Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

Nama Pengenalan Kepada Pendidikan Moral


1.
Kursus/Modul Introduction To Moral Education

2. Kod Kursus MPU3102

Nama Staf
3. Mohd Nasarudin Ismail
Akademik

Rasional
Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat dapat menghayati nilai-nilai murni dan
4. Kursus/Modul
mengamalkannya dalam kehidupan seharian.
dalam Program

Semester dan
5. Semester 2 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali 84
P= Pentaksiran
22 8 - 1 22 16 - 15

7. Nilai Kredit 2

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menghuraikan maksud moral dan aliran pemikiran moral di dalam kehidupan
Outcomes, CLO) seharian dengan merujuk pelbagai sumber (C2, LO1, LO6, LL1)

2. Membanding beza jenis-jenis nilai dalam pendidikan moral (C4, A3, LO3,
CTPS4)

3. Menganalisis ciri-ciri pembentukan individu bermoral dalam kehidupan (C4,


LO8, EM2)

4. Membentangkan pelaksanakan projek kemasyarakatan yang dirancang sama


ada di Pusat Kanak-kanak Spastik atau di Rumah Orang Tua atau di Rumah
Anak-anak Yatim. (C6, A5, LO4,LO5, TS4)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
ketara

maklum
Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

CLO
Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi

Memberi
Menilai

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x
2 x x
3 x
4 x x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 1


(Kemas kini November 2016)
10. Kemahiran Boleh Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan masalah (CTPS4)
Pindah Etika dan Moral Profesional (EM2)
(Transferable Skills, Kemahiran kerja berpasukan (TS4)
TS): Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (LL1)
11. Strategi Pengajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial

Strategi pentaksiran:

Pentaksiran adalah dalam Kerja Kursus (100%).

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
Kuliah Kuiz
LO1-Pengetahuan
Tutorial Penulisan
LO3- Pemikiran kritikal
Kuliah
dan pendekatan saintifik Kuiz
Tutorial
LO5-Kemahiran
Penulisan
sosial/Kerja Tutorial
Persembahan
berpasukan/ Kerja lapangan
pertanggujawaban
LO6- Kebolehan Kuliah Penulisan
mengurus maklumat Tutorial Kuiz
LO8 - Pembelajaran
Kuliah Kuiz
Sepanjang Hayat dan
Tutorial Penulisan
Pengurusan Maklumat

12. Sinopsis
Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran secara umum tentang pengenalan
konsep moral, konsep asas nilai, pembentukan individu bermoral dan amalan nilai
murni melalui projek kemasyarakatan.
This course focuses on equipping students with the basic concepts of moral, values
and formation of moral individuals and the practice of moral values through community
project

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Penulisan 75

Tugasan Persembahan 10

Ujian/ Kuiz 15

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 2


(Kemas kini November 2016)
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Kursus (Course
Learning CLO 1 x x
Outcomes, CLO)
dengan CLO 2 x
Objektif Pendidikan
Program
CLO 3 x
(Programme CLO 4 x x
Educational
Objectives, PEO)

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO 1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO 2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO 3
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO 4
sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
PEO 5
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO 6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghuraikan maksud moral dan aliran pemikiran moral di dalam
CLO 1 kehidupan seharian dengan merujuk pelbagai sumber (C2, LO1, LO6,
LL1)
Membanding beza jenis-jenis nilai dalam pendidikan moral (C4, A3,
CLO 2
LO3, CTPS4)
Menganalisis ciri-ciri pembentukan individu bermoral dalam kehidupan
CLO 3
(C4, LO8, EM2)
Membentangkan pelaksanakan projek kemasyarakatan yang dirancang
CLO 4 sama ada di Pusat Kanak-kanak Spastik atau di Rumah Orang Tua atau
di Rumah Anak-anak Yatim. (C6, A5, LO4,LO5, TS4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 3


(Kemas kini November 2016)
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
Kursus (Course
Learning CLO 1 x x
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 x
Pembelajaran
Program CLO 3 x
(Programme
CLO 4 x x
Learning
Outcomes, PLO)

Hasil Pembelajaran (LO)

LO1 Pengetahuan

LO2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik

LO3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik

LO4 Kemahiran Komunikasi

LO5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan / Pertanggungjawaban

LO6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat

LO7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

LO8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

LO9 Kemahiran Kepimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghuraikan maksud moral dan aliran pemikiran moral di dalam
CLO 1 kehidupan seharian dengan merujuk pelbagai sumber (C2, LO1, LO6,
LL1)
Membanding beza jenis-jenis nilai dalam pendidikan moral (C4, A3,
CLO 2
LO3, CTPS4)
Menganalisis ciri-ciri pembentukan individu bermoral dalam kehidupan
CLO 3
(C4, LO8, EM2)
Membentangkan pelaksanakan projek kemasyarakatan yang dirancang
CLO 4 sama ada di Pusat Kanak-kanak Spastik atau di Rumah Orang Tua
atau di Rumah Anak-anak Yatim. (C6, A5, LO4,LO5, TS4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 4


(Kemas kini November 2016)
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Moral
 Definisi Moral, Nilai, Etika dan
Akhlak
 Aliran Pemikiran Moral
4 2 4 4 14
- Naturalis
- Emotivis
- Intuisionis
- Rasionalis

2. Konsep Asas Nilai


 Definisi Nilai
 Jenis-Jenis Nilai

- Nilai mutlak
- Nilai relatif
- Nilai objektif 6 2 6 4 18
- Nilai
subjektif
- Nilai
intrinsik
- Nilai
- instrumental

 Fungsi nilai

3. Pembentukan Individu Bermoral

 Dimensi Moral:
- Penaakulan Moral
- Perasaan Moral
- Perlakuan Moral 6 2 6 4 18
  Prinsip Moral:
- Autonom
- Altruisme
Keadilan

4. Amalan Nilai Murni Masyarakat Malaysia

 Nilai-nilai murni
 Cabaran terhadap amalan nilai murni 6 2 6 4 18
 Pemantapan nilai murni
 Projek Kemasyarakatan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 5


(Kemas kini November 2016)
Kerja Kursus 1 15 16

Amali

Ulang Kaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah
22 8 - 1 22 16 - 15 84

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN Bersemuka Bukan Bersemuka


BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA

Kuliah 22 22

Tutorial 8 16

Penulisan (2000
- 12
perkataan)

Persembahan
0.5 1.5
(30 minit)

Ujian/ kuiz
0.5 1.5
(30 minit)

Jumlah 31 53

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 84
(SLT)

Jam Kredit 2

18. Rujukan Asas


Abdullah Zhidi Omar, Mahdi Shuid, Dr. Mazlan Aris, Mohd Fu’ad Sam & Dr. Roslina
Suratnu (2014). Pengantar Pendidikan Moral: Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.

Eow, B.H. (2000). Pendidikan Moral. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn.
Bhd.

Wong Nai Kung et.al (2011). Pendidikan Moral: Cengage Learning Asia Pte Ltd
Rujukan Tambahan
Abd Majid Mohd Isa & Rahil Mahyuddin (1997). Psikologi Pendidikan: Pertumbuhan
dan Perkembangan. Petalinga Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd.

Abdul Rahman Md. Aroff (1999). Pendidikan Moral: Teori etika dan amalan moral.
Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia

Mok Soon Sang (2010). Psikologi Pendidikan: . Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Mackinnon, P.(1995). Ethics: Theory and contemporary issues. USA: Wadsworth


Publishing Company

Tam, Y.K (1996). Pendidikan Moral, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 6


(Kemas kini November 2016)
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
MPU3102 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN MORAL (3 KREDIT)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran
1. Menghuraikan maksud moral
dan aliran pemikiran moral di
Kuliah Kuiz
dalam kehidupan seharian x x
Tutorial Penulisan
dengan merujuk pelbagai sumber
(C2, LO1, LO6, LL1)
2. Membanding beza jenis-jenis
Kuliah Kuiz
nilai dalam pendidikan moral (C4, x
Tutorial Penulisan
A3, LO3, CTPS4)

3. Menganalisis ciri-ciri
Kuiz
pembentukan individu bermoral x Kuliah
Penulisan
dalam kehidupan (C4, LO8, EM2) Tutorial
4. Membentangkan pelaksanakan
projek kemasyarakatan yang
dirancang sama ada di Pusat
Kuliah
Kanak-kanak Spastik atau di x
Tutorial Pembentangan
Rumah Orang Tua atau di
Rumah Anak-anak Yatim. (C6,
A5, LO4,LO5, TS4)
Penulisan
Kuliah
KESELURUHAN x x x x x Kuiz
Tutorial
Persembahan

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik

Sarjana Sains ( Psikologi) (UPM)


1 Asiah Binti Saad B.A Hons (UM).
Diploma Pendidikan (UM)

M. Ed- Teknologi Pendidikan- UTM 2003


2 Faizah Binti Ali B. A. (Hons) - Pengajian Islam- Universiti Al-Azhar,
Kahirah , Mesir 1986
Sijil Perguruan Lepasan Ijazah – MPI - 1987

M. Ed. – Teknologi Pendidikan


4 Allimalai a/p Subramaniam B. Ed.- Sains Pertanian
Sijil Asas Perguruan – Pengajian Tamil

M.Ed-Pra Sekolah
5 Badriyatun Binti Kamar
B. A. (Hons)- Sastera Pendidikan

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian

1 Dr. Abd Shatar Bin Che Abd Pensyarah Kanan IPGK Tengku Ampuan
Rahman (Pensyarah Cemerlang). Afzan

2 Dr. Vishalache Balakrishnan Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan Universiti


Malaya

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 7


(Kemas kini November 2016)
Berkuat kuasa mulai Jun 2015 8
(Kemas kini November 2016)