Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 3 BIJAK


TARIKH/ HARI 21/11/2017 RABU MASA 5.10 HINGGA 2.40
TEMA 1. SEKOLAH TAJUK 1. MARI BEKERJASAMA
KEMAHIRAN ☐Bertutur ☐ Mendengar ☐ Membaca ☐ Menulis ☐ Seni Bahasa ☐ Tatabahasa
STANDARD 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi
KANDUNGAN
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya,
STANDARD ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.
PEMBELAJARAN
2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 1.memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks

AKTIVITI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
(PdP)

PENGUASAAN TAHAP 1 ☒ TAHAP 2 ☒ TAHAP 3 ☐ TAHAP 4 ☐ TAHAP 5 ☐ TAHAP 6 ☐


☒ Buku teks ☐ Modul ☐ Power point ☐ Spesimen
BAHAN BANTU ☐ Internet ☐ Projektor ☒ Model ☐ Gambar / cerita
BELAJAR (BBB) ☐ Radio ☐ Radas ☐ Buku cerita ☒ Lain-lain: Peta I-Think

KECERDASAN ☐ Interpersonal ☐ Intarpersonal ☒ Kinestatik ☒ Logik Matematik


PELBAGAI ☐ Muzikal ☐ Verbal Linguistik ☐ Naturalis ☒ Visual Ruang

ELEMEN ☒ Kreativiti & Inovasi ☐ Pend. Alam Sekitar ☐ TMK ☒ Kesihatan dan Kebersihan
MERENTAS ☐ Bahasa ☒ Patriotisme ☒ Nilai Murni ☒ Lain – lain :
KURIKULUM ☐ Sains & Teknologi ☒ Keusahawanan
(EMK) ☒ Keusahawanan

KEMAHIRAN ☐ Membanding beza ☐Mengkategori ☐Menjana Idea ☐ Komunikasi


BERFIKIR /ABAD ☒ Menghubungkait ☒ Menginterprestasi ☐Mentafsir ☐ Kreativiti
21 ☒ Mencipta Analogi ☒ Membuat Ramalan ☒Membuat keputusan ☒ Menyelesai Isu
☒ Membuat Inferens ☐Membuat Rumusan ☐Menilai ☐Mencipta
☐ Kolaborasi
Analogi ☐ Mantafsir
☐Menghubungkait ☐Membuat Inferens ☐ Membuat Keputusan
PENTAKSIRAN ☒ Lembaran Kerja ☒ Pemerhatian ☐ Lisan ☒ Tugasan
PENGAJARAN & ☐ Hasil Kerja ☐ Kuiz ☐☐Pemerhatian
Drama ☐
☐☐Lisan
Kuiz
Projek ☐ Drama
☐ Tuga
PEMBELAJARAN

REFLEKSI

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


CATATAN ☒ Mesyuarat ☐ Program Sekolah ☒ Mengiringi Murid Keluar
☐ Cuti Bencana/Cuti Khas ☐ Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐ Aktiviti Luar