Anda di halaman 1dari 5

A.

NOUN (KATA BENDA )

1. Beberapa bentuk noun :


a) Noun (kata benda) sebagai nama orang, ex : John Lenon, Arul, yuli dan
seterusnya
b) Noun sebagai nama benda, (mati ) ex : book, pencil chalk/paper
c) Noun sebagai tempat , ex : New York, Surabaya , Bandung , Jakarta.
2. Macam macam noun;
a) Proper noun (kata benda diri ) dalam penggunaannya bagi satu hal saja.
Huruf pertama dari noun tsb memakai huruf besar.
Contoh : Syafrul Muhammad , Yulianti, Aristoteles, Socrates dll
b) Common noun (kata benda umum) noun yang dalam penggunaannya
diperuntukan untuk dua atau lebih hal yang dibendakan. Huruf pertama
huruf kecil; example ; man, teacher ,state , city, dll
c) Abstract noun (kata benda abstrak) , noun untuk benda atau hal yang
dibendakan, tidak dapat diserap dengan panca indera . example ; happiness
, sadness (kesedihan) beauty, proverty, truth (kebenaran), wealth,
trouble,fear (ketakutan).
d) Concrete noun (kata benda yang berwujud) peruntukan bagi benda atau
hal yang dibendakan yang dapat dilihat dan diraba.
Example : book, water,pen, eraser (penghapus) paper, pensil, dress, chair.
Catatan : bedakan mana proper noun dan mana common noun. Contoh
beriku : Western Eropa, dan western Eropa , perbedaan terletak pada hurf
pertama. W besar menunnjukan sebagai Proper Noun dan w kecil
menunjukan kedudukan sebagai common noun.
e) Abstract noun (kata benda abstract) , kata benda yang tidak bisa diserap
dengan panca indera. (dalam bahasa Indonesia biasanya dibentuk dengan
awalan ke… dan akhiran an).
Contoh : Happiness (kebahagiaan) Sadness (kesedihan)
Beauty (keindahan) Proverty (kemiskinan)
Truth (Kebenaran) wealth (kekayaan)
Trouble ( kecemasan) success (keberhasilan)
Fear (ketakutan) Lateness (kelambatan)
f) Concrete noun (kata benda berwujud/bisa dilihat dan diraba),
Contoh; Book water (air)
Pen eraser (penghapus)
Typewater (mesin) Paper (ketik kertas)
Table (meja) Pencil
Chair (kursi) dress (baju)
g) Collective noun (kata benda kolektif) diperuntukan untuk benda atau hal
yang dibendakan yang menunjukan suatu kumpulan, kelompok, kesatuan
dsb.
Contoh : Family army : Angkatan Perang
Committee (komite) Class
Regiment (resimen) team
Juri (yuri) Senate
Mob (rakyat jelata) navy (angkatan laut)

3. The Gender of Noun


The gender of noun menunjukan jenis kelamin dari noun yang ditunjuk
olehnya. Jenis kelamin dibedakan menjadi tiga kelompok.
a) Masculine gender. (menunjukan laki2)
Contoh : master (guru laki2) Father
Husban Uncle (paman)
Brother (saudara laki2) nephew (ponakan laki2)
God (dewa laki2) emperor (Kaisar laki2)
King (raja) baron (bangsawan laki2)

b) Feminine gender, menunjukan jenis kelamin perempuan atau betina.


Contoh : mother wife (istri)
Queen (ratu) mistress (guru perempuan)
Aunt (bibi) She cat (kucing betina)
Niece (ponakan perempuan sister (saudara perempuan)

c) Neuter gender. Noun yang dapat diberlakukan untuk kedua jenis kelamin
diatas.
Contoh : Friend neighbor (tetangga)
Parent (orang tua) person (orang)
Teacher student
Children (anak anak) they (mereka)
You judge (hakim)

4. Plural and singular noun. Umumnya plural dari noun dapat dibentuk dengan
cukup menambahkan s dibelakang huruf terakhir dari kata dimaksud.
Contoh : boy boys
Girl girls
Book books
Hat hats
Pen pens
Catatan; pada singular noun yang berakhir dengan huruf; s – x - z – sh – ch, ketika
hendak diubah dalam bentuk jamak, cukup ditambahkan es dibelakang huruf
terakhir.
Contoh : bus buses
Glass glasses
Box boxes
Brush (sikat) brushes (sikat sikat)
Sandwich sandwiches (roti roti)
Kiss kisses (cium ciuman)
Tax taxes (pajak pajak)
Wax waxes (lilin lilin )
Singular noun yang berakhiran huruf f atau fe ketika diubah dalam bentuk
jamak biasanya dilakukan dengan mengubah huruf f menjadi huruf v dan untuk
akhirannya diberi es.
Contoh ; thief (pencuri) thieves (pencuri2)
Calf (anak sapi) calves (anak anak sapi)
Wife (istri) wives (istri istri)
Knife (pisau) Knives (pisau pisau)
Self (diri) selves (diri diri)
Catatan, aturan diatas tidak berlaku untuk noun berikut;
Contoh : groief (duka cita) griefs (duka cita duka cita)
Turf (bata berumput) turfs (bata berumput bata berumput)
Cliff (karang ) cliffs (karang karang)
Fife (suling) fifes (suling suling)
Strife (kebencian) stirfes (kebencian kebencian)
Safe (lemari besi) safes( lemari besi lemari besi)
Noun yang berakhir dengan huruf y atau o untuk mengubah menjadi jamak
kadang cukup ditambah dengan huruf s saja.
Contoh : boy boys (anak anak)
Toy (permainan) toys (permainan permainan)
Day (hari) days (hari hari)
Pulley (kerek;katrol) pulleys (kerek;katrol)
Key (kunci) key (kunci)
Way (jalan) ways (jalan jalan)
Valley (lembah) valley (lembah lembah)
Untuk noun yang berakhiran y, tapi didahului huruf mati/konsonan dan
ketika kata tsb akan diubah dari singular k plural huruy tersebut harus diubah
menjadi huruf I dan diberi es.
Contoh; lady ladies (gadis gadis)
Story stories (cerita ceritaa)
Kiddy (kiddy) kiddies (anak anak kambing)
Duty (kewajiban) dutied (kewajiban kewajiban)
Army (angkatan perang) Armies(angkatan perang angkatan perang)
Fly (lalat) flies (lalat lalat)
Vanity (kesombongan) vanities (kesombongan kesombongan)
Singular noun yang berakhiran huruf o dan berawalan dengan huruf vocal jika
dirubah kedalam bentuk jamak ditambahkan huruf s.
Contoh : radio radios (radio radio)
Bamboo bamboos (bamboo bamboo)
Folio folios (kertas folio kertas folio)
Embryo embryos (embrio embrio)
Singular noun yang berakhiran huruf O tapi diawali huruf mati/konsonan
maka untuk mengubah bentuk menjadi plural ditambahkan es
Contoh : hero heroes (pahlawan pahlawan)
Mosquito mosquitoes (nyamuk nyamuk)
Potato potatoes (kentang kentang)
Buffalo buffaloes (kerbau kerbau)
Catatan : aturan tersebut tidak berlaku untuk noun berikut ini :
Photo photos (potret potret)
Piano pianos (piano piano)
Dynamo dynamos (dynamo dynamo)
Magneto magnetos (magnet magnet)
Solo solos (penyanyi penyanyi tunggal)
Beberapa singular noun yang tidak memiliki bentuk plural noun.
Contoh : air craf : kapal terbang
Cod : ikan laut
Deer : rusa
Sheep : domba
Terdapat pula plural noun yang tidak berbentuk singular
Contoh : news warta berita
Meales penyakit campak
Mathematics ilmu hitung
Politics ilmu politik
5. Irregular noun, (kata benda yang tidak beraturan dan berbentuk jamak)
Contoh : tooth (gigi) teeth (gigi gigi)
Foot (kaki) feet (kaki kaki)
Goose (angsa) geese (angsa angsa)
Mouse (tikus) mice (tikus tikus)
Ox (sapi jantan) oxen (sapi jantan)
Child (anak laki laki) children (anak laki laki)
Phenomen (gejala) phenomena (gejala gejala)
Analisys (uraian) analyses (uraian uraian)
Hypothe (patokan,duga) Hypotheses (patokan duga2)
Crisis (kemelut) crisis (kemelut kemelut)
Thesis (dalil) theses (dalil dalil)
Criterion (ukuran) criteria (ukuran2)
Apparatus (peralatan) apparatus ( peralatan peralatan)
Formula (rumusan) formulae (rumusan rumusan)
Larva ( jentik jentik) larvae (jentik jentik)
Indeks (pedoman) indices (pedoman pedoman)
Appendix (tambahan) appendix (tambahan tambahan)
Datum (keterangan) data (keterangan keterangan)
Alumnus (bekas murid) alumni (bekas murid bekas murid)
Medium (perantara) media (perantara perantara)

6. Possesive form of noun