Anda di halaman 1dari 20

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
2.2 Memasang dan 2.2.1 Membaca dan EMK:
membuka kit model memahami manual. 1  Membaca manual kit model berfungsi. - EK 2 - Boleh mendapat
berfungsi secara maklumat daripada sumber.
elektromekanikal 2.2.2 Menyatakan nama dan  Menyatakan dua nama dan fungsi alatan tangan
berpandukan manual. fungsi alatan tangan untuk memasang dan membuka kit model. Kreativiti:
2
yang diperlukan untuk  Mengenal pasti nama dan fungsi dua komponen kit - Menghasilkan idea dari
memasang dan model. pemerhatian.
membuka kit model.
 Memasang komponen kit model berpandukan
3 Nilai Murni:
manual.
2.2.3 Mengenal pasti nama - Keyakinan
dan fungsi komponen - Mematuhi peraturan.
 Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit model
kit model seperti motor, 4
yang telah dipasang.
MINGGU gear, takal dan tali Kemahiran Abad 21:
1@3 sawat, gegancu dan - Literasi maklumat.
(RPH 1) rantai, roda dan gandar,  Membuat pengujian kefungsian kit model.
♥ alat kawalan jauh, 5 Aktiviti PAK21:
 Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan
sensor, bateri, sel solar, - Gabungan (Chunking)
kit model.
suis, pemegang bateri
dan kerangka. KBAT:
- Menganalisis
 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan
BBB:
kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi
- Kit model
baharu secara sistematik, bersikap positif dan boleh
6 - Manual
dicontohi.
- Alatan tangan
 Membuka dan menyimpan komponen kit model
dengan sistematik.
PENTAKSIRAN & PENILAIAN:
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
2.2 Memasang dan 2.2.4 Memasang komponen EMK:
membuka kit model kit model berpandukan 1  Membaca manual kit model berfungsi. - EK 3 - Merancang sesuatu
berfungsi secara manual. projek dengan teliti dan
elektromekanikal  Menyatakan dua nama dan fungsi alatan tangan melaksanakannya.
berpandukan manual. 2.2.5 Mengenal pasti sistem untuk memasang dan membuka kit model.
elektromekanikal kit 2 Kreativiti:
 Mengenal pasti nama dan fungsi dua komponen kit
model. model. - Boleh mengumpul maklumat
dan memastikan kualiti
2.2.6 Menguji kefungsian kit  Memasang komponen kit model berpandukan tugasan.
3
model. manual.
Nilai Murni:
2.2.7 Membuka dan  Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit model - Berazam tinggi.
4
menyimpan komponen yang telah dipasang.
MINGGU
kit model. Kemahiran Abad 21:
5@7  Membuat pengujian kefungsian kit model. - Penyelesaian masalah.
(RPH 2) 5  Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan
♥ kit model. Aktiviti PAK21:
- Round table

KBAT:
 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan - Mengaplikasi, Menilai
kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap positif dan boleh BBB:
6
dicontohi. - Kit model
 Membuka dan menyimpan komponen kit model - Manual
dengan sistematik. - Alatan tangan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid, soal jawab
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.1 Mengenal pasti projek EMK:
menggunakan bahan berpandukan manual.  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK2 - Memilih idea terbaik
1
logam dan bukan logam membuat projek. daripada banyak idea.
dengan litar elektronik. 4.2.2 Menyatakan bahan - EK2 - Meneruskan
logam seperti peningkatan kualiti idea.
aluminium, keluli, zink  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2
dan bahan bukan komponen elektronik untuk membuat projek. Kreativiti:
logam. - Boleh mengumpul dan boleh
membuat penilaian terhadap
4.2.3 Menyatakan nama dan  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang idea.
3
fungsi alatan tangan digunakan untuk membuat projek.
yang digunakan untuk Nilai Murni:
membina projek iaitu  Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Mematuhi peraturan
gergaji besi, gunting dan pencantum.
MINGGU 4
logam, gandin kayu,  Membuat kemasan projek. Kemahiran Abad 21:
9 @ 11
gandin getah, kikir rata,  Pengiraan kos projek. - Literasi maklumat.
(RPH 3)
kikir parut, playar
♥  Membuat penyambungan litar elektronik pada
gabung, pisau boleh Aktiviti PAK 21:
5 projek.
laras, pengikis, - I See, I Think, I Wonder
penggarit, penebuk  Menguji kefungsian projek. (Saya lihat, Saya fikir dan saya
pusat, ragum kakak tua bertanya)
dan ragum meja.
KBAT:
- Menganalisis
 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai
nilai tambah secara kreatif dan inovatif.
6 BBB:
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Manual, Bahan projek, Alatan
peralatan.
tangan

PENILAIAN:
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.4 Menyediakan alatan EMK:
menggunakan bahan dan bahan berdasarkan 1  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK2 - Boleh merealisasikan
logam dan bukan logam projek. membuat projek. idea untuk kesesuaian semasa
dengan litar elektronik.
4.2.5 Mengukur, menanda  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan Kreativiti:
2
dan memotong bahan komponen elektronik untuk membuat projek. - Boleh menggunakan cara
yang digunakan untuk dan teknik mengikut kaedah
membuat projek.  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang yang lebih baik.
3
digunakan untuk membuat projek.
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat Nilai murni:
dan pencantum. - Berdisplin.
4
MINGGU  Membuat kemasan projek.
Kemahiran Abad 21:
13 @ 15  Pengiraan kos projek.
- Membuat keputusan.
(RPH 4)  Membuat penyambungan litar elektronik pada
♥ 5 projek. Aktiviti PAK 21:
 Menguji kefungsian projek. - Alasmeja (Table cloth)

KBAT:
- Mengaplikasi
 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai
nilai tambah secara kreatif dan inovatif. BBB:
6
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Bahan logam / bukan logam.
peralatan. - Alatan tangan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.6 Memasang bahan EMK:
menggunakan bahan projek menggunakan  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK5 - Prinsip tanggung jawab
1
logam dan bukan logam pengikat dan membuat projek. sosial untuk menjaga
dengan litar elektronik. pencantum. kebersihan bengkel.
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2
komponen elektronik untuk membuat projek. Kreativiti:
- Penyelesaian masalah.
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
3
digunakan untuk membuat projek. Nilai Murni:
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Mengamalkan budaya bersih.
dan pencantum.
4 Kemahiran Abad 21:
MINGGU  Membuat kemasan projek.
- Produktiviti dan akauntabiliti.
17 @ 19  Pengiraan kos projek.
(RPH 5)  Membuat penyambungan litar elektronik pada Aktiviti PAK 21:
♥ 5 projek. - Examples (Contoh)
 Menguji kefungsian projek.
KBAT:
- Mengaplikasi

 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai BBB:


nilai tambah secara kreatif dan inovatif. - Alatan tangan
6
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Bahan pengikat dan
peralatan. pencantum

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.7 Membuat kemasan EMK:
menggunakan bahan projek menggunakan  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK 5 - Prinsip keadilan
1
logam dan bukan logam bahan iaitu cat licau membuat projek. mengikut giliran.
dengan litar elektronik. atau syelek.
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan Kreativiti:
2 - Membuat perbandingan kualiti
komponen elektronik untuk membuat projek.
bahan.
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
3 Nilai Murni:
digunakan untuk membuat projek. - Kekemasan dalam tugasan
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat yang diberikan.

MINGGU dan pencantum.


4 Kemahiran Abad 21:
21 @ 23  Membuat kemasan projek. - Produktiviti dan akauntabiliti
(RPH 6)  Pengiraan kos projek.
♥  Membuat penyambungan litar elektronik pada Aktiviti PAK 21:
5 projek. - I See, I Think, I
 Menguji kefungsian projek. Wonder(Saya lihat, Saya fikir
dan saya bertanya)

KBAT:
 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai - Mengaplikasi
nilai tambah secara kreatif dan inovatif.
6 BBB:
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan. - Alatan dan bahan kekemasan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (KUMPULAN A: 16-24 MAC 2018, KUMP B:17-25 MAC 2018)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.8 Menyatakan nama, EMK:
menggunakan bahan simbol dan fungsi  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK 4 - Menggunakan idea
1
logam dan bukan logam komponen elektronik membuat projek. teknologi untuk menghasilkan
dengan litar elektronik. seperti diod pemancar produk.
cahaya (LED),  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2
perintang, kapasitor, komponen elektronik untuk membuat projek. Kreativiti:
transistor, buzer dan - Menggunakan sumber
suis.  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang alternatif.
3
digunakan untuk membuat projek.
4.2.9 Membaca litar skematik Nilai Murni:
dan litar bergambar  Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Berhati-hati.
berdasarkan manual. dan pencantum.
MINGGU 4 Kemahiran Abad 21:
 Membuat kemasan projek.
25 @ 27  Pengiraan kos projek. - Literasi maklumat.
(RPH 7)  Membuat penyambungan litar elektronik pada
♥ 5 projek. Aktiviti PAK 21:
 Menguji kefungsian projek. - Kedai Kopi (café)

KBAT:
- Menilai

 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai BBB:


nilai tambah secara kreatif dan inovatif. - Komponen elektronik
6
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Litar skematik dan
peralatan. bergambar

PENILAIAN:
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.10 Membuat EMK:
menggunakan bahan penyambungan litar  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK 4 - Menilai perlaksanaaan
logam dan bukan logam elektronik pada projek. 1 projek.
membuat projek.
dengan litar elektronik.
4.2.11 Menguji kefungsian Kreativiti:
projek. - Boleh membuat keputusan
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2 dan mengambil tindakan
komponen elektronik untuk membuat projek.
4.2.12 Membuat susulan.
penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan. Nilai Murni:
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berdikari dan bekerjasama.
3
digunakan untuk membuat projek.
Kemahiran Abad 21:
MINGGU
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Pemikiran kritis dan
29 @ 31
dan pencantum. penyelesaian masalah
(RPH 8) 4
♥  Membuat kemasan projek.
 Pengiraan kos projek. Aktiviti PAK 21:
- Recap Group (Mengulangi
 Membuat penyambungan litar elektronik pada /mengingat semula)
5 projek.
 Menguji kefungsian projek. KBAT:
- Mengaplikasi

 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai BBB:


nilai tambah secara kreatif dan inovatif. - Manual
6 - Projek
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.2 Menghasilkan projek 4.2.13 Pengiraan kos bahan. EMK:
menggunakan bahan  Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK3 - Berjaya menjalankan
1
logam dan bukan logam membuat projek. tugasan mengikut
dengan litar elektronik. perancangan.
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan - EK3 - Membuat kiraan
2
komponen elektronik untuk membuat projek. anggaran kos dengan tepat.

 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Kreativiti:


3 - Mendapat maklumat dari
digunakan untuk membuat projek.
pelbagai sumber.
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat
dan pencantum. Nilai Murni:
4 - Kejujuran dan ketelusan.
MINGGU  Membuat kemasan projek.
33 @ 35  Pengiraan kos projek.
 Membuat penyambungan litar elektronik pada Kemahiran Abad 21:
(RPH 9)
5 projek. - Komunikasi dan kolaborasi.

 Menguji kefungsian projek.
Aktiviti PAK 21:
- Free Discussion
( Perbincangan Bebas)

 Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai KBAT:


nilai tambah secara kreatif dan inovatif. - Mengaplikasi
6
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan. BBB:
- Borang pengiraan kos bahan.

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.1 Menanam benih di 5.1.1 Memilih biji benih yang EMK:
dalam bekas. baik berdasarkan ciri- 1  Menyatakan dua ciri biji benih yang baik. - EK 2 - Daya kreativiti dan
ciri seperti cukup inovasi (pemilihan idea terbaik)
matang, bernas,
berbentuk normal dan Kreativiti:
tidak diserang perosak. 2  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan. - Pemilihan idea terbaik dan
rasional.
 Mengenal pasti medium semaian.
Nilai Murni:
 Menyediakan medium dalam bekas semaian dan - Kerjasama
3 penanaman yang sesuai. - Yakin
 Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut - Tekun
prosedur. - Sabar
MINGGU
37 @ 20  Menyemai biji benih halus atau kasar dengan Kemahiran Abad 21:
4
(RPH 10) kaedah yang betul. - Literasi maklumat.
♥ - Literasi media.
 Melakukan penjagaan semaian dan tanaman.
5  Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman Aktiviti PAK 21:
mengikut prosedur. - Peta I-think

KBAT:
- Menilai

 Melakukan penanaman benih dalam bekas secara BBB:


6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan - Biji benih
dan bahan. - bekas plastic dan power
point.

PENILAIAN:
- Lembaran kerja
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.1 Menanam benih di 5.1.2 Menyatakan nama dan EMK:
dalam bekas. fungsi alatan seperti - EK 2 - Boleh mendapat
1  Menyatakan dua ciri biji benih yang baik. maklumat daripada sumber.
sudip tangan,
serampang tangan dan
penyiram. Kreativiti:
- Menghasilkan idea dari
2  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan. pemerhatian.
5.1.3 Menyediakan alatan
iaitu sudip tangan, Nilai Murni:
 Mengenal pasti medium semaian.
serampang tangan dan - Yakin dan mematuhi peraturan.
penyiram.  Menyediakan medium dalam bekas semaian dan
3 penanaman yang sesuai. Kemahiran Abad 21:
5.1.4 Mengenal pasti medium  Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut - Komunikasi dan kolaborasi.
MINGGU prosedur.
semaian seperti - Literasi media.
21 @ 22
(RPH 11) medium campuran,
peat most dan cocoa  Menyemai biji benih halus atau kasar dengan Aktiviti PAK 21:
♥ 4
peat kaedah yang betul. - I See, I Think, I Wonder (Saya
lihat, Saya fikir dan saya bertanya
5.1.5 Menyediakan medium  Melakukan penjagaan semaian dan tanaman.
KBAT:
dan bekas semaian 5  Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman - Mengaplikasi
yang sesuai. mengikut prosedur.
BBB:
5.1.6 Mengisi medium ke - Medium semaian
dalam bekas semaian  Melakukan penanaman benih dalam bekas secara - Bekas semaian
mengikut prosedur 6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan - Alatan tangan penanaman
dan bahan.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (KUMP A: 8-23 JUN 2018, KUMP B:9-24 JUN 2018)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.1 Menanam benih di 5.1.7 Menyemai biji benih EMK:
dalam bekas. halus atau biji benih - EK 3- Berorientasikan
1  Menyatakan dua ciri biji benih yang baik.
kasar dengan kaedah pencapaian, tahu matlamat.
yang betul.
Kreativiti:
5.1.8 Melakukan penjagaan - Dapat menyelesaikan
2  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan.
semaian iaitu tugasan dalam masa yang
menyiram, merumput ditetapkan.
dan mengawal makhluk  Mengenal pasti medium semaian.
perosak.  Menyediakan medium dalam bekas semaian dan Nilai murni:
3 penanaman yang sesuai. - Bekerjasama
 Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut - Bersungguh-sungguh
prosedur. - Cermat
- Berhati-hati
MINGGU
23 @ 24  Menyemai biji benih halus atau kasar dengan
4
kaedah yang betul. Kemahiran Abad 21:
(RPH 12)
- Kepimpinan dan

tanggungjawab.
 Melakukan penjagaan semaian dan tanaman.
5  Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman Aktiviti PAK 21:
mengikut prosedur. - Sumbangsaran

KBAT:
- Menilai, Mengaplikasi
 Melakukan penanaman benih dalam bekas secara
BBB:
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
- Biji benih
dan bahan.
- Alatan penjagaan tanaman

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.1 Menanam benih di 5.1.9 Menyediakan medium EMK:
dalam bekas. dan bekas penanaman - EK 5 - Boleh menyesuaikan
yang sesuai.
1  Menyatakan dua ciri biji benih yang baik. idea baru dengan keperluan
masyarakat.
5.1.10 Mengubah anak benih - EK5 - Meneruskan
ke dalam bekas peningkatan kualiti idea.
penanaman mengikut 2  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan.
prosedur. Kreativiti:
 Mengenal pasti medium semaian. - Menggunakan kaedah atau
5.1.11 Melakukan aktiviti  Menyediakan medium dalam bekas semaian dan prosedur dengan mengenal
penjagaan tanaman 3 penanaman yang sesuai. pasti ciri-ciri yang betul.
iaitu merumput,
 Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut
menggembur, Nilai Murni:
prosedur.
MINGGU membaja, menyiram - Tekun, Sabar
25 @ 26 dan mengawal perosak.
(RPH 13)  Menyemai biji benih halus atau kasar dengan Kemahiran Abad 21:
4
♥ kaedah yang betul. - Produktiviti dan akauntabiliti.

 Melakukan penjagaan semaian dan tanaman. Aktiviti PAK 21:


5  Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman - Pengalaman Peribadi
mengikut prosedur.
KBAT:
- Menilai, Mengaplikasi

BBB:
 Melakukan penanaman benih dalam bekas secara - Bekas penanaman, Anak
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan benih, Alatan penjagaan
dan bahan. tanaman

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.1 Mengenal pasti sanitasi EMK:
penyediaan makanan  Menyatakan sanitasi penyediaan makanan dengan - EK 1 - Sikap
dengan betul. 1 bertanggungjawab terhadap
betul.
keputusan yang dipilih.
6.2.2 Menyatakan nama dan - EK 2 - Menilai idea secara
fungsi alatan seperti kritis.
kutleri, sudip, senduk, 2  Menerangkan nama dan fungsi tiga alatan.
mangkuk adunan, alat Kreativiti:
penyukat, alat - Memilih idea yang terbaik
penimbang, kuali,
periuk, dapur, alat 3  Memilih menu sarapan atau minum petang. Nilai Murni:
pengadun kek, alat - Kebersihan
pengisar, cerek elektrik, - Kesyukuran
pembakar roti dan oven - Bekerjasama
MINGGU
elektrik.  Membuat anggaran kos bahan mengikut menu yang
27 @ 28 4
dipilih. Kemahiran Abad 21:
(RPH 14)
- Literasi maklumat.

- Literasi media.
 Menyedia, memasak dan menghidang sajian Aktiviti PAK 21:
5
mengikut menu yang dipilih. - Sumbangsaran

KBAT:
- Mengaplikasi
 Menyedia, memasak dan menghidang sajian secara
kreatif dan inovatif. BBB:
6 - Maklumat sanitasi
 Membersihkan alatan dan ruang memasak.
- Alatan tangan
 Menyelenggarakan dan menyimpan alatan.
PENILAIAN:
- Lembaran kerja, soaljawab
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.3 Memilih menu sarapan EMK:
atau minum petang.  Menyatakan sanitasi penyediaan makanan dengan - EK 1 - Peka kepada peluang
1 dengan mengambil berat
betul.
6.2.4 Membuat anggaran kos terhadap persekitaran.
bahan mengikut menu - TMK - Menghasilkan kad menu.
yang dipilih. 2  Menerangkan nama dan fungsi tiga alatan. Kreativiti:
- Berfikiran kritis.

Nilai Murni:
3  Memilih menu sarapan atau minum petang. - Menepati masa
- Bekerjasama
MINGGU
29 @ 30  Membuat anggaran kos bahan mengikut menu yang Kemahiran Abad 21:
(RPH 15) 4 - Literasi maklumat dan media
dipilih.

Aktiviti PAK 21:
 Menyedia, memasak dan menghidang sajian - Pembentangan Hasil Sendiri
5
mengikut menu yang dipilih.
KBAT:
- Mencipta

 Menyedia, memasak dan menghidang sajian secara BBB:


kreatif dan inovatif. - Contoh set menu
6 - Borang kos bahan
 Membersihkan alatan dan ruang memasak.
 Menyelenggarakan dan menyimpan alatan.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (KUMP A: 17-25 OGOS 2018, KUMP B: 18-26 OGOS 2018)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.5 Menyediakan, EMK:
memasak dan - EK 2 - Berorientasikan
 Menyatakan sanitasi penyediaan makanan dengan
menghidangkan sajian. 1 pencapaian, murid tahu matlamat
betul. dan tindakan.
6.2.6 Membersihkan alatan - EK2 - Boleh menyiapkan
tugasan dalam masa yang diberi.
dan ruang memasak.
2  Menerangkan nama dan fungsi tiga alatan. Kreativiti:
6.2.7 Menyelenggarakan dan - Penjanaan idea dan membuat
menyimpan alatan. kesimpulan.

Nilai Murni:
3  Memilih menu sarapan atau minum petang. - Kebersihan
- Bekerjasama
MINGGU
Kemahiran Abad 21:
31 @ 32
(RPH 16)  Membuat anggaran kos bahan mengikut menu yang - Produktiviti dan akauntabiliti.
4 - Kepimpinan dan
♥ dipilih.
tanggungjawab.

Aktiviti PAK 21:


 Menyedia, memasak dan menghidang sajian - Pembentangan Hasil Sendiri
5
mengikut menu yang dipilih.
KBAT:
- Mengaplikasi, Mencipta

BBB:
 Menyedia, memasak dan menghidang sajian secara - Alatan dan bahan masakan
kreatif dan inovatif. - Alatan dan bahan
6
 Membersihkan alatan dan ruang memasak. penyelenggaraan
 Menyelenggarakan dan menyimpan alatan.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.3 Menghias dan 6.3.1 Menyatakan bahan EMK:
membungkus makanan. hiasan seperti aising,  Menyatakan dua bahan hiasan pada makanan. - EK 3 - Mengumpul maklumat.
1 - EK 4 - Menghasilkan produk
coklat urai, jem dan  Menyatakan satu jenis pembungkus makanan.
kelapa parut kering. berasaskan pengetahuan.

.  Menerangkan dua maklumat pada label Kreativiti:


2 - Menggunakan sumber alternatif.
pembungkus makanan.
Nilai Murni:
- Bekerjasama
3  Menghias dan membungkus makanan.
Kemahiran Abad 21:
MINGGU - Literasi maklumat.
33 @ 34  Menghias dan membungkus makanan mengikut - Literasi media.
(RPH 17) 4
kesesuaian.
♥ Aktiviti PAK 21:
- Role Play

5  Menghias, membungkus dan melabel makanan. KBAT:


- Mengaplikas

BBB:
- Bahan hiasan makanan
 Menghias, membungkus dan melabel makanan - Contoh pembungkusan
6 yang disediakan mengikut kesuaian secara kreatif - Maklumat pembungkusan
dan inovatif.
PENILAIAN:
- Soalan (lisan atau bertulis)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.3 Menghias dan 6.3.2 Menyatakan jenis EMK:
membungkus makanan. pembungkus makanan  Menyatakan dua bahan hiasan pada makanan. - EK 3 - Mengumpul maklumat.
1 - EK 4 - Menghasilkan produk
seperti kertas  Menyatakan satu jenis pembungkus makanan.
pembungkus dan bekas berasaskan pengetahuan.
plastik
 Menerangkan dua maklumat pada label Kreativiti:
2 - Menggunakan sumber alternatif.
6.3.3 Mengenal pasti pembungkus makanan.
maklumat pada label Nilai Murni:
pembungkus makanan - Bekerjasama
iaitu jenama, nama 3  Menghias dan membungkus makanan.
makanan, kandungan, Kemahiran Abad 21:
MINGGU tanda harga, tanda - Literasi maklumat.
35 @ 36 halal, berat dan tarikh  Menghias dan membungkus makanan mengikut - Literasi media.
(RPH 18) 4
luput. kesesuaian.
♥ Aktiviti PAK 21:
- Peta I-think

5  Menghias, membungkus dan melabel makanan. KBAT:


- Menilai

BBB:
- Bahan hiasan makanan
 Menghias, membungkus dan melabel makanan - Contoh pembungkusan
6 yang disediakan mengikut kesuaian secara kreatif - Maklumat pembungkusan
dan inovatif.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid.
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 5)
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.3 Menghias dan 6.3.4 Menghias dan EMK:
 Menyatakan dua bahan hiasan pada makanan.
membungkus makanan. membungkus makanan 1 - EK 4 - Berasaskan teknologi.
seperti kek, roti, donat  Menyatakan satu jenis pembungkus makanan.
dan biskut. Kreativiti:
 Menerangkan dua maklumat pada label - Menjana idea.
2
pembungkus makanan.
Nilai Murni:
3  Menghias dan membungkus makanan. - Kebersihan
- Bekerjasama

 Menghias dan membungkus makanan mengikut Kemahiran Abad 21:


MINGGU 4
kesesuaian. - Produktiviti dan akauntabiliti.
37 @ 38
(RPH 19)
5  Menghias, membungkus dan melabel makanan. Aktiviti PAK 21:

- Gallery Walk

KBAT:
- Mencipta
 Menghias, membungkus dan melabel makanan BBB:
6 yang disediakan mengikut kesuaian secara kreatif - Bahan hiasan makanan.
dan inovatif. - Bahan pembungkusan

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
MINGGU 39 & 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MINGGU 41, 42,
AKTIVITI AKHIR TAHUN
43

CUTI AKHIR TAHUN (KUMP A: 23 NOV- 31 DEC 2018, KUMP B: 24 NOV-31 DEC 2018)