Anda di halaman 1dari 7

[RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2018] ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN iTHINK/HOM CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
M1 BAB 1.0 KONSEP ASAS 1.1.1 Menerangkan teknik Leraian (Decomposition), 1 Menyenaraikan empat
1 – 5 JAN 2018 PEMIKIRAN Peniskalaan (Abstraction) dan Pengitlakan teknik penyelesaian
KOMPUTASIONAL (Generalisation) dalam pemikiran komputasional untuk masalah yang terdapat HOM: Thinking flexibly
menyelesaikan masalah 2 dalam pemikiran iTHINK: Bubble Map
1.1 Asas Pemikiran komputasional
Komputasional
3 Menerangkan dengan jelas
sekurang-kurangnya dua
teknik penyelesaian
4 masalah dalam pemikiran
komputasional
M2 1.1.2 Menyelesaikan sesuatu tugasan menggunakan
8 –12 JAN 2018 teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib Menggunakan keempat- HOM: Creating, imagining
5 empat teknik penyelesaian and innovating
masalah dalam pemikiran iTHINK: Flow Map
komputasional
6
Menganalisis dan
membuat perbandingan
perbandingan cara
penyelesaian masalah yang
berbeza bagi satu
M3 1.1.3 Mengesan unsur persamaan dan perbezaan untuk
permasalahan yang sama.
15 – 19 JAN pengecaman corak dalam sesuatu situasi HOM: Thinking flexibly
2018 iTHINK: Double Bubble
Memberi justifikasi teknik
penyelesaian masalah yang
dipilih

Menghasilkan model atau


prototaip terhadap
cadangan penyelesaian
masalah yang ditemui.
M4 1.1.4 Membuat keputusan bagi menentukan aspek MESYUARAT RUMAH SUKAN
22 – 26 JAN penting dalam sesuatu permasalahan 1 22/1/18
2018
M5 1.1.5 Menentukan ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu CUTI HARI THAIPUSAM
29 JAN – 2 FEB permasalahan 31/1/18
2018 CUTI HARI WILAYAH
1/2/18

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

pg. 1
[RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2018] ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

TAHAP iTHINK/HOM
TAFSIRAN
PENGUASAAN
M6 BAB 2.0 PERWAKILAN DATA 2.1.1 Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor 1 Menerangkan nombor Circle Map
5 – 9 FEB 2018 perpuluhan perpuluhan dan perduaan
M7 2.1 Sistem Nombor Perduaan 2.1.2 Menukar nombor perduaan kepada nombor SUNTIKAN HPV 1 12/2/18
12 – 16 FEB perpuluhan Menukar nombor PROGRAM RIMUP TAHUN
2018 2 perpuluhan kepada BARU CINA 14/2/18
nombor perduaan dan CUTI PERAYAAN 15/2/18
sebaliknya HOM: Thinking CUTI TAHUN BARU CINA 16-
Flexibly 17/2/18

M8 2.1.3 Menukar nombor perpuluhan kepada nombor 3 Melakukan operasi CUTI PERAYAAN 19/2/18
Tree Map
19 FEB – 23 FEB perduaan tambah dan tolak bagi dua MESYUARAT MERENTAS
2018 nilai nombor perduaan dan DESA 2 22/2/18
menunjukkan kaedah
pengiraan
M9 2.1.4 Melakukan operasi tambah bagi dua nilai nombor UJIAN SELARAS 1 TG1-5
26 FEB – 2 MAC perduaan 26/2-1/3/18
2018 4 Mendapatkan nilai PERJUMPAAN RUMAH
perwakilan ASCII bagi HOM:Striving for SUKAN 1/3/18
aksara yang diberi dengan accuracy MERENTAS DESA 2/3/18
M10 2.1.5 Melakukan operasi tolak bagi dua nilai nombor melakukan operasi UJIAN IMK & ITP TG.1
5 – 9 MAC 2018 perduaan tambah atau tolak
berdasarkan aksara dan
nilai perwakilan yang
diberi
M11 2.1.6 Menggabungkan kemahiran operasi tambah dan
12 – 16 MAC operasi tolak nombor perduaan dalam menterjemahan 5 Membuat justifikasi
2018 aksara pengekodan ASCII terhadap pilihan operasi Bubble Map
yang digunakan dalam
menentukan perwakilan
ASCII berdasarkan aksara
dan nilai perwakilan yang
diberi.

6 Mencadangkan satu HOM: Creating,


sistem nombor baharu imagining and
berdasarkan pengetahuan innovating.
sistem nombor yang telah Managing impulsivity
dipelajari.

Tree Map

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


17 MAC – 24 MAC 201

pg. 2
[RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2018] ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN iTHINK/HOM CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
M12 2.2 Ukuran Data 2.2.1 Mengenal pasti unit ukuran bagi imej digital dan 1 Menyatakan unit ukuran HOM: Striving for accuracy SESI FOTOGRAFI 28/3-
26 – 30 MAC audio digital. bagi imej digital dan unit iThink:Bridge map 29/3/18
2018 audio digital
CUTI PERISTIWA 1 -GOOD
FRIDAY 30/3/18

2 Menerangkan
M13 2.2.2 Membandingkan saiz fail imej yang sama dalam ● perkaitan antara RAPTAI 1 MAJLIS ANUGERAH
2 – 6 APR 2018 pelbagai format melalui tunjuk cara: kedalaman warna dan CEMERLANG 3/4/18
i. Bitmap (*.bmp) resolusi terhadap RAPTAI PENUH 4/4/18
ii. Joint Photographic Experts Group (*.jpeg) kualiti imej MAJLIS ANUGERAH
iii. Tagged Image File Format (*.tiff) ● perkaitan antara CEMERLANG 7/4/18
iv. Graphics Interchange Format (*.gif) kedalaman bit dan
kadar sampel
terhadap kualiti audio
M14 2.2.3 Membandingkan kualiti dan saiz imej apabila 3 MAJLIS SAMBUTAN ISRAK
9 – 13 APR 2018 kedalaman warna (colour depth) dan resolusi bagi imej MIKRAJ 13/4/18
dikurangkan
Menunjuk cara menukar
M15 2.2.3 Membandingkan kualiti dan saiz imej apabila format imej dan audio SUKANTARA 16/4/18
16 – 20 APR kedalaman warna (colour depth) dan resolusi bagi imej untuk menghasilkan saiz ACARA PADANG 19/4/18
2018 dikurangkan 4 fail yang lebih kecil

Mengesan
M16 2.2.4 Menghubungkaitkan saiz audio dengan kadar ACARA BUKAN ATLIT 24/4/18
● bilangan warna pada
23 – 27 APR kedalaman bit (bit depth) bagi audio RAPTAI 1 25/4/18
suatu paparan digital
2018 RAPTAI PENUH 26/4/18
● kedalaman bit dan SUKAN TAHUNAN 28/4/18
kadar sampel yang (SABTU)
M17 2.2.5 Membandingkan saiz fail dan kualiti untuk audio sesuai untuk HARI PEKERJA
5
30 APR – 4 MEI yang sama bagi format yang berlainan melalui tunjuk penghasilan audio 1/5/18
2018 cara: PEMERIKSAAN GIGI TG1-5
i. wave (*.wav) 3-15/5/18
ii. MPEG Layer III (*.mp3) Membuat justifikasi PROGRAM GLOW TG.1
iii. midi (*.mid) pemilihan format untuk 3/5/18
imej dan pemilihan format
M18 2.2.6 Menghasilkan penukaran saiz data daripada bit ke untuk audio
7 – 11 MEI 2018 bait, kilobait, megabait, gigabait dan terabait bagi fail
audio dan imej
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PRESTASI CATATAN

pg. 3
[RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2018] ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

TAHAP TAFSIRAN iTHINK/HOM


PENGUASAAN
M19 2.2.6 Menghasilkan penukaran saiz data Bubble Map CERAMAH AMBANG
15 –19 MEI daripada bit ke bait, kilobait, megabait, Membuat hipotesis saiz RAMADAN 15/5/18
2018 gigabait dan terabait bagi fail audio dan 6 data pada masa hadapan
imej berdasarkan kepada saiz
data pada masa kini dan
membuat pembuktian
M20 dengan contoh yang logik
21 – 25 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 1-3 menggunakan kaedah
HOM: Creating,
2018 kiraan saiz data imagining and
innovating.
M21 BAB 3.0 ALGORITMA 3.1.1 Menulis pseudokod dan melukis 1 Menulis pseudokod untuk Managing impulsivity CUTI HARI WESAK 29/5/18
28 MEI – 1 JUN carta alir pelbagai pilihan dalam menyelesaikan masalah
2018 3.1 Pembangunan Algoritma penyelesaian masalah yang melibatkan pelbagai
M22 BAB 3.0 ALGORITMA 3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis pilihan dan ulangan PROGRAM NO APOLOGIES
4 – 8 JUN 2018 carta alir yang melibatkan ulangan
Flow Map 5/6/18
3.1 Pembangunan Algoritma Menghasilkan pseudokod SUNTIKAN HPV 2 TING 1
2 dan carta alir untuk 7/6/18
menyelesaikan masalah PERAYAAN HARI GURU
yang melibatkan pelbagai 8/6/18
pilihan dan ulangan

Menghasilkan pseudokod HOM: Thinking


CUTI PERTENGAHAN TAHUN 9/6/18 – 23/6/18
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 15-16/6/18 3 dan melukis carta alir yang Flexibly
M23 BAB 3.0 ALGORITMA 3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis jelas serta terperinci bagi Striving for accuracy HARI BERTEMU PELANGGAN
25 JUN – 29 carta alir yang melibatkan ulangan menyelesaikan masalah 29/6/18
JUN 2018 3.1 Pembangunan Algoritma yang melibatkan pelbagai
pilihan dan ulangan
M24 BAB 3.0 ALGORITMA 3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis PROGRAM MAYANG 3/7/18
2 – 6 JUL 2018 carta alir yang melibatkan ulangan Mencari dan memperbaiki
3.1 Pembangunan Algoritma 4 ralat daripada pseudokod Multi-flow Map
dan carta alir
M25 3.1.3 Mengesan ralat daripada
9 – 13 JUL 2018 pseudokod dan carta alir dalam 5 Menghasilkan lebih
penyelesaian masalah daripada satu pseudokod
atau carta alir bagi
menyelesaikan HOM: Thinking
permasalahan yang sama
M26 3.1.4 Menghasilkan pseudokod dan carta Flexibly
16 – 20 JUL alir yang melibatkan gabungan pelbagai Striving for accuracy
2018 pilihan dan ulangan
Creating, imagining
and inovating

Flow Map

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PRESTASI CATATAN

pg. 4
[RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2018] ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

TAHAP TAFSIRAN iTHINK/HOM


PENGUASAAN
M27 BAB 4.0 KOD ARAHAN 4.1.1 Menggunakan pemboleh ubah dan 1 Menjelaskan fungsi
23 – 27 JUL operator matematik dalam atur cara pemboleh ubah dan
2018 4.1 Kod Arahan yang dibangunkan operator matematik atur
cara
M28 4.1.1 Menggunakan pemboleh ubah dan CUTI PERISTIWA 2 MUZIKAL
30 JUL – 3 operator matematik dalam atur cara Membina atur cara yang 3/8/18
OGOS 2018 yang dibangunkan 2 melibatkan penggunaan MUZIKAL 4/8/17
M29 4.1.2 Menghasilkan atur cara yang pelbagai pilihan dan
6 – 10 OGOS melibatkan penggunaan pelbagai pilihan ulangan
2018
4.1.2 Menghasilkan atur cara yang
M30 melibatkan penggunaan pelbagai pilihan Menghasilkan atur cara
13 – 17 OGOS 3 yang melibatkan
2018ap 4.1.3 Menghasilkan atur cara yang penggunaan pelbagai
melibatkan penggunaan ulangan pilihan, ulangan,
pembolehubah dan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 operator matematik
18/8/2018 – 25/8/2018
M31 4.1.3 Menghasilkan atur cara yang Menunjukkan keupayaan CUTI HARI KEBANGSAAN
27 – 31 AUG melibatkan penggunaan ulangan 4 untuk mengesan dan 31/8/18
2018 memperbaiki ralat dalam
atur cara
M32 4.1.4 Membangunkan aturcara yang CUTI HARI KEPUTERAAN YDP
3 – 7 SEPT 2018 melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, Mencadangkan atur cara AGONG 9/9/18 (SABTU)
ulangan, pemboleh ubah dan operator 5 yang lebih ringkas
matematik daripada atur cara asal
dalam menyelesaikan
masalah
M33 4.1.4 Membangunkan aturcara yang CUTI GANTI HARI
6
10 – 14 SEPT melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, KEPUTERAAN YDP AGONG
Membangunkan satu atur
2018 ulangan, pemboleh ubah dan operator 10/9/18
cara yang boleh dijadikan
matematik CUTI AWAL MUHARRAM
contoh, dimuat naik dan 11/9/18
berkongsi bersama
M34 4.1.5 Menguji atur cara dan membaiki CUTI GANTI HARI MALAYSIA
17 – 21 SEPT ralat pada kod arahan yang dihasilkan 17/9/18
2018
M35 4.1.5 Menguji atur cara dan membaiki
24 – 28 SEPT ralat pada kod arahan yang dihasilkan
2018
M36 REVISI TOPIKAL PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
1 – 5 OKT 2018
M37 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 8/10/2018 – 12/10/2018
8 – 12 OKT 2018 HARI SUKAN NEGARA /MAJLIS RESTU ILMU & GRADUASI 13/10/18

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PRESTASI CATATAN

pg. 5
[RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2018] ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

TAHAP TAFSIRAN iTHINK/HOM


PENGUASAAN
M38 PENYEMAKAN DAN PERBINCANGAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
15 – 19 OKT PEMULIHAN TUGASAN PS
2018
M39 4.2 Kod Arahan HTML 4.2.1 Melakar papan cerita untuk 1 Melakar papan cerita yang HARI ANUGERAH
22– 26 OKT membina laman sesawang yang logic untuk laman KOKURIKULUM 24/10/18
2018 menggunakan kod arahan HTML sesawang yang dibina

4.2.2 Menggunakan tags dalam atur cara Menggunakan tags,


M40 HTML: 2 meletakkan banner serta
29 OKT – 2 NOV <head>; <title>; <body> dan menu dalam atur cara
2018 <paragraph> HTML dengan betul

Menggunakan heading,
4.2.3 Menggunakan paragraph headings 3 frame, membuat pautan,
dalam atur cara HTML yang dibina memasukkan imej serta
menghasilkan pull down
4.2.4 Menggunakan atur cara HTML menu dan menambah fitur
untuk menghasilkan Banner; Frame dan ruang komen dalam atur
Menu cara HTML

4.2.5 Membina pautan teks dan imej Menunjukkan keupayaan


dalam atur cara HTML 4 untuk mengesan dan
memperbaiki ralat dalam
atur cara

M41 4.2 Kod Arahan HTML 4.2.6 Menulis atur cara untuk CUTI PERAYAAN HARI
5 – 9 NOV 2018 memasukkan imej dalam atur cara HTML DEEPAVALI 5/11/18
CUTI HARI DEEPAVALI
4.2.7 Menghasilkan pull down menu 6/11/18
melalui atur cara HTML CUTI PERAYAAN HARI
DEEPAVALI 7/11/18
PEMULANGAN BUKU TEKS
TINGKATAN 1 8/11/18
JAMUAN AKHIR TAHUN
9/11/18
M42 4.2 Kod Arahan HTML 4.2.8 Menghasilkan ruang komen melalui 5 Membuat justifikasi dari GOTONG ROYONG PERDANA
12 – 16 NOV atur cara HTML segi isi kandungan dan 16/11/18
2018 cara penyampaian laman
4.2.9 Mengesan sebarang ralat yang sesawang yang dibina
berlaku dalam atur cara HTML yang sesuai dengan pengguna
dibina
Menambah baik atur cara
HTML yang dibangunkan

pg. 6
[RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2018] ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

M43 4.2.10 Membina laman sesawang dengan menggunakan ciri CUTI HARI MAULIDUR RASUL
19 – 23 NOV interaktif yang memaparkan Banner, 6 tambahan yang lain untuk 20/11/18
2018 Menu, Ruangan Komen, Frame dan Pull menjadikan laman
down menu sesawang lebih menarik.

CUTI AKHIR TAHUN


24 NOV – 31/12 DIS 2018

pg. 7

Anda mungkin juga menyukai