefon Bimbit: L6. Pekerjaan ibu/bapa:

17. Latar belakang Pendidikan lbu bapa/penjaga:


(Sekola h Renda h, Menenga h, Makta b, U niversitf

Tandatangan guru Tarikh:


LAMPIRAN B

NAMAMURrD :...................... .. ::::.:.:.:"'otrrNDrvrDU KELAS:

Btt MINGGU (f
FI c.l CO sf rn ro N oo o) d
:) l f, :) f f f, l(9 f, f
(, t(9 (, (9 (, I (9 (9
(, (9
(, (9 (, (, (, (, (9 (,
z z z z z z z z z z
KEMAHIRAN
= = = =
I Huruf kecil (a-z)
2 Huruf besar (A-Z)
3 Huruf vokal (a,u,o,i,e)
4 Suku Kata KV (me)
5 Perkataan KV + KV (sudu)
6 Perkataan VKV (aPi)
7 Perkataan KV+KV+KV (kelaPa)
I Perkataan KVK fiam)
I Suku kata KVK(Pah)
10 PerkataanV+KVK(ikan)
11 Perkataan KV + KVK (lalat,gajah)
LZ. Perkataan KVK + KV (lembu)
13 Ayat mudah KVK+KVK, KV+KV+KVK
!4 Ayat mudah KVK+KVK, KV+KV+KVK
15 Perkataan KVK+KV+KVK (rambutan)
15 Perkataan KVKK (wang)
17 Suku kata KW (bang)
18 Perkataan KV+KVKK (Pisang)
19 Perkataan V+KVKK (udang)
20 Perkataan KVK+KVKK (kambing)
ZL Perkataan KVKK+KV (tangga)
22 Perkataan KVKK+KVK (songkok)
23 Perkataa n KVKK+KVKK (longkang)
24 Perkataan KVKK+KV+KVKK (teropong)
25 Perkataa n KV+KVK+KVKK (belimbing)
25 Perkataan KVK+KV+KVKK (tempurung)
27 Perkataan KVKK+KV+KVK (tengkorak)
28 Perkataan KV+KVKK+KVK (gelongsor)
29 Perkataan Yang Melibatkan Diftong dan Vokal
Bersanding
30 Perkataan Yang Melibatkan Huruf Konsonan
Bersabung
31 Membaca Membina AYat Mudah
32 Bacaan dan Pemahaman
SKOR KESELURUHAN

NAMAGURU PBKPBM:
(J
z d

oa 6
o-
o
o
= o
N
a

ts
d

- o

o n
d

ut st
vt N
z o
d
o
IL N
EI N

ut
!- -C
o
z
o
N o
o
a
=
a.
o
(!
z o
a
o-
0c { -:z
-c
(!
t
o a I
z
ts
.9
o
oa z o
3 la
t
6
G,
z
=

e E
3 cl
N

UI
th z
lr|
Y z 6 o
15 - o
l-
.tt
F 6
ut
G ts
4
z o
& 6
o
6.
3
lll
a
N

E
3
Y (.,

E
.a
A (E
-
(IJ
L
(u
E o
(o o
Jua a -:z o-
9So
urulf
E
f
E
s
.(o
E
o
(E

E
(c
l,YA .9 z
(z
E f
= o
E
o
z{
G 6
A a

=
J o
6
d

o
d

6
d
!t

d
o
i
(I.,
d
o
o C
(o
6 -v
-g
(o
h tt
t i5
6 o
r d

o
o-
h

ol
EI
<l

o
=l
=l
zl
4z
o< I

<{ o
fio 6

o
o F

uJ o
E,
6

<l

E
Y I

E
r
f o
E E
3 c(o
I
q4 o -:z
<=
il< )
EA

s
.(o
E'
(u
YZ f
=
.9
o
=
z
J
E
LAMPIRAN E

Contoh Rancangan Pengajaran Harian pBKpBM

CONTOH 1- RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Asp

Aspek : Mengenal huruf vokal


obil
Objektif : Pada akhir proses pembelajaran dan pengajaran:
t. Murid dapat menyebut lima huruf vokal dengan betul.
2. Murid dapat menulis lima huruf vokal dengan tepat.
Akri
Aktiviti 1. Murid mengenal dan mengingat huruf vokal berdasarkan bahan
Rangsangan.
2. Murid mengajuk bunyi huruf vokal yang didengar.
3. Murid membunyikan huruf vokal secara turutan atau tanpa turutan
berdasarkan kad huruf/ bahan rangsangan. Refl
4. Murid menulis huruf vokal.

Refleksi 8 I LO orang murid boleh menyebut dan menulis huruf vokal dengan
betul. 2 orang murid diberi latihan latih tubi.
CONTOH 2 - MNCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Membaca, membina dan menulis ayat menggunakan perkataan yang


mengandungi vokal berganding.

Pada akhir proses pembelajaran dan pengajaran murid dapat:


1. Membaca tiga ayat yang mengandungi vokal berganding.
2. Membina dan menulis tiga ayat menggunakan vokal berganding.

Murid menyebut perkataan vokal berganding berdasarkan


kad perkataan/bahan rangsangan dengan sebutan yang betul dan jelas.
2. Murid membaca ayat yang mengandungi perkataan vokal berganding.
3. Murid menulis ayat yang mengandungi perkataan vokal berganding.

6 I LO orang murid boleh membaca dan menulis ayat yang mengandungi


vokal berganding dengan betul. 4 orang murid diberi bimbingan.

20
CONTOH 3. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Aspek Membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

Objektif Pada akhir proses pembelajaran dan pengajaran:


1. Murid dapat membaca lima perkataan diftong.
2. Murid boleh menulis lima perkataan diftong.

Aktiviti t. Murid membaca perkataan yang mengandungi diftong.


Contoh: pulau, kedai, pakai, helai, lebai, boroi, pukau.
2. Murid menyebut perkataan diftong secara individu dan kumpulan.
3. Murid mengeja perkataan diftong dengan betul.
4. Murid mencantum suku kata menjadi perkataan diftong.
5. Murid menulis perkataan diftong.

Refleksi 8 / 8 orang murid dapat membaca dan menulis perkataan mengandung


diftong dengan betul. Semua murid diberi latihan pengayaan.
CONTOH 4- RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bapaku Pulang dari Kota


Membaca dan memahami teks.
Pada akhir proses pembelajaran dan pengajaran:

't. Murid dapat membaca sebuah cerita pendek yang diberi dengan
intonasi yang betul serta sebutan yang jelas dan lancar.
2. Murid dapat menjawab tiga soalan pemahaman yang diberi dengan
tepat dan betul.

t. Murid bersama-sama membaca petikan yang diberi (bacaan mekanis).


2. Murid membaca secara individu (penilaian).
3. Murid mengecam isicerita.
4. Murid menjawab soalan pemahaman.

1. LO / 10 murid boleh membaca petikan yang diberi dengan jelas dan


lancar.
2. g I LO murid boleh menjawab soalan pemahaman dengan tepat dan
Betul.
LAMPIRAN F

JadualWaktu Di Dalam JadualWaktu Persekolahan (Model 1)


C{
flari/masa L. 2 3 4 5 6 7 .'8 ,5,.,.,. r 10 r,'
IL 12
Ahad
lsnin
{:trdl
Selasa Mengikut Jadual Waktu Bahasa Melayu sedia ada untuk kelas yang terlibat.
Rabu (rnengambil 2 jam seminggu)
Khamis
Jumaat

Cadangan Jadual Waktu Di Luar Waktu PdP (Model 2)

Contoh Jadual 1
,Harjlmasa 30 minit sebelum:waktu .l39, mi nit selePas. r6r3,k1u
persekolahan persekolahan
Ahad
-an,
lsnin
PELA
Rabu
Khamis r - 'ts
Jumaat
:.
Contoh Jadual 2
Harilmasa l jam ielepas waktu
\,:
persekolahaft''::'','r' st K...
Ahad
Isnin
3
)rrg
Rabu
_ riU
Khamis
_: I L.
Jumaat
l.
Contoh Jadual 3 3a h;
llarilmasa 30 minit sebelum/selepas
(erj;

Se <i

"BEI

5:y;
LAMPIRAN G

Contoh Surat Pelantikan Guru Program Bijak Kelas Pemulihan Bahasa Melayu (PBKPBM)

KEPALA SURAT SEKOLAH

Rujukan :

Tarikh :

TuanlPuan/Encik/Cik

Tuan/Puan,

PEIANTIKAN GURU PROGRAM BIJAK KETAS PEMULIHAN BAHASA METAYU (PBKPBM}

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa TuanlPuan/Encik/Cik ....... (No.

l{P : ........................ ....) telah dilantik sebagai Guru Program Bijak Kelas Pemulihan Bahasa Melayu di SK/

SJK.............. . mulai

3. Sehubungan dengan itu, tuan/puan dikehendaki melaksanakan pengajaran dan pembelajaran


Program Bijak Kelas Pemulihan Bahasa Melayu di luar waktu pembelajaran dan pengajaran agar matlamat
untuk mengatasi masalah penguasaan kemahiran berbahasa Bahasa Melayu (menulis dan membaca)
tercapai.

4. Pelantikan ini hendaklah dipatuhi. Sebarang pertukaran Guru Program Bijak Kelas Pemulihan
Bahasa Melayu mestilah dirujuk kepada pentadbir sekolah untuk kelulusan.

Kerjasama pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

.BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,


IAMPIRAN H

Contoh Surat Makluman lbu Bapa

KEPALA SURAT SEI(OLAH

Ruiukan:
I anl(h :

Tuan/Puan/EneiUCik

Tuan/Puan,

PETAKSANAAT\| PROGRAM SUAK KErAS PEMUUHAN BAHASA MEt-AyU (pBKpBMl

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. SukacitadimaklurnkanbahawaanakTuan/Puan/EnciklCik
(No. SUil Lahir : ...r.,.....q.i...i.........".) telah dikenal pasti untuk mengikuti Prograrn Bijak Ketras Femulihan
Bahasa Melayu tahun i...r.r....r....r.. mulai......,.,..!'..r...r........!..i

3. Sehubungan dengan itu, anak tuanlpuan dikehendaki hadir mengikuti Program Bijak-Kelas
P.emulihan Bqhasa Melayu. Kelas ini akan dijalankan di luar waldu pembelaJaran supaya anak tuan/puan
dapat menguasai kemahiran berbahasa Bahasa Melayu dengan baik.

4, Kerjasama tuanfpuan ffingat dihargai. Sebarang pertanyaan sila hubungi


melaluitalian

Kerjasama pihaktuan didahului dengan uca.pan terima kasih.

Sekian.

,BERKHIDMAT
U NTUT( NEGARA"

Saya yang menurut perintah,


TAMPIRAN I

Contoh Surat Kebenaran lbu Bapa/Peniaga

'Ilama ibu bapa/penjaga


rumah

Rujukan :

Tarikh :

Guru Besar,

Tuan/Puan,

IBENARAN MENGIKUTI PROGRAM BTJAK KEIAS PEMULIHAN BAHASA MELAYU (PBKPBM)

Itengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk'

L Sukacita dimaklumkan bahawa saya ........... ................... (No. Kad Pengenalan :

..........) ibu bapa /penjaga kepada murid (No. Sijil Lahir :

....) membenarkan / tidak membenarkan anak jagaan saya mengikuti kelas Program Bijak Kelas
rPemulihan Bahasa MelaYu.

i1 sehubungan dengan itu, saya akan memastikan anak jagaan saya akan menghadiri kelas tersebut
mengikut jadual yang disediakan.

ferjasama pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

IEERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Yang benar,

26