Anda di halaman 1dari 3

PENSKORAN UNTUK BM KERTAS 2 UPSR

RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN A MEMBINA AYAT [10 markah]

GRED

PERINGKAT

KRITERIA

   

1. Ada 5 idea

CEMERLANG

2. Ayat majmuk yang gramatis

A

3. Kosa kata luas dan tepat

[9 10]

4. Ejaan dan tanda baca betul

5. Ada idea tersirat (KBAT)

   

1. Ada 4 idea

BAIK

2. Ayat majmuk yang agak gramatis

B

3. Kosa kata luas dan tepat

[7 8]

4. Sedikit kesalahan ejaan dan tanda baca

5. Ada idea tersirat (KBAT)

   

1. Ada 3 idea

MEMUASKAN

2. Ayat mudah tetapi sesuai

C

3. Kosa kata terhad

[5 6]

4. Banyak kesalahan ejaan dan tanda baca

5. Tidak ada idea tersirat (KBAT)

   

1. Ada 2 idea

KURANG

2. Ayat mudah tetapi sesuai

D

MEMUASKAN

3. Kosa kata sangat terhad / tidak sesuai / tidak berkaitan

4. Tidak menguasai ejaan dan tanda baca

[3 4]

5. Tidak ada idea tersirat (KBAT)

   

1. Ada 1 idea

PENCAPAIAN TAHAP

2. Ayat mudah

E

MINIMUM [1 2]

3. Kosa kata tidak sesuai / tidak berkaitan

4. Tidak menguasai ejaan dan tanda baca

 

5. Tidak ada idea tersirat (KBAT)

Catatan : Ayat tunggal tidak boleh beri markah cemerlang

PENSKORAN UNTUK BM KERTAS 2 UPSR

RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN B MEMBUAT ULASAN [15 markah]

GRED

PERINGKAT

KRITERIA

   

1. Ulasan relevan dengan bahan, idea jelas dan matang

CEMERLANG

2. Ayat gramatis

A

3. Kosa kata luas dan sesuai

[13 15]

4. Ejaan dan tanda baca betul

5. Penanda wacana yang betul

6. Ada idea tersirat (KBAT)

   

1. Ulasan relevan dengan bahan, idea jelas

2. Ayat gramatis

B

BAIK

3. Kosa kata sederhana dan sesuai

[10 12]

4. Sedikit kesalahan ejaan dan tanda baca tetapi tidak menjejaskan ayat

5. Ada Penanda wacana

6. Ada idea tersirat (KBAT)

   

1. Ulasan mudah dan ringkas, masih relevan dengan bahan

MEMUASKAN

2. Ayat ringkas dan mudah difahami

C

3. Kosa kata terhad tetapi sesuai

[7 9]

4. Banyak kesalahan ejaan dan tanda baca

5. Ada Penanda wacana

6. Tidak ada idea tersirat (KBAT)

   

1. Ulasan sedikit relevan dengan bahan

D

KURANG

MEMUASKAN

2. Ayat ringkas tetapi agak sukar difahami

3. Kosa kata sangat terhad tetapi masih sesuai

4. Banyak kesalahan ejaan dan tanda baca

[4 6]

5. Tidak ada Penanda wacana

6. Tidak ada idea tersirat (KBAT)

 

PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM

1. Ulasan tidak menepati bahan

E

2. Kosa kata sangat terhad dan tidak sesuai

 

3. Tidak menguasai kemahiran ejaan dan tanda baca

 

[1 3]

4. Salin ayat (1 markah)

5. Salin soalan atau sukar difahami (1 markah)

Catatan : Tidak menulis jawapan beri 0 markah

PENSKORAN UNTUK BM KERTAS 2 UPSR

RUBRIK PENSKORAN JAWAPAN BAHAGIAN C MENULIS KARANGAN [25 markah]

GRED

PERINGKAT

KRITERIA

   

1. Penyampaian jelas dan menarik

2. Ayat gramatis yang sesuai dengan soalan

CEMERLANG

3. Kosa kata luas dan tepat

A

4. Ejaan dan tanda baca betul

[21 25]

5. Ada pengenalan, 4 isi utama, penutup

6. Penggunaan perkataan terkini dan 3 jenis imbuhan berlainan

   

1. Penyampaian jelas

BAIK

2. Ayat gramatis yang sesuai dengan soalan

B

3. Kosa kata sederhana dan sesuai

[16 20]

4. Sedikit kesalahan ejaan dan tanda baca

5. Ada pengenalan, 3 isi utama, penutup

   

1. Penyampaian mudah dan ringkas

MEMUASKAN

2. Kosa kata terhad dan sesuai

C

3. Banyak kesalahan ejaan dan tanda baca

[11 15]

4. Penggunaan tanda baca terhad

5. Ada 2 isi utama

   

1. Penyampaian sedikit relevan dengan soalan

KURANG

2. Kosa kata terhad dan tidak sesuai

MEMUASKAN

3. Tidak menguasai kemahiran ejaan dan tanda baca (3%)

D

4. Ada 1 isi utama

[6 10]

5. Salin soalan (2%)

6. Tidak menjawab soalan (1%)

   

1. Penyampaian tidak relevan dengan soalan / keluar tajuk

PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM

2. Pennyampaian tidak dapat difahami

3. Kosa kata sangat terhad dan tidak sesuai

E

4. Tidak menguasai kemahiran ejaan dan tanda baca (3%)

 

5. Ada 1 isi utama

[1 5]

6. Salin soalan (2%)

7. Tidak menjawab soalan (1%)

Catatan : Tidak menulis jawapan beri 0 markah