Anda di halaman 1dari 21

BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1.

0 NOMBOR BULAT
HINGGA 1 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

M1 1.1 Nilai nombor. 1.1.1 Menamakan nombor hingga 1000: Sebutkan nombor
Menyatakan sebarang nombor hingga
2–5 (i) Membaca sebarang nombor yang 1 secara betul. 235
1000.
JAN diberi dalam perkataan. disebut sebagai ’dua
(ii) Menyebut sebarang nombor yang ratus tiga puluh lima’
diberi dalam bentuk angka. bukan ’dua tiga lima’.
(iii) Memadan angka dengan namanya Menentukan nilai nombor dan menyusun
dalam perkataan. 2
nombor dalam tertib.
Gunakan perwakilan
objek, gambar, garis
M2 1.1.2 Menentukan nilai nombor hingga nombor dan abakus 4:1.
8 – 12 1000:  Menganggar dan membundar sebarang
JAN (i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor nombor.
3
yang diberi.  Melengkapkan rangkaian dan pola
(ii) Memadankan kumpulan objek nombor.
dengan nombor.
(iii) Membandingkan nilai dua nombor.
(iv) Menyusun kumpulan objek mengikut
tertib menaik dan tertib menurun. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan nombor.

1.2 Menulis nombor 1.2.1 Menulis nombor dalam angka dan Menyelesaikan masalah harian yang rutin
M3 5
perkataan. melibatkan nombor dengan pelbagai
15 – 19
strategi. Membilang satu-satu
JAN
hingga sepuluh-sepuluh
1.3 Rangkaian 1.3.1 Membilang nombor. dan seratus-seratus
ombor. Menyelesaikan masalah harian yang bukan secara tertib menaik dan
1.3.2 Melengkapkan sebarang rangkaian 6 rutin melibatkan nombor dengan kreatif dan menurun dengan
nombor. inovatif. menggunakan pelbagai
objek, gambar, garis
nombor dan abakus 4:1.

BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1.0 NOMBOR BULAT


HINGGA 1 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1.4 Nilai tempat. 1.4.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai Menggunakan pelbagai
M4 Menyatakan sebarang nombor hingga
digit bagi sebarang nombor. 1 perwakilan nilai tempat
22 – 26 1000. dan abakus 4:1 bagi
JAN 1.4.2 Mencerakin sebarang nombor menyatakan nilai tempat
mengikut nilai tempat dan nilai digit. dan nilai digit.
Menentukan nilai nombor dan menyusun
2
nombor dalam tertib.
Anggaran dibuat dengan
menyatakan kuantiti
M5 1.5 Menganggar. 1.5.1 Memberi anggaran bilangan objek  Menganggar dan membundar sebarang berdasarkan set rujukan
29 JAN – yang munasabah. 3 nombor. dan menggunakan
2 FEB  Melengkapkan rangkaian dan pola perkataan ‘lebih kurang’,
nombor. ‘kurang daripada’ dan
‘lebih daripada’.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan nombor.
Pembundaran boleh
1.6 Membundarkan 1.6.1 Membundarkan nombor bulat
dilakukan dengan
nombor hingga ratus terdekat. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin menggunakan garis
melibatkan nombor dengan pelbagai nombor dan pelbagai
strategi. strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang
6 bukan rutin melibatkan nombor dengan
kreatif dan inovatif.

BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1.0 NOMBOR BULAT


HINGGA 1 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

M6 1.7 Pola nombor. 1.7.1 Mengenal pasti pola bagi siri Menyatakan sebarang nombor hingga Pola nombor secara tertib
1
5–9 nombor yang diberi. 1000. menaik dan menurun satu-
FEB satu hingga sepuluh-
1.7.2 Melengkapkan pelbagai pola Menentukan nilai nombor dan menyusun sepuluh dan seratus-
nombor yang mudah. 2 seratus.
nombor dalam tertib.

Menyelesaikan ayat matematik dan


3 menentukan kewajaran jawapan yang
melibatkan operasi asas.

M7 1.8 Penyelesaian 1.8.1 Menyelesaikan masalah yang Menyelesaikan masalah harian yang rutin
12 – 14 melibatkan situasi harian. 4
masalah. melibatkan nombor.
FEB

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


5 melibatkan nombor dengan pelbagai
strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang


6 bukan rutin melibatkan nombor dengan
kreatif dan inovatif.
15 - 19 FEBRUARI (KHAMIS – ISNIN) CUTI TAHUN BARU CINA
BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2.0
OPERASI ASAS
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

M8 & M9 2.1 Tambah dalam 2.1.1 Menambah dua nombor hasil Membaca ayat matematik yang Gunakan pelbagai strategi
1
20 FEB - lingkungan 1000 tambah dalam lingkungan 1000. melibatkan operasi asas. pengiraan bagi melakukan
2 MAC proses penambahan.
2.1.2 Menambah tiga nombor hasil
tambah dalam lingkungan 1000. Menentukan dan menerangkan ayat Gunakan objek, gambar,
2 garis nombor, abakus 4:1
matematik yang melibatkan operasi asas.
dan pengiraan secara
mental untuk mewakilkan
Menyelesaikan ayat matematik dan pengiraan tambah.
3 menentukan kewajaran jawapan yang
melibatkan operasi asas.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan operasi asas.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


5 melibatkan operasi asas dengan pelbagai
strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang


6 bukan rutin melibatkan operasi asas
dengan kreatif dan inovatif.

M10 ( 5 – 9 MAC) UJIAN PRESTASI 1

MENYEMAK KERTAS PEPERIKSAAN PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN

17 - 25 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2.0
OPERASI ASAS
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Gunakan pelbagai strategi
M12 2.2 Tolak dalam 2.2.1 Menolak dua nombor dalam Membaca ayat matematik yang pengiraan bagi melakukan
26 ̶ 30 lingkungan 1000. lingkungan 1000. 1 proses penolakan.
melibatkan operasi asas.
MAC
Gunakan objek, gambar,
2.2.2 Menolak dua nombor dari satu garis nombor, abakus 4:1
nombor dalam lingkungan 1000. Menentukan dan menerangkan ayat dan pengiraan secara
2
matematik yang melibatkan operasi asas. mental untuk mewakilkan
pengiraan tolak.

Menyelesaikan ayat matematik dan


M13 2.3 Darab dalam 2.3.1 Mendarab dalam lingkungan fakta 3 menentukan kewajaran jawapan yang Fakta asas melibatkan
2 ̶ 6 lingkungan asas. melibatkan operasi asas. pendaraban nombor satu
APRIL 1000. digit dengan satu digit..
2.3.2 Mendarab nombor satu digit Pendaraban sebagai
dengan 10. penambahan berulang,.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
Gunakan pelbagai strategi
melibatkan operasi asas.
bagi membina dan
menyatakan fakta asas
darab.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan operasi asas dengan pelbagai Gunakan objek, gambar,
strategi. garis nombor, abakus 4:1
dan pengiraan secara
Menyelesaikan masalah harian yang mental untuk mewakilkan
6 bukan rutin melibatkan operasi asas pengiraan darab.
dengan kreatif dan inovatif. Mengaitkan hukum kalis
tukar tertib: a × b = b × a
BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2.0
OPERASI ASAS
STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Fakta asas bahagi melibatkan


M14 2.4 Bahagi dalam 2.4.1 Membahagi dalam lingkungan fakta Membaca ayat matematik yang
1 tanpa baki dan berbaki.
9 – 13 lingkungan 1000. asas. melibatkan operasi asas.
Membahagi dengan nombor satu
APRIL digit dan 10.
2.4.2 Membahagi sebarang nombor dua Pembahagian sebagai
Menentukan dan menerangkan ayat pengongsian, pengumpulan, tolak
digit dengan 10. 2
matematik yang melibatkan operasi asas. berturut-turut dan songsangan
darab.
Gunakan pelbagai strategi bagi
Menyelesaikan ayat matematik dan membina dan menyatakan fakta
3 menentukan kewajaran jawapan yang asas bahagi.
melibatkan operasi asas. Gunakan objek, gambar, garis
nombor, abakus 4:1 dan
pengiraan secara mental untuk
Menyelesaikan masalah harian yang rutin mewakilkan pengiraan bahagi
4
melibatkan operasi asas.
2.5.1 Mereka cerita masalah tambah, Menyelesaikan masalah harian
M15 2.5 Penyelesaian
tolak, darab dan bahagi dalam yang melibatkan dua nombor.
16 – 20 masalah.
lingkungan 1000. Menggunakan langkah-langkah
APRIL Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 penyelesaian masalah seperti
melibatkan operasi asas dengan pelbagai
berikut:
strategi.
2.5.2 Menyelesaikan masalah tambah,  Memahami masalah.
tolak, darab dan bahagi yang  Merancang strategi
melibatkan situasi harian. penyelesaian.
Menyelesaikan masalah harian yang  Melaksanakan strategi.
6 bukan rutin melibatkan operasi asas  Menyemak jawapan.
dengan kreatif dan inovatif.
Gunakan simulasi atau model
situasi.
BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3.0 PECAHAN DAN
PERPULUHAN
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Gunakan bahan konkrit,
M16 & M17 3.1 Pecahan wajar. 3.1.1 Mengenal pasti dan menyebut Menyatakan pecahan wajar dan
1 gambar dan lipatan kertas
pecahan wajar yang perpuluhan. bagi menerangkan konsep
23 APRIL – pengangkanya 1 dan penyebutnya
pecahan.
4 MEI hingga 10.
 Menulis pecahan wajar dan perpuluhan. Menentukan pecahan
3.1.2 Menamakan pecahan wajar yang 2  Mewakilkan gambar rajah bagi pecahan wajar daripada satu objek.
pengangkanya hingga 9 dan wajar dan perpuluhan yang diberi.
penyebutnya hingga 10.
Membandingkan dua nilai pecahan wajar,
3.1.3 Mewakilkan gambar rajah mengikut 3 dua nilai perpuluhan dan nilai pecahan Mewakilkan boleh
pecahan yang diberi. dengan nilai perpuluhan yang diberi. dilaksanakan antaranya
dengan cara melukis,
melorek, menampal dan
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin mewarna.
melibatkan pecahan dan perpuluhan.
3.1.4 Menulis pecahan wajar yang diberi. Menulis pecahan wajar
apabila disebut dan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin mengikut lorekan gambar
5 melibatkan pecahan dan perpuluhan rajah yang diberi.
dengan pelbagai strategi.
Membanding berpandukan
3.1.5 Membanding nilai dua pecahan lipatan kertas, papan
wajar yang diberi Menyelesaikan masalah harian yang
6 bukan rutin melibatkan pecahan dan pecahan dan gambar
perpuluhan secara kreatif dan inovatif. rajah.

M18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (7 – 11 MEI)


MENYEMAK KERTAS PEPERIKSAAN
M19 PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3.0 PECAHAN DAN


PERPULUHAN
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

M20 & M21 3.2 Perpuluhan 3.2.1 Menukar pecahan persepuluh Menyatakan pecahan wajar dan Gunakan gambar rajah dan
kepada perpuluhan. 1 garis nombor bagi
perpuluhan.
21 MEI – menjelaskan konsep
1 JUN 3.2.2 Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan.
perpuluhan satu hingga sifar
perpuluhan sembilan.  Menulis pecahan wajar dan perpuluhan. Menulis perpuluhan
2  Mewakilkan gambar rajah bagi pecahan apabila disebut, mengikut
3.2.3 Menunjuk nombor perpuluhan 0.1 wajar dan perpuluhan yang diberi. lorekan pada gambar rajah
hingga 0.9. dan pada garis nombor.
Membanding berpandukan
Membandingkan dua nilai pecahan wajar,
3 lipatan kertas, garis nombor
dua nilai perpuluhan dan nilai pecahan
3.2.4 Mewakilkan gambar rajah mengikut dan gambar rajah.
perpuluhan diberi. dengan nilai perpuluhan yang diberi.
Gunakan gambar rajah dan
garis nombor bagi
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin menjelaskan konsep
melibatkan pecahan dan perpuluhan. perpuluhan.

3.2.5 Menulis perpuluhan yang diberi. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin Menulis perpuluhan
melibatkan pecahan dan perpuluhan apabila disebut, mengikut
dengan pelbagai strategi. lorekan pada gambar rajah
dan pada garis nombor.
Menyelesaikan masalah harian yang Membanding berpandukan
3.2.6 Membanding nilai dua perpuluhan 6 bukan rutin melibatkan pecahan dan lipatan kertas, garis
yang diberi perpuluhan secara kreatif dan inovatif. nombor dan gambar rajah.

BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3.0 PECAHAN DAN


PERPULUHAN
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

M22 3.3 Pecahan dan 3.3.1 Membanding nilai pecahan dan nilai Menyatakan pecahan wajar dan Perbandingan berpandukan
1
Perpuluhan. perpuluhan yang diberi. perpuluhan. bahan konkrit dan, gambar
4–8 rajah.
JUN 3.4.1 Menyelesaikan masalah yang
 Menulis pecahan wajar dan perpuluhan.
3.4 Penyelesaian melibatkan situasi harian.
2  Mewakilkan gambar rajah bagi pecahan
masalah.
wajar dan perpuluhan yang diberi.

Membandingkan dua nilai pecahan wajar,


3 dua nilai perpuluhan dan nilai pecahan
dengan nilai perpuluhan yang diberi.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan pecahan dan perpuluhan.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan pecahan dan perpuluhan
dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang
6 bukan rutin melibatkan pecahan dan
perpuluhan secara kreatif dan inovatif.

9 – 24 JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 15 & 16 JUN HARI RAYA PUASA)


BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK : 4.0 WANG
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

M23 & M24 4.1 Wang kertas 4. 1.1 Mengenal pasti mata wang Menggunakan wang
dan duit syiling. Malaysia hingga RM100. 1 Menyatakan wang hingga RM100. dalam situasi harian.
2 – 13 Mewakilkan nilai wang
JULAI 4.1.2 Menentukan nilai wang hingga dengan menggunakan
RM100. abakus 4:1.
Menggunakan gabungan
2 Menentukan nilai wang hingga RM100. wang dalam duit syiling
dan wang kertas.
4.2 Tambah wang. 4.2.1 Menambah dua nilai wang hasil
tambahnya hingga RM100.  Menentukan kewajaran jawapan bagi
penyelesaian ayat matematik melibatkan
4.2.2 Menambah tiga nilai wang hasil 3 wang.
tambahnya hingga RM100.  Menjelaskan pengurusan kewangan yang
efektif.

4.3 Tolak wang 4.3.1 Menolak dua nilai wang dalam 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
lingkungan RM100. melibatkan wang.

4.3.2 Menolak dua nilai wang dari satu


nilai wang dalam lingkungan RM100.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan wang dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


6 rutin melibatkan wang secara kreatif dan
inovatif.
BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK : 4.0 WANG
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

M25 4.4 Darab wang 4.4.1 Mendarab nilai wang dan hasil Mendarab dan
1 Menyatakan wang hingga RM100.
darabnya hingga RM100. membahagi nilai
25 JUN – wang.dengan nombor satu
6 JULAI digit dan 10
2 Menentukan nilai wang hingga RM100.

M26  Menentukan kewajaran jawapan bagi


4.5 Bahagi wang 4.5.1 Membahagi nilai wang dalam penyelesaian ayat matematik melibatkan
16 – 20 lingkungan RM100
3 wang.
JULAI  Menjelaskan pengurusan kewangan yang
efektif.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan wang.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan wang dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


6 rutin melibatkan wang secara kreatif dan
inovatif.

M27 (23 – 27 JULAI ) UJIAN PRESTASI 2


BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK : 4.0 WANG
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

4.6 Simpanan dan 4.6.1 Menguruskan kewangan secara Menggunakan situasi yang
pelaburan efektif sebagai asas kepada 1 Menyatakan wang hingga RM100. sesuai bagi menjelaskan
simpanan dan perbelanjaan. berkaitan pengurusan
kewangan dalam
lingkungan RM1000.
2 Menentukan nilai wang hingga RM100.

 Menentukan kewajaran jawapan bagi


4.7 Penyelesaian 4.7.1 Menyelesaikan masalah harian yang penyelesaian ayat matematik melibatkan
masalah. melibatkan situasi harian. 3 wang.
M28
 Menjelaskan pengurusan kewangan yang
30 JULAI – efektif.
3 OGOS

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan wang.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan wang dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


6 rutin melibatkan wang secara kreatif dan
inovatif.
BIDANG PEMBELAJARAN : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 5.0 MASA
DAN WAKTU
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

5.1 Waktu dalam 5.1.1 Mengenal tanda senggatan minit Menyatakan tanda senggatan lima minit Mengenal tanda
jam dan minit. pada muka jam. 1 pada muka jam dan boleh menyatakan senggatan dan angka
waktu dalam jam dan minit. yang menandakan
5.1.2 Menyatakan dan menunjukkan gandaan lima minit pada
waktu dalam jam dan minit. Menukar waktu dalam jam dan minit jam analog.
daripada perkataan dan angka dan
5.1.3 Menukar waktu dalam jam dan minit 2
sebaliknya serta menyatakan hari dengan
daripada perkataan kepada angka jam dan jam dengan minit. Waktu dalam jam dan
dan sebaliknya. gandaan lima minit
diperkenalkan dahulu.
5.1.4 Merekod waktu dalam jam dan minit. 3 Merekodkan waktu dalam jam dan minit
M29 & M30 serta menentukan kewajaran jawapannya. Perkenalkan juga
setengah dan suku jam.
6 – 17 Jam analog dan jam digital
OGOS 5.2 Perkaitan dalam 5.2.1 Menyatakan perkaitan hari dengan boleh digunakan untuk
waktu. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
jam dan jam dengan minit. mengenal jam dan minit.
melibatkan masa dan waktu.
Merekod termasuk aktiviti
harian mengikut waktu
dalam jam dan minit.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan masa dan waktu dengan
pelbagai strategi.
5.3 Penyelesaian 5.3.1 Menyelesaikan masalah yang
masalah. melibatkan situasi harian.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6 rutin melibatkan masa dan waktu secara
kreatif dan inovatif.

18 - 26 OGOS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


BIDANG PEMBELAJARAN : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 6.0 UKURAN DAN
SUKATAN
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Mengenal ukuran dan sukatan dalam Mengenal unit sentimeter


6.1 Panjang 6.1.1 Mengenal unit panjang.
1 sentimeter, meter, gram, kilogram, mililiter dan meter dengan
dan liter. memerhati senggatan
pada pembaris dan pita
ukuran.

Mengukur panjang, menimbang berat dan Menulis ukuran panjang


2 yang diberi dalam
menyukat isi padu cecair.
sentimeter dan meter
6.1.2 Mengukur panjang.
dengan menggunakan
simbol cm dan m.
Menganggar dan membanding ukuran dan
3 sukatan dan menentukan kewajaran Mengukur dan
M31
jawapan. menandakan jarak dalam
27 – 31 unit cm dan m.
OGOS
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin Mengukur dan merekod
melibatkan ukuran dan sukatan. ukuran panjang objek
6.1.3 Menganggar panjang.
dalam unit cm dan m.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin Melakar dan melukis garis


5 melibatkan ukuran dan sukatan dengan lurus mengikut ukuran
pelbagai strategi. yang diberi dalam unit cm
dan m.

Menganggar panjang
Menyelesaikan masalah harian yang bukan objek dalam unit
6 rutin melibatkan ukuran dan sukatan secara sentimeter dan meter dan
kreatif dan inovatif. bandingkan anggaran
dengan ukuran sebenar.
BIDANG PEMBELAJARAN : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 6.0 UKURAN DAN
SUKATAN
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.2 Jisim 6.2.1 Mengenal unit jisim. Mengenal ukuran dan sukatan dalam Mengenal unit kilogram
1 sentimeter, meter, gram, kilogram, mililiter dan unit gram dengan
dan liter. memerhati senggatan
pada alat penimbang.

Mengukur panjang, menimbang berat dan Mengenal jisim dalam unit


2 gram dan kilogram.
menyukat isi padu cecair.
Menulis jisim yang diberi
6.2.2 Menimbang objek. dalam gram dan kilogram
dengan menggunakan
Menganggar dan membanding ukuran dan simbol g dan kg.
3 sukatan dan menentukan kewajaran
M32
jawapan. Menimbang dan merekod
3 –7 objek yang jisimnya dalam
SEPT gram dan kilogram.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
6.2.3 Menganggar jisim. melibatkan ukuran dan sukatan. Menganggar jisim sesuatu
objek dalam unit gram dan
kilogram dan bandingkan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin anggaran dengan
melibatkan ukuran dan sukatan dengan timbangan sebenar.
5
pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


6 rutin melibatkan ukuran dan sukatan secara
kreatif dan inovatif.
BIDANG PEMBELAJARAN : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 6.0 UKURAN DAN
SUKATAN
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Mengenal ukuran dan sukatan dalam
6.3 Isi padu cecair. 6.3.1 Mengenal unit isi padu cecair. Mengenal unit militer dan
1 sentimeter, meter, gram, kilogram, mililiter
liter dengan memerhati
dan liter.
senggatan pada silinder
penyukat.

6.3.2 Menyukat isi padu cecair. Mengukur panjang, menimbang berat dan Mengenal isi padu cecair
2
menyukat isi padu cecair. dalam unit militer dan liter.

Menulis isi padu cecair


Menganggar dan membanding ukuran dan yang diberi dalam mililiter
3 sukatan dan menentukan kewajaran dengan menggunakan
6.3.3 Menganggar isi padu cecair. jawapan. simbol mℓ dan liter dengan
menggunakan simbol ℓ.
M33
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin Menyukat, menanda dan
10 – 14 melibatkan ukuran dan sukatan. merekodkan isi padu
SEPT
cecair yang ditentukan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin dalam mililiter dan liter.
6.4 Penyelesaian 5 melibatkan ukuran dan sukatan dengan
masalah. 6.4.1 Menyelesaikan masalah yang pelbagai strategi. Menganggar isi padu
melibatkan situasi harian. cecair dalam unit mililiter
dan liter dan bandingkan
dengan sukatan sebenar.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


6 rutin melibatkan ukuran dan sukatan secara
kreatif dan inovatif.
BIDANG PEMBELAJARAN : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK :
7.0 RUANG
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

7.1 Bentuk tiga 7.1.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi Memperihalkan bentuk dua dimensi dan tiga Bentuk tiga dimensi
dimensi. berdasarkan huraian ciri-cirinya. 1 melibatkan kubus, kuboid,
dimensi.
piramid tapak segi empat
7.1.2 Mengenal pasti bentuk asas bagi sama, silinder dan kon.
bentuk tiga dimensi.
Mengenal pasti bentuk asas dua dimensi
2
7.1.3 Mengenal pasti pelbagai bentangan dan tiga dimensi.
bentuk tiga dimensi.

 Menentukan bentuk tiga dimensi


M34 & M35 7.2 Bentuk dua 7.2.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi 3 berdasarkan bentangan. Bentuk dua dimensi
dimensi. berdasarkan huraian ciri-cirinya.  Melukis bentuk asas dua dimensi. melibatkan segi empat
17 – 28  menentukan kewajaran jawapan. sama, segi empat tepat,
SEPT 7.2.2 Melukis bentuk asas bagi bentuk dua segi tiga dan bulatan.
dimensi.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan ruang.

7.3 Penyelesaian 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang


masalah. melibatkan situasi harian. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan ruang dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


6 rutin melibatkan ruang secara kreatif dan
inovatif.
BIDANG PEMBELAJARAN : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 8.0
PENGURUSAN DATA
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

8.1 Mengumpul, 8.1.1 Mengumpul data berdasarkan situasi Gunakan pelbagai cara
mengelas dan harian. 1 Membaca maklumat dari carta palang. bagi menyusun data.
menyusun data.

8.2 Carta palang. 8.2.1 Membaca dan mendapatkan Mulakan satu senggatan
2 Mengumpul data dari situasi harian. pada paksi mengufuk
maklumat dari carta palang.
(paksi-x) dan paksi
mencancang (paksi-y)
mewakili satu unit.
36 3 Menentukan kewajaran jawapan bagi
maklumat yang diberi pada carta palang.
1–5 Gunakan perbendaharaan
8.3 Penyelesaian 8.3.1 Menyelesaikan masalah melibatkan
OKT kata yang mudah bagi
masalah. situasi harian. Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 menjelaskan tajuk,
melibatkan carta palang. petunjuk, paksi mengufuk
dan paksi mencancang
Menyelesaikan masalah harian yang rutin pada carta palang.
5 melibatkan carta palang dengan pelbagai
strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


6 rutin melibatkan carta palang secara kreatif
dan inovatif.
MINGGU 37
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
( 8 – 12 OKTOBER )
MENYEMAK KERTAS PEPERIKSAAN
MINGGU 38 - 40
PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
( 15 OKTOBER – 2 NOVEMBER)
AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

(3 – 7 NOVEMBER) DEEPAVALI

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN


HARI ANUGERAH CEMERLANG 2018
MINGGU 41 – 43
PEMULANGAN BUKU TEKS 2018
( 8 – 23 NOVEMBER )
PENGAGIHAN BUKU TEKS 2019
GOTONG ROYONG PEMBERSIHAN KELAS

24 NOVEMBER 2018 –
CUTI AKHIR TAHUN
1 JANUARI 2019