Anda di halaman 1dari 25

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SAINS
TAHUN 2

2018
SEKOLAH KEBANGSAAN MERBAU
KOTA BHARU
RPT SAINS TAHUN 2 2018

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan semua deria yang
terlibat untuk membuat Cadangan aktiviti:
TEMA : INKUIRI 1 pemerhatian tentang fenomena
DALAM SAINS atau perubahan yang berlaku. Menjalankan aktiviti yang boleh
TAJUK : KEMAHIRAN membawa kepada penerapan
SAINTIFIK Murid boleh: kemahiran
Memerihalkan penggunaan semua
memerhati seperti:
1.1 Kemahiran deria yang terlibat untuk membuat
1.1.1 Memerhati
Proses Sains 2 pemerhatian tentang fenomena
(i) Memerhati nyalaan
atau perubahan yang berlaku.
mentol dalam litar yang
M1
dibina.
Menggunakan semua deria yang (ii) Memerhati perubahan
01 Jan terlibat untuk membuat bahan yang dimasukkan ke
- 3 pemerhatian tentang fenomena dalam air.
04 Jan atau perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang


terlibat dan alat jika perlu untuk
membuat pemerhatian secara
kualitatif bagi menerangkan
4 fenomena atau perubahan yang
berlaku.

1
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Menggunakan semua deria yang


terlibat dan alat jika perlu untuk
membuat pemerhatian secara
5
kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang


terlibat dan alat jika perlu untuk
membuat pemerhatian secara
6 kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku secara
sistematik

Menyatakan ciri yang terdapat


TEMA : INKUIRI 1 pada objek atau fenomena. Cadangan aktiviti:
DALAM SAINS
M1 TAJUK : KEMAHIRAN Memerihalkan ciri objek atau
Menjalankan aktiviti yang boleh
SAINTIFIK fenomna dengan menyatakan
Murid boleh: 2 membawa kepada penerapan
01 Jan persamaan dan perbezaan
kemahiran mengelas seperti:
- 1.1 Kemahiran 1.1.2 Mengelas
04 Jan Proses Sains Mengasing dan mengumpul objek
(i) Mengelas haiwan
atau fenomena berdasarkan ciri berdasarkan cara
3
sepunya dan berbeza. embiakan.

2
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Mengasing dan mengumpul objek (ii) Mengelas objek
atau fenomena berdasarkan ciri berdasarkan kebolehan
4 sepunya dan berbeza serta menyalakan mentol
menyatakan ciri sepunya yang dalam satu litar.
digunakan.
Mengasing dan mengumpul objek
atau fenomena berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza serta
menyatakan ciri sepunya yang
5 digunakan kemudian boleh
menggunakan ciri lain untuk
mengasing dan mengumpul.

Mengasing dan mengumpul objek


atau fenomena berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza sehingga
6
peringkat terakhir dengan
menyatakan ciri yang digunakan

Memilih peralatan yang sesuai bagi Cadangan aktiviti:


TEMA : INKUIRI 1 mengukur suatu kuantiti.
DALAM SAINS Menjalankan aktiviti yang boleh
M2 TAJUK : KEMAHIRAN membawa kepada penerapan
SAINTIFIK Murid boleh: Memerihalkan penggunaan kemahiran mengukur dan
07 Jan 2 peralatan dan cara mengukur yang menggunakan nombor seperti
1.1 Kemahiran 1.1.3 Mengukur dan sesuai bagi suatu kuantiti. berikut:
-
11 Jan menggunakan
Proses Sains (i) Merekod perubahan
nombor Mengukur menggunakan alat dan
ketinggian pokok semasa
3 unit piawai yang sesuai dengan
tumbesaran.
teknik yang betul.

3
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
(ii) Mengukur jisim badan
Mengukur menggunakan alat dan sendiri dan rakan.
unit piawai yang sesuai dengan
4
teknik yang betul serta merekod
dalam jadual.

Membuat justifikasi kesesuaian alat


5
dan unit piawai yang digunakan
bagi aktiviti yang dijalankan.

Menunjuk cara untuk mengukur


menggunakan alat, unit piawai
6 dengan teknik yang betul serta
merekod dalam jadual secara
kreatif, inovatif dan sistematik.

Menyatakan maklumat yang


1 diperoleh. Cadangan aktiviti:
TEMA : INKUIRI
DALAM SAINS Merekod maklumat atau idea Menjalankan aktiviti yang
TAJUK : KEMAHIRAN 2 dalam sebarang bentuk. boleh membawa kepada
M2 SAINTIFIK Murid boleh: penerapan kemahiran
Merekod maklumat atau idea berkomunikasi seperti:
07 Jan 1.1 Kemahiran
1.1.4 Berkomunikasi 3 dalam bentuk yang sesuai.
- Proses Sains (i) Membuat poster
11 Jan menunjukkan tentang cara
Merekod maklumat atau idea
menjaga kebersihan
dalam bentuk yang sesuai dan
sungai.
4 mempersembahkan maklumat
(ii) Mencatat bilangan daun
atau idea tersebut secara
tumbuhan semasa
sistematik.

4
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Merekodkan maklumat atau idea tumbesaran dalam bentuk
dalam lebih dari satu bentuk yang yang sesuai.
sesuai dan mempersembahkan
5
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

Menghasilkan persembahan yang


kreatif dan inovatif berdasarkan
maklumat atau idea yang
6
direkodkan secara sistematik serta
boleh memberi maklum balas.

Murid boleh: Menyenaraikan peralatan, bahan


TEMA : INKUIRI sains dan spesimen yang Cadangan aktiviti:
DALAM SAINS 1.2.1 Menggunakan dan diperlukan bagi suatu aktiviti.
TAJUK : KEMAHIRAN mengendalikan Pentaksiran dilaksanakan semasa
SAINTIFIK peralatan dan 1
murid menjalankan aktivti PdP
bahan sains dengan seperti:
1.2 Kemahiran betul.
M3 Manipulatif (i) Mencambahkan biji benih.
1.2.2 Mengendalikan (ii) Mencampurkan gula dengan
spesimen air.
14 Jan
dengan
- Memerihalkan penggunaan
betul dan
18 Jan cermat. peralatan, bahan sains dan
spesimen yang diperlukan bagi
2 suatu aktiviti.

5
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menggunakan dan mengendalikan
TEMA : INKUIRI 1.2.3 Melakar peralatan, bahan sains dan
DALAM SAINS spesimen, 3 spesimen yang diperlukan bagi
TAJUK : KEMAHIRAN peralatan dan suatu aktiviti dengan kaedah yang
SAINTIFIK bahan sains betul.
M4
dengan betul.
1.2 Kemahiran
21 Jan Manipulatif 1.2.4 Membersihkan Mengguna, mengendali, melakar,
- peralatan sains membersih dan menyimpan
25 Jan dengan cara peralatan, bahan sains dan
4
yang betul. spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul.

TEMA : INKUIRI 1.2.5 Menyimpan Mengguna, mengendali, melakar,


DALAM SAINS peralatan dan membersih dan menyimpan
TAJUK : KEMAHIRAN bahan sains peralatan, bahan sains dan
SAINTIFIK dengan betul 5 spesimen yang digunakan dalam
dan selamat. suatu aktiviti dengan kaedah yang
M5 1.2 Kemahiran betul, bersistematik dan
Manipulatif
berhemah.
28 Jan
- Mengguna, mengendali, melakar,
1 Feb membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
6
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik, berhemah
dan menjadi contoh kepada rakan
lain.

6
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

TEMA : 1 Menyatakan peraturan bilik sains. Cadangan aktiviti:


INKUIRI DALAM
SAINS Pentaksiran dilaksanakan melalui
Murid boleh: pemerhatian sebelum, semasa dan
TAJUK : PERATURAN Menerangkan peraturan bilik sains. selepas menggunakan bilik
BILIK SAINS 2
2.1.1 Mematuhi sains.
peraturan
2.1 Peraturan bilik ains 3
Bilik Sains Mengaplikasi peraturan bilik sains.
M5

Menaakul kepentingan peraturan bilik


28 Jan 4
sains perlu dipatuhi.
-
1 Feb
Menjana idea tindakan yang perlu
5
diambil sekiranya terdapat situasi
menyalahi peraturan bilik sains.

Mengamalkan konsep pematuhan


6 peraturan bilik sains sebagai budaya
dalam kehidupan seharian.

7
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Cadangan aktiviti:
TEMA : Murid boleh: 1
SAINS HAYAT Menyatakan manusia membiak Perbincangan berdasarkan gambar
3.1.1 Menyatakan dengan cara melahirkan anak. individu tentang perubahan dari
TAJUK : MANUSIA cara bayi hingga dewasa dari segi
M6 manusia pertambahan:
3.1 Pembiakan membiak. (i) saiz;
4 Feb dan tumbesaran (ii) tinggi; dan
- manusia 3.1.2 Memerihalkan (iii) berat.
8 Feb perubahan yang
berlaku pada Permainan yang menggunakan
diri sejak Memerihalkan perubahan yang gambar untuk memadankan
2
dilahirkan berlaku pada diri sejak dilahirkan. gambar anak dengan ibu/bapa/
dari aspek saiz, keluarga.
tinggi dan berat.
Banding beza saiz tapak
tangan,saiz tapak kaki, tinggi dan
M7 3.1.3 Mengitlak Menjelas melalui contoh ciri yang
berat dengan rakan sekelas.
TEMA : tumbesaran terdapat pada anak diwarisi
SAINS HAYAT adalah berbeza daripada ibu, bapa atau keturunan.
11 Feb 3
antara individu
- TAJUK : MANUSIA dengan
14 Feb menjalankan
3.1 Pembiakan aktiviti.
* Tahun Baru dan tumbesaran
Mengitlak bahawa ciri yang diwarisi
Cina manusia 3.1.4 Memerihalkan
pada diri seseorang adalah
bahawa anak
4 daripada keturunan berdasarkan
15-19/2/18 mewarisi ciri
salasilah keluarga.
daripada ibu,
bapa atau
keturunan.

8
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

TEMA : 3.1.5 Memberi contoh Membuat rumusan tumbesaran


SAINS HAYAT ciri yang diwarisi setiap individu adalah berbeza
oleh anak walaupun pada usia yang sama.
TAJUK : MANUSIA daripada
ibu bapa atau
3.1 Pembiakan keturunan 5
dan tumbesaran seperti warna
manusia kulit, warna
mata dan
jenis rambut.

M8
3.1.6 Menjelaskan Cadangan aktiviti:
pemerhatian
20 Feb tentang Perbincangan berdasarkan gambar
- tumbesaran individu tentang perubahan dari
22 Feb dan bayi hingga dewasa dari segi
pewarisan pertambahan:
melalui (i) saiz;
lakaran, Berkomunikasi secara kreatif dan
(ii) tinggi; dan
TMK, inovatif untuk meramal ciri yang
(iii) berat.
penulisan diwarisi oleh anak berdasarkan
6
atau lisan. ciri yang dapat dilihat pada ibu
Permainan yang menggunakan
dan bapanya.
gambar untuk memadankan
gambar anak dengan ibu/bapa/
keluarga.

Banding beza saiz tapak


tangan,saiz tapak kaki, tinggi dan
berat dengan rakan sekelas.

9
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Cadangan aktiviti:
TEMA : Murid boleh:
SAINS HAYAT Tayangan video untuk membuat
4.1.1 Menyatakan pemerhatian tentang pembiakan
TAJUK : cara haiwan haiwan.
M9 HAIWAN membiak.
Menyatakan haiwan yang bertelur
dan haiwan yang melahirkan Pemerhatian terhadap kitar
25 Feb 4.1 Pembiakan 4.1.2 Mengelaskan 1 hidup haiwan seperti katak,
anak.
- dan tumbesaran haiwan rama-rama, nyamuk dan lembu.
1 Mac haiwan berdasarkan
cara pembiakan Gambar anak haiwan yang baru
lahir dipadankan dengan gambar
induknya.

TEMA :
SAINS HAYAT 4.1.3 Menjelaskan
M10 dengan contoh
TAJUK : haiwan bertelur
4 Mac HAIWAN banyak dan
- bertelur sedikit.
4.1 Pembiakan
8 Mac Mengelaskan haiwan berdasarkan
dan tumbesaran 4.1.4 Menjelaskan 2
cara pembiakan.
haiwan dengan contoh
*Ujian haiwan
bulanan melahirkan
5/3/18 anak yang
– banyak
8/3/18 dan anak yang
sedikit.

10
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.1.5 Merekod
TEMA : perubahan
SAINS HAYAT tumbesaran
haiwan dengan
TAJUK : memerhati kitar
M11 HAIWAN hidup haiwan.
Mengitlak tentang cara pembiakan
11 Mac 4.1 Pembiakan 4.1.6 Menjelas dengan 3 haiwan dari aspek bilangan telur dan
- dan tumbesaran contoh anak bilangan anak.
15 Mac haiwan haiwan yang
menyerupai
induknya dan
yang tidak
menyerupai
induknya.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 4 Mentafsir data yang diperolehi
(16.03.2018 – 24.03.2018) tentang perubahan yang berlaku
4.1.7 Menjelaskan dalam kitar hidup haiwan.
TEMA : pemerhatian
SAINS HAYAT tentang Merumuskan pemerhatian terdapat
M12
pembiakan dan haiwan yang menyerupai induknya
5
TAJUK : tumbesaran dan yang tidak menyerupai induknya.
25 Mac HAIWAN melalui lakaran,
-
TMK, penulisan Berkomunikasi secara kreatif dan
29 Mac 4.1 Pembiakan inovatif untuk menerangkan
atau lisan
dan tumbesaran 6 pelbagai cara haiwan melindungi
haiwan telurnya atau menjaga anaknya dan
membuat penaakulan.

11
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
TEMA : Murid boleh:
SAINS HAYAT Nota:
5.1.1 Menyatakan Menyatakan contoh kepentingan
TAJUK : TUMBUHAN kepentingan 1 tumbuhan kepada manusia dan (i) Peringkat tumbesaran
tumbuhan haiwan. tumbuhan mempunyai
M13 5.1 Tumbesaran kepada beberapa peringkat
Tumbuhan manusia dan contohnya bagi pokok
1 April haiwan. kelapa: buah,
Memerihalkan air, udara dan suhu percambahan biji benih,
-
yang sesuai diperlukan untuk anak pokok, pokok
5 April 5.1.2 Menyatakan
keperluan percambahan biji benih. berbunga, pokok
2
asas untuk biji berbuah.
benih (ii) Tanah atau baja
bercambah membekalkan nutrien
bagi membantu
tumbesaran tumbuhan.
TEMA : 5.1.3 Merekod Merekod perubahan tumbesaran (iii) Kesan peringkat
SAINS HAYAT perubahan tumbesaran tumbuhan
yang berlaku pada tumbuhan
tumbesaran terganggu akan berlaku
dengan memerhati tumbuhan
TAJUK : TUMBUHAN tumbuhan 3 kekurangan sumber
sebenar seperti bilangan daun, makanan (tumbuhan
bermula lilitan batang, saiz daun atau
M14 dan haiwan)
5.1 Tumbesaran daripada ketinggian pokok.
Tumbuhan percambahan
8 April biji benih dengan
- memerhati biji
12 April benih sebenar.
Menyusun mengikut urutan
peringkat tumbesaran bagi satu
5.1.4 Menyusun 4
tumbuhan dan memberi
mengikut
urutan peringkat penerangan.
tumbesaran
tumbuhan.

12
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

TEMA : 5.1.5 Membuat


SAINS HAYAT kesimpulan Merumuskan air, nutrien, udara
keperluan asas dan cahaya matahari diperlukan
TAJUK : TUMBUHAN untuk 5
untuk tumbesaran tumbuhan.
tumbesaran
5.1 Tumbesaran tumbuhan
Tumbuhan dengan
M15 menjalankan
penyiasatan.
15 April
- 5.1.6 Menjelaskan
19 April pemerhatian Berkomunikasi untuk meramalkan
tentang proses apa yang akan berlaku kepada
hidup tumbuhan 6 manusia atau haiwan sekiranya
melalui lakaran, peringkat tumbesaran tumbuhan
TMK, penulisan diganggu.
atau lisan.

TEMA : Murid boleh: Cadangan aktiviti:


SAINS FIZIKAL
M16 6.1.1 Menyatakan Penggunaan kotak hitam yang
Mengenal pasti sumber cahaya.
sumber cahaya. 1 mengandungi beberapa objek.
22 April TAJUK : TERANG DAN Murid diminta mencari satu
- GELAP 6.1.2 Membanding objek yang ditetapkan dalam
26 April Beza aktiviti dua keadaan iaitu gelap dan
6.1 Terang dan
yang dijalankan Menjelaskan bagaimana terang.
gelap
dalam keadaan bayangbayang dihasilkan.
terang dan gelap. 2

13
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.1.3 Menerangkan
bagaimana 3 Membanding dan membezakan
bayang- bayang Membuat perbandingan aktiviti kejelasan bayang-bayang (jelas,
dihasilkan yang dijalankan dalam keadaan kurang jelas, tiada bayang-
TEMA : melalui aktiviti. terang dan gelap. bayang) dengan menggunakan
M17
SAINS FIZIKAL objek yang berlainan seperti
6.1.4 Membanding dan kertas A4, kertas surih, plastik
membezakan dan transperensi.
29 April TAJUK : TERANG DAN kejelasan
- GELAP
bayang- bayang
3 Mei apabila cahaya
6.1 Terang dan 4 Membuat kesimpulan tentang
dihalang oleh
gelap kejelasan bayang-bayang yang
objek yang
terhasil.
berlainan dengan
menjalankan
penyiasatan.

M18
TEMA : 6.1.5 Mencipta
SAINS FIZIKAL permainan
6 mei bayang-bayang 5 Menaakul kepentingan cahaya
- kepada manusia.
10 Mei TAJUK : TERANG DAN 6.1.6 Menjelaskan
GELAP pemerhatian
*Ujian tentang terang
6.1 Terang dan dan gelap
bulanan gelap 6 Mereka cipta permainan
melalui bayangbayang dan menjelaskan
7/5/18 lakaran, TMK,
– cara pembentukan bayang-
penulisan atau bayang dalam permainan
10/5/18 lisan. tersebut.

14
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

TEMA : SAINS Murid boleh: Cadangan aktiviti:


FIZIKAL
TAJUK : ELEKTRIK 7.1.1 Mengenal pasti Kebolehan mentol menyala diuji
komponen Menyatakan komponen yang dengan menggunakan pelbagai
7.1 Litar dalam 1 objek atau bahan seperti pensil,
terdapat dalam litar elektrik.
elektrik paku, pemadam, duit syiling, klip
litar elektrik
iaitu sel kering, kertas dan jus limau. Daripada
mentol dan suis. aktiviti ini, murid mengitlak
konduktor dan penebat.
7.1.2 Menerangkan
M19 fungsi Nota:
Menerangkan fungsi komponen Beri peluang kepada murid
komponen
dalam litar elektrik. menggunakan motor, buzzer dan
13 Mei dalam litar
elektrik lain-lain selain dari mentol
- sekiranya ada.
lengkap.
17 Mei

15
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

M20
TEMA : SAINS 7.1.3 Membina litar
FIZIKAL elektrik lengkap Membina litar elektrik lengkap
20 Mei TAJUK : ELEKTRIK dengan dengan menggunakan
- menggunakan komponen yang diberikan.
24 Mei 7.1 Litar 3
sel kering,
elektrik
mentol,
suis dan wayar
penyambung.

TEMA : SAINS 7.1.4 Meramal sebab


FIZIKAL mentol tidak
TAJUK : ELEKTRIK menyala dalam 4 Menaakul tentang mentol yang
litar yang dibina. tidak menyala dalam satu litar.
7.1 Litar
elektrik 7.1.5 Merekod nyalaan
mentol dengan
M21 mengantikan suis
dengan objek atau
27 Mei bahan dengan
Merumus objek yang boleh
- menjalankan
menyalakan mentol adalah
31 Mei penyiasatan.
konduktor dan yang tidak
menyalakan mentol adalah
5 penebat.

16
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1.6 Mengitlak objek


TEMA : SAINS yang boleh
FIZIKAL menyalakan
TAJUK : ELEKTRIK mentol dalam litar
adalah konduktor
7.1 Litar dan yang tidak Menghasilkan satu litar
elektrik menyalakan berfungsi dengan menggunakan
M22 6
mentol adalah perkakasan lain selain daripada
penebat. mentol dan mempersembahkan.
3 jun
-
7.1.7 Menjelaskan
7 Jun pemerhatian
tentang litar
elektrik melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau
lisan.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (08.06.2018 – 23.06.2018)


*hari raya Puasa (15-16 Jun)

17
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan contoh bahan yang
TEMA : SAINS boleh larut dan tidak boleh larut Contoh campuran seperti kacang
BAHAN 1 dalam air. tanah, daun kering dan tepung.
M23
TAJUK : CAMPURAN Murid boleh:
Contoh kaedah mengasingkan
24 Jun 8.1 Campuran campuran seperti menggunakan
8.1.1 Memerihalkan
- kaedah untuk penapis atau magnet.
28 Jun mengasingkan Memerihalkan kaedah
campuran 2 mengasingkan campuran Contoh campuran seperti
pelbagai bahan pelbagai bahan. pelbagai saiz pasir atau batu,
atau objek. campuran pasir dengan garam,
dan campuran kapur dengan air
diberikan sebagai satu masalah
8.1.2 Menaakul untuk diselesaikan.
TEMA : SAINS cara yang Mengasingkan campuran
M24 3
BAHAN digunakan pelbagai bahan atau objek.
TAJUK : CAMPURAN untuk
01 jul mengasingkan
- 8.1 Campuran campuran Menjelas melalui contoh untuk
05 Jul pelbagai bahan menerangkan mengapa sesuatu
atau objek. 4 cara digunakan untuk
mengasingkan campuran
pelbagai bahan.

TEMA : SAINS 8.1.3 Mengenal pasti


M25 BAHAN bahan yang boleh
TAJUK : CAMPURAN larut dan tidak Merumuskan cara bahan boleh
8 Jul boleh larut di 5 dilarutkan dengan lebih cepat.
- 8.1 Campuran dalam air dengan
12 Jul menjalankan
penyiasatan.

18
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

TEMA : SAINS 8.1.4 Merumuskan cara


BAHAN bahan boleh Kaedah mempercepatkan proses
TAJUK : CAMPURAN dilarutkan dengan Menyelesaikan masalah dengan melarutkan bahan dalam air
lebih cepat melaksanakan projek untuk seperti mengacau dan saiz bahan
M26 8.1 Campuran dengan yang kecil.
mengasing campuran hingga
menjalankan mendapatkan semula bahan asal
penyiasatan. 6
15 Jul dengan cara yang paling cepat
- dan berkesan.
8.1.5 Menjelaskan
19 Jul pemerhatian
tentang campuran
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan.

Cadangan aktiviti:
TEMA : BUMI DAN Murid boleh:
ANGKASA Perbincangan berdasarkan
TAJUK: BUMI 9.1.1 Menyatakan Menyenaraikan sumber air pengalaman dan pemerhatian
1
sumber air semulajadi. persekitaran tentang aliran air
9.1 Air semulajadi seperti seperti takungan air selepas
M27
hujan, sungai, hujan, air mandian dan banjir.
22 Jul tasik, laut dan
mata air. Pemerhatian terhadap
-
pergerakan air di dalam dulang
26 Jul apabila satu hujung dulang
Memerihalkan arah aliran air dari
tempat tinggi ke tempat rendah. ditinggikan.
2

19
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

TEMA : BUMI DAN 9.1.2 Menyatakan arah Nota:


ANGKASA aliran air dengan Kitar air dinyatakan sebagai air
M28 TAJUK: BUMI menjalankan 3 Mengitlak arah aliran air di muka dari sungai atau laut akan
aktiviti. bumi secara semulajadi. menjadi wap air. Wap air akan
9.1 Air membentuk awan. Awan akan
29 Jul
-
9.1.3 Mengitlak arah menghasilkan hujan yang
aliran air secara mengalir semula ke sungail atau
2 Ogos
semulajadi seperti Membuat urutan dan melabelkan laut.
aliran air sungai, kitar air semulajadi.
air terjun melalui
4
pemerhatian
menerusi pelbagai
media.

TEMA : BUMI DAN 9.1.4 Membuat urutan


M29 ANGKASA kitar air semulajadi. Menjana idea tentang kesan
TAJUK: BUMI 5
persekitaran jika aliran air
9.1.5 Menjelaskan terganggu.
05 Ogos 9.1 Air pemerhatian
- tentang kitaran
9 Ogos air melalui
lakaran, TMK, Berkomunikasi tentang peranan
*Ujian penulisan atau manusia untuk mengekalkan
bulanan lisan. sumber air yang bersih dan aliran
6 air.
6/8/18

9/8/18

20
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

TEMA : BUMI DAN Murid boleh: Cadangan aktiviti:


ANGKASA
TAJUK: BUMI 9.2.1 Menyatakan udara Tayangan video tentang benda
berada di hidup dalam air, dalam tanah dan
9.2 Udara sekeliling kita. Menyatakan benda hidup di persekitaran.
M30
memerlukan udara untuk bernafas.
9.2.2 Menyatakan udara 1
12 Ogos
terdiri daripada Nota:
- beberapa jenis
16 Ogos gas seperti Contoh model seperti kincir
oksigen angin dan kapal layar
dan karbon
dioksida.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Memberi contoh jenis gas yang


(17.08.2018 – 25.08.2018) 2 terdapat dalam udara.

9.2.3 Memerihalkan
TEMA : BUMI DAN udara yang
ANGKASA bergerak adalah Memerihalkan udara tidak boleh
M31 TAJUK: BUMI angin. 3 dilihat tetapi boleh dirasai apabila ia
bergerak.
26 OGOS 9.2 Udara 9.2.4 Menjana idea
- kesan udara
yang bergerak Menjelaskan melalui contoh bahawa
29 OGOS
dalam kehidupan 4 udara berada di manamana termasuk
manusia. dalam air dan tanah.

21
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

TEMA : BUMI DAN 9.2.5 Mencipta alat atau


M32 ANGKASA model dengan
TAJUK: BUMI mengaplikasikan Menjana idea kebaikan dan
2 Sep pengetahuan yang keburukan udara yang bergerak.
-
9.2 Udara menunjukkan
5

6 Sep kegunaan
udara yang
bergerak.

9.2.6 Menjelaskan
M33 TEMA : BUMI DAN pemerhatian Mereka cipta model yang
ANGKASA tentang udara menggunakan pengetahuan tentang
TAJUK: BUMI melalui lakaran, udara yang bergerak.
9 Sep 6
TMK, penulisan
- 9.2 Udara atau lisan.
13 Sep

TEMA : TEKNOLOGI Murid boleh: Nota:


DAN KEHIDUPAN 10.1.1 Memilih binaan Memilih komponen set binaan
LESTARI 1
yang hendak bagi model yang hendak dibina. Set binaan adalah set
M34 dibina daripada komponen yang boleh
TAJUK: TEKNOLOGI set binaan. membina beberapa model dan
16 Sep 10.1 Set binaan mempunyai manual
10.1.2 Mengenal bergambar.
-
Pasti komponen Membina binaan mengikut
20 Sep
binaan Binaan baru yang dicipta mesti
2 manual bergambar.
berpandukan boleh dijelaskan fungsinya.
manual
bergambar.

22
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
10.1.3 Memasang
M35 komponen
binaan
berpandukan Membuka komponen mengikut
23 Sep
manual urutan dan menyimpan dalam
-
bergambar. bekas penyimpanan dengan betul.
27 Sep 3
* Hari raya
Aidi Adha
(22-23 Sept)

M36 10.1.4 Mencipta satu


binaan baru
yang tidak Berkomunikasi tentang hasil
30 Sep
terdapat dalam 4 binaan yang telah dibina.
-
manual
4 Okt bergambar.

10.1.5 Membuka hasil


Binaan mengikut
urutan dan Menilai binaan yang dibina oleh
M37 menyimpan rakan yang mematuhi manual
komponen yang bergambar.
7 Okt telah dibuka ke 5
dalam bekas
-
penyimpanan.
11 Okt

23
STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAHAP
CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
10.1.6 Menjelaskan
M38 pemerhatian
tentang Mereka cipta binaan baru dan
campuran menerangkan hasil ciptaan.
14 Okt 6
melalui lakaran,
- TMK, penulisan
18 Okt atau lisan.

M39 ULANGKAJI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


M40
(29.10.2018 – 1.11.2018)

PENGURUSAN HAL PEPERIKSAAN


M41
*Cuti Deepavali (4.11.2018 – 5.11.2018)

M42 - M43 PENGURUSAN KELAS, PENGURUSAN FAIL-FAIL

24