Anda di halaman 1dari 303

అ స

మ ప గణప

డ అ సం తం దటం ఆవ ం న క ...

ఫ ంచ అ వర రవ జ ఆ న ల అప పక కల త ంత ...

మం ల న మ కం డ ం న ఓ గంటల సవ ప
ం .

ట ం న ఎత నమ ట తల ఉ య తల ంప ఓ ఉతరం
ం .

రం ఏ ండల ం మర న ఓ అల ర న స ం ఇ క ల
అర ణం ఆ , ట మ ం .

శ నం సగం న పక న ఆ న ఓ నక ఊళ ఏ గ ప ం .

స ఆ సమయం ...

మ ట క న ఆ రణ సమయ సన న ంజల
ం జ .

అక ం ఫ ం ల రం మ వ న ఘవ "శ " అం
ర తల .

ల న చం ం ట మ ం డ దప ం తన వ ం
జం తల ప న తల " .క డం
క ఏ ఆ చన ప ం." అం ప ళ శ ంక మ ంత గ హ ం .

" జం అ ల " తల క వం ం న క ం ." జ


ల ! క డవ ప . డన ం త ."

త న ల యం త దం గ ం ఎ అప ఇం తం
ం ఆ ం అ యకం అ శ ంక " న నం ఇష అ " అ ...

" ద ఎవర ?" దగర ం అ ం .

"జ .మ ళ న డం ఇషమట. అం ల డట. ఇం సం ం


ల డట."

" న ... న వం డంత ఇషం. గ క ఉ గమం ఎ వ ప ం ం .


అం ళ ఇం వడం కషమన ట. అస ఇం న ఏం ం ?
న పక న ప ం ." నచ ం .

అం న శ నమ కం క ంచ .

సప స న అక డ ం న లక ప న
కథ టప స యం తప .

" జం "మ ప ం న న అమ ధ టడం ఇషం న .

గల కల రం ఆ ల క య క ' పం క ' అం నం వ ం
శ ంక గ కపచ రగ , ల ఇషప తన త మన
అస షం ం న ఆభ త అరం ం .

ఆ ద చ . తన డ మన చ ం . ప పక త ంద ఓ ప మన
ఎ ం ం అ మం ఎ ం ప ల ంచ ఆ
న క సం ప నం అక . ఆ యత .

ఆ భర ం ...
మధ తరగ ంబం ఉ గ క అ అ స ల లం
' మ ' ఎ న ఘవ ఎంత ప డం ఫ ం మపడ ఇషపడ .

అత ఆ చన డల ఖ సం ఆ
దయ న కలవరప .

" జ ల ! న కం ఎద అం ంత తం స
ం . బ రతం తప మన న మ ం వయ ."
.

మ స ఎ గంటలక ఇం వ ం బలవంతం ణం క ం .

మ అరఫ ం రం ం .

"ఈ జన , ం ం తర మనమం క ళ ం" న అ .మ


షం గ ం " ం తప ం "అ స "అ " అం తలప ం ల .

"తం ద ఏం అల మ ?"

"ఏం ?"

"ఓ ప న ఏ వ ట గ . అ ం ఏం త వ డ ?ఏ షయం
హ ం .త ం క ఇ స ం అం ం ం . ం
అర వ . న ల హం ఎ వ ధపడ అ అ శ అ త
దగ ం ష బ ం " మృ న భర జం త ం ం " అం . న
ద . ఇర గంట గ అ ష ం కలవ !అ
ధప .ప డం ... డన అంత ఇ . ఏం సం ?"

" ల ! అంద ల మన న ఓ ప న బయట అల ."

" అ "ఆ ద ల ం న .
" ం ."

"ఏం? ఎంచ అల డం ?"

"అ ల ! తం న ఖపడడం ."

"ఇ ం . స తం ండం ... ఇ ంత వ?


ఒక క .అ పం తం - య కథ "

" వం క !"

" వం క !"

"మ ం... ఎంత రం న ఎ ష న స న


ం "

"అ ల ..."

"అ ... ం . శ ..."

ఓ ఇం ష అత ఉ గం ం ఇక వ వ న "ఒక ళ అ ద అ ..." అం
ట నఆ .

అ ం భర .

అ ం శ భర ంట నడం , భర ం అ వం ఆం ళన ధ ంచడం ఆ
త.

"ఏం జ ం ?" మన అం ం నభ అ అ ం "ఇ నద ఇ


?"
అన మనస ం నం ం "అ ఏం "అ తల మ
ం .

" దగర "ఓ భర తల తన బలం ం " ప ం " అం .

అప మ ఫ ం అ గ ం ం .

" పక ... ప ం " ఒక శల నస స వరం న ం ఆ కళ


.

మన ద భ ఓ వర అ హ న బరం ఓ రందక ఇ
,ఇ లన మన బయట క మధ తరగ మనసత ం అత .

"ఆ మధ క ఏ ం ఆ చ ."

"అ ం ".

" దం జ న భ త పం జ ంద ంచబ చ నవ ల ం ల
ఎ వ నష ప రం ం ం ం . ఎంత ద ఆ ల ...

"అ ..."

"త ర క ఇ క , బ క షన ఎంక వ .ఆ దం జ న
ఇ బ ం "

"......."

" ఏ ం అ ం జ నం ర ం బ స య య
దప ం అ దరదం క ం ం జ న ం. వ న డ , ప బ
ంగ ఎంక ఆ స వడం ఈ వ న అ టం ఇ ." ఆ ణం.
"ల ..." డ సం ఎ స యగల ? ఆ ం ల ఎ ?అ అ ."
ఆ ం ం శ బం .

"అ ఆ ఇ డ ం న ఉ గం ం
ల మ . ఈ ఊ ం . ం యప ."

"అ ంట త అ ం ?"

ఒక జ న ం త నడపబ క జ ల ం , అక డ ప ల
క ణం జ ' ష ' ం అవ హన ఆడ .

" అన ం ల ల ... ఉ గం ం ."

"అం "ట న అం ." వ ం ... బతక ఇ క రం ."

ఒక ఉ అత క ల లబ ం శ బం .

అ ... అత ఆ ం .అ ం త అ ం
ం న నమ . తక ఇంత ం దన ఆ చ క ప లం స హ ల
అ న ఓ ద అల ల ం భ ంచ స య మ నం
ం అ .

ఆ ం అత క ం "ఈ ం ఏ న కంపడడం
కం ? మన న ఒక . జ జరగ వ ం . మన ం ద ం ,
జ అ న ళం . ఆనందం ం ం. లం
మ క ం ఇం ... ఎంత భయ రం ? అ మ. తం
ఒక క ..."

ఒక త స పడ , అం న ఆ ట ం . ఆ ం .
క లబడ ఆ టడం ...

ప గ న .
ం అరం జ న .

ఒక మ ప ం భయ హ అంతవర ఆ ం తప అస పన
ం బల న ఏ జ ంద , ఒక క ఇ ం జ నం
ఉప ంద అత ంచ క .

నల కంబ ఒం న న వ అ ంతం ఘవ ం గడ ,ఓ
నచ ంచడ ప జ .

కలత ం మం క న శ అమ ఒ ం క ం రక మ
ల ం న న ... లబడ న దృఢ .

ఓ వ లబ .

" ... ... ...ల " ఘవ. ఆ .

న ప ంకమ క ల మధ శ న డం యత ం ం .

" అడం " అం ఓవ క ప ఈ . ంట క మ క ం .

" శ ... త" ఘవ తల .

శ ం ం ఆ ఒక . గ కళ అం ల రక ం తల పక జ .

న చ న చన అమ న ం ల ప ఏ ం .

ప ం ళ ంపత త చర ం ఈ క ఇ స ట ఇ ం ం
ంద , య త ఇంత లం ం వ ంద ఆ ప
ం ఇంత ఒ గ నవ .

ఎదగ వయ క తన వయ ం ఎ న మన క శ చ న తం ం క
చం పద ం ఆ ం .
క తప ఇ ం ర అత డ . అస ర ఇంత చల
ఉప ం య త న అంతవర వయసత .

"శ... " అ ం ల హ .

ఆ ఏ లసత ం ం ం న న వ దం ఆ .

"శ... ... " గ డ సం ఆ ఉం ఆ ందన.

ం అప న అమ రడం ఆ .

ఓవ ల ల ప ం ,మ వ ఆ ర .

ఆ క యబ ం .

జ న శ ం స ఆ ర ం .

ర ర
తల ప న తల ల శ ల ం ప ర ం ఆ ల ం
అ ం ,ఎ మంటల మధ లబ అంతవర సం క నఆ తన
కళ పడ డద ళ ం ం .

అల ం .

క ళదంషల ట కక ం క ల న మృ మన ం .

అ డ శ క ం గం ప న రక .

'ట 'మన చ స పం .

మసక ల క ం ం దగర పడ .

అమ ట అ అంత రం ప ంద శ ఉ కం అం .
అప అమ లం న వ గ .

"అ " ఓ సన .

ఉ గం ం .

మ గ .

అంతవర కల ం నఆ శం హ చలబ ం .

రప .

"అ "

అమ న కథ త .

" ... " శ ఆ త ం .

శ క ళ మ డం మ .

సప స న అక డ ం న లక ప న
కథ టప స యం తప శ జ ం నమ క .

అమ ం ఎం గల శ తప ం అమ ర ం ల .

అంద ప స అమ అ నందన అం ల ఉ హప .

రక మ ఆ కద కద వ నన అ తనం ం న శ అరం
త న ....
ం ం రచ త ంత చ ం నం ం .

ఒ సవం కల న క ం ం ందన స అం క శ ల ం జ నఆ
సంఘటన ఆశర . కథ స శ వచ . అ ఇక డ స న ం జ ం .
శ ంక లం అత త చ వడం.

ఆ సంఘటన ం అ జ ండక శ ంక త ంపకం ఒక మం డ త


ర వృ ం ' షన ల ' తన తం చం న ళ పగ .

శ ంక ఆ చన మ రం . అత మన ం తన త మర త రణమన
న క న వ ధ, ఎం త అన భ... జ ం త త
నన ఆత న వం ఎ గ .

మం అత ఏ ... ల ందప , పచదనం ం అ న


గ కపచ ఇ మ క ంచ . క రం న గ ఆ సంఘటన
అత ద ం ప న లవ , ద క తం క ం
ల మ పం ధ .

ఆలస ం రంగం . తం చం న హంత వ శ ంక త త


చం హంత ం ః ం క శ బం క
తప బ ప .

క ప మం ఊ ంచగ ఘవ మర ర . ప .
ం న ణం ం అన కర ం మ న
ంచ రణం మ ఇం త ల న ఆ మంట తన ఇం ంచ డదన రం...

సత క ల ద న హ శం కథ చ .అ అ వ న ం
ం ఆ ర య ం తప .

ం న , ర రణ వ న .ఇ ధమ
అడక ం . ఒక ర ధం మ యప ం , చం ం . డ అంత ం న శ కల .
ం మన చం మ అ ఇ ఎ (?) ం . అంత ం ఈ
శం , డ జ యం ...

అంద న ఉ హరణ అ ఎ .ఐ. . త యల ఖ ం న తన


కం ం న ఇండ య " ం ' న క న ల ం ఆ శమంత ఎ ఎ న
ం ధర జ, లయ అం , ండ ... ళ ం , శ బం
న న నగ మ , రళ ఇంజ ం జ . జల
న జ యం ంత అ రత ం ఏర ం .అ కం . ఆ త త
మ . ఇ మన ం క జ య, ఆ క వన నం.

ఇక శ ంక కథ వ ...

అ థ న శ ంక ఒక ఎ ష ఒక ం .

అప శ త తం మర ం ప ం . పంచం సంబంధం న
ఒంట త ఆ ం న శ ంక ంద , మ ంద ప చయ
ఇం అన ం . అమ దల అల పడడం లం క ం స క
న .అ ప ం .

శ ఓమ నఆ శ అమ ఇ న డ ఖ అ
య . ఒక అ న ఓచ ం న అ
ల యగ యజ అ . ద త ఏ అ
రం య శ ఆ ఎంత హసం అం అ ల క .

అం ...

ల న శ అర ణం ఓ నం .స న ం క
ర ం న అత ఎ న ణం మ ష అట ర ఓ సన .

న ఓ ఆ రం అత కళ ం ... ల అ పర త ప నఓ
ణ అత క ల లబ ం .

ఊ గప .మ ణం ప ం .
చప న జనం.

అత అ నందన అం యత ం అ రణ న జ డ అం ర ప
శ ల ంఅ .

అత న న తన వనగ న ఓట .అ ర ం గ వయ
శ . ల మ .

ఎం రద త ప లల ఉ ఆ శ ఎంత కం
అం అరగంట వ వ అత ఏ య సం ం .

అ యకం క ం ఒక ప కం అ ం ద ంచడం అత అ భవం


అ డడం.

ఒక ళ శ ప లన గమ ం ం న అత క , క క ప ర క త
అ ం .

ఆ ష అక డ లబడ ఏ వ ంచ ఒ ఒక మ తప . అత కల జమ .

టం ఎ ళ ఆ ం వ న జమ ఉ దన క ఆ
సంద ంచడం జ ం .

శ ంక ఉ ఇషపడ యజ అత ం కం జమ .

మ అ ల శ ంక జమ , అత కృప ఓ ం .

యం తల వం తప శ ప ఒక శ జ ప .

ం న తం న ం తల వం న శ ంక ఆ యం క ం ం కృ ... "
ం అ న శల జ జం జం ల ".

ఉ గం తల శ . అన ం నన ం ట అమ ఇ .
ఆ ణం శ కృప క క అవ ఇవ . ఒక అ భవ న
శ న క అంచ య సహక ం ం .

శ ంక క అ న ప కం మన .

తల వం శ బం ఏ .

స ఇక శ కథ ఓ మ ం .

ఎ వసం ల , మ ల ం ఆత తప ం సంవత ల ర నం
అలసట ఓ న శ ంక చ ం క య అ హ నమ
సంఘటనల రణ ం .

* * *

అర ...

ప నప ల కృ న ళయ భంజన ...

ఘ ఘన ప త న నభం క న ఘర జలం ం రస ల మజనం న ఒక క .

ఉ చల హం , జం ం ల న సమయం ...

ఓ గం ం .

" స యం . వ క ంచడం " ప ప వర జ ం


ం భయం శ ంక న ం స పం న కృప.

" మ " ం ం ఇం గం ం న శ ంక .

శ ంక డ .
వం న .

" " అత తల ష ం అత ం " వ మ


."

మం ఆ ం .

న ం ం వర జ ంప ప వ ఆ ంపల
ప ం ర ం ల న త కన న మృ న .

" ం ... న ద వరం ఈ న క ...అంతకం ద అ నంద ంఎ


యడం ."

అత మన ఉ త న ఆనం పథ ం బయట కృ న అలజ .

అ ంతం ఆ దగర .

ఆ ల గం అలసట ప న ద ం క , తన ఘం
న ప ల హృదయ స ప ల ప ల ఇ షం
ల ం న తలవం .

తన తశ మ ం ం క , తన ంచ పద న ద ల కల క ,
ఉ మ త ణం మల న __

ల న ం తన క ం రం న శం కం __

ఏ ండ న అల న తన తర న నఆ మ __

' .. ..' వ అత ం ఒ మ తల ం .

అత క పల నఓ ష ం అ ప ష .
" "

క ట న శ ంక ం ల ఎక ఓ ప ం .

న వ రబ .

ం అరం .

అరం ం ంచ . అప ఆలస న నఆ
వ కృప బయ .

ఉ గం బయట న శ ంక హం జ ం .

రం కృప ఆర దం ఓ భ చన __

ట న ఆగంత ర న శ ంక తల బలం బప ం .

ద న ల డం .

మ బ...

ల ం ం కృప తన ర ం ం న ఆర దం.

ళ బ న ప ర .

అప కృప వస ం .

"ఏ..మం.. "

మృ ంద ఒక అ భవ శక అత ఉ ం శ డగ ం వ
హ ఏ న ం ల అం .
ణ .

వవ ...

అక డ కృప తం అ య ం .

క .

ఒక . ం .. ..

సన ...

తన అ భవం .

ఆ తన తప ం లగ నం సంతృ ప తప ట కృప
.

రక మ ల ం న కృప... నభం ప న ఓ ఆర దం "కృ.. "

" మ ! ఏ ం ?"

త వ ...

"కృ... " ఆ సం .

" ... ఏ ం ?" శ ంక ంప ం కృప. "ఏం ... ఏద కలగ ?"

అ న శ ంక...

కృప తన దగ ం .ఉ . కృప పం . కృప


మం ం .
మందం న రం ం ల ం అత అ వ లబడ
కృప ల ంత కళ ం సం ం ం ఆ ం ల ం
ప .

"క ం ?" శ ంక తల ంద ం ం , ల త ం అ ం .

త అ నన .

" అ న క " అత తన తం క ఎ వ ం తన అన నమ కం ఆ ం .

శ ంక బ ప .

అత కళ అస షం పర న డ డ అర ం త అ న త
ద .

" ం " పర న ం సవ అం " ".

ఇం అ డకల ర న గ ం చ రన .

"ఇ ర ఉ ప ం ద ఊ " అ న ం
"అ ం ర ద ".

ఆ ఆప ఎ న శ ంక ద డన . అత తన
క లం మ న ఒక మం ల ఆ నమ ప కళ అ .

డ శ బం వ ం మం , అవసర ల న ం . జల తం
మం అత తన రం ర ం ం ం .

"అ ... డమం ం ... మ " ం పం .

" ర అవసర న ట ర అం ఏం డ ?"


"ఈ షయం ర ప ర గ ప గల ష శ ం ! ... అస మనసన
అ శ రం ల ం . ం ం అంత అ వ సంబంధ ం . అస
ఏమం డం ..."

"ఇ ం ఇబం కర న ర సంగ వ అ ం ర యమం "


ఆ .

"అం మ ం ?"

అత ం పం అ ం .

శ బం ప .

"కృ " ఆర ం . "ఉ న ఉ న క ప న ఒక ష ం


ల ఇ క... ఇం మ ఆ ం ... ఆ యం డ ఊ ంచ
అంత .ఇ కృప అం క, ర జన కృత మం ? ల ద
ఆ న శ ం ఊ న సం ఎ ణం..."

"ఏం ?" అ ం ంభనం . "మ ం ... ఏ నబ "

తల న కృప అ ప ల ం ం ం .

అ న అత ద ల ... డ ం ... ప ప లన ంత ఉత ంఠ క ం ల
ద లక న అంద న న .

"ప ం ?" అ ం అత పక జ .

"అ ం ర ?"

" ..."

"ఏం?"
"అదం !"

"ప ?"

"మర ?"

"ఏం ?"

"మ ఎ గంట అం "ఉదయం ప గంటల న ప సంగ "


అం .

ప శ ంక రక సరణ సం ం ం .

ఏ న అ ం డకల కన అర ం .

ప ం సంవత లఅ ం త , కృ సఫల ం , ఫల ం ఖ న
...

య న , అంత య వర ఎదగ అర త
సం ం వల న ఘటం

అ ...

కల వం అ రణ న భ గల మ వం వ ఆధ ర ం త ం న శ ంక
ం ం .

అత త ప . వలం ఎ గంటల వ వ .

* * * *

ఉదయం గంట వ ం ...


చ న కృ క ల చ ప యన .

బయట ర గడం కం ం బయ న కృప "


రం " అం ం ం న శ ంక ం . "ఒక సవ ం క ...
డం బ ర "

" ..." న త న ర గమ ంచ .

" బ షయం వ " అం త బలవంతం బ ం ఆ


దగర .

ఏళ తరబ మం న అత వ సలం వ ఒ "ఏం " అం


పం .

" ... అ ... ర స ం ."

"సం ం ం... ం వదలం "

తల అడం .

"మ ! అవతల . అస ...."

ఆ ద అల వడం ఇషం న తల వం అల .

ంత జ నఆ శ రం ల మన కం గ న ం "వక" అం
పల ద ల వ ం .

అభ ంగన నం నఆ ఆధ ల సంగ ర ర లక
.

ఆ . న పం రం జ ం .
వద మ ర ంచ .

"మ అల వ ం " కళ దర అ గ డ ఆ ళ ఫ ం త న
లం న శ ంక ప ల ం ం .

" డవక, ఇ అల "బ స ష ట ం అ " ర "

"ఇంత హ ఎం "

" రమ ం అన ం " అల న .

"ఈ ధం తప ర ం అవ శం ద అ ం నం "అ .

ఆ ణం ఆ ఒక ఎ ష ం దగర అ యకం లబ తప ం
అంద ఆశర పర న ఓ అ ." నమ క ం . క
ంచగల ."

ఏ దృశ ం క ం , ఏ స ం ణ లం గం రం " ధన ఎ
కృ ."

"ఇ ... ఎ ం . !" అత స ం ఆక అత


ంప ప ఏం జ న అత ం ం . "ఇప .
గ క ం ం... డ ం నడవం ... ...
, ం ఏద " అం అత బలవంతం బయట ం .

ం తం పక న న శ ంక

" ల ... " అం .

కృప ట వర మం న లబడడ అల న శ ంక

" ం ఏద " అన ట అంత ంచ క .


భర ల ఉదయం వర అ ం కృప...

ఎ గంటల ంతం క నట ం .ఆత త ం ం .

అ అ ం క దగర ల ...

శ ంక డన నమ కం ఆ ం . అత వ స త
లన ఉత ం ఆ ప ఇం దగర ం ఆ ం .

* * * *

" మన ఇంతక మం సమయం మ వ ంద న శ ం !

ప ం సంవత ల తం క యం క .అ ం న
య ం ర న ఒక అ పర ...

స యత న న వ ఓక క వన భయంక
పంచం ం న పగ ద న ర వన ఆ చన న గ ం . అం
..." న జమ .

మ తల న శ ంక గం రం ఒక స ప ం న మ త
ప ప నన ఆ చనక ఒక మం ప యడం ం న సంతృ తక ం .

" కథ న అ ం ం క ... త మరణం క త న ఎ వ భ ం .అ


తం స షం అర ం . ఈ పంచం ర వృ అల ప న మ ఇ ం
ఒక కథ ం ంద కథ పం అ త న క ం మ రగ ంద
ధప ం . ఎ ష న ం న అక డ న
... స యత , రణ న పం .అ గమ ం డద ంచడ
ల ం ."

ఒక అ త న షణ శ బం ం శ ంక.
"ఈ పంచం న స అంద ఆ శ ...
ఆ ల ం ం ... లన ఉ , ద ం న ఆ చనల
తక నఓల ఏర ర ల ష న ం ... ఎ న
ఎంత సంబరప అం శ ర యం గల ఒక అంతరతం న
శ పం ప చయం ల ఇంత మప ... శ ం ... ఆ చనల
సహక ం ం ల క . ల ం ం ఇషప న ఒక క న కృప ...
ప . ప ం సంవత ల ర న తప ... ఇం ఎ అ ,
ఆత త అ యత ం అన సంతృ ద ం అం అక డ
త నం పడ ధ ం ఇక డ తప ం ం ... అర ంద ం ."

అప ర ంచబ న కం ం ం వ ం .

తన సం అంట మప న జమ ట శతకం క దం , రమ అత మన
హ .

ం యడ తప టల తన ఆ చన , కృతజత వ కం యడం శ ంక
ఎంత తన కర ర ం ల ం న జమ తం ం ండ ...

ప ...

మన ఎ ష త ఏ యబ న అ .

ఒక అ థ ద అ రణ న జ ద ం తన ధన
ఫ న ం ంచడ త ంచగల ద ణ...

అ ం ప గంట వ ం .

ం న వ ల శ ంక. వయ అంద తనక ద . అ భవం


తం తనక ంద ం ం రన ఆ చన అత జలద ంప ం .

మ య ర ంచబ ఇ ద ఘటం...
ఇక డ న ళ ం య వ న ళ వ ం ం . అక డ
వ స మం మం ల న ద అంత య ల పంపబడ .

ం జ అంత య ం ల , ర ంచబ " ం


ఒ ం ఈ ం " , జ మ ల జరగ " షన
ఇంట షన ం " ల , జ ం ఒక ం ఆ వర
ఏ యబ న "8 వ అంత య ం " అం ం
అ ం .

ఒక ఇక డ న .

ం య .

ర మ అ ల .

తన అ య శ ంక భయ క ల సమస ప ష ం ఓ "ఎ "


అ న అ వ .

య లం , వం అ అ న జమ న అత కళ అం ం న
ఆ శ ంక ఎన మర .

ల న ం అ టర రం లబ .

అం ళం డ , అం ళం డ మధ నల క న " " అత ర ల తప ఈ
ణం ప ం ం ం ం .

న" " "ఇన " యబ న ం వృ స ఒక న


ం దశ .

0 38 స అం ం శ ంక ...
అ టర ం న ఆ ం న ఏర ర న రం ల మధ
రం రం ర న శం ట శ లబద ర .

వ స లబడ ం ఎవ ఏ త దృ న సమయం ం
రం అ లం సం తం ఇవ బ ం ...

స పం న చ ...

అ నబ ం ప ...

ఆత త శ ంక అసంక తం ఒక నం .

ం న అత హం యబ న దృఢం ం .

ఈ ణం స ప ం సంవత ఎ అల న అత గడక ం .

ద ం ళ మ నం న సం .

అత లఅ . ...

శ బం ...

ఒంట నం ఒక ల ం సం ప న అత క అర ం .

అక క ఆర దం స యం , అస షం ...

మన ర పన, రంద ఓం రం .

ఒక క ల ం .

గ ...
ఆ ష ం ంపవర ం .

మ గ .

ఆగ అ ద అం ప శ ఉ న ఆ ం .

మ ...

క ఆ ం ... స అ ం . ం . అత ం .

అ లబ న శ ంక జం ఓ పడడం "కం " అన అ నందన ం ం .

తల .

అత వ జమ లబ జయ గర ం . జమ అంచ త .

న శ ంక ం న న న .' ' వలం చదర అం ళం లం


ఆ ండ న శ ంక ఇక ద . అ సంవత ల తం
ం య ల న అ గ ం .

ఆ షయం అత ప ఖ వర ంచ .

ంచ శ ంక జమ ం .

అం షజం . అత తగ న ఒక న ం అంద న మం తప .

* * *

" ఇ ..." తం ప ల న ం కృప. జమ ఆనం క .


అస ఈ మధ లం అత ంత ఆనందప న .
అత కళ ఎంత సంతృ ం అం పంచం గ ంచతగ కన తం అంత
ఉ హపడ . దం ఒక శతృ ల ం ఒక య న
అత ంత గర పడ . ఒకప అ ధ. ఇ తన అ . ప ం అంత య ల
రత శ . ఘటం ఇం ంద అ అ గ ంచగలడన నమ కం
ఏర ం .

శ బం లబడ భర గంట గమ ం .

ఆ సమయం కడం డద ం న జమ " క "హ


ళ ం " " అం .

అ "అ ... ..."

"ఓ ... "

" "ఆ యం కృప తల " ఐ స యం "


అ బయ .

" ం " అలసట న శ ంక ల అం "అ ఓవ ... ... ఇం ...


ఏమ ల ..."

శ ంక ద ల అ న డన ...

"అ ... ఏం ... ద పం క !"

తల అడం .

" ... ఇ అస ర య పర " అం ం ం . "ఎం కం


ద ం ప గల "

గ అ ట ం .
బడ క ఒ న శ ంక స పం అత కళ ం ం ఉదయం క
త ం అ క మన మన .

యం ం ఎ గ ం ఆ .

" డం ... మ అ త న శ అ .ఆ ం . ళ న
ఆడ ఎ ఎ వ ఆనందప ం ?"

చన "మం భర న "అ .

" అ ం ఆత త?"

"ఆ త తం ..." ఆ ం " ంతం అత మం న "అ ట న.

"ఉ ... మ ... అ "

" ... అ అత ఆ హల ర ఎ న "

" "న ఆక ం ." స ఈ స "

" అరం వడం "

" ... డం ... ప లబ న ఓ అ లబ ఒక ట


డ న ర ం కం వందల టర గం న ం .అ
ర డ నం బయ ళ ఎంత ం ప ం "అ ం
.

అ న శ ంక మన క మననం .

జ ప లక ఎ వ పట ." ం ం "
" ! ర అ స ట నజ . న న శ ం
న "

"ఇదం ష "

"అ అం ! త మ ప ం .అ డల స
వ ంద ం ..." అసంక తం ం .

"కృ " ఒక ఉ నఆ దగర న శ ంక " జ ... కం ష " ం ఉ గం


ం అత ఒ న కృప " ప ం" అ .

" "

" ం "

"ఈ షయం ం ల " పక ఒ ఆ ల ం శ బం


ం ప .

పట ఆనం అత క ం శ బం అ న కృప ఎవ త న తల ం .

శ ంక కళ ం .

"ఏ ... ఏం " ఒక ప కం ం త అత అం " మ "

ఉ న ఉ న ః ంచ కన తల పక .

అత ఉ స ల బ శ ంక న క అంచ యగల సం రత ం న
వ కృప. "అతయ ం క "

"బ క ప న అమ ఇ సంబరప ం ం " ద కం అ .


"ఊ ం ండ అమ న టన ం న "
ఏ అమ మన క ం కృప క ండల .

తన క క ంచ ం తప ం . అ న కం న భర ఎ
ర ం ఆ . అ ఆ స యంకృ ం న ప కళ.

"అ ... మనం అ ఆ సమయం ఇ ఉతరం త ప ళంక " అం


.

అరం శ ంక "అ "

"అ జ మన అ డ "

"ఎ ?" ం ఆ డ .

" ం .అ ఏమ ? ఇ ం క . ఎం ఇ
ం ఫ "

"ఉతరం , ద ణం త ... ప న "

" ... అ బ ..."

న శ ంక .

ఆన తం అ న గ వన కృప అత ం ." డం ...


ం "

ఆమ స ఉదయ త న న కల జమ ం దగర
త ప అ .

" డ ... రంభమ అన ణం ఇర గంటల


వవ జ నఈ ం సంఘటన . ఆయ అ న వర . ఆ త త
ధత కప ం . ఆయన న ఇబం
పడ వ . మనవ దగ ం ం "

యం తలవం న కృప శ ంక.

స ఇ సమయం ద , మం జల క త బ మం
అండ వర న బల న శ ం నధ ఇం ంగ ం .

"ఆ ం ం ."

వ అం న ధ అ చ కం ధ అం ం . అంత గల
ధ ఆ ం అన అల వ రణం ఆ వబ ం అగ
ఇం క, మ , ం వం ల తం ఇండ గల ఖ క త.

"నమ . ధ " సం షణ ఇం ం . కం డ
లక ఆ ం ఆ ం వ . "ఇంత రం న ప చయం ద త
నవ న అవసరం ఏర ం . "ధ ! స ం ఒక క "

" ప ం ..." ధ అర ం ఖ న ఒప ందం జరగ ంద .

"ఆ ల ష ం ".

"అ "

"ఈ ఏ య ం ం ష ద వ డ న వర
న .మ ం . డ క ష ఖ మ ".

"ఇ ంజ ం "ధ భృ ప ం .

" అ య ద అంత య వ ల
పంపబ . ఈ డ ష బ బం ఒక పం ల శ ం రట. ఆ డ
సరగల లం . థ వ అన ఆత సంతృ దక "అ
ం న షన అ గ ం న శ ంక ం ...
ధ అర ం .

మ ల జరగ య శ ంక థ డ .ఆ
స ం ద ఎ క .

" క కం ఆ ... శ ంక లవబ ఈ అ చ సం ం .


స ఆ ఈ ం ం ఫ ...ఓ. ."

నధ శ ంక వ క ంచ ప ం వలం ప .

యత ం అ రణ న జ ద ం న శ ంక ఓట వల న పథకం ఆ మ స
ద ం .

పద ం గంటల ళ...

శం ల రణం ల అ ం ఉ కత ట న ఒక రణం
ర ఆ ం .

" ..." భర ం ల త ం ళ క తల వరమ న అం " వ నం " అ .

"కృ " అలల అలనలన క న ంత సవ నచ "


వ మ ..." అ .

" . మధ ం " ద వం ఉ షం ం .మ స
శ ంక ల ఉ ం .

"అ కృ ! ."

"అ రం. క డఅ అ క !"

" ఫ . ం త ం . పం క . రం ం ం
. అం ట అ ఇబం ట ."
"ఏం - అం ఇష అ న అ యం ." పం ఆ కళ .

"ఇం క క ."

"ఏం " స యం అ ం .

"అ ... మన ళ నఈఏ ఎ వ ద ణం త ప ం" య


అ స న క ం .

"అం , ఆ సమయం ఎ వ క ం రన ట" కృప ఓ అ


సం ం స ఈ నవ డం శ ంక వం ం .

"అం త ... ం న జ ం ల య ంచకం . మనం వ ం."

శ ంక శ బం ం .

" ం , క ంచ న ."

" ం ".

"అం అవసరం దం ."

ఏ అపశృ ధ ం ం . "కృ ... న షయం ం ." ఫ అ ప ఓ


వం ఇం ష ఆ ం " ం ల ందం " అం నం .

" రం ం ఒక ."

"అ ఓ గం అ ం " కృప తం ఓ ం శ ంక ఒ ంచడం .

" కృ " ఆ ంప స మ ం ." అ


."
"ఏమ ?"

" గంటల రహం ళ ఆకర ణ ం ంద ."

"అ అన వ అ .ఇ డ అమ . ష ం ."

"మం అ అం అ ష ర అ అ అరం"

న అత ం .

శ ంక ఆ ం - తన డ త న కృప అ అల డదన
ఆ చన .

ఏ షయం సం ఒ ంచగ కృప మ య ం ం శ ంక


అం క ం . ఏశ ం న ఆ శ బం ం ం .

రప నవ ం న లం ం ఆ ంచ .

స అక శ ంక అప .

** ** **

శ ంక మన హ ఆం ళన ం ం .

ఇద దం ణ...

మ గంట ం న శ ంక అరం దన మన ం స వ
కణత .

ఉదయం ఫ జమ వ న శ ంక ఓ గంట తం వర ంతం .


జమ మ హం జనమ క న తన త క అ ంచ
వ న .

ం అంద అ ట వస ఏ యబ ం .

మ గంట బయ .

త వ సమయం ఆసన ందన ఆ చన ం న .

ం ం న అదం న శ ంక ణం ఎంత ర అం అత పం
అత ం క ం ం .

ఖం ప లంఖ నంత రసం.

లతరప న క ఎ రకం ఓ న .

ఏ ం ... ఏం ం .

ఎన ఈ ఇ అ ం ం ...

హ కృప ం .

అ స అ ం అత జం కృప అవసరమ .

వ న ం న కృప బలవంతం ఆ ఎంత త ం అర ం ఆ ణం .

లవ వ ం కం క ,మ అ ల అన మనస ం
.

బయ ర న ఓ ఆర జ .

ఇం ం ల గ .
స అ ంగ ం ఒక మృ దం .

శ రం గ జలద ం ం .

"హ "

" న శ ం ."

"య ... వ ?"

" ద ం ధ ... ం " గర ం ప ం ధ కంఠం.

మం .

శ ంక ప చయ న పంచం అంత ధ ంచ .

"వ వ . ఎం పం " ం ం అ .

" ద క న "ధ ం అహం ధ ం ం స షం . "


ఏ ం ం ట న ఇంత బరం డ ...?"

" ప చయం ప స ధ ... ."

" ందరపడ ...నష ."

" షయం " శ ంక క అ మ ం ." ద ఆ ం ?"

"ఇ ఇ ఐ ం అ వ ."

ర స శ ంక ం .

" రం షం క ."
"...."

" పం తం వ ం ."

ఇ వ క ం నవ ద ధప ం శ ంక . " ?"

" ఖమ న ఈ . క కృ ఖ ం. ఈ
న అం క వ ం ."

త అ నం "ఉ అ వడం కషం ం ." ష వ


టర ం ."

" ... ఉ శం అ . ఇ ళ న ం ం ష జం ఒక
సృ ంచగల న . అ ఇషం . అన ర మం దృ ఆ అ
ఇషమ ంద న ."

" స ధ !"

" ం బ . ప బ గల వ బ సం
ల స యం అ ం ల ం ... .ఆ ం ళ
ఇం ంటక కల ఎ వ. ఒక న చట ర య .
రణం ఎవర బ ..."

ధ ట ఒక ర అత అ భ ం శ బం ం శ ంక.

" పం, ర న భర సం ఉ హం ఎ న ం ..." వ ంగ ం


న ం ం ." ద వ న ణ ఆ వ ణమ ం ఇంత
వరం ఇదం ఎం వ ం అం అన ఇంతవర రదృషవం
బ .ఆ ం ... చ క అరం అక డ ఇ సంతృ క క డ ఓట
ఃఖ ఎ వ న అగత ం ద ం ."

మన చ ఆవ ం .
అప చమట త శ ంక.

"స ...బయ రం " వ బయ న చన ఆర జ వ మ .

వవ .

అ ఎ . . . .

అదృషవ ంట కృప వ ం .

"కృ ... శ ంక ." అత ం వ ం .

"ఇప నన ట."

"కృ ... కృ వడ ం ... ఎ ... ణ ఆ ం... ం . అస


మర ం ... య " తడబ ం ద ం .

లభం అరం ం అత ం ఆం ళ . "ఎ ం ం ?"

"న ం . ఆ ఓ. ."

"ఏ శ య ... ం " ఆ కంఠం ఆ యత అఖండ స నంద న మహ


ం ణ ల .మ డ కల వ ం " అ ం .

కల జం ంద ల ం త ం ." ... ఎవ
. అం ."

" త ంఅ ం ం ... ంవ కం ... ఒక ప ...


మ ప ... అ ం స నం ఎ ప సవ అ క .అ ం
ట ర ...
తం న క ం ... ఇం ం ష ద . డం . ఎవ ఏ అన
ష మర . ంతం ... ల ం స షం ం .
ఓఅ త న సృ ంచ . ఆ ప ... ఓ. ... మ ం . ర ... ...
ఒక ... ం ... డ ... ... ..." ద ల చ అల .

. అం కల ం .

మ ప ల .

రం ంద ట అ య లబడ జమ గర ం ం శ ంక
ప చయం .

ం .

...

అక డ న మం దృ శ ంక ...

న శ ంక ం న ఘనత ఎంత ప అం వ ఘటం క ం ంద


ప క అత .

అ శ ంక ఆ ణం ం న .

మన న ం మ ల ం .

ఇ డత మన ం న . ఒక ఈ కృప రం ఒక ప అ
అత మన ఓట ం .

నప కర ం జమ ఐ ప ం .

అత ద అ .
ఆ యం త న జమ అ మన ." ద ఎ ఆశ
అ ం ఓ ణ ... శం న మన జ క, ల
రయం వ వ తం క ఈ ణం క దృఢ శయం
అ ... ఇక డ అసమరత ణం ం ం శ త న సమరత ద ం ల
న ర ఆత న అ నం ంచక ..."

ం ల ష ం మృ వలయం అ న కర లబ ల ం
శ ంక.

ల మధ సం లం న మన త త వసల న మ య న
ణ నవ ధ ర ండ కరవ నఅ గ గమ ...

"అ నవ చస ం" వశ షయ ల మధనపడవలద చ ం న భగవం


త మ ం ..."

న కృతం కర శం ....

"న చ సన స వ ం సమ గచ " సన ం నంత న ల ంచద ,


వ ం న ఓ పర ర సహృదయం అరం ఆ ర ం ."

న ల త స పం .

మ గ మల న మ అన మనస ం అరం . రంభం జ ంద ...

ఒక ... ం ... ...

శబ తం .

క అర ...

స అ లన ఓ క న ష క ం .
ప నఓ న శకలం క మ ం అర న అ ...

ప న ఒక వ హంగ ఆర దం ఇం ం స ం .

వలయం లయం షద ర త హంగ నం...

వశం త న రస త బ ష త పకం దం

ఒక ం .

ఒక క ం .

స హదృశ ప దం ధం స త ం ...

స ...

ఒక ఆ క న న శ ంక ం ఒక ం .

"ట " మన చ

ంచలం ం న ంప ం .

క ం ఒ మ ...

మ చ ...

ఉ సం ఉ ప ం .

ంప ం ద ల అం పయ ం న అ అలసట అక డ ఆ ం .

ం కం కం ం ం . మ , ఇం .

కర ళ ధ .

వ ...

...

"కం " అ నందన .

ఊ రంద ఉ గం జమ వ ం ం .

ఏం జ ం ...

అం తన . ఎంద తన ... " స


ం ఆ ."

ఉ కత . ఊ రందన జనసం త ం ం .

మన అ కం తన మర న ఉ దం అత ంత త దం అం
అత రయం మ నప నక న మ అ సృ ం .

" ."

తన . మ గ మ జమ
మ మ ం అ ...

ఏ జ ప డం ఎ గ శ ంక ఇ ఇ డం జమ ఆశర ం ం .
న శ ంక ప క ం ణం .

* * * *

గంటన ర ణం త త ఇర ం - ఎ బ .

త న ప కం క న శ ంక ఈ ఆం ళన ర జమ ంచ క .

ఎ బయట వ న శ ంక కృప సం అ ఇ ం .

ం న ం ఏ .

"శ ం ... ం " శ ంక ఎ అ ఎ గ జమ అ ల .

"కృప " అన మనస ం అ మ .

"ఎ వ ం . మనం ఈ టర న ఇ ం య ."

" వ ం ... వ న న " స గతం అ ం అసహనం .

ఒక అ రణ న జయం భ ంపశక ం ఓట మ ఉ ం ."

శ ంక స ఆ డ ఆ చన నం జమ ఎ .

ప ల ఇం ర ఎవ త న ం న శ ంక ం ల
ఇం ప .

"కృ ."

శ బం.

"కృ ."
సంద ం నఇ ఆ ఒక శ బ ం .

"కృ ."

శ ంక కల ఇ ధ ం .

న జమ ట నఆ దగర ఓ ంచడం . గం
దగ న జమ డ ళ క యబ న క ంబయ క ం .

ం బంధ న ంబయ ఆయన ళ .

"అ !అ ంద ... అ ..."

శ , సహనం న ం న అప గ యన.

న కృప రక క న హం ల ల ప ం .

నమ లన మ నఅ క ణ ర లబ .

అ క నయ ల ర పక న శ ంక న స ప ం ం ఇం న శ బం
ప ల ం .

మన ర ం ల ఃఖం ం దగ ఆ , క ం సల న
ఎద డల ల ం .

నమ క ...

ఇం క... గంటల త తన ఉహం న వ కడ తన ం న


ఎ క నఈమ ఇ ం ?ఏ ం ?ఆ క ? ఆ శం హ
ఆ ఏ రం ల ఇం ధ తన ఊయల ం న అల ల రక ఎ తన
ఆ నం ప ం ? వన తన వన అ పం స అలనల నఈ
ల గడక హ అ ధం ం ?
" కల జమ ఓ ఇంట షన షట ర ... అంత ం మ ప
త . ం భయం ... "

ఆ ట శ ంక ఃఖం ఉన కట ం న .

తన రకం ల అ ల న ప కం ల ల మ రకం
బయ వ హ ంచ న ట అడం ం ం ం .

ప నఆ ప తన అ కలవర పర న ఆం ళన క ం .

ధ తల ఆ ంపల ఆ ం . వ న ం ం న
ఆ ం ఇ వ ం ం కృ ...
తప ట య న ఇంట ఆ య అ గ సట న
మృ త .ఈ ర స ? వన ం ?"

"శ ం !" జం ఆ ం న జమ ం అక డ శ కరం భంగప ం .

శ ంక వ .

దన .

మ అరగంట వ . శ బం ం ఆ ల అప ళ కలవర
ం .

వ నవ ల ం ంబయ న ం
న ఇ క శ తర ం క శ బం న జమ అ .

"ఆ బ ఎన హంత ఇం ల వ ఈ ఒ క న .
ం వ శ క వ . వ ' శ వ అవ శం ం
అం ...?"
"ఉం ఇ క " అప శ ంక. రకం ఓ న కళ శ ంక త కం
అ "ధ "

ఉ ప రణ " ?"

ఒక స ధ శ ం న రణ ం తతరప ంట అ "ఆయన
అవసర ం ?"

జ న సం షణ ం .

" ం ంట బయ " అ శ ంక ఎం కంత కం ప ం ద


ఎం కంత ల ప ం అప అర ం జమ .

"ఐ ... ఆ అప ఎవర వ ం ... చ అప వర " ఆం ళన


రణ .

స న సబత ఆవ ం న ఆ ఇం మ ల ఓ ల శ బం
లబ న శ ంక మన ఎ ం సంఘర ణ న న సం ం జమ .

డ క .

ఒక మ తప ం లం ం వడమన ఆయన అరం షయ .

అ భవం క తం, తం క శం ప ద ఒక ంత ల లబ పం
ద ంచడ అల న జమ ఆ న ఆం ళన ప ం ల త . శవం
తర ంచబ న కృప .

అక డ ఓ ల లబ ఏ ణం అ పగల "వల " న శ ంక ...

స ఇ సమయం ...
ఖ ం క క శం అం లం ఎ అండ వర ం తన
స ంప యత ం న ధ తన అ చ న ఆశర చ
ం .

"యస ... ం ం కృప ల అప ఆ హత యబ ం . అం


ం న వ ం"

"తమక ం ఆ అ తం న అగత ం ఎవ ం ?"

ఒక ళ అగ . శ ంక తన కమ క అప ...

"ఆ " వర తన యం ం ఓప ర ం .

అంత ం ఆ షయం ఆస ంచ క .

అ చ ల ళమ ంజ క అప ప ం ఆ న తన వ వ రం
తల మ .

జ ం క ర ల ం ల ం రకడం కషం వడం ,


ఇర ం తం వ రకడం జ ట న అం ఇ
ం సంసల ఎ వ ద .

ఒక రం ం అం నధ మధ తరగ మనసత ం
ం ." కం " లవబ ఈ సంస తగ ం ద ంద ం త వ
లం ఎ వ సం దనం తల తం క .

అ ళత . ం ఆ వస , క స వన తం ఒక త లం ఏ
స యత మ ణం మ క ం ఒక క
మ ం ల తపన ళ ం .

ఆ న అత ఓఆ లల తం రన ఫ ంద ఓ ఇ ం కం
రం ం . ఈ స ల లం నల ల ల యబ ం . ఇ ఆడ మ
రం మ ం ల ం ండ త యబ న ఓ యంట అం ఇ ం సంస
ం ప క రవ ం . ట ం ం .

ల జ ం తప తన రన భయం
ధ .మ అ ళ ... ...

చన డ ం ణం.

అ తన ఆ ట అన ట ంట ం ం .

ం ం ష ఏ 1949 వలం ం కం తప రన ఫ
వ ంచ .

అ ధ మం ఊ న షయం.

ం .ఈ క స త డ మ ం .

ల న పక న ల తప మ .

అ అ న మ ణం అం మ షం ఓ ఎ .

" ఐక " ండ ం ం కంఠం.

అక డ ఎ లబ ఇ క రణ .

డబవసర న డ ర మ న అం తన ఆ ం రణ ం ంద
సరం ధ ఇషం.

" క "ఉ హం ఆ ం .

* * * *
అ స ల లం ఖ ట ' య మ ' సం ం న శ ంక జ న
అనరం ం ల స అం వడం ం ప క కవ సం అత ం
వ .

శ ంక ఎవ క య షపడ .

క సం ఆయ ర గం అత ంత న తమ స ంత
మ న తం అత అవ శం ఇవ క వడం జమ .

న ధ ం ఇం క ం బరం వ ఆయన
జ తప ధ వన .

చటం ర ం నప అ ం వ య ప ం శ ంక
చ టడ అ ంద ం వలం శ ంక ' య ' సంబం ం న శ ల జ .

జమ తం గమ ంచ కర అంతవర న ఓ వ రవ
ప ళ .

"హ "

ఓ లగ అనం ఆవ లబడ శ ంక మ న .

వం తల స యం ఆ .

"అ " ధ ం న ఆర త ఆ ం " న ం " తలవం అం .

ఎ ళ ల .ఎ ఆం వ ప చయ న లఇ ళ త తఇ
క ం ంద శ ంక తం ఊ ంచ షయ ...

వం ం త ం పలక ం ఆ కం ఎంతమం ంచగల


లం తన ం గలడం ..."
ల శ బం త త అం మ . "ఈ మధ ం క ం న . న
న కత ం ప ం మ ప "

ఆ అ వం క న శ ంక ఎ న కళ ం ఓ ంపల
ప ం .

" షన ం ష కవ ఈ ఉద మ క ల . ఇ
క ం న "ఉ గ త అ ం ం . "ఇ ... ఉదయ ం .ఐ
ఇ క ..."

"ఐ ఐ ఐ " వ పదం ప ద ం శ ంక ం ...

ఇం ఏ వ క ం ల య ం ఫలమ . ఉ కం డ ధ
తల ఆ ం లబ .

స అ ప వ జమ . ల శ బం ం .

"శ " ఇక ర జమ కళ అడంప శ ంక అస షం ం .

ఎవ ర ఒక క తప ...

" కృప తం ... ... అ ఇ ఇ ..." ఆ ం య


జమ ఎంత మ ప ం శ ంక తం ఊ ం ండ ... " "

" వ " న న శ ంక ఎవ ంచ అత శం గ ంచదగ ప టర ...


" ఒక " " త అమ .ఇ తప క కృప
."

" " ఎవర తప క వడం కృప వ " త ం తప


భగ నం బ న "

"ఏ ం " స యత ఉ షం అ .
" !"

" ... ఓ "

"ఇ ఓట " ఆ యం శ ంక దగర ." ం న ద ణ"

"ఇ ద ణ . య మనం క ం న ల ం"

"అ క నష న ఎం "

" మయ ..." ఆ శం కం ం ." నష ం ఒక కృప వ .


నష .అ ... అ గ సట ం . ఓ అరం ం
కృప... న ప వం . భ ం శ ం . ధ గ ం బరం తగ త ర ం
ం ... . ఒక న మ అ న క అ అమ దగర ం
న మ . ఒక ణం కృప క ంచక మన స నప
న అర . అం ఒక ణం. ఒ ఒక అవ శం ఇవ ం . క సం కృప రం
ర న ళ కడ య అ కం "

ఏ ఆ చన శ ంక డద న ం త ప అ గరళం అత
ఆ ం న సవం అర ం .

" అ రగ వ డ ఉ శ ంఅ ఇ ళ కృ అర ?" అ తం క
అ యన "అ రం డద శ ంక ఆ చన మ ం ం . ఆవ
తక వ డద శ ం . ం ఆశ చ సృ ం ల "

"అ ధ ం"

"అం " ఓ ణం చన ఆ . "అం ఆ శం న నం ...


... య ... ఒక షయం ం ... ఆ శం ణ
వ ణమ ం "

ఉ శ ంక...
ద బంన ర ందట తన అండ ం న వ న ఓ వటవృ ం డన ఎంత ఒ క ద
న త తల .

"క " ఓ ప కం అ న న శ ంక ...

ఆ కృప అంత య జ .

ఒక అ సర చ న ల జల తం శ ంక తం వం న కృప అ
రప న వ ణ ...

* * *

అర న చన రం టవ ప ం గంటల ప ం .

ఒక అ రచ తప అంత షం ం .

ణం ఆరంత ల ం న జ ఒ స గ ం
"ఈ ం ప త "అ ం .

అప సగం ట న ం జ ప ం గ ఓ ఉ షం త
ం ం ...

ఎ న ట ం అ ం .

ట గ ట ఆర బ .

ం , , అహ ం నగ ల ప త న అండ వర తం
ద స తం ంచటం ఆ అ ప న ద న క ,
, ళ బ డర ఆ ప .

బ ం (అ చ ) ప ం అండ వర ం అవస ప గప
ఆ ల సరఫ ం .
అ ణం అ కత తమ ప ం తప ల నష వ .

బల న ద బల ం న న గ నగరం ఒక క న ం న జ
ం ఆ క నఆ ల ప ంచడం బ ం వరం ం
ర ంచబ .

" " జ అప ఒం గంట వడం .

స అ సమయం ....

ద __ ం ఓ అం డ గం వ ం .

ర ం న వ సన చ ద ం . స పం
యబ న గ న ఏ త ప స గమ .

అప ప హత ఇ న అహ ఓ ద ం
ఖ నవ .

ం , మ స కస ం ఎ వ వడం శం మం జ స
రం స ం ఉధృతం .

తం ఆ నగ వ సల స రం ం ల లఖ
' ' అనబ దక వ ం తర ంచబ ం .' ' ఆ క న ప న ,
ం న వ సనభ త న .

వత గం ఆక ఈ ద నగరం శ ట
సం ం ల న ఓ ం య ం ప గ .అ మ ం డ
సహ రం .

అం నం ర న ఆఖ షం క ర ం
యత ం ధ .
యమం ం ఒక బ సం అవ శ ంద ం ఇర
గంట ఆలస ం ర న ధ ర ప త వ న అ
షయం .

ం ఎ గ నఅ ఆ యం లం త తర సర ఓ
స శం ఏ . ష ప గ నస ం ం ర ర బ ఇక ఆ
షయం ద ద న అవసరం ద అంద యప .

ఒక అ భవంగల స ం సంబంధ ంధ గల స ఆ ష
ర రన అత బల న నమ కం.

రణ తన యత క ం ధ యప .

అ అ ం అ ధ తన ఏ ట త తల నకల తప , అ
నమ కం గల ంద సర ర ప ం డ ంచ క .

స అం డ ండ కఓ చ ం ం .

న .

రం న ఓఎ శర గం అ స .

మ ఎ ం .

ంచమన బ యమ ఆ శ వ ...

అ టక ం ల ఆ ం ఏ హత ల డ
.

అప స పం వ ం .

అవ .
ప గ క నగర ర శ బత సం
భంగప ం .

శ రం జ డ రకం ం బయ ం బం ల
ల అ క ం ం .

మ గ ల య ం అప శ ఉ న ఎ .ఐ. ల
క .

ఒక దం గ న అస జరగనంత రణం గ ం వడం ఎవర గమ


జ ల ఎం లవబ న అర ం .

అప ం న అ ం .

ద త . వ . క న ల ర హణ
ర ంపబ రం ం మ అ టవ స పం ట
ంగణం వ ం .

ఓ ణం క య న ఓవ గ మ బయట .

శ బం ం .

ం న వ బయట . పర న అ క వ
ఏ ంజ . ంబ ం ప స
గమ ఏ త . రం ంట తల ఆ ప క . "ఇ "
అ న హ దగ అక డ ఓ బయట తప ఇ ం
గమ ంచడం .

అ ం ర మం. గ ఓవ స మ
షం ంట . క "సమ " ద యబ న డ ం
తన 201 గ అ .
ద అంత ం స షం క ం .

గ ఆ వ వ నవ గ అం ం .

" త ం ... ప ం .స ఐ గంటల .ఏ ంఒ మ


ప లబ , వ " అ ల .

స అ సమయం ట అ ఖం న ం జ న ం
" వ ం ."

ఆ గ న ం "క "అ .

"అం గమ . గడ , ంబ రడ ..." ఓ ణం ట ం
" య ం ంచ ం గ ఆ అం బ మన త
ప డన ట" అ జ .

" " ం ందరప ం తల అడం న జ " మ మ ం "


క మం తల అ న . "అ . అం అ లం న ం "
ఇం అత ట రం ర ం ం .

ణం ఒ జలద ం న ఇద ఎల అ ...

ఊ గబ ం ర త మ దగర ం ం .

ఇద గ అం ప అక డ ఆగ .

గం ం రల ...

అరం అంత ళ ం క న ...

ప ల ం న ఎ .ఐ. డం ప న అ ఎ .ఐ.
ం ఎ వం జ క స కం ం ం స స అ డ ఆ
ఇద ఏ ఒక .

మ అ ల రల నఅ అక డ ర ప ండడం
కం స ం . అప అత ండడం అర ం ం
అ ర . ఓ లప ం .

న ల అం .

ఆఎ ంట అత ఖ ం ఒ ఒక .

ంట కం ం . వలం అ లవ వ అం
ఎల యబ ం .

మ ప ల ధ ఈ ర ం .

భయమం ఎ గ ధ ల గం దం అ ం భయ హ లం ...

* * * *

ం ఏం శ ంక ఉదయం ఎ గంటలక ష
.

శ ంక ఆ ం న క .

తన ఆ ర ప ం . క సం ప .ఆ సంతృ అ తన ద .

మ అ న ద ం ం ఇం పం రం తకడ అల న శ ంక ర
ఆ యత ఒక తం మర , న త వ తం మ గ .

స ంతరం క చ ల సృ ం న " "చ దత .

తమ వ వస సవ ం నడప ట య " ఫం " ఇ మ "అండ వర " ంద ,


క చ ల చ వ ఎంద ం ఆవ బల నవ
, వలం డ సం మ ల రక ం ల రం యడం నం న తమ
య శ ంక రణ అ "ఎంతవర వ ంద" .

అస అ ం న రణ ఎంత ఆ శప అం " ం
. న న అవసరం దం" అ .

" స రణ " శ ంక ం కర శం ప ం . " ప , ప వలం కంప ం


ఆ . జ ... ఎ జ ... మ ం ఆ అక "

"అ "

" జ ."

" ర న ం ."

'ఎం రక ? వ ల స ".

" నదం సవం ల ం ."

"క సం అద ".

"అ ఆ యపర న అగత ం ."

" కర ంచడం స రణ . ఎవ క ఎం రం ంచడం


? ఎం రం అ అ .

" .ఇ ం ల . గ క వ ..."

అ స అక శ ంక సహ ం రణ . అక డ ప సం ఉ హ ం న
శ ంక ప క అత అ యప .

"అ ం అంత లభమ ర ం న ం ఆ ల వలం అలం ర యం


ప . ర ఇంత చల ం రణ రణమ ."
" ం స " రణ ఉ కం " ట "అ స పం వ .

" జ " ం .

" ప ."

" జ ."

" న అగత ం ."

" జ ."

" స శ ం " షం ండ ం న రణ ఠ నఆ . అప శ ంక ఒక
అ ం వడం .

రణ ఊ ం ండ అత వరన శ ంక ంత చ ం ...

ఒక అర ణం శ ంక తన మ ం రణ శ రం ష మం
వం పడడం అ న బల ఎ ఆ ష ందరవందర .

శ ంక ప ం క ప ం మయ న ట.

శ ంక ఆ శం బయ న .

ఒక ర న వరం ఎంత ప ఏర ం అం అత ఆ స
కస స ం ష కల ల .

క ల ఇం వ సం న క న య ం ం ష
ద నం సం ం న తన ఐ ం లభం ం స
స వయ ఇంట సం ంచగ .
అ నందన, ర మర సం పం క ం న ం స " అ ం దం
" అం ధ ం త ఓఅ త నస ఇవ డం తతరప .

" " అన పదం ప ం త ధ ఎంత న అర ం .

'ఎ అ ' అం ల య ...

యం జ అవ శం న స ం ఈ శ జ లఅ అం
అస షం ద ం అవ శం ద న ఆ ల ఇక తం మ డదన ంత ఆ శం బయ
వ .

ఈ ర న ంట ప ఎంత మ రం ప యడం ద అం స తం ం వ న
నలభ బం ల , హ ళ ప త న జ యచ మ అలం ర యం
ల ఉబ టప శ ంక .

తమ అ అ డ జల యప పద శ ంక ప కర
"ఈ శం ఏ ం ... ఎక డ ం భ త ... శ ంక ం రవ యం జరగ ఇక
?త ర ష బం ం. త ం బరర ల క
డ ం_ అ ం ం" అ ప క ప ల ఆ క ం .

ఇదం జరగ ప ం వలం గంట .

అ శ ంక క ం ల. బలవంతం ఓ ం ం .

"ఎం శ ం ... ఇం ఏం యం జ ంద ఆ ం ఇంత ఆ శప ?"

"ఒక అర స తం దర నం అ ల క ద ం న ఈ
స జం ఖ యత ం యక అవ శ ల ఎం
..." ధ అ ం . " శ ం ... న న ఏ స ,ఏ
జ య య ' కంత గం అం ంచ ..."
" శ బం మం " స యత ధ ం ందత ం ... ఏ లన ఉ గ త
స షం నబ ం .

'అం శబం ల న తప ఆత శబ ద పం
ల ం ? శ ం ... ఈ శం క త ం . కరప అ పదం
ఈ పం ఘం ఏ ం .మ ల మధ నవత అ బంధం ఏ ఇ
కరప శం అ ల ళ పబం గ ఓ అస ం . ఒక ట లం
ఒరగ డ మన ఆ ప మ కర య య ం ."

వర తం .

"అ శ ం ... ఏ జరగద మన ర ఎక న టల ంత ఉపశ ం


అం అ కరప అన ంతం. క అ రం న ' కరప ' దప ం
ఈ ప స "ఆ కరప ' సం ం .ఈ ప ఏ సమస
ప ంచ . అ మన మ శం అ తం వ న సవం. ఈ షం ఎ బం
జరగ ... మ హ ళ అ ? ఒక ర , త త ష , మ ంద స
ఉద మం ప . ం ం . వర ఘ ంచ .
క షన ఉద మ ర ప ం .క ష క బ త న స స ం
మ .ఒ ల రటం గ మ ఉద న జ తప
అస జం ఆ త న స ంపబ క అ సం అన ఎవ ఎ
ంచగల ? యగల ? ఈ ల , జ య య ,
జల శ ం ... ఉద ' ' చ ం యం అ త న
ఫ ఇ ంద మన చ న సత ం. అమ గర డ ర ం క మం
ఫ తం సం ఎ అవ శ ం లగ ఆశ ... సమస స యడం తప ...
ఒక రకం న మహతర న శ అ ... ఇదం ఎం అం ఒక రణ
యం జ ందన ం వ మ ఆయన రగబడ డద ..."

మం . అం ల తన ం అ ష క ందన ట.

"ఆశర కం శ ం ... ఇం స . ఎక ం ఊ ంచగ . ష


వ స అప అక డ ం ర ం " ఆ కళ అ త ం... డ
ద అ రగ న . "అస ఇం అ అ వ హ అ
త ం ."

చన .

" జర జం అం తం న జర వృ న ."

"జర అ ం ం ణం ఆ ?" అ అన మనస ం .

"వృ ప నస ల లం అర ం ."

"ఏమ ?"

" , జర మధ రం ంద " మృ న ం .

ం క బయ .

అ మ హ ం ఒం గంట వ ం .

* * * *

ప గ న అ న రం ఉదయం అ గంటల ంట గ
బయట .

మన శం ం మ హం ం ప స ల గమ ం .

ట ంద గం న ం కసమ క క ఎ వ వడం అ అద ం
ం . వ ఓవ న గ వడం అత మ .

వ అత అ స ం ం త ం న . ఒక వ
డ ,అ ం న ఓ ణం అ
.
"ఎ "

ఓ కవ నవ అక డ లబ న జ , ం క ం .

ఆవ కవ ఆ .

"ఎం వ ం ." ం అ .

"అ ,చ లం " జ .అ సం తం. " ంబ ?" ంట


అ .

"865" జ జ "మ ంబ " అ చన .

"626"

అ పక ,ఇ ం ం ంబర క .

అర రం ం సంఖ క వ సంఖ 1491.

అండ వర ం ఉప ం ఫ రం " ల అర " క వ 481.

865
626
___
481

క న వరస పక వరస అ సం న పర న ల అర ఆ సంఖ ,


జ ఒక ం అర ం .

ఇం ఆ వ స మం 481 ం DHA.
ధ ద అ ం ఆ ఇం ఆ సంతృ ం న ం జంట మ
షం .

ం అ న రం ం హయ నగ ం పక ం .

అ తస ం ఉధృతం వడం జ చన రం
మ ం .

అక డ న హ ఆ న ట ండ ం ఓ న .

ఎవ అ స ంచడం దన రణ " "అ .

మ అ ల ఆ ం జంట బ న ండంత ల డ .

ం గం ం ర మ అత
అ స ం .

ఆ ప వడం మ .

వ త న రవమన ంజ .

గ ఓ ర నమ కం ం అత తన ల ం . అవసర న ం 9 MM
ఆ స ఉప ం లన .

తనక తన నబలం ఎ వ నమ కం గల ం అ ప ం ం ఓ న
ఓ బయట క .

అప జ ఇర అ ల ల క వ .

వలం ప ల' ' అంత డ ం ధ నషం .


ంద ం ,మ ంద గ ట ఉప ం
చ మ అ ట ఆ ం ధ ఈ ఒక ం శ .

ఒక న ం బ సంతృ తల న ం పక ం
పడ అ ప .

" ండ "

గ ఓ లబ ఉ ." స జ ... ఉ ద ంచ "

జ న సబం లబ .

ఆ వ న వ ఎవ , ఏ ం న , ఎ ం భయంక ం . అం అ తనం
ం .ఎ ం యత య ం .

జ సన చ ద ం .

ఆగ ఇ క క నచ తం ం టంత శ బం.

ందరప . అం .

ఓ అత క ం అ ం ణం ం .

అ ం క లబడ వ . ల న దగర లబడ అత అ చ .

సన పడ తన య అక డ ఆ మ ంత .మ
ల గ .

అం ... స ష నస గ క ల క క
ద ద వ ప ట .
భయం వ ప త ం ఓ గ ప అత ం ధ ల
.

న వడం ఇషం న ం చ ం న గ వ ఒం
.

ఆశ ల టంత ధ ం ం ం .

"స "ఆవ ళ బ ం . "మమ చంప "

స న మృ .ఓహ ండ జయ దం ం క అ న .

"ప ల ఇ . ం స " జ న " పం


ధ . ం ంద ఇ ర షయం తపడమ ం "అ
న .

న డ ం ప జ , ం .

గ డ న గంధక సన ఆ దం ల న న కల లక ,
అం ఖ ' ' ఇం న స .

అం సరమన అ చ ల ంజ వర ల వం .

ఇం ం బయ డ త ఓ ఇ క
ల .

స ంచబ మన ఆ చన ఎక జ న ఓ ం చ ట ,ఇ
ల తమ అ నం ం య ,ఎ న త ఆట క ంచ ,
చ న ఓ పథకం రం అక డ స న "ధ " .

* * * *
చ ఆ ల అంద య న వ వస , పరమ త అండ వర
ల నస న నవ .

బయ పం ఒక క త క ష క శం న ల స ం న క
పంచ ఎ ల ం వ వహ ం ఒక శ న ద జయచం జం.

* * * *

యం జరగ రప క పంచం న ళ...

ం ం న శ ంక " ం శ ం "అ జమ .

అన ం ప ం అ ం న శ ంక ఇక ం న
క .

అ ం దగర ం ట తం య ం కృప తన అల ం , క
ఏ య క న తన స య అత ం మం ం ం ఉ గం ళ ం
యన మ .

"ఎ ?" తన య జ ... అం అ కళ డ న అం


న తల ఆ ం ల ం యన.

వలం లవ వ ళ వృ ప ం న ర ం న మ తం
త క శ ంక.

" మ
... ఎం న మ ... ం త పంచం ... ఏ వ
న క ల ం క న ం సం ఎం మప ...
ం దక న ద ం ం న ఇ న ఎ అన ం మం .
అ యం కృప రం న ళ షయం ప ం యవ వస న ం
క ప ండమ సం . ద క ం బలం ం ం శ ంక.
జమ జ ప . ప గలన అ ఏ యం జ ంద ఆ ం త న
ఆయన ఇ తన సం ం .

" మ మ ... మ . ఈ ఆట క వ వస క ంచ
ం ఎం త అ ఆ ం అ న న వ . ఎం శ బం
ం ... త య ఒక త లం ఈ న క న భ న ం
ం ? క సం అ ఆట క అమ ప రవ ంత పగ ద ఆత తృ ఈ
క ప క ... మ ఒక అవ శం అ ప న పంచం ం పంచం
ళ గ ఒక అవ శ వ ం ... అ . ఆ త త..." ట న ఆ న శ ంక.

అప ల న జమ ఆం ళన వ .

" ...వ... "

ఒక స ఆ ందన ం క ం అక స ం .

తన నమ ల ద ఆ నఆ ద చ ఇక శ పం ఆ యన.

త ండ శ ంక ఆ శపడ వ న ఆ ం న జమ ఆ అవ శ క
మన ద ం మరణ తన తనంత తల ఒ ...

స ఇక ...

శ ంక కళ వ అ ం ఆ ం .

ల ం న సం అత ంచ నవ ం రణ దం చ
ం అ ...

సం టఅ న ం రం మ ఉద ం ...

ం .
ఎప .

పంచం త ం ం ం .

ఎక వ న త ల రక ర తలం ం .

స అ సమయం డ న శ ంక రన క త గమ
అర ం . అత రస ప ంత తఅ న .

ఎంత ప ం ఎవ ంచ ఏ మం క టం అత మన అర ం .మ
ల గ న అత ం ర జ ం ...

అప ం ల త జమ అంత య న శ ంక మ న జమ ,
కృపల ల ం .

త కం ఓ నం . కృప కళ __

ఎక ఓ వరం దన క ఓ రక అ అత క న ం .

"ఎం కృ ! త డ ర ం నఒ క న ఇ స ంతం నడక


ర ం ఎం ష ం న ం ల ం . స ల సరళ ఖ
రం న ళ ఆజ ం ర ంచ ం ఎం క అమ న
ఆ ల ం ... మ పం శృ న ఒక స రం న స ల గల ం
అపస ల మృ ఆల ంచ ం ఇ అ పడ నం ? ఎక ం ఆ శం
ఇం మం తప ణ ణం న అ ర సంధ గడక న
రవ ల జ క ం న ల య ంచ ..."

న న . న తన వ అంత య న ...

"అ " ంబయ లబ ....


అక డ దం న ంబయ గమ . ం లగ శ ంక
వ న ...

అత ం న వ ంబయ . అ .ప ళ ప చయం శ ంక ఏ
అన న వ క ంబయ .

త సృ ం త పంచం ంబయ అవసర ఇక ద న ం .


అం అంత లం ఆ ఇం వ న ంబయ త ం వ ణం క దం
.

అ ల ం ండ ల ప వ ం .

"హ " ం శ ంక పలక ం ఈ .

" ం " ల అస ష న ఉ హం "ఇంత ఉదయ ఎం "ఏ అరం


అత గమ అం .

" ప ం ."

" మ అ నం ం ల ."

" ?"

" ం డ ష ఐ పం న ంట .స మ రం
ఒక ఈ జర నగరం జరగ ఇంట షన ం ం ష ళ "
శ ంక ద క ంచక స "అ ం ... ఇంత మం ర న క సం
ం ప " అం తన న ం ం .

"రం , "

" ం నచ "
"ఏం "

"ఘ య ఏకవచనం, మ ఘ య బ వచనం న ఎ యడం..."

అప ం న శ ంక కరం ం కృప.

ఆన శ బం క క పల ప ల కద క ణ ఎ ళ ఆనం
ల ఆ తత ం , ల గం అందం న ం లస ర తం ంచ ం
టల తం ధ ంప ద లఅ ఎక కృప , ల క
క ం .

యం తల ం ల. కళ డగ హసం ఒ ఇష న అ ఉం ం
మన డడం రం ఎంత బరం కల ఆడ ల అ క అ సహజ న అలజ
ఆ .

ఇ ం శ ఆ త క ం . "అం ఇంత మం
స " అం తన హం క ంచ ం తప .

అప ంబయ పక గ .

" ం ఉ ప ం ?"

" అందం డ ."

"అ మ ' ' అం బ వచనం" ం .

"స ... ..." ఆ "అందం డ "

"మన ఎవ ప ఆ ట వడం "మ శ ంక ల తతరప


తల ం .

"ఒక వ అందం ఎ క ం ?"


ఇ ం స అం శ ంక ం ంచ ల ం కం ప ం . "ఆ వ
ల న .ఇ ఈ ఎ "

"అ ల ' క' ఐ ' ' డదం మ "

"అ ... అ మం ళ ల ణం బ " అం న మృ ఆ ం .

"అస మంచం "

"ఏ క వడం"

"ఆ మం ం ఎం ం ం?"

"అ మన బ "

" " వర తం . "అందం ంద మనం ం. న అందం


ంద ం ం"

"ఎ ం " మన న ం ల. "ఎవరనగల ట వ "

" దగర ం ."

"సం ం " శ ంక మ ప న ఆనందం అంత నం . "అ ... హ ఈ


?"

"ఎం కం వడం బ ."

"ఏం ?"

" ం ం ష నడం."

య అం డ ం . "అందం ఈ రయం."
"ఎం కం వ వడం బ " శ ంక య అం డ అరం వ ఎ వ
ం పట .

"శ ం " అ " ... జం ఈ రయం " అం ల "ఇ


ఆప ..."

" వ . షం ."

"ఎం ?"

" " . పరం ం అ . "ఈ ం నఈ


అవ శం బటతల అ క న న ం బ "

అతడంత ఈ వడం అస ఇషపడ ల. " కరం శ ం ... లం ంత


నష ంచ "

"ఇం ఏం ంద నష వ ?"

" త ం ."

" అ ం అ భ ."

"ఈ డం క శ ం . " అత ఎ నచ అరం ."


న దం మ ప అవ శ . పంచమం ం ట లబ న
అ భవ ర కం త నంత ఆ అ ట ప . ంచ శ ం ... అ
తర అంత య ద ఈ ష ర ఎ ప క
న ..."

" " ం అ షం .

"ఇ ఖ శ ం "
" "

"ఎ ?"

" ఖ అం ల ం నఅ ఖం ం ంద
అ న ంచడం ం . బ అ ధం ద బ ."

ల ల హం లబ ం .

ఇక డ ఆ కం ప ం ల ళ నన శ ంక ర . సం ంభనం
వ క ం శ ంక అ ం ఉ హరణ వ ం నం .

అ శ ంక ఎంత ం ఆ న ణ . అత ం అ భయప న ఆఖ
ణ .

* * * *

ఘ భ ం న అ సర గరం ం ప న ండం ఆ శం ర చం
మం ప .

క ద ం న ప క ఆక పల నగరం మం న ఎ గంటల ళ...

అ తన ఆ అసహనం ప .

ఎ . ఐ. చ నమ స ఓప ల ప యప న స రం రం
బం బ న ఇం న అ క న ం శ .

అక డ ఇ క ల యబ న 'ధ ' ం రణ న ల వ
అర ం .

జయచం అంచ త . ల దృ ఖం అ వం ఒక న
స ఆ చన త వప ం హంత ల షయం .
ంబ , బ అ ం ం గ నఅ దృ ం
త ం క ం న న రం ం.

ఎ ప స యం ఆ రం ం ల ం బయ న ఒ ఒక లం
ఏర ంద ంచ ధప ం ఎ ంట ఈ ణం నవ ల జ ంద .

వలం ం గంటల వ వ అ రం సం ం న అ ధ సం ఎంత


అం న ఈ ఒక ఆ రం ఆ ం డ కథ ల ం .

ధ జ యపర న ప బ నఅ తన ఒ త వ ం
న వ అం ం .

అ జల దగ నమ ణం తన జ వ ష య ంచడ అత
అ భవం న ఠం.

ధ సం జ డ ం . డ .

ణ ప దల ఉధృత ం బ ం గంట మ అ .

స ఆ సమయం ం అ ం .

అప నగరం న ల గల ంద సర ధ ప వడమ
ధ త అప నఅ ఉ కత అం న స వర ర .

"ఛ కర ం న ంబ ంద ం ఓ వ '
.' ఆ ం ం ం న జనం ఆ డ ఆర ం శ బం
ం వడం య . స వగల మ ష ం . వ డం ."

అ .

జల ం ఆ పం య .
వలం ప ల ఛ క ం ఒక నఅ ం ం ంబ
' ' స ం ం బ .

అ ట ప ం నడక వడం .

త మన చ .

0 38 ల ద నత త .

నఓవ ం క ం . అత ప క బలం త గ
.

ల పడ వ ఓ ణం త న ఓగ అ ట ండ రం
వడం, గం మ వ అర నగ ంగ బయ ఆ స అత జరపడం
ప జ ం .

ఊ ం నఅ ం ల వం వడం అత జం ం ం .

సన .

అ ం ప న వ ధ .

నగ ం రం పక న లబడ వ ఒక స న భయం తప నభంగం


యబ న తన కళ క ం ఆం ళన .

అర ం .ఆ ధ తన ఇష రం సంబంధం న ఆడద .

ఎవ ,త ం ఇ అ ఆ న ఇ ర ఏ ం .

న ధ ం ప .

అం ...
జం ం రక ర క ం ప ం ం గం బయ ప .

అత న సమ తన స ం ధ ' ' అం క .

"స " అం న అత అ చ ంట ం .

"అ ం . " ందర .

అప ం నఅ ఎడం ల ప పంక ల య ం
ఫ తన .

ధ న గం ం .

ప తం రకం ంచడం స హత నట ం అ సడల సంకల ం


అ .

ట ం ఆ ఎంద భయ ం ం .

మ ర న జనం అ ఇ క క ం ఓప ల నఆ
అ వ త వప ం నధ " "మ అ లక ండ
ం ం .

ం ం ం క తమ ఎవ ం డడం దన రణ వ క" "


అ ధ .

షం న ంతం మం ఆ ం .

గం బయ నధ ఇం ర .

" స "అ ం దల న న ఓ బండ ఉ మం చ లప .

ఇ ...
అ టడం మకరం

ల త అండ ం .

ఉన ప బ అ ం . ధ నంత త ర నఫ ం ...

అప వర త అ ట డ .

అప ం కం దక వ ం న మ ం అక డ నష వడం
న కం బ న ధ తన ష న ఆడ గ జయచం ఎ బ
అ ఆ .

అ అ వ అ .

అస రం ప తన డ జయచం క ం అ లన
ఉ గం .

క .

నష ం వలం కల కల .

అ . సవ ం క మ ం ం జం అంత ఆ ం .

ఎవ అస ఈ రహ తన ం బయ ర న ఆ వ ఎవ ?

ంతన ఆ చనల ఆ తం న ' ' అం క త త ఏం ం


రణ వ న .

"యస "

కంఠం త ం ం .
అ ఎ గ ప లబ న శ ంక .

తల న పక ప " వ అన ంచగ టంత ష


ధ !న ప చయం ం . శ ంక, కం క ప ట
ల న .ఇ అంద న మరణం నర
రం ం ల ం న ..." ఒ క ఒ ప ం ఆ రన శం ఈస
ఊ ంచ ధ భయ హ లం వ .

" నం వ న సం ధ ..." వర తం న శ ంక. "


ర చ న అ ర క శ తం ల . అం శ బం
ం . సం ర ఉ ం న అ .
తం బ అం గంటల స హ ం అక ఓ లప .
ఆ ధం ల .ఇ దగర గ ..."

న టల రం ప న స అ ఓ మృ దం క
ధ తల ం ం .

శ ంక ం జ .

ఎంద ంచగల ధ ఒ మట త ందప .

"శ ం " ం ధ . "అస ర ."

ండ ం నధ ం ళ వ స .

ఆ రవ కర శం ధ ం ం .

ధ న ధ నం ప ల "అ " అం .

" ం అమ ధ ఆ రం చం ర కృప... ఆ జ
. క సం ం ంత ణ ద ం ."
"శ ం " అ ." ఆ కృప చం ం ."

ంట మ అత పళ శక ం . ం న ల బయ రకం
ఉ వ ం ఇం త దం ల య .

" ం జం డ ం అసహ ం అ ం
యక వ రణం ఓ ధ ఆనం ం ల ..." న ఉ షం .

" ధ ... ఈ పంచం ం శ తం ం నం


ం మ ...క "

ల శ ంక ట .

" అదృషం ఇవ దల . ంట ల ం ఓప ... అ త


శతృ వడ ం తల ... ఆ ల . క సం చ ం నన ఆత
సంతృప ద ం ."

కషం ధ . ఎంద మరణ తన రణ ల తం


నఓ ం ...

"జయచం " ల .

సంతృ న శ ంక కళ ం పగ న ఉ గం నఓ " "... ప కం


ర లం మ పంచం న న కం బలవంతం న ఓ ... "

కృ దద ఓచ ...

ఓ ధ తల ం ఎ ఆ చనల పం న ద
నం ం .

ధ చలనం ఆ ం .
ం కదల శ ంక. ఓ అ ం .

అం ... గం మర ఓ ద నన ...

* * * *

న తన స ప ష ధ కథ ం న శ ంక లత త
ంతం .

నల ఎ గంటల ర న ం త త ం ఉదయం ఆ గంటల బయ


ం ంబయ డ .

అరం ంబయ శ ంక న ...

" ంబయ . ఈ డ ఏద రం ."

ఆ ఇంట డ ఇంత డ వ ంద కలగన ంబయ ఇషం దన


ం . నచ ....

తన పంచం... ఆ పంచం తన , తన క ,క తన ప తం తప మ క
త పం ...

ఒక హత శ ంక ఎంత ణం ం అం అత ఇ ర య ...

న త ం, న న అ వంత చ ణ అంత న మ మ .

ల తం త ం ల ంబయ స ద ం గ .

ం ం ం బజ ...

అన అ నం రం లబ ం .
అ .

అత ఇం ం ం .

శ ంక రవ ంత .

శ ంక ప వ నఅ ," ందరపడ ర ష శ ంక" అ రం


అత .

శ ంక ం త ం .

అప అ ం ల ండడం తన హం
క ంచ ం న .

అ అం న ... ఆ త ధ చంపడం ...

"క ... ఏవ స ష "ఓ న అ "ఇ "అ ఓ నప క


ం ప .

లం తన తన ం అ స అ శ ంక.

"ఈ శం మమ రం ... అం ల ళ నం న " ట ం ష


ళ నన తన ం ంచబ ం .

శ ంక న అ ం య . న ధ ఆ ం
యత ం ండ ఓ ప క రసప అ . అస అక న శ ంక స అ ట
అ .అ ఇ ప ం .

" స శ ం ... క డ వ ం ఒక స ... ం నఓ "


అ సన ం అ ." ఎ ం న క ం ం .
ఒక షయం " శమం మ దన . ంద మ శం అం అం క ంచ ...
ఆ ంద ద షం ం ంచడం ం నప . ఎ కం ."
" స అ ... ఇ ."

" ట వ " మంద సం .

"అ శ ం ... వయ ంత . ఇం ం . మ ంత ఎద ..."

"ఎ ద ద మన ప ం ."

" భ ం ధ ."

" ం ?" శ ంక స అ .

" క వ ." అత చంపబ ం జయచం త అ ం ఓ ర వ వలం


నంత న జ ం జయచం లం అ అ తం నమ క .

అ అ జయచం ద సద యం ంద ... జల న ళం అండ


వర న ం డ అ .

అత అ ం జ ం ...

ఆ తన ం న ఇద వ కడ తం నధ ంనగ ం న
'ఫ ం ' చం ం ం డన అత నమ కం.

" ం క ంచబ ం మ అ ..."

" స అ ..." ఓ ణం చన . "ఒక ళ స లం


య ం అ ం ర వ ..."

" రణ వరన దృ ర ం ... త ంఉ ం ధ


ఇ ం ప నం అత స ం యబ న యం ల ."

"ఇ డ ం సంతృ ఇవ ."


"అ స శ ం ... ఒక ధ , క ఒక రణ తగ అం ం
న ధ ం ."

" ధ " పం న .

"య అం ... డ ... ఈ శ స హ పంచం న లల


న వలం ఇద వ ల సం స వడం ఇ క ..." నఅ
ఆ యం శ ంక జం . " స శ ంక! తం అనంత న . ఏ ఒక వ ఆటంకం
డ ... ం ం షం బ .
అమ రణ బ ఒక మ లం మ ల ంద ంచకం ... ఆ షం భ ష
కం ."

" అ ం ... రయం ఎ ం ."

"అ మ ల వ ం ."

"ఎం ంత నచ ల అరం వడం ."

" ఈ బ ...ఈ శం గ ంచదగ ఏ ఒక వ రడం ఇషపడ


బ ."

న శ ంక. ఆ న ఇద తం ప పత. " ఆ


. ఒక షయం... ం ...ఆ ంతవర ం ."

ఓ ప వర తం ." ధన ఈ సం ప న డ ఏ యడ
అ అ ఒక ఆ . ఎవరడ ం ం ."

"ఎంతవర ..." ఆ ధ యప న అ పం స ల ం ందత కళ .


"ఈ సం ం మ వరం "

" శ ధపడడం శ ం " మృ న అ . "ఇ ం శ జ


ప గ . ఎంద ం సం ం న ఈ శ తం మ
డ అ న ట అవసర ... ం ం
కళం ఆ ధం యత ం ."

"ఎవ ం ... ఈ చ జ ల ఒక షం ం మ
తరమబ . అం ."

" స శ ంక... ఏ ప తనం ర అర న మ వ సగర ం


ల ం . ఇక డ ం ం అన శ అ , జ పంచమంత
ద . ఇ ం ద ం ఎ ం , ళ ం . ళ
ఇం బటల ం ర ల ద ం సగ ఎ ణ నహ ండ
దప ం కటక ల న పం . త చం న అలం
భయం జ ,క ం వం ం ం ఏ జ య
య లప బ ఇ ఇక వ " ఆ . "ఇదం ఒక ఎత
ఇ ప మ ఎ ... ఇ డం " ష బట ." ం ఏ
ఘన ర ం ం న ప ల ... సవం యపర లన యత ం..."

అ ల నవ ం ల రం లబ న ం ఎ ... మచ .

"ఇ కళంకం మచ శ ం . కధర ర హణ మన , శ ఎంత


ష ళంకం ఒ న ంత లం గ ం ..." ఇ న
ఉ హపరచ ... ఏ ం డ ఇవ నంత సంతృ , ఊ ఈ మచ ం
ం ... ఇ తర క ం అభ ంతరం ... అస ంత ం ఒక
అన త ల ..." త కం ం న శ ంక ంట జ
ప .

...

ఇంత ప న స ఎ ఈ ం అ ఆ .

" స శ ంక... వ న ప ఎంతవర ర ం ... కం .


ద య ..."

అ .
* * * *

అర గ ం .

అసహనం అ ఇ శ ంక. ఏ ర ం ఒక ఉన
అ ం స యం ఇం వ నచ నఅ ట ప ప ం హ ఓ శ
అత ం ం ...

అ అ అం ం అర ణం అనంతం ం ల ం .

ధ కథ ం .

అత తన ఖ త అ ఆ త ఇక ...ఇ తన కరవ ...

ఏ .

ఏం త .

శ అత ల ం అ ం ం .

త దబద వ ...

సంశయం ఆ ణం.

ఇం చ ం .

ఇ ం అప ళఈఅ సంఘట అత ...

ఏ అ నం.

ల గ జ ల గం ం న రం .
వయ న ఓఅ ప ం ం .

భయం చ లబ , " త యం ... న త " అం


కం ప .

రం య శ ంక.

హ న .

రం ట ం ఆ న ఓ శ ంక డ గం వ యబ ం .

చన న వ .

ఇర , ఇర అ ళ వయ ం ఆ వ ఇం వ ం .

ఆ ల న ట ,ఆ సం ఎ ప న వ ఆ ంచ .

తృ దృ మర , 'భయపడకం . ...' అ బయ ." కభ ంతరం క ఈ


ఇక ప వ ."

" __ ఇం " తహ కళ క " ... న " అం .

" ఇషం" బయ వ .

మ అ ల అ ం .

అల క పక ఒ న ఆ ణం . "ఇంత ళ
బయ ం ."

" కం క ."

ఉ ప న శ ంక, "ఒంట "అ .


"అ ... ఇ ళ ఆఖ . రం క . అం క ..." ఆ త న ం
నవ ం ండ క .

" డం ... హ అ నం ం , క డ ఇంత అర ఇ న


మ ధపడడం . ం రం ఇష ..."

ఈ శ తర ం . "ఏం."

"మ ం . అర ఆడ చ న తప జ న తం ం వ న దన
ఆయన అ ర ం ర బయ అ ..."

జ ప .

వ , "ఇ ఇ ఇ " అం మ అ లత త.

ఖ న ఇం హ ప కఆ ం ." ... ఒక ప
రం ."

"ఫ ."

"అ . ం క ఆ ట "

"ఎవ ?"

" ం కం ళమ త ం పం న అక య "

ప ల ం ఓ ణం .

ంట ం ఆ క ఇం అ ." . ం . అక య "
ఆ గం మ గ ం .
ఏ న ఎ ఎమల న డ
య పం .

న న ం య కల ం ం ష ర లబ ంత ఖ న
ఇం అ ం అరం ం .

అ గ ం .

ఎవ క స ఇక లన .

"హ "

అ ం ం ఓ కంఠం.

వర న దగర ం మ ం ఓ వ .

ఒక సన న ర ల ల ...

ం క ం అంద న ల స ళ క "
' ఖల ఒం అ దగర న వ ం యంచ ...

ఆ ఇం న ం ఎ ం మ డ ఓ ంచగల జయగర ం .

ప య వ ందర ం ... ం మ చ టగల అద కృ త ఉదం త మ త


కర ఖ ంతం గల అసదృశ న అంగ షవం... తృ ల
హృద ంత కగల హల ల ఉప త ఉ క బ న
జల తం శ ంక స ర తం త ల ల ం .

అ ం ఆ ఇం క తన ణం నఅ .

ఆ గ అత ంప ం ఏం ఆ ం ఇంత టకం ఆ ం అరం


ఆ చన .
" స య " ం అల ." ర ద .అ కం పడ . జ న మ
దృ య . .ఇ ళ ..."

"ఏం నచ ."

"ఏ ?" తం అ .

" ందర ం."

" ."

"న అ న న మ ."

" తప ."

" త ."

"ఒ ం ."

"ఒ "ఆ ఉ త న ల ర . "అ ... ర ."

శ ంక భృ ప ం ." ."

" . ం ఎం " రం అత ల లన కళ ం .
"శ ం ... తప వ , మ ఆడ ద ర వ బ క ధ కథ
ం వ ..." న ం మృ .

శ ంక ల గం దం ం .
"ఆశర . ల య షయం ం న క " ం ఓ ప ."
ధ అ ... అ స ం ం ..."

"అం ."

" ... మ ం యజ ల .న అ , ఏం ' 'అ


ఇంట ఇబం న ' య అ 'అ ,అ దం జర ఆ
య 'ఉ ' . పంచం దృ ఒకప డ ం ఏ ం .
ఇ ట ఓన . ఇ ం క మ పం ఏ న ఎం ."

"నమ క య .ఏ ఏమ తలవంచ ం
హమ ం .అ సంవత ధ శతృత ఇంత
రల ం ం య క అ కథ ం బ ..."

అండ వర ఎంత గం క , ఎంత మ ల కద క ప ం అర


ఆశర న శ ంక, "ఒక ఆడ వ ం ఇంత శ ద న ...
న ం ర ం న "అ .

" ం సగ ఈ అండ వర కబ ం ల "ఆ


ఇం .

" ... పగ న వ గత న క . పంచం అ ."

న ం ష తం .

"ఎం న ."

"నవ క... న అ న ద ఎ ళ గలవ ..."

"అ ర ం."
"అ .అ క . ం . శ . రడ న అదృషం. న దం
ంత నష ంచ . పం ం ప ఆడ అ
ప దహ ఆడ స ... క ... ప ం . ఎంత కంఠసం
న ."

"ఏం ?"

" య మ "ఆ ం ." ం ఆం ఇం య అ


ఆ ం ం అర సం , మ సం య శ ం . ... ఒళ ం ం ."

ంచ . ఆ ప డవ . "శ " అత ం ." గ మంట , ఎ


స ధ ం ర .క ..."

ఆ శం .

ఓ న .

ంట స న క ంగ ధం ందత . " ళ ."

"ఏం."

" అవ శం కనక."

అప పల లబ నఆ అ చ .

గ ళ ం నఆవ ఎ ఆ అ జ సమ .

"అర ంద ం ..." ఆ శం గ నడవ ఒక ణం ఆ ం . "అ ల


వవ శ ం . ం ఇంత న బయ ళ వ . బ ఈ
ఆ ం ... మన . ం . "మ నర
మ ."
" ళ ."

ఓర కంట ం .

"మ ం ... ప న సమ ం ఎ ళ ం ల . అం ..."


. ప మం యమ ంక ." "ఒ వ ఆ
ఆస అ ." ం గ , జర , ఇం ం
స . , మం ఆ ."

"ఇక ం "అ ం .

"ఆ , మ స ప నం ం న ఆ లప న
య ప " ణం ఆ త కం తల అ చ ల అ .ఆ ల స
న ... మ ం .మ ం ల త ం ."

రం .

అప నగ ం ఇం ం నర .

మ అర షం గ ం .

మ మం ం ంత శ బం. అంత .

శ ంక ప ర ం తన న న .

ఏ రం అతడ ం ం ఆ ంచ క ం .

స అ ఆ ఆ యం దగర .

ఇ ఆ ఆ చన కంద ... ఓ తన వ డ ం . అ అర ణ ... ఏ ద ం .


ంట అర ం . తన క స డ ...
నమ క ం . వలం ల గ వ న అత స వ ం . అసల
స .

ఆ ఆ ండ శ ంక న ...!! స మభ న ర
పడ . ం న బయ ం గ ప ఆ
స ం న మ క దగర స వం న మ ణం గ అర వ ంద
అంచ య క వడం త .క ... అ చ ల ఆ ల ప యమ . ...

ఆ భయప ం . ంట ఆ శ వ ం తన మ న శ ంక న
స మ ఓ త ం .

ఏఆ ధ ఆ త క వడం సం ంచగ ం . శ ంక జం స
డ ,అ ం తన అ చ ల .

ఆ ఆ అరం న ఆవ ఒ ఆ ంద ం .

' ' అ నందన శ ంక. " దగ వ నం ం కద .


అనవసర న ఉ హం ద ఎం . ఆ ప యత ం
యకం . ఇ వ ఇం ఒ " న బయ .

ణ ం న న న ం గంట "ఐ కం " అం .

" ?"

" ఆ ధం ం మ న న ఆ ధం ప ఇ
త ం ం నం "ఆ ట ఢత అరం అ య శ ంక.

" ద పం వడం శ ం ..."

"మ !"
"ఇ త ం నం ఆనందప . య మ అ ఆ ,
ఏ ఆ ం ."

శ ంక అరం .

"అ శ ం ... ఆ మ రకం క ం ఆ ంగనం, నఖ తం, దంత తం ం యల


ం లన ఆఅ వ ంచబ ం . గ న స నఖ తం
అం న అ ం ప మన పడక ం ఇ ప ష
అ ం ..."

ఆ మ న .

తల ఏ కడం అ నం న డ .

కదల శ ం ... క గ పం ఓ దం ం ం . పం ంచ
క " ద ల అ న ." శ ఈ ం క ఇంత
ఏలగలన . వస న ఈ క పంచ ల ంచ ప "
అ చ ల ళ మన ంజ ం .

అ చ న .

" ం ఒక ట" ం అం . ర చం ం ధ అ ం క ."

ణం ంట క ... ధ చ ం అన అ ట.

" ధ శతృ శ ! , చం ల . , చం ం ంత ."

"మ " శ ంక ల గం దం ం ం .

"ఇ ం ంచ ."
" ... ర చం ం ధ న ఎవ చం ? ఎం చం వ ం
. " ఉ కం ర ర అత ం .

" ... ఇ ... మ హ ంస ప ం గంటల ..."

"అంతవర ..."

" జ ం ఆ గ ..."

" ..."

న మర న ఓ ణం ఆ ం ఓ న చ థం సర న క ంగ ...

" ఎ స శ ం ..."

ఆ కంఠం శ ంక అంతవర న రత ం... అ ... ఓ న ం ...

ల న న ల తం మం ద ం న ఆడ ...

ల త తన అ భ ం నఓ హత న ష ం .

శ ంక క ం గం .

ఆ చనల ఒ న న శ ంక స ఆవ స అ ఖం న డవ
ం అంత క ం ఓ వ తన గమ ంద ...

ఆ ల...

* * * *

మ గడవ ళ శ ంక అసహనం ప .
అ శ ంక గడం.

ం మం అంతక ఎ వ ద ం న ం మంట అత ం వ ం
అ త మం .

కృప చం ం వ ...

ధ న మ క హత న అగత ం .

త ఎవ శతృ . అ త శతృ న మయ జమ ఆయన రకం


అసదృశ న సం రం అ న వ త ం తన త గ న కృప
ఎవ ఏ ఎ గ ...!

ఎం జ ం .

ణ న ఆ జ రక స యత ం క .

"ఎవ ... ఈ య క " న గ ఆ బయ .

క ...

అనంతం ం తన అ శ బం ం ం న క .

మం పంచం మసక ం అ ం తన క వ య ...

ప ఆ ళ ం ...

ఆ సం .

" ర అవసరం..." కృప పలక ం మం ...

ఉ షం న మర ...
" ం వ ద ం క ... అం మన ట డ తప ం ..."

కృప ం ం ం చ ప కం క ం న ప జంగ ధ ం న హ
హంగ ...

క త ...

భ మన శబం అ ల ప ...

అం ... స వ ల అ మ .

* * * *

ం ర ం పగ మ పగ ద న చన ఆ శం అ
అ ..

బజ న శబం క న శ ంక బడ క .

గదం ందర వందర ం .

జ ం ల ం త .

ఎ ల లబ ం .

తన హం అలజ క ంచ డద , గం తన గ అ తప ంత కలవరప
అక వ ం ంచ క .

అత న ర ల పలక ంచ ం స స ం వడ .

ఆ ఈ పడక గ అ ం .

శ ంక నం వ స గదం ఊ ం ...
"ఏం "ఆ అ ప మ మ పడడం అత నచ .

" "

" కంత క ం శ ం ... ం న "ఏ ఢం ఆ వ కం


న . అత ంచ క ." ... వ " అం అత ...

తల .

" ం ఏకవచనం ... మన మధ న ఈ ప చయం అ


చ ండడం త ద ం ..." అత ం తనం ప తన న ల అక న
క అం . అత ణం న అర ం ఆ యం పలక ం ం "
ఏ ... శ ం ఇ ..."

ఆగ తన ల ం త ం ం జ ం ం అత ర కృప !

అ కృప లబ న శం ఇ లబ ల మన ఉ గత ఆ ం అం . "I
see me feel not I am a living tomb, desired dead buried dead in the process of living some time
back" ఇ చ నఓ అ ఇ స స ం . శ ం . తల
ం ం..."

" తకడం ఆనంద ం ."

"ఇ అం !అ పం అప గ .అ .

త ఆ ...

"ఏం స ఆశర ... జర న ... ఇ ఇ ం "


వ ంగ ం న ం ... " క ."

" ం జ అం ళ ."
"ఎం క అం అక డ అ మగ శలభం తప బయ
శ ం ..." ం న ఏ బంధం ఆ తఅ న ం . "ఏం.
వడ ఖ నన డ " ఆ క ం ఎక డ త ం అం కండ డ క
.

" " శ ంక ం ం .

"ఏం డం ంచ క శ ం ... య అం ... ఏం... ఒక


ర ... కన అందం ం . స నం అ భవం
క అ తం సంతృ పరచగల ."

శ ంక మట త ం .

ఇ అ గ క పంచం అ న శ ంక సం ర న ల ఎ వ
ఊరట క ంచగల ల హృద ల దం తన స తం యగల ఒక ర ల మన న
ఆడ ల అ డం నమ క .

" పడ శ ం ... మ ... న కం అల న ... " ఎ య


ప స . ఆ... జం... ర గ న ల మ ఇంత స ల లం మ
ఆడ ం సం ంప వ ఏ ణం అ అ భ వ
దం న మ ."

" " యం కం ం అ .

"ఎం ఆ శపడ "


సమ ం అత తల న ష ద ం
కరం క ం లన ంత షం త బరస ం . " ఆ ఎ య
ఎ వ బ ఏ ఇ ఇ " బ శనం ం .అ రణ న
భ ష అ రణ న గ అక ఈ పంచం సర ద క అన
అరం అహం ం ం జ ల మృగతృష ం
ప యం క న ప స ... ం ద
ఏంగ ఏ వర ఇ ఏ ం ఆ ం వ "
తన ం ం న ఓ ణం ఆ ం ...
అ ఆ క ల ఓ . "ఏం యగల ఆ ంచడం తం శ ం !
ఏం పంచం ఆ ం అ ... రణం త న ళ వం ం
అవ శం ం బ ."

ల శ బం త త మ తల ... అత ఇమడ ఓ శ న
అ " షయం ం ంత క ."

వర తం ం ' ప మం ' ఓ ణం పం క అం తల వం "మన ప చయం


ళ త అ న మ ం ... క !"

శ బం ం ...

" ఏ ణ మ ... ఎం కం అప ప చయం ప


న ఆలస ం బ ."

ం ల.

ష అ ం ఓఅ ల .

" మన ఆ చన ం హ ఇ డ
అ అన , కంద ఎండ
ంట ఇ అర త గల ప ర వ ం ప గల ... అ
" స గతం అ ం స ం .

* * * *

"హ " ం ం కంఠం.

" శ ంక ."

"ఇ స ప ం గంట ం . వ ." మ ప ం ...


"అర ం ."
"ఏమ ?"

" ం ం ఆ గ వ ." పం న " ం ."

"మ ?"

ఆ వర వరన ం "

"అం ?"

"న ఆపగ అవ శ ం ఎం వ అ " ఇ ం


శ ం .

" ప " ల ప ఇం ర శ ష న ఇం ర బం
ం మ న ం ." ఆ శ జ అం ం న కథ
.

" ం ."

" ం , శ, శత , ఇ వ , చం గ, తప అ ఆ న ల మధ గల ంతం న ఆడ
ణయం సంతృ పడర , ళ ఎ ర ం మం ం మం అ ం
' మ ం' శన ం ."

" శ అం ?"

"ఇప న ..." లన జ ం ." ర ం ర త వ న


ఆత హత ఆ మహ జ భ ంచ న భయం ప ం .
అం ఆ న 'శత ' అ వ ందట. అ ఇప స న . అ అక ఆగ వ మ
తన ళ , ల గ క మ న డట ఎ అ ల ... ఆ న భయం ం క
ఇషం ం ఆ బం ం త ఒ ం . అం ల ల ం ర ం ం
బ ఆ న ' శ' అ ం ..."
అప ధప ం తన ' శ' అ ఎం ఎ న ..."

ఇ ం ఆడ ం ర శ ంక ఆ స ఎ ం . తన ఓ
అవసర ం . అం అ ర ంచ శ వ ."

" ఇ " దృఢం ప " ష య ... మన స


" అం మ ంత మ .

ప ం న .అ తన సం ం ం "ఆ వ "
అ .

అ వడం క అ భవం ఎ వ ందర "ప సం అం .

" న ర హత నవ ల ం ."

" వర ం ."

"అ ... బ న సంతృ తక ".

"ఇ వడం సంతృ అన వ ం "అ వం క రహస ం న


అ 'ఇ న ' అ ం .మ .

అ సంతృ ండ ... ఇ రం . ఓ వ వ రం అ వ అభ ంతరం


... న మ ణం తృ పర ... ద ."

ఒక ప శ బం. ంట " ద "అ .

" జం " ం ం ఉ హం .

"య ."

" ట తప ."
" ..." బలం న ం .

"ర ం య !ఆత తన శపరచ డ ."

" న సవరణ..." వ నం ఓ . యప న ంట .
బ న మ ణం.

" వవ వ ."

"ధ షయం ఎంత త ర ం ."

" వ య " శలం ప ం ం ."

" య న ఈ పరప న 'జయచం ' అనబ '


ద ' ం నఓ మంత .

శ ంక ఆ చన గం న .

ం ధ న ర ..

"హత ం ం ఎం . ం ఆ మంత "

" .."

" .."

ం ఆ న వ .

తన ం మ టం చ వ . తగ ఎంద ం
ం . వృ బయట పం ఆ వ ... అస వృ ర తన త
ంగతనం ంచడం, రం ల అ ంచడ .. దకర న .
ల యగ ఎం హత ం ం . అ అంత లభం ."
"ఆ షయం ."

" షయం" ఆ అ న నక సహనం న అప బయ


క న శ ంక ం ండ .

అ న ఆ ణం అమ ంచడం ఇ జయచం అస న షం
ఒక న .

ఇ శ ంక న సమయం ఆ గ ఆ న ఒక ళ టత శ ంక
ఎ ర ం అ .

కవరం ఓ బయట ం .

ధ శ ంక చం ండ న అ .

** ** **

ఓ ల ంతం...

, క అమ వ అస పడన ఎ డ
క ం ఆ శం ఓ దఆ వ .

అ కరం ల ం గల ఆ సలం ఒక ఎవ . అం బ న భవం ం ఇం


జ క వవ , ల యక ఆ ఇం ఆవరణ న
యబ న , యబ న రం అక డ ప స వ ం ఏవ క
ప గల . అ ప అ న ఎ ం ద భ త న వ ... ఆ స ఆ ం
ఏ ధం అత ంతం ?... టం వ ప ... అక డ జ
అన , హత యన ం .

స ఒం గంటన ర ంతం అ చ ద ంతం ఓ


ం ం .
ఆ న ఎం డ ఆ నఅ చ ద అ నం ం ల ం
.

" " న ఓఅ చ లబడ అ . " సయ ఈ మన ంప


ం ."

సయ అక వ న ఇద అ చ ఒక . " య ండ ఓ
అ ం దగర వ ం అం నబ ట .
తల వం న సయ మం ప ." ద లబ
అం , ఇ ం ధవ ప అ గం ..." ఓ
ఆ బ అడ మధ ఆగడం ం క ం , ం న
ప అ అ నం ం ."

" " ం కర శం ప న మ ణం అర గం సయ డ ం .
అం , అంత బ షం న సయ డ న న ం ం ల ల బ
క .

. . .అ అ టడం అప అ ( లయ న )
ఇర టం ప ... అం అంత ఆ శప ం .

" ... చ ."

" ద నషం ... శ గ ఓఅ యం , బ


ం ం " న ంట సయ శవం ఓ ప .

అప ఇ న ఇ ం ంప ం అ భయప ం ,
భయం అన ఆ న అం డ ప లన గమ ంచ .

ల ప ల స పం ష "హ ( )ఇ ప బ గల
ఇ ఆ న , నంత గం ల దృ ప నఆ రం ,మ
తర ం ల , అ తన ఆ న సయ ఓ ం ఒక న త
న షయం ఇం మర .
స అ ం ం "ఎ ."

న చన శ ంక .

" పర సర కం పడ స ..." స స
. అక డ ప న వ లం ం ల ం న శ ంక పట ద
మ పడ . "ఓ ... పల ం "త న .

ఓ న శ ంక అ న "ఇ రం " అం ం న ఓ
ల గ ం .

న ం న గమ ంచ . శ ంక అప త
య .

ఏ అడగ . సహనం శ ంక అత ద ల ఎంత


బలం అం అత ద న ల క క క .

బ డగ న అవ శం వ ం ట గం స
అంత బ ణ చ లబ .

" " ల ఈ ం ప న శ ంక "ఎం ? ర కృప ఎం


చం ... " అం ం ...

ఇక డ శ ంక రబ ం ఓ పం ప సం అ న ...
శ ంక ఎవ ? ఎం ం ంట ం న అత అ స తన అ చ ల
చ ం .అ కృప జం హత న ఈ న ంచ శ ంక
ఇంత శ .

అం ప ం మప వ ం ..

ఆ ట ం వలం ఓ అర షం .
ఇంత "ఆ " అన కం ం ఒక .

అ ఈ అ ంత తల న శ ంక అ ...

ఎ ం వ అక డ న నవ ల అత లబ
...

అ న ం అత ం ం న లప
సడ ం శ ంక.

" గ ం ఒక రం అ ం ర రం య ,
త ం ం శ ం ! అం మ ప వ అ ఇం
ఆశర " అ .

న అ చ ల ల ఏ ణం అ క .

శ ంక .

ఊ న అత అరం అ ం .

స ఆ సమయం ం ం ర .

అ మం దగర ం ల గ అంద కళ తతర క ం ం హ .

మ ణం ఆలస ఏం జ ఈ గ అరం న న అక డ
ం అదృశ తమ ర ం కన .

కదల న ంచ శ ంక మ అవ శం ం డ .

అ ంతం అత డప న శ ంక " స ! ఈ ణం మనం మ


తర క ం. ఆ హత ఎం ం . ఆ త త మన ఎవ ఒక
గ .వ ." అం అప ర ఆ బ న ఇం ఆవరణ ం ప
ట ం ప న శ ంక మ అర షం ఓ సంభం .

ల టచ ఉధృతమ ం ం అంగ ం ం న శ ంక గ న
డ ప .

జనం ఇళ ం లబ ఆస గమ .

అ స యం రంగం గ శ ంక ంచగ ఆ సమయం అక


వ అ ఆశర సం మ .

గం ం నఓ య న శ ంక ఆ న వడం
ం డ . ంట ఓ అత బలం ప ం .

ఇదం జ ం వలం ఇర కండ .

అ తన పక న ల .

" " అలసట ర లబ అ .

"ఏం... ఆశర ం ం " ల కళ సమ ఆ నం గర ం . పం ం


త న ధ ం స షం క ం ం . "అర ం శ ం ... త ల ం
ఇ ధప ం ."

గం న అలజ న ల ప అత
క ం అ ఓరకంట ఆ గమ ం .

త న ప కం ' ం ' న
అత అ ం ర న
ల న ం ,ఆ అప ల త మం త న
మృ రంగ ం ఏ అధ ల స ర స తప న అస షం క న ద
ం ం న వర ఏ ఆ ల త క వ వ
ంపల నట ం పలచ ద ం అలజ ం ం నట ం
వ లఊ ఆ ఆ అ రణ న అందం ం ఆ ంచ ం
ండ క .

"అ ం ?" అ ం ల.

అ ఆ శ తతరప న శ ంక ం ఆ శ ం అరం మ అం
"న డడం ... న ప ."

" " న అ .

" ట క శ ం ... ఇక ఊ ంచ " ధ తల వం ం


ఎవర ం ళ .ఆ ం ం ం స ఒంట ల ?"

" ంత బలవం స ... ర హత న ళ చటం ం వ ట " రం


అ బయ .

"అంతకం ం ద పగ ం . ఎం కం అ ళ వృ ."

" వృ . ం ల న ఒ ఒక ల ం."

" ప శ ం ... అదంత లభం "ఆ ం వ ం .

"సమస స నం .స నం సమస ల
ఓ . ఓట న న అ "

"అ త న య ంచడం ... ఆ అ గ బ యగల బల న


అండ వరల ."

" !" ఓట అన మరణ అ తం త ద నన దం ఆ .

"1945 అ ధ ద ట త వద మ మ ం ం .అ అ .
త వ మం గల అ నత న సం ం . వ ర క ల
వ . అత డం ?ఓ డం ... అత త తర ం రం
ఓ చ న అత తర ం ఆ . త ఖం ంచడం .
నం లబ ఆ ంచమం ."

గ న లం అత ంత ం న తన త సమ ం వృ ఎంత బలం
అత ం న అర ం ల .

" " ష ం ం ం శ ంక కంఠం. " అ న వ


కభ ంతరం . నమన అ భవం ంచగ అ ం అ క .
అ ంట ంత ఎంత న అ క అత
ం న ం " ణం ఆ .

" ం ం నస ం ."

ం ం .

" . కలవడం ం ం వ . బ న ర ంచ
ల స లం రంగం ర ం వ ."

అ భవ అత మన ంత ప న మం ం న ల ఆ సమయం
ఆ న ఇప అత న క ం . త త జరగ ల ం .

ఆ ఆ చన తల న ం .అ ం ర న ఒక యజం అత స ధ
య న ం ల ం ,ఆ రం వ న క ం ం .

" " అం . ఆ న ంట " ం . పక సం ం జనం మధ


కల ం " అం శ ంక ఆ ం వవ తం ఇవ ం ం ం
వ .

శ ంక వ స ర న సం ళ య ం ం ం ఓఫ ం
రం ళ క ం అడం వడం ఆ ం .

అప ఆ స ం న అ అ "హ " అం పలక ం .


" జర లక !"

ల కం అ ం త ం .

" ం ర ఊ ం ."

ఏ ఆ రం ఇదం యగ అరం క ష ం .

" ఖ కవ క బ ర ంచగల అంచ త దన నమ కం వ


ం అ సం పం , ఎ పడ డద య ం మ ంచ ం
" చన .

" ఒక ట శ ంక ర ం ల న ఈ యత ం అ నం ంచదగ చటం ం


తన ం అత ం డం ."

'అ ' ం త ం ం న శ ంక త గమ ం డ అత ప .

వలం ప లవ వ నక వ న మ పం ం య
అ స వ నఅ ఇదం ఎన క ఆ .

అ అ న కత ర కం ప అస ష క ఆ ంట .

వ ం నం ష యగ న ల ం ం అ
ళ .

ల తం ం ల షయ ఆ ం న లఇ శ ంక
ళ అం క ంచ క ం .

స ఆ ఇక డ ఆ న సమయం అక డ గ శ ంక త .

ఇ ండట కర న ఆ సం టమ ప ల క శ ంక ంట న
వ ఓమ స పం న ఇం అత గ నత గ య .
అ తం ం న ఆ అ ఓఅ ల
న శ ంక మ తల . తన ం సహక ం న వ కృతజత యపర ల .

అం ఒక ఉ ప .

తల న ఎ లబడ వ మ వ .ధ హత న శ ంక బ
ఓ ల నధ వ ... ...

స పం గ ఏ సంచలనం ద ం . ంట " ... త " అన


ం ం .

శ ంక అర ం .త మ దకర న వలయం అ న .

* * * *

బం అ తన న భవం ం ట ర హ ం ల
మధ ల ఆ న ఓ స న ష శలం
ం జయచం .

" మన గ ఎడ జ ంట ద .
భయప న అ
షయం . ఇంట ష సం ఇం అత ష క ం బయట ర ంచడం అ మ
ంటపడ అ అ ."

ఎ ఎ ం న వ అ ఆనం ంచగల తన భవం ం


ం తప జ ప జయచం .

శం న ల తన స ంప ఇతర ల ం తం ం
ఏ తన వ వ ద త న ం జయచం ఒక స సం ఆ ం
ం . అ తన ం మం తల నమ .

లవ వ ల భం ందడ నష వడ అల న ం త
వృ బ అ వం వ ల షయం ఆ ం ద పడం తప స . ం ఆ అ న
ఎ ం గల వ పడ టవచ డర స అత .

వ సమస ం జయచం ఆ ం 'SWOT' ఎ ం .

అ అత ం . అధ న ం అ ల అసం .

Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats అ ప ల ద అ 'SWOT'


జయచం ఎంత బల న అం అత ఎ దల అ రకమం ం ం .

అ షయం ఓ అవ హన వ అత ప ం వలం అ ...


డ నమ ణం అత బ అ ర ం .

స అ స అ మ _" స నం శ ంక మం !"

జయచం .

అంత న షయం తన నం ప ం ం అ స ర ప
అ జయచం రణం. ఇ క రంగం అ న శ ంక
ప కం ం . బ మ ంత ం తనం ఎ వ అవ శ ం ...

ధ అంతం ం ' ' అన ఆ చన న జయచం శ ంక షయం


ర ప ం స ఇక ...

" ప ఏమం " శ ంక ం అ .

" ర ఎం చం అం ల డట"

అక వ గమ ంచ జ న ంట జయచం ప న మట ం ...
నల అ సంవత ల వయ గల జయచం దర బ తప ఏ
అలజ ఎరగ అ చ ...

తన హం ఎవ ంచ డద ంట పర న ంబ
.
అత ప ం మ ం ." క ం ం ఎంక
"అ స .

య . . . నస ంట ." అంద రట ... ఓ


అరగంట ందట. ం చలం మన స డట"

అ మం ల ర న య పం ం ఎ జయచం ' స '


య ఉప ం ం .

జ ం వ ఇ పఖ 'ఓ ం ం ం ' , అక డ అ
జయచం ఎ .

అప స పద గంట అం ల న ం గంటల మధ ఖ
న వ స జ ణం ం .

జయచం న త కస ట ఏఅ ల య డ .
ప డ . అం ఏ టర పల ణం వర జ స న ం
ట ల బం త ర ణఇ "

జ ' ' వంద టర రం ప స ం ఓడ లంగ య ఆ


ం న ట వ 'క ం 'క ం . ' '
ల బ ం ం .

మ అ ల ం ం చలం జయచం స స .

ఆప ష జయ దం ం .

అత క జ భవం మ అంత ం న అ న ఉ గం చ ం
న జయచం ఎ వ అక డ లబడ .

ఆ భవం ఓ ల న గ అ .
అ అత ంచబ న గ ...

అక డ మ .అ ప న అలంకరణ .

స న గతం ం .

ఆస ం ం న నవ జ సం తం ం .

న ం ద లచ అసవ స న ఒక వన సమర
చర ఆగ ఉన ఒ ఒక .

ఇప .ప ళ .

ఏస అ డ అత మ అ .

ఆగ లబడ జయచం ఓ ద పంచం అ ప . జ చ వ


అ ం క గ ల పవ ం న ఔరంగ .

పం నఅ ండ వ ం బయ నవ
యడం ఆ .

, ఓట ఓ జయచం ం .ఇ అ న ణ .

జయచం క వ .

* * * *

మ అరగంట ఇం ంగ ం .

అ కస ఆ ం .
ఇ ం అవ శం స ఎ న ల ంద కస ఆ న ఓ
డ అ ం కం ం . ఇక డ కం అన పదం ఎం
వ ం అం ఆ అ ండ ం ం . ఆస యడం
రం ం ం . ఆఉ జయచం ఇ ళ ం .

" "అ ం _" ద "

ఏళ వయ న ద ఆ ం లబ .

ఆర లఎ ,ఎ తగ హ రఢ ం ఉం ద . బట తన మధ న
పం న ఒం ం ం
"య డ "అ .

"జయచం బ అవ శ ం "ఉ ం ం ఇ ఫ ష
యప ం .

ఉ ఒక ఓట అ భవం వ ఓ ం ' ' ఆగ ం ఉ గం


స ం .

ఆ లల తం అండ ం , క ంచ ం న
ం .

ం నగరం నరం స ప దగర ఓ అ చ రం ం అ


స ల లం తనకం ఓ న ఏ న ర 1982
పరం సంబంధం ఆత తఆ . (ఇ జ న క అ ఇం
న ండడం లం వ ం ... రచ త)

1983 ం ర సహ రం ఓ న ం కం ఏ
స ం .

ఏ ం ఇం ణం న అంజ ( రబ న )
442 గల ం ం ' ం ండ ఇంట జ అ య వ
ప ఆ న అం ం తర ంచబ న
వ య . కస అ ప . అం ... టఖ
ం ం స ం ర ఆ శం అంజ పం ం తం స ం
.

ఓడ ం . ఖ స తం ప ట నషం ం .

అ ఆ ల 'COFE POSA' ంద ర అ . ద నర ఆన
న కం ఎంత బ అం ఇక క .

ఆత తమ ం క ంచ ం .

ఇంత అన రణం 'జయచం ' అ ఆలస ం న ర న కం


కృం .

పగబ న క ంగ అవ శం సం ఎ ం .అ ఇ ళ ద ం .

"మన ఇంట జ అ య యప "అ ద .

" వలన మన ఒ "

"జయచం నష "

"అ ఒక మన భం ... ఆ బం రం మన "

" స ం అ క అ మన అ ం "అ నం అ .

"అ న ."

మం "పథకం అమ "

" వలన ద " చన క " శ ంక " అం .


ద . అంత అ భవం గల తన ద మ వ స ఆ ఆస
ం ..

" స ద " న ర లబ య న ం లన మ ం ం .
సన ధర ప ' ' ప ంత అ నఅ క ం "వ వ ... శ ంక
ంట ... అం శ ంక మ గంట ఇక డ ం " పరవశం ం య
అం .

"అ డ "

" ట ఐ " అసహనం అ ం .

" ంట శ ంక ం "

ద క .

ఒక ళ శ ంక ంట అం క ంచక ఏం ఆ కవ లన
ం .ఎ న ణం గ లబ ధ ఆనం న శ ంక తన ం
న య అ ం ం ల హ ం .

ర పం తం కరగ మం ండల శ ంక స హ ల స ం న వశ న ం
క బ య ఎద అల అ య క ం అ
ం ం .

* * * *

త చ న ం ఎ ం ప ఎ వ దప శ ంక
బ డగ ం .

" "

ఎ ఓ వృ లబ ం .
ట న తల అ భ ల ఒ కళ క ప లం పం ర లం
ద ంచడ తన యమన క న ఆ వృ మద ం .

" శ ంక" ప చయం .

ఆ కళ కత అసంక తం ం న శ ంక తన డం ఎ
యడ ంచ ...

"నమ అం " అప ఆ నప లల ం శ ంక నమస ంచ


త ం శ ంక.

" ట ఓ కనప " ఆ యం ల దగర అక డ ం క ం ...

అ తం కణత "మ ఏ కథ ."

క డఅ ం ఇం అవ హన శ ంక " అమ ?" అ .

" శ ం ! ం ఎంద అమ అన రమ ."

"అం ఇ ..."

"అ , న ల అండ అదృషం ప లల డ ఓ అ ధ శర లయం. ఎక త ం


యబ న ం ఇక శ ం ... ఈ స చంద సంస ం ం అ ..."

ం శ ంక పం .

"శ ం ... ఇక డ న ఎం ం ఆ ం . ఒక త
బ న ం ఇ ఆ యత ం న . రం త న
. అస అమ డ న వ ... అ శ అ
శ ం ... ఇ జం. క అమ ళ ం బ ష ంచబ న ప కం ల సం అమ ఎం ంత
త ం ం . ం ఒక . అలసట ఎ గ అమ అ ణం ఆ ం ఇక డ
లల ం . ల ం , జ ం , కథ ం ,క ం . ఇక డ
న ంద తం . మ ంద తం ప
సం ద . ఈ గడప న ళ అమ ంతమం ం
... ం అమ ళ క .అ బల నత ... బంధమ ... ఇక న
అమ ఆస ల .అ క న ప కం ల అండ గ ల .
అం ఏ క అమ ర అ " ఓ ణం ఆ . "ఒక ఇక డ ఆ క ప
ణం ం న ంగతనం . ల ప బ .ఆ అమ
న క ఇప మర శ ం ..."

ఒక న మ న తం తప తన క ఇం ం అ ం అ న శ ంక పం
ం .

"ఆ త త ఇక ంగతనం యన ఒ .ఆ ట లబ .స అ ం ండ
ధ దగర వ డ ం . జం లం ర న ళ దగర ప
తప , రం య . అం ఆ బ ద పం .
శ ం ... కప , కప , బం కృ సహజ న ఈ
న ర ం ర అ తప మ ఎం ం ... ఆ
ధ హత అత జ న ం . అంత బలం బ న దృ ఎంత
ప అ అం ప చయం సం ంప మ అ స ం . , ల
న ఆస దగర ళ డం ఆ యపర ఆ
వ అవ ర కం అ ..."

"ఇ అన రమ జ ం ?" అ శ ం .

"ఒ ధ తం ' ' ఇ ల ల షయం ఎ అబదం


అమ ఇ అ ..." న . "ఎక జ న ంగత అ ంగ
ప నన కల న ంటప స ఇ కల వ ం అం .
ఫ శ ం ... ఈ మధ షయం అమ ఇ ం స శం ఎ బ న ం ..."

ఆత తఏ గ భ ంచబ న శర ల ఒ గ ప లల సం ' '


అమరబ న మం ఏ వయ ద ప ళ యం న వందమం ల
ం .

అక డ అన రమ సహ రం న మధ వయ నఓ ,మ స ఆ .
అ శ ంక త గమ ం ం .

లలంద హం ఉ న బట , క న పట పథ ం
క న స యత. అ అ వం క ం ం .

"ఈ సలం ?"

"అం ం ... ఈ ం ,ఈ అం అమ ప శ ం . కల ,
ఉప ల ప త న త సం మం ఇక డ స అమ ఇంత ప
ఆగత ఉం .

శ ం .

అ ం , ల ఎం చ రం ఆ ంచడం దత . ఏ చ
ఆ ంచ ం ఓ లఆ న ల అర అడం తన ఫల త ం
యత ం న ఓ వృ న అమ మన అంచ .

ఎవరనగల అక డక ఇం నవత ద ... ఎవ ంచగల తన లల సం


ఇక త త ం ంద ...

సబం వ గ ండ "అం " అన ఓ ం ం .

ళ ప రం అం ఆస లబ న ం .

"ఏం ... ఏం క డ?"

" "

"అమ ం ! ఎంత ం క " .

"ఇం . ట ం ం నన ట..." రసం ప


డగ ం ం . "మ క అం "
"ఏమ ?"

" ం ద ."

"అ " ంపల .

" ఆ " ం తల మ .

అ శ ంక క ల నఓ ...

" ప మ ం " శ ంక అ ం ట ర .

ప వదలక " "అ శ ంక.

"అమ తక వల న మ పంచగల . క స ఇవ గల తప , ఖ న జ ల షయం


ఏం యగల శ ం ... క ం జ న ప ం అ యం క .
నంత త ర రం , ఆప యక తక . ఇ ఈ ఆ మం అంద
కల న సమస . అప అమ త పర న స యం సం య ం ..."

సమస అ ఊ శ ంక. "ఆ డ స ."

శ ంక అ యత ం అన ద ం అత కళ సంక గమ ంచ .

" ..."

"అమ ... ఏ యమ ."

"అంత డ ..."

"ఎంత ఫ ... ఓ ల "

ఏ రం శ ంక ఇ న ఊ ంచ క .
మ మన లబద అత ప అన జ ఇక డ అసంక తం శ ంక
అ నఓ ప రయం దృ మ ...

ఇం షత ం క ం బయ "ఇక ం ... "అ


.

* * * *

" క . ద ం " అం ఇం అ న శ ంక ...

"ఏ షయం ?"

" ంచమ ... అ ం ఓప ం "

"వ ం అంతట ."

" ఇ య స " ం అత కళ ం " "

"ఎం న ర ం ల ం "ఆ ' ' అవ శం .

" ... మం వ వ రద త సం ం ం " ఓ ణం ఆ ం . అత ఖ కవ కల


గమ ... "మ ం , గ గ తం ంక క ం ... అ ... ంగ
యత ం ం ం క జయచం ఎల "

మం ఎంత గం అండ వర ప ... అంతక అత ఎ వ


ం తన డ ం తన చర గమ ంచ గ న ...

ం మ గంట జయచం పంప క ం ం .

" రణం ఏమ ర హత ం ం జయచం అ ఈ ం ం


బ .ఈక ం తం ంచగ మన ఇద పగ నట ం ."
తన పగ ం ఖ క న ఆ తన ర ంఛ అవ శం మ ల
య న అ నందన అ "జయచం త అ న
తలప ం అత , ఇ ం వ వ రం తల రడం అరం ."

"అక ర ప . షయం ఇ ందరప .


స లం లగ అవ శం న మల ట రం ం శ " ఎన క
ం . "శ ం ... ద నరకడం అంత లభ అ ఇంత బలగ న ఇ రం
. ప ఖ స ం న ఓ అండ వర ం ప ం అం ం ఖ
క ం . న బ క శ ర ఖం ంచగ . నలం - స ,
... క సం ఇ ం క ం ... అ శ ... ల న
అ భవం ' ' ట నష ఎ చ బ .ఇ ం సంబం ం న
ఆ ప ..." అంత ఆ ... తన ర ఇ ం ఓట మ ం ఎ
శన ం , జయచం ఎ రణ ం సం పం ం .

"క సం ఇప క ర గ న శ ం ! ఇ ం ఒక న ల బ
యగ జయచం ఆ వం త ం నట ం .."

"ఇ ం అ దకర న ప న ర ంచడం ఉ శ ం"

"అ వ ఇ ం అవ అ న వ త ం గల ం అప ల "ఇ
కళ మం జ ం ం ల తక ద తగల ర త గత క ం ... "అంత
ం ఓఅ రం క నఓఅ మ ంత భ ం యత ం ఆ ర ధ
టనం ఈ శ అండ వర ం అ న జయచం
ంహస ప ం ల "

ఇక డ ల ం అత క ం ం . నష న ఆ శప ఎ వ
క ంచగ ఆ శం తప .ఈ ట య వ ల ,మ ల వ ంద
గ న ఆడ .

" ... మ ఎంత ం ం ."

" న న ప ం ?" ఆ అత కళ ం .
"మనం ఆ సమయం ఇ ం ం . తం ం
ం ం..."

శ ంక ం ర ఖం న " ... ఎంత ?" అ ం .

"ఇ న ం వ గత న క అ ం ం బ ..." అన మనస ం


బయ అ ' తం ఖ అ తం . ం ఓల
అ ఇ _అం ర "

"ఓ "

సంతృ శర లయం ళ ప ' ప' వడం


ఆపద న తన అ వంత సంతృ వ గ ఈ .ఇ ఎ
ర ం లం తన ఆ చనల ప అవ శం క ం .

డ ంట పం ఏ .

" అ చ ల అండ ?"

"అక . ంట ళ ం ఏ ."

ం ఎవ అ ఆ అడగ .

సద న శల అత తన అ ం వడం ఇషం .

వలం ప లవ వ ం ఫ ఎ ం యగ ం .

రం ట న శ ంక ఓ ణం ఆ .

" ... ఇక డ బ న బ ఒక ళ క
ం నల య క న ఖ ం తప ఎ ప
డ న ర ం యత ం య ."
చన ం అత .

ణ ఎ న శ ంక ం అత పడక ర ం ఓ
ఏ ం ఆ ఇ తన అవసరం ర 'ధ హత '
ఓ త కం ప ం .

ఇక డ ర ప ం జయచం షయం .

శ ంక న అరగంట పథకం ం జయచం .

* * * *

ల గంటల ళ...

ం కం ం న ప లట లబ గల "మ "
బం తం నల టర రం ణం ం అ .

రం ండ న ం అస షం క ం .

అనం శం న ం న స జ క మ న నన
సరళ ఖ క .

న న స మ న ం ప న ల ం క
అ న స అల పగల ఏ క కల జ ం గ
తల .

మ ప గ .

ల య ం గ తప _ న .

అంతవర ం ంతత న 'యమ 'ఓ


న .
లబ మ అ గ _ చల ద ం న .

ం .

ఆ స యమ ం లబ .

యం లం ఆ గంటల ంతం శ ంక అనబ వ మ అ చ అ న


జయచం మ ల న 'యమ ' తన ' ' అంత జరగ వ ం .

ఏ ం రభస జ అస షయం బయట తమ ఇబం ఎ ర అవ శం ం


బ ,స ం అ భవం గల యమ రహస ం త అ
డన ఊ మ .

స జ టర రం ణం క శ స ం
పడ య డదన అత ఆ శం.

బం తం ం అ ఓష తన ణం (స ంగ ) ఇంతవర
అత ం ఎ .అ భ త సం లం ంద ఆ
సమ .

స ప గంటల తన నల ం మం ' ' ఆ అం ం .

అర ప ం గంట నఅ ల వ నవ ఓడ (ఖ జం ం )
స పం ఓ ం ం ం డ అ ం ం డన
ఊ .

అంత ర ం న ఆ ఇద ం ఆప ట డ గ క ప న
ఆప ట మభ వ ప ం .

యమ య , జయచం న ఒక . జయచం శ నఆవ చం


స ం ల ఆ రం యడం.
లఆ త ం యడం , అ ప త న శం వడం త ం రన
అత బల న నమ కం.

ం ఎ పరం జర ల ఆ న అత ఆ చన ప ఓ ఆ రం
అం ం మ ం ం .

యమ ఆ స చన . ం వందల అ ల డ న
ల న ఓ గ స పక జ _ త తన ం స ం ఆ లన .

ఆ స మ ల బయ ,అ అ ఆ
స ంచడ ,మ ణం ల అత బలం చడ ప జ ం .

ఇ ంచ సంఘటన అన వ .

స పం న న గ బలం హం .

'అ ' సన క గం రకం రం ం బయ ం .

యమ అ ఏ ఆ న .

న ఓడ ఓ ల న న పడవ ం 'జం ' శ ంక ల .

** ** **

ఉ ప ం ల.

ఎవ తల నట ంగ ం .

శ ంక ఏ ణం ఎ ం ఆపద ఇ ం క కలవరప ఓ గంట త న


ల ల గం మట త ం _ఆ చ .
ఈ ళ తన వటం అ హ న షయం ,వ న వ
అం ం .

"హ ... "

"......"

" _శ ంక ం "

"ఈ స ం ప ం ం ."

ల కళ ం .

ఉదయం అత త ం క కల ల ఇం ం .ఎ గ క ల వ
ఇం ఆప ం .

" " నమ శక ం న ల ం తడబ ం . "జయచం ... శ ంక ఏద ఆపద


జరగడ జ ం త న . ంత ం న ఆడ క
అన శ ంక తల టం "

"ఇ "

"ఇ ం " కం ం అ ం .

" ం ..."

అవతల నచ .

ల ణం లబ ం కం వ ం ం .

అంత ర ం కల ల ప ప ల ం .
శ ంక ఎం ?

ఏ ?

జం ఏద జ క తన ?

స నం ఆ న ండ భ నచ ం .

ప న అ ం న న వ ఆ గం .

వ అం ల ం .

అప ఆలస ం .

అక డ స జ ...

'జం ' న శ ంక క ంచక వడం ం ఖం .

శ ంక అక డ వడం ం న ' ' అం ఎంత హ ప అం


గం అంత ంచడం ద .

జనం క ం . సహ న యమ ం ఆ స ఏ అ .

మ ణం ' ' ట బలం న ం ఆ స ... క డ" ఇం అ .

జ ప .

ంస ఉధృతమ ద ప .

ఆ స అంగ ంచమ ఆ ం 'ఎ ండ ' స ం అ


లంగ అ లం .
అ ఓడ ణం ఆ ం అ లంగ . వలం ' ' పద .

ఎంత ర అంత భ తప తన ఆ య యక వడం ' '


అం తన ం యమ .

అ అక డ ం ఐర ' ' మం ం ల .

ఉ ప ఓ ఆ రం పక ం గం వ ల పక కల చడం .

గ క య న అంత అర ణం ఒళ ం మట ప ం .

"ఎ ... ఎ వ "ఆ న అ శ ంక .

" రం క ం ప ర యమ ! అం .
కద క సం ఎ న తం దృ మ ం ల పం
ప ం కమ . అం న రం ం ల అ త ం .అ
అవ శం న . స యమ అ చ ణం క ణం న అ ం
ందక డ ర ఆపమ ఆ ం ."

యమ ద గం ఆ ం .

"వ వ స . రం " ల మ ంత ప
ప కర శం .

న యమ ' 'అ .

ఇంతవర పల యమ ఏం ం అప ంచ తం కం
ండ ం య వ చ క అ శ ంక. " భ త త అ నం
ం ం వ స ఒ యం . క .త త
జ సం ఇవ క అస వ వ రం బయటప ం "

ఈ వ క ం ఎంత బలం ప ం అం అం క .
" ంబ వ ... ం ఆ ఒ స ం యం ..."

ఆ రం .

" ..." ఈ మ ల యమ ఆ ం శ ంక ం .

ప ష ంద ం న అం ఒ ఆ స ం .ఓ ంబ
పక ం ం అడ ం అత ఆ .

" ! తం "

ం ల క నల ం మం న .

ఇంత స అ న శ ంక డ అప అర ం
యమ .

" ... ల క ష స ప య ం "

ఆప వ ప ం .

దగర రమ ంజ న ం . ఐర
త యబ న బం ఓఏ సరమ .

ఆత తఅ న అ అమ జ ంచ శ ంక ప ం ఏ .

బం జం ( ంచబ న న పడవ) ఎ ం న స ం
ం ం ఆ స స యం .

న శ ంక యమ స జం ం .

అ గమ .ఈ ఎక శ ంక అ త ప . ల గ ం
అ జ ం . అంత ష లబడ కం ఆ స వర ందర
ద ం అడ ంచ .

అం శ ంక ఎడం ల కక డ అత యపరచడ
జ ం .

అక డ ం స అ ం అ ద ం ం శ ంక జయం త వ అంచ .

మ ట ధం అ ర న అ భవం శ ంక ప అరం ళం
ం ంచడం.

అం తన యపర ల ం త ంద అం ం అరం ళం ర
లబ యత ం బ ం స .

జం క ం మ ం లత త.

వలం ఇర ం ఇంత ద పథ చకచ అమ తమ కళ ం


ం త న ఏ ఒక వ ఇ జ ందం జమ నమ క .

ద ల అ భవం గల స నం ఇ ం సంఘటన జరగడం వడం చ


లబ న అం క మ న జం ం .

" స యమ " బ న ం అ ఉ
శ ంక. " ల న ఈ
సమయం అ ద ల
ం . అక డ క ష స
ప య ం బ ఇం ఉద ర .త ర ఒ ర
ఒ న పడ . తం బయటప ం " అంద న న ఓ అంద న
వ వ ంచగలడ అప అరం న యమ అ ద ంచ .
నబలం ట చ అ ం హసం ఇక య ం మ ప
ల .

ం ఒ క యమ వర అ శ ంక " స యమ .
, ప ర ం న జయచం ఎవ ం ం .
ఎ డ పం జ య ం .అ శ ంక"
ఇర ఆ ట దగర న శ ంక రం న
జయగర ం న ం .

అ ,ప సంవత ల టం ఓట ఎ గ ం అం లం న జయచం
జ కదలడం ం ం ,ఇ .

" క "

ప గంటల ణం త తం బం రం భ ం ఇం న శ ంక
పరవశం ఆ ం ం .

అప ఎ వ ం అ ట ం శర ల పం
శ ంక.

ఆ పర న ంబ న న శ ంక ం ఆ ందన ష .

. తడబ ం అ ంతం అత ం ." య ... ... ఈ ఇర


గంట ఎంత న అ భ ం ఎ ప . ం . య " ం
అత డ .

" ప " వర తం అ .

" యడ ం య . ఇ రంభం "ఆ ం అ నందన ర క న సన


వశత ం. అ మ ... గ న అ ళ లం ఇంత సం ఏ డ .
" శ ం . సంగ అ ం . ఇం ఏం అ . ఆనందం ఇ ."

ఆనందం ఆ స ం .

ఆ సం మం ఆ శం ం .

"ఎంత ద న మ "ఆ క ప బ . ఒక ద ం తం ధం
అ ద ష న ఇంత సం ర ంచగ నఓ ! ం
ఆడజన రకత ం ల ం ం ."

ఆ ఉ న ఉ స గ . ం ఉ త న
చన ఆ శ ర ఒం రం అత ం .

" య య "ఆ అర ణం త ల ం తృష ఇ జల తం ం .


ఒం వ ం ండ అత ం . " ... పం అల ం ... ఈ
బల రవ ంత ం ... మ త అవ శ . ం గరణ నం
ఈ శ ంక అ . మ స స హ ల " ప మ ంత
ం .

ఆ ఒ తల ం నఅ .ఖ ర ణ న ఆ ష క ం
ం ర ప ం .

"ఏం... ర " అం ఓ బల అత ం .

" నంత మ త ఎంత గ ం క " శ ంక ం


కళ తం దర శలత ం.

"ఏం" ఆ సన కం ం ం ఖ ట ప ."

"వ ం ఓ ప స ఖం సం "

" న ం " ం .

"అ వం ఆ యత వ ం ఆస సం య ం ... ఫ త ం ం "

ఎక మ త . తన ఇం ల ఎంత హం. " ంచ అ " అసహనం


అం .

" మం శ ఇషపడటం . మన అట ర స ం అక డ ం శ
స ం ంప యడం".
" "ఏస శకలం ం ఏ ం అట తక ం ఆ కళ న .
"ఎ . మం ."

న . " మ అరం న సం తన వడం . న


టంత అ ద ండడం ."

శ ంక వం ం అరం .

" ... ... సం న వ దపడన ఎ అ ం "

"అంత తప అ " ఓ ణం ఆ ." న షయం జయచం య ం ం


ద .

న ం .

"ఇక డ న ణ జ గ ం అన షయం . మం
ఏ య . ఎ . అం . బ త . ర బం ల తప
న క న బం ల అల పడ ం ండడం అస స న రద త
ద ం క ."

శ ంక.

" ర బం ల తప న క న బం ల " అత ట ఆగ ఇం ధ ం ఆ క
ఉ షం ళ వ ం .

దన దన ధత ఆ గడగ ం .' గ ' అం .

అ ప ం ఆ వ .

అం . ధం ల ం .

" స "క ం శ ంక .
"ఎవ . అస ం ం ... ఎం నం ం .
... రబంధం క న క బం అర ం ." ఆ ఉ గ త
అ గ ఉధృత ం ఆడ ల ఏ ం " ర స ల శక
తం స న శ ం ...

వ న ం . ఏ రకం వ ంద ం . ళ యం అమ
ళ ం ణం ల న ఆడ లన ... ఒక క సం అ కన తం
త అమ బ న అ న అదృషవం . ఇంత ం సం ం ఎ ఆ ... ఆ"

ం క ం ఒక శ ... ...

* * * *

ద నత ం .

ఆగ క ఉ ప ం . న ం కద న ఓ వృ ఆ రం గ న సన
ఖ స ఎం వ .

" ...ర... " కర శం ం .

" రయ కద . ం ఆ శం అత కం ప ం ." .
త ల ం జం . వ డద ం ంట "ఆ ం .

... ఆ వృ క బయ ఉ క ళ పం కంఠం ం . "ఎవ


న అ ం . ళ వయ త ం న రం న తం వ .. ఎక .
ం " శల ం .

వయ న రయ ఊ రందన ల తప , జ ప డం .

ప సంవత ల ర గ న రయ బయట పంచం అ ం


న ...
ం న తం తన ంతం అ
ళ ంద క త జన రహ రయ
ం మ వ ట -ఇ ఎ ం . రయ ం సవం
ల డ వ న మ ణం బం ం ఓ క గ ం .

ఏ ... ఇర గంటల ంసల త త జం ప ం... చం లన ంత ఉ


ం వడం కషం ం .

" రయ "... ం .త ం ం " మందం ఇషంక . ఒక సం


తం త అమ బ న నంత లం స నంత ఎ వ సప ం .
న స యం_అ తం ఎవ ప డం_అం ... ,
అవసరం . ఆ జం _అం " మ ణం ఓ ం ం . అత స పం ర
అత అం ం ం .

రయ ంచ . వయ అత న అ ప న అల ట . అక క డ స హ
మ గడగ .ఇ ఆ , ణ వ ం ఆగ ం .

మ అం ం ం .

_ _తడబ .

అ ం రయ ం "అ ... ..." ప ... కళ ం ర


." త . అం ప , ఆడ ల ఎ ం . దయ
అ ం . ప క వడ ం... ళ వయ అ . క ఎ
. తం ఓ సం అ ."

"అ ..." అసహనం ప ం . "ఆ త తన ం న తం అంద అ


అ యం యక వడం, న తన ంచడం అవ ర . అస న
అ న తం ం ."

మ ల న రయ తల అం - " "

" ...ప ... ... "


"ఏం... ఎం క " ఆ అ ఆగ ధ ం ం .

రయ అ ప ం .

" ..." ప ం ం _" ... తం వ ?"

" ... ... ... షం "

"...ఎ...వ... "

"జయచం "

ం స న అ ం . ంట " జం జయచం చం "అ ం


ఉ గం "అం ...ఇం జయచం గ ం "

ఆ షత ం ఇం .

రయ అప మ .

"జ...య...చం... "

ఎక న న ఇక డ రయ న కథ చ .ఆ క
వ ంచడం . క ఎ ం .మ న సం .

* * * *

గంటల ంతం ల ఇం న శ ంక త ళం ండడం ఓప


ల .

ఒక ళ ప న అ అ ం క లం
గమ ంచక స స ఇం వ .
ం వ అం .

ం ఒ నంబ డయ .

"హ " అవత ం ం ం .

" జయచం "

"ఎవ ?"

"శ ంక"

ల శ బం.

" ం " అక డ జయచం ఉ ఎం ం ం న శ ంక ." ...


బలం బ "

"ఇం ఎక డ... ఇ రంభం "

"ఎవ ల య ... ఒక క ప న చ వ
."

"ఈ దశ ం "

"అం ం అ అరం"

" ం . బ క బలవం "

" క ం గ "

" స జయచం " శ ంక కంఠం దర శంత... " క క ం


ఆ ం . ఏన దప న _ఈ - ... అ ఒక "
"అం ం ర వన ట"

" ర బ ం ధ నంత బ ల న . జయచం ...


త ... ణం ణం అ ం తప _ న
ం య . ... ర ఎం చం ం " శ ంక కంఠం మం క నం
ం . "ఏం త ంద ... పంచం ఏ సంబంధ ర ద ఎం క క
"

జయచం ం ఓ డ ఆ డ ,ఆ అ న ఆచరణ
డ డ ంచ శ ంక అప ఓ ం తన ఇం ంద క .

ఆవ ం ' ' మన చ ...

ఆచ అ గ అత స పం ం ఓ ం .

మ ణం అదం ప ం .

అం ! ప గ న శ ంక ల .

ం ల ఆ భవం త దద ం .

గం తన ర ం ం న శ ంక మ షం ఆలస ఏమ .

అప అ తన బం అక డ వ . వ ం అక డ జ న టం ం .

న ం త ం ం న శ ంక అవసర కస ం ల ఓ
మ ఆ ఇం స పం ం . అత శ ంక క ం యప ం .

ం తం ం ఒ ఒక వ . అత గ .
అ చ ... కృప హత అ స ం న .

స , త ం వ ఈ షయం ప జయచం .
జం .

అస అ ం న ష ల ఏ ద ంచ జయచం ఇప ఆం ళన
ండడం " స " అ స .

SWOT ఎ ద ం జయచం ద .

O - అప అ ం .

T- ద ం .

W- తన బ అ అ ం .

S- ం నమ ఖ న సమయం వ ం .

డ అ అ లం ం , తన ం ఒ ఒక అసం 'S' ం .

జయచం గ అనబ ఒక వ ం అంత కం పడ రణం_

కృప హత రణం గ ...

ం అంద క న గ ం అ ఆ సవం ం తన భవం మ ' ల '


క ం .

చన .

అం ...

గ అడం అ ఓ పథ అం ర ణజ ందక .

* * * *
"న కస వడం ఉ శం" అ శ ంక అ త కం .

అ ల త అ ఆఏ ష వ శ ంక.

" ఆ థ "ఎ
న శ ంక -" మ కస వడ జ
అ ం "అ అ గ ." మ ఇ
ష వడం ఉ శ ం_ త న మ చ ం ల . ఇప ఇంత మ ద
ంచ బ న మ తప ట అక అవ శ ంద ల ."

" ంత య "

"మ ఎం 'అడ' ం త ం "

"ప ర "

" ర న వ ప లం ం ం "

శ ంక మ ప ం " స శ ంక" అ అ సహ న -" జ


"

"ఏ షయం " శ ంక పడటం . పం అ .

" డ ం "

" ం డవ పడ "

"మ "

" ర ఎం హత ం మ "

" "అ భృ ప ం .
"య స అ . ర హత ం ం ధ _జయచం "

" "

"ద ం ఆ వ నన డ " శ ంక ఉ గ ం అ ." ధ ం . క


న వం "

ఇక డ ర ప ధన ఎం అ భవం గల అ ఎంత ప అం _ తం
ఇ వ మ ం న శ ంక మం ం .

"శ ం . అ జ ..."

"అ జం క ఈ జయచం ద ఎం ందం ."

అ ట న తప ం . ంట "అ శ ం . ఒక జం న
స భ తక "అ ట డగ ం .

"భ త" ఒ ప శ ంక. "1983 ం క "

"అ "

"అ ఏ ంబ ఆ న ం ష ష హత షయం ర ంచబ న అ


అంద సమ ం యబ ..."

అ అ భవం మ అ ర న సంఘటన .

"ఇదం న మ ంచపర ల అ ... న ం


వవ మ ... ం క ం కం , ఆ కం ...
ఖం జ య పరం స ం న జయచం ం ద ఈచ ఏ య . బ
స యం రంగం ం "

"అ ర ."
" వ ం " ఆ శం " న ర ం న కం చ క శతృ
బలవం డ చటం ణ ణ జ రక శ ల దనప క , ఆ
పంచం వదలడం నయం స అ .ఇ రయం ఇ అం
ర ప . ర హత న అవసర ం .ఇ ం ...
అభ రన. అ యం ... ఆ త త ం న వ ణం "

సహజ న శ ంక న క అరం న అ ఏ రం ఇ ల ం ం
ఆ యం అత ఆ యం స అ _

"ఇంత లం త శ ం !ప ం గంటల వ వ ... ర ంత బలవం స కళ


ం కటక ల న ర "

శ ంక .

అక తన ప ద ం నఅ శ ంక న ర ణ షయం ఆ
మ తల త .

అక డ గ భయం కం ం .

ఇ అ ం న ంహం .

న ళ న న అ _స ఇ ం అవ శం స
ఎ బయట ఓ ఆ రం లబ ంద .

" గ !" చ ల ద యత ం మృ అ .

" ... శ ంక ర ఎం హత ?"

" " సన వట న గ ం .

" అ ణం డ ం దం న నమ మం " ద ల న అ గ
డ ం ." వం దఎ ం ం డ ."
ం ఉ యం " నం" అమ .

" దణ డ ... ం " కళ ం గ .

"అ యత ం య . ఆ ఏం జ ం ం ం
రహస ం వ క ం ." అంత కత ద ంచడం కషం ం అ .అ
త ం ం ." ం రం ద ం ం .అ
ద ."

అరం గ " "అ ప .

"ఏ మడ "

"అహ, దట లడం" అసంక తం క .

"అం , కృప హత ల ం అన ట"

"ఆ" అ ంట "ఏ " తల అడం అప తన త న గ .

స ఇక అ ణం ధప ం . కృప హత ం ధ ం ద .

ల తరబ కృప హత ష ం యత ం ం న అలసట ల పన ఒక గల


స అ ఎంత అసహ ం అం తన త క అ న గ
ట ... " ... ఇంతవర వ క న చ ట ... కృప ఎం హత "
గ ప మ ట .

సన ల ర న గ ప ...

ఒక లన తప తన ఈ అ న శ ంక డ మ నఆ ం
నక -అ .
ఏ ర ం ఎ సవం బ ర ల బ ఏథ థ న
అ అత న ం ఉప ం పద ఇక డ అమ య ..

గ అ అ ం , ళ సమతలం డ న ం బ ం 'ఎ
' పద క ం .

అస ద ప ర అ ప ండ ల ం ం న ళ ం
క ల ం ల ం ఎ క ట ధ క ం " ల
ం ' , ఒం కంబ ల 'కంబ ' ,' ర ' , 'ఎల ',
' క ం ', ' ం ' వం పద అ స ం .

యత ం అర ం గ డ ...

అం త వ గతం స బయ ల గ య ం .

ఓఅ ల గ ఒక న ఆ అత అ ధ ం ం ...

అ క లబడ ఎ .ఐ. ఓ పక కం ప . అత ఉ షం
ఎ ం ప ఊ ంచ క...

వ క అప ఒళ ం జ న గ ...

గ న రణం అ ఎంత క ం ం అం ఇ ం ర హత యడమన అత


అ భవం ఎ న , ఊ ంచ ...

అ ల గ దగర ం .

ఎ . ఐ. త ం గ త సంతకం ం ...

ఒక బల న త ఎ పథకం ఆ ధం దం అ
ఊ ంచ క ఆత తత ం ప ఎ న ...
రసం ఓ ల చ లబ న గ ప టం ఎక డ ద ం
ఆ ఇం బయ .

అ పద ం గంట వ ం .

* * * *

ం .

...

గ అ ర ర లం క మర ం అన ర అం ఎంత గం
ం ం అం ష ప క ...

జయచం ఈ అవ ర .

అత అ న ంద త స ల చ .

అంత ల అ ఫ ంచమ జయచం అ అ వ


క జ మం ండడం సంశ ం న ం స ఇ అ .

ఒక ం న వయ ం స స వయ రడం జయచం
ం .ధ జయచం శతృ ద జ య య ల ం .అ
ం యం.

ఉదయం ఎ దన రక ం స ఇం రమ వ ం అ .

ఇంత జ ంద కలగన అ ధప ం .ఇ త ర
లబడ ...

ఇ అత త .
న ట ఇం ం ఇ ం స ఎ , ఇ ం సంఘటన తన
జరగడం ఇ .

అప ల న ష ం గ చ డ యప .

ష స అక న ఎ .ఐ. ప ం ఎ వల న ప ల ం చ ం
అవ శ శ యం న .

ఆ ణం అ ఆ ట ఎంత అవ నకరం అం తన ఇ
ప ణ ం నం తన ఇం య ఓస నచ మం ప ...

" ధ తగల ష ం ఇ ం సల ఇ న స ం ఇ క . ఒక ళ
ర చట ంపబ . ద " అం శ రం
తర ం ...

ఉదయం గంటల ంతం ం స ఇం స అప అక డ న క


న శ లవ జ ప ం తల అ .

గ ం స , క షన ఆ .

"ఎంత ప వ దమ " ం అ ం స వయ . "అవ శం ంద


చం యడ ... ఇప ల ంఎ ంద ప క , జ గ .
ఇ ంజ . ఏం అ ల ."

"ఇ జ ంద ంచ ." తల వం అ .

ఈత తన అన ధ అత కృంగ ం .

"అ అం ల స అ ... న త వ ప మన ం ం భ తల
షయం ధ తవ ం ం స తలవం ప ఏర ం . సం
ఇ ల . ధ ప ... దప " . . . ంక ం .
సంబంధం ం క జనర అ న ఆ దమ ఒక జ య
య తప స ప ం ల వడం ద
అర న అ శ బం ం .

" స అ " క షన చన .అ అ గ సమ ం వ
ఆయ క .

" ర ల త జం ంచడం ఒ మనం క వ ం లన అంద ఒ సత


అ ఇంత ఎం శప ."

అ న లబ న అ గ సంతకం న ం అం ం .

క షన ఓ ణం ం స స ల అత ం .

ఉత చదవడ , సంతక యగలగడం త లన టచ నస వయ


ఆ ల చ "అ మ ఏం " అం క క త ట . "ఇ ం
సం మ ... అ ల ."

ఉన ఒక అ ఖ నఆ ఆ శం న అ ం యడం జయచం ం మం
ఎంత ట న అ ఆ ంచ ...

...

ఒక ధ తగల వ అంత ధ తం వ ంచడం స ంచ క .

ఇ ం అ భవ ...

అం ం క షన హం .

ఇంత జ ద ప ఏ అడ ల , అప అ ఖ
కవ క గమ ం న స వయ ఆ శం ప .
"ఏంట ... ఆ ం , తల . అస ల దగర వ ం ఇ ,ఇ అ
ల ."

" ప ." ఉ ం ం ఒ ప ఒ ప అ అ . "అ


స వయ ... చ సం రం కం ప అ ళ పరప అ న
తన ఆ పణం న రవ అ ర జం ప .
ప ల నం ం అ ఖ న ఆ ధం అం అ డ
క వ న రదర ం న శ బం ం వ
క మ మం అ ల "...

" ఆ ం వ " ఉ షం అ .

" ధ తగల బటల ఖద బటల స ం యడ అ ఆ ధత అక ."

" స అ " క షన నచ ప .

ఇంత కం న . . ." ఆ స ం " అం మం వ ప .

" క స " నఅ "అం ర అ న దప .


అం ద అక ద శల ం ." ఆ శం న
బయట న .

ఇక డ జ ల క ం . ఎంద ల ంహస ప న అ
ర ం ం .

* * * *

మ హ ంప ం గంట వ న .

అసహనం ప న అ బజ గడం త .

ఎ శ ంక లబ .
ర క ఓ ఇం అ ం న అ ఇం హ .
బ ఇం సంద . మన మ ంచ అలజ తప .

"రం ." మన ంజ అ ." ట ల క "ప ం


గంటల ప ం న త నఅ తన ఓట అం క ం .

" సమ న అ ంచ ర " మృ న శ ంక. "అ స అ !


అ భవం క న అ స ల లం న జ . వ వస క తం
. మ తం ం .ఆ త జ న వడం ర జ ఆ
సమ ం తప ం జం పట . జల దృ శతృ .ఎ ఒక
జల ం తమ ర ం వడం సం ర కభ ఉప ం వడం ద న
వ వస ప లన మ ంత ష శ ం . జ . తమ న
ప శం ళ స ం . బ స అ కం
అమ యడం జల ర . స ఉలం ం స జ ం ం ల న
ల మ శతృ ం .అ అక డ ద ం ఈ వ ం. అ
అ ఇంతవర న ం . తక న ఆ స రం .
న ం . ఇదం ం మ ఓ ల . న ఇ ఓ ర నఆ
ల ..."

ఒక అ త న అ క ంత రట నం ం న శ ంక త కం పం న .

"అ ..." జ ం తన సం వ కం "ఇ ం య "అ


శ ంక.

" స ం యబ ... రం జ త త ఎంక న


ంచబ ..."

" ంచబడ ..."

"ఏం..."
" ం ం న ఆ బ గ ఆ ం రణమ క త
స ఇ ంచడం జయచం కషం బ ."

"అం ..."

"ఇంత అ భవంకల జయచం త వ అంచ స అ ..."

" కరం వడం "

శ ంక ద ల వడ అ న " న ం క ష ఎ
ండ ద ఓ న ప వ . ష అల ం య ఇం
" ఒక న ఉ . " ... ఇ జం ."

"న ప వం స అ ... అ పం ం జయచం . ఎం కం ర


ం న గ చం తప మ ర ర బ ."

" మ ర ం న స ఎం ."

"ఉండ ... ఎం కం అప య జయచం బ ..."

న అ ... అ య ఉదయం శ యం నం తన ఇం
య య ం .

త ఏం ం ఇంత ఉన త న నం గల త ఓయ ఇ సం య
య ం అం జయచం ప బ ఇంత స ం ం .

" బ " తల పం ం న అ " ల క "అ స గతం .

"అసంభవం"

"అ ం"
"య న అరగంట బ "

" "ఈ అ ం అరం వడం ." ం ."

" మ ర ట "

" "

" ఓ క దనబ ఓ ర గ ట ద ం ఊ వర ఎ
ర చం ం ండ "

"మ ఆ ఇద "

"య ఆ శం ల ండ బయట పం న క ద
పం ."

" వ న య ?"

" ... . . ల య ..."

" గ చం న . . "

" ండ ... రణం వ న రణం య ఒక బ . ం .


ఇద న ంగ ఓ అండ ం ం వ ం ."

" ఇ ..." అసహనం కణత ం "ఇంత జ ందం ఎ నమ ..." అ .

"ఇ ..."

ఓ కవ అం ం శ ంక.
ఉ గం నం న అ నమ గ చం ండ ఏం
యబ న ఆ డ ల గం దం అ ం .

" జ ం సంతృ ఇం . జరగ ం ."

"మ ండ అభ ంతరం ట "

"అభ ంతరం ం ... చం ం మ ప స మ


.అ అ ం ం ."

" ం " శ ంక ప ." ం మ ... ఇ ం స శం తం


ఎ ంద ంచ ఓట అ అం క శ ం "త
ఎ ం య న వ వస న అ న వ ణమ .

శ ంక మన అసదృశ న సంతృ . తన సవ న రం న ంచ నఅ మన
న . ఈ శం ఆ న వత అ త తన వం మ క ం .

ఎంత అంద న ఆత వంచన...

ళ న శ ంక ఆ అ . "శ ం ర బం ంచ క మ ఎం
హత ం గ ."

ఎక ఓ బం క లచ ...

మ క ం ల ఢమ నం...

ఒక అంగ అ శ ంక...

అ ఆజ స అత ల తరబ అంగ .

"జయచం మ అ ల ."
" " ం ఉ ప ... ఆ త తత స న అ స ం ం .

"అ ఒక న రణ . నమ శక ం జం అ ం అత మ వడం
ఇంత అనర జ ం ."

న బంధ అం ల ం హ వ ం " ఇ ..."


ఆ దమసకం కం ం . ఎక ఇ ఇ ల మధ జ దం ఇక న ఓ త
క యడ ...

"అ రకం ల ం న ఓ మృగం ంఛ ఇక డ ఓ త శం కల త


ప డవట ... " ... ఇ ... ఇ ధ ం" అ .

"జయచం న ఒ ఒక బల న అనం ర వ ం అత . ఆ భర ం
మ అం . ఒక చ వ తన ల దన క ర హత ం ."

ఒక న సంకల ం సృ రణ న అ స ల ర ఈ ఆట క వ వస య
య శ ంక.

ఈ ణం ఆ న జయచం ' ప ఇ ' ం .

* * * *

శ ంక.

ఇం తన నవత ఏమ ం శ తం మ హత యత ం మం
.

మన ర న .

ద ప ం .

ల అ ం స స ఆ సం . ల డ .
ఏ ం ం .

ం క ప చ ం ఏ తల ల త బం ం ఆ క
ల క క తన షయం చ ం ల .

ఏ క ంచ .

ణ ణం తన ం క ం ల ల ం .

క అ ం ం .

ల ంచ .

అ ంగ ం .

త ం "హ "

" "

"ఎక ... ఇంత ..." క కప ం ఫ నన ం ం . "ఎగ


ం "

" క మ ం " ఓ ణం శ బం. " శ ..."

" ఎ వ "

" ర ం ల ... అ ల అంత ఇషప ?"

శ బం ం .

" జ శ ... వన మం . బ మన ర స ంచడ త . అస


ం ం ... ఎ ... . అం ఊ అ ం ల అ ణం ప ప
య న "

" అరం "

" ం ... ఏద లన ంద ం .మ ంద ంగతనం ... ఇం ంద


బలం ... ఇం "

" పద ం ల ం "

" కం "

"అం "

" అ ం ... మం న సం తన వడ అ ..."

ఓ ణం మ న న . "అం నమ సం ం
అ న యత ం ."

"అం "

" ల బం ం ం ."

ల ఎక న అప ధప న శ ంక వ . "అస ల
మధ ం "

" అ అ తప వ .అ న ం ల ంక ం ం ."

" ం "

" ' ' ం . అం అ క న ం న ష "

శ ంక ం ం ం "మ ద .న చ ట "
" శ ... ఆ త క ... అ అక డ య కం .ప
ం ం . న న శ ... సహక ం క మ ఖ ల
ఎ క ల త ... ఓ ... క 'తలం' ర తలం "
కక అప ర సం అం ల ంతం .అ ."

శ ంక ఆ " ల అం "

" గడపక తప "

ం ల శ బం.

"స ... ఈ పద ం గంటల ఏ ల పడక గ ం ."

"అ ం ... స ఎ వ ."

" ... మ త సమ న వ వ రం ... అం !"

" ... ... ఈ య మ చ ."

"ఎం "

ఏ బంధం రం ంప శ తం బం వ ." ం .

అ ం ఎ వ ం .

* * * *

అర స ప ందన ం అ న శ ంక ఆశర ం
.

భనం గ అలంక ంచబ ం .


క ర ఒం హ న కల ం న
స గమం సం ఒక గం ం న అత ం లబ ం .

అ అర ణ ...

ం ల ం ఆ నం ...

ఓ ణం ఉ తల వం .

" ల దఇ ం "అ న ప . "అక డ ం ం !"

"అలసట ఆనక ఉప ం... అప ఆ ల ం ం .

గ ం ం జ .

మ ణం అత బలవంతం ప ం .

అవ ఉ దం శ ంక న బ న " య ం మ రసప
ండ " అం న . "ఏం" సహక న అ న అ .

" రసప ం తన రగ .అ శ ఆ అలజ అత ఒం


క ." సంతృ పర అం క ."

మ ం గ .

ర ఆ ం ం ఉధృత .

స అ ం క ం ...

క ...

ప స ఎ మ న అ ంప ం .
"ఉక ం " పక జ న శ ంక "ఈ ఏ ఎక న "అ
ప లన .

" " వ ం ం ం . "అ వ ం ..."

డ న ట స ప ం గంట ం .

ఆ అ ంతం .

సన ల ం .

"రమ ం ం " క ం . ల ఆలస ం ఆ న ఆ బలం


ం .

మ గ .

హ ఏ చ .

'ద 'మ ల ం ఆ రం...

గ ం మ ణం.

తన ఆ ం న వ శ ంక ద వ ప ం అర ణ .

" ..." ంట ఆ ల గ ం ద కంఠం ం ం .

మ ...

ఈ అ ద ం ం .

ప కండ ల ల న ద శవం రక మ అ తనం ం ం .


ఒం బట న ఉ కం ఓ గ న ం అప ల ం .

' స శ ం ' ఆ భవం ఎక క ంచ శ ంక ం క తలపం ం ం .

శ తర ంచమ అ చ ల ఆ ం న ఉ దం ఈ
ఆ ం .

ద ఆ కలత ట .

అత అస 'ఇ ర ' ం ఎ కడ అ ం ండ ఇ ం అవ శ ం .

ఇంత జ ఆ నమ క ం ద తన ంద స ప న ఓఅ చ అ
ం ఇ తన రవ గలగ హ ంచ క ం .

తం ఇ ం సంఘటన ఓట ం నఆ ' ' అం గ ండ


ం ం .

"హ "

" " శ ంక కంఠం ం ం ఆవ ం .

" ఆ ఇం ం స ..."

" ఆ శం చ అభ ంతరం ."

"ఏమ ం ... . ఎవ న ..." ం .

ల శ బం త త శ ంక అ " త వ అంచ య ...


న త వ అంచ ద "

"ఇ ప ం "
" ష ర చనం ఏమ ప ష అన క ఓ అ ం
ప గల ."

" రదృష త "ఒ ప ం .

" బ మ అ య ట పం డద . ద అడం ల
సం ళ ం ం ."

"అం మ ంగ ద వన ట."

" ల క
యమం . ఆచ ంచడం తప స ం ... న
ంగ ల ఎ య ం అ ద ఓఅ సం ం ."

" ల దగ ం ?"

" . గ ండ ం ."

" ?"

" న ఏ సప స ప ం గంటల ఓ అ ల డ
ం ఇ ం బ . ద ఒప ందం రం ల న
య ర లబ బ ."

దం . ఓట అం క ంచ షం కళ ళ ం ం ." .
ట "

" న చంప ."

"అ ం"

" బ . డ నవ బ " ఒక ఆ అన ట ఆ
అప .
"ఎల ల ం త ం గలన ం ?"

"ఆ లం అ భ ల ం ఎల లం త ం గలనన నమ క ం ."

" 'ప ' వదల "

" న 'ప ' అ 'తల' ం .అ అంత ప దల గల "


.

ఆ శం ఆ క ండల అ ం ఉ గం ఆ భవం మ గ గం న ం .

నర ధం ద న ఆ క గ వ న రయ డప ం . అ అర ణ .

ఆత త అర షం ఇం బయట ం ం ." ..." ఆ అ తం ం ."


గ చంప . ప జం సం ణ య ండ .
డ ఇక డ పడ డ . ఎం కం అంద ప చయం మ .అ అ ష
పడ "

రయ క ఆ ...

* * * *

ఆత త ం సంఘటన వ స జ .

శ ంక అం ం న ఆ రం తన ం న అ ం ఆ తన
ఇ ం న ఎ .ఐ, ద స ం .

య ం . . . ం ష కం ప , ం .

అ మన అ నం ం ం క షన ఒక . ఓ సమస ంత ం .
అం "ఆ ఓ రం అ యబ న అనబ మ ం తక ల లం గ
హత త ం డ , అత సం మ యప
క షన కం .

ఉన ఆ ం జయచం సగం నస వయ ఇ ప కల ం . బ
ల ర ం డమ . రహస ం జయచం .

త త ఎ గ ప బం ం మ ం ంప ం ఇ .

ఈప క శ ంక ల క క .

ఆ య ప ం త రణమన షయం ఆ ం ంద హం లక
శ బం ం .

అ రణం .

గంట గ న జయచం క ర ం ం .

ఒక న రణం తన ర కడ న జయచం వథ చం తప ంతం ండ


.

స అ ం సమయం ...

ఆ యం లం గంటల శ ంక దగర ప వ .

న న జ ందం శ ంక ం తం నమ క .

ఇ ఆగ ట అ ఆ టం తన స య అవసర న ం న
ఇ న వ "శ ం ... ఎ ం యం లం ఆ గంటల జయచం ఓ ఫం
ఎ ండ "

"ఎక డ" శ ంక అ చన ..
"అత మం ల కం ల త ం ష స వయ స వ ."

"ఐ " తల పం ం న శ ంక దగర లబ ంత ..

అ న అవ శ .

న ం తన భవం వ ... వ మం రలం తప బయట రగ వ ఇ ఓ


ఫం ళ అం ఇబం న షయ బ య ఇంతక మం అద
క వ ఇప .

పథక తన , ఆచర తన .

ఫ తం అదృషవ అ ం , ం ప ఎ ం త బ ఈ
డ .

శం ఓ ద డ త ం ఎ ల సం అ ఇక
ఆ చనల న శ ంక మ ప ల బయ .

తన కఓ అ అ నం ం .

ఓప ల బం ంబ ఎ క జయచం ఇం ఓఫ ం
రం ఆ ం శ ంక.

ప స త ప ం .

ద హ న ఓ ం జయచం భవం మ బంగ . అత ం


క ఖం ణం న అ ం .

ఖ నవ ం ంతం వడం డ మ . ఒక అ అ డ
ఇం తప ఇం ం షం ం .

వర జయచం ఇం .
శ ఆ క వ వస న ం యగల ఎ పథ త కడ ర , ల
పడ ట ఇక అ ఇం కం చ ంచబడ .

స ంతర నడపగల ఓ తన న రంతరం వ ం ' ' ,ప స ఓరకంట


గమ "అ వ ..

బయ ండ ం "జయచం కం ల "అ .

నగ కన ర ఇర ం ప ం .

క న మం ల క అత ండ మ ల ం మ
ల .

ప టర రం న ల లం ం .

ఎ రర ం వర పం ఇ ంచబ .

సన ం మ ం ల ఓ ఎ ట ం .

న శ ంక మ ం వడం మ .

అప జరగ ఫం సం ఏ రంభ న చన ంద వ ఆ యం
రం 'ఆ ' .

ఆ యం అ ఖం ద ం , స పం ం ం .

రం ట రం ట . అక డ ం న న ద , .ఆ యం కన
న స ం .

శ ంక దృ అ యత ం ల న ప ం .ఆ యం , న మధ న రం
టఏ అ ం ం .
మ న న ం న ంత ట దగర లబ ంత .

అ ద ష న ఆ చనల న శ ంక కళ ఒక అ భవంగల ట
గ టప శలత క ం .

ఉ గత ఏ తఅ ం .

ంత దగర లబ ఓ ఆ యం .

ం అ ల రం ం ం .

తల . న అ లం ం .

శ బం శ ంక గమ తప స యడం .

శ ంక ప స ల మ ఎ ఒక నం అ ం .

తన ఏ ర వ న త న శ ంక దగర నడవ ట నఆ మ
డ .

"ఏ ం " అ ద .

"ఇం క క న వ రం క . ం అ , ం అ " స గతం


అ .

తన సం న త ల వరం వ అంత లబడడం హస అ ం న శ ంక "క ,


" అం .

శ ంక అంచ త .

ఎ న డ ం స ఇదం గమ .మ ం ల జయచం
ర ర యబ ం .
ఒక ం తన క క ఎంత అ తం అప శ ంక అ భవం .

* * * *

స యం లం అ న ర శ ంక బంగ అ .

ఇ ఆ ంచ షయ .

అం ం తతరప ం . మ ణం " క " అం . న జ న షయం నంత


" స "

శ ంక భృ ప ం ." ?"

" ం న ం ట ల సంబం ం న ప ల ల ల సం ఇం
అ ం "ఓ షం వ వ క న సం ం ం .

ఇ తతరపడడం శ ంక వం ం .

"ఏం. ఇ న అ క ."

" రద త ద నమ క ం .వ వ టవ ."

"సగం అర "య పం అం .

" మ చ ం "

"అ న తనం , వయ క య చ . బ ఆ ణం
ఆ శప త త ఆనం ం . జం శ ం .. త న న స ఎల . ం అ
నఓఅ చ అ ఇక ం తప ం తప అ భ .అ "
న ం . "ఇక అ భవం అం ... ం . అంత పడక రవ ం బ
ల దగ న ఓ అసం ఎ ర ం గల ."
"ఏ అసం"

" అ ల ప లం న ఓస హ సం. అవసరం వ న అ ...


. ఏం ఇ వ ."

ఆ దమసకం ప లన . ంట " దగ న ఆ ఓ "


అ పం .

ఆ అ అడగ . ం ం ఆ ం అత ంట ఆ ం క
గం ఓ ల గ న ం .

ల ం ం .

డల న వ స ఉంచబ న ర డ .

ఇం త ర , డ , జర , అ ల ల , గ ,
గ .

"ఎ సం ం వ " ఒక ఆడ ఎంత ం ం ంఇ ం ర


క ంచగలగడం శ ంక ంచ క .

"స ం ... అ శ ం ... ఇంత ద శ ల ం అం


ఇ ం తప "

మన శ ర ణ వ వస ఆ లక అ క న ఓ దగర ఆ .
"య ... ఐ " త అమ య పథ అ ల నఆ ధం ల ం ందన సంతృ
ం శ ంక కళ .

" వ ?" క ం వ అం ంచ ం ం .

" వల ం ఈ ... వ అక " వర తం .


"ఏ ,ఏ ం మ ల ల , ం యబడ
ం క ల ఉప ం న ఒ ఒక ఆ ధం బ డ ATP 500-6... ప ం
టర ం ఏ ం టర ర న ఎంత ఏ ల ష శ ం ం
అం ఆ ం క భయం సం ం "

" ం " అ నందన ం ." క అన ఆ ధ సం అ ర న


న అం క . ందరప ష వలయం శ ం ... ఏ అం శం
డ లన బ జయచం సం మం ఆ ఎ అదంత లభం
ధమ ."

ఆగ ం శ బం గ .ఇ ం న పథ
గం యగ ం ... అం స ర .

"ఆశర శ ... ఇద ఒ శ న ఆ ఇద ఒక క శ శ సం
ర ం అర స .. బ ఏ ట బ ం ం .అ ఒక షయం...
ధ బలవం దన ... ఇ ... అత , బ ఇ ం కం ర ం
వగల క అత ఆ తం లం యబ ం . జయచం అ బల .ఈవ వ
అ భవం గల వ . బ శతృ బ వర ఆగ ... ఆ న క ... అం ... అ త
న ం బ . ఇదం ఎం అం ... అ ల న
త ం న అనబ ఆ ం ల శ తం క ం ."

ఇ వ ఆ ఎ అం క శ ంక మం ఆ . "అం "

" గ త చం ం ... న స త చం ం అం తన
ం వ ప గల ం ఆ డన ట"

చన తల పం ం న శ ంక "ఇవ "అ ఆశర ం ం క .

" న ల వ ఇ ర శ ం ... పద సం ం వ జయచం అండ న


స వయ అంద న ఆడ లల సం దగర ం . అత ఆశర ం ం ?"

ఆశర శ ంక. "ఇ అ దక క దం ...


సం , అత హత జయచం ఎ యగల ?"
" ం ... ప న ఉం ం శ తం ... జయచం అ
య ం ఆఏ ."

ఆ ట మననం ం " న .త నత ఇ అ న
ం ... జయచం ఇ డ ం ర "అ శ ంక.

ఇ ఆ అరం ...

అప శ ంక.

* * * *

ల త వం నమ హం ం గంటల సమయం...

ఓప ం త య ం స స వయ ంబ
ం శ ంక.

"ఎవ ?" మం అం .

" " జ . "మ ం . న క డప ష గ చం


త ం న . ల ఇ న జయచం న చం శ తం ంస
ల ం ... బ ఈ రవ న మం క ండ జయచం
య . అం ంచం ."

కం ప న ం ల ంబ ప .

ఆ సమ క షన ం భ తల ప ర ణ షయం చ న స వయ
చ ట మట ప ం అసంక తం కం ం .

"ఏం ... చం న ... యడ ం . జయచం రప మ 'ఇ


స వయ ఆ ణం ఆ న .
స అ సమయం ...

శ ంక జయచం ప ం .

జయచం వ అర షం ప ం .

" జయచం ! ఒక క క నం ల న శ ంక . ఇ ప
ర ఆత సంతృ వ న సమ న భర ...ఆ ... య ... ఈ
యం లం అం మ ం గంట ఫం . న క - అం అంద ం
చంప ..."

ప ఈ వ క ం న ం అ ర ణఏ ట న జయచం ఇ
ంచ .

త దపడమ శ ంక.

" న న ప గల ం ంచ ... మరణ ం


ం ఏ " శ ంక ...

శ ంక నబడ ంహస ప ం ఉ ప న జయచం ట మట ప ం .

మ తన ర ణ ఏ ట ం స చ ం ఆ తం .

స యం లం ఆ న ర ఫం ద ం .

స వయ క న జయచం న చ తం ఉ ప .

అప ఫ ం రం జయచం తన బల హ ంప . ం స
రంగం ం .

అ పకడం ప .
"అ ఇ ం ... డం .స వయ మ ం ం "ఉ తన
మధనప జయచం .

స చం శ ఏ ప ఉడక న ... తప మ ం గ ద మ మ ...

ఎక డ ర జ ం .

ఆవరణ న జనం ర డడం జయచం ...

రం క ఎక న శ ంక ం ఆ ...

అసహనం ం .

అప స వయ తన ఉప సం ద .

జయచం తం ండ క .

స వరణ అడ ల ం తల న జయచం పక ం పడ అ
ప .

అక డ క ం క పక లబ శ ంక.

శ ంక న అమరబ న ల య న రం ం .

ఇంత ర ణ వల అంత స పం ఎ వ శ ంక...

శ బం న , ం న స వయ ఆ ణం
జయచం .

ట మన చ .

అం ...
జయచం ం ల ఓ ఆర దం .

ఒక అక వరణం న చన ంద క క ప త
మ ంద క .

అప ఉప ఆ నస వయ ఒక అంగ ల ద పడ జయచం స ం "ఏ ం "


అం ఒ .

ఎక క శతృ సం నఅ గం డ " ం "


చ ం ఎవ కదల దన వం ం ." ఆ ం వర ఎవ
బయ ళ వ " అం తన బల ఇ స .

అ అ .

రకం క మట త న జయచం .

" "స జయచం వ " ర ం న ం "అ రహస ం .

తన ఘం భయమన ప ఏ న జయచం ఎం వ ం ం
హకందక స వయ ప ర ం .

"అ మ ..." జయచం .

"ఇం క ఇక డ లబ న య "

"ఎవ ... ఎవరత " అ అ .

" ... "ట నజ స వయ క యత ం త


స వయ సమయ త వంత ప . శ ంక ప మనస ంచ .

తన స హ ల చం న ఇక వడ ... ం స .
త వ సభ ంవత కం అరంతరం ం .

" ంచం " త ం డ . ఇక న ం "స వయ అ


అం ండ జయచం క ం .

అత పక స , .

తన బంగ అంత అ ం మ ం
క న జయచం ఇం ఆ .

శ ంక ం త క ండ చం న .

అం ఇం క త ం ం ...

ఒక హం శతృ న బ అక డ హ ంప కమ
అమ ప శ బం ఓ ద ఇక డ శ ంక ఆచ ంప డ టం అంత
అ భవంగల జయచం తం ంచక వడం రదృష .

* * * *

ఉ యబడ ర వ రహస ం ఆ అర ళ స ం .

న ట న యం పల ఇ చరణం ర దప న .

శత త జన ం ర ల రస ప స న సం ం
జయచం భవం డ ం దజ ం .

మృ రం ం అ ఖం న జయచం ల నల అ లఎ ణం
,ఎ న ఎ ం డడం .

ఫం ం స స తన ఇం వ నస వయ య .
" క ం ం స వయ శ ంక. అస ఎ చ న అక వడ "
జయచం అ .

" జం చ అ "స వయ అ క ం .ఇ జయచం ధ


శం ం న ంట తన సమ ం . "అ జయచం ! గ
చం ం ం అన సత ం బయ ం స త హత ం . ప
డ ం గ హత ఓ అంద న ం ప .మ
యడం ... శ ంక ఒక ళ..."

"ఇం " అసహనం అ జయచం " హత సంగ ం మన .అ


అ ం వ శ ంక అవ శ . మ ఎవ ..." స
అ నం . ఏ"ఎవ ం . అం ఈ రహస ం న మ ఎవ ం ం ."

స వయ ం ప ల య ప ం . అత త క డ ఆ షయం ం .
అన హసం దత .

"స " జయచం సగం అడం న స ం ం పక న . "ఈ రహ


ప . అం అ బయ క .

" " జయచం ఉ . "అ ఆ ం వ . ఎవ అ " ఆ శం


.

అ ఆ అవ శం స ఎ ం క ం ఓ ఆ రం ఎ న .

క సర ఓఅ షం ం ఏ అ ల రం న శ ంక ఓ ణం స
అ .

డ బ ఎ 500 ం న శ ంక శర ం ం
గం ప న ఓ ఉ ం .

త తన క నఅ ం , న త తప క ల న కృప స
ం క ం ం అ కళ ర క ం .
కలవర కం ఓ ప లం అవసర ం .

అం .

ఆ భవం ధ ం ం .

మం ఒక .మ ంచక ం జయచం న వ .

అప ...

ద ల సమర సంరంభం ఎ ర న జయచం ం డ ప న చన


రకం ం బయ ం .

* * * *

బలగమం ర ట సం బయ నఆ ళ...

జల , ప క ల , ఖ జ య య ల ం అ తన న ట
ంగణమం .

అప ఎమ ఆప ష ద న చన ట బయట ం .

ట కర ఆ ట సంబం ం న ష . ఐ అ జయచం
డ రత షప ఆనర స ంపబ న ఇద కర షం
నఓ ల ,మ అ అ ండ .

స హ జయచం ఓ పక ఆ జ ఎ .

మ పక స డ ం ఎగ నర బయ యత ం
జ ం .
"ఎన ' ఇవ బ న జయచం ఇ ం క జ చ వ .ఆ క
హరం స యం మృ వ న ల మం ఒక .

తన న పం బం ం ద లచ తనకం ఓఅ సృ ం న
జయచం ం ' ' అ భవ న స .

ం ఊ ల స మధ గం న ం ం ర సరఫ ద ఆర
'AORTA' ఉ ఆ స .

AORTA ప ం టర రం ఎడమ ఊ క ం ం ం ఆ ఎం .(
ం న యం)

స ద ఓ ణం ఒక క .

ఎడమ ఊ స షం క ం ఓ ల అమ ళ ఒ న ప కం ం ' '

ష న శ .

ఒక ళ ఆ ద ఆర త ం ఈ జయచం ం .

అ ఆ ణం స ద య ఆ న .

ఆ ం ఎ బయ అ . ఒక ళ 'ఆ ' ఏ ం ఎ త
జయచం సర వ .

కర ట మట ప ం .వ వ . ంట ఓ రయం .

బ ఆ ధం తన స క ఏర ర న జయచం ం
రసం ం ఇం త ఓ న ఆత క ం .

ం స స వయ వ ట ప ం ం ం గ .
ల న గంటల ంతం క బయ వ ం .

అంత న ప క ళ శ ల వర ం .

ఓస వరం " ం ం ర అ ద ళం AORTA స పం


ఊ న బయ అవ శం క ం "

"అ అ "

"తప . బయ యత ం AORTA య ఆయన తక . అం అ వ


ం"

" దం "

"అ ... ద . నంత లం ం మ ప య ం ."

"ఎంత ల అ ం "

"మ అ .ఈ ఎ ం న క ఆ ం .
అంచ రం ఆయన ఆ .ఇ య ష .

ఈ చర ఇ జ న సమయం అక డ వ న ల క ర వ
యపరచమం .

" అ ఆధ ర ం ఓ బృందం ఇ ం . యం క అం ంచగలనన


నమ క ం ."

అ ఉదయం ఆ గంటల ం .

స ఇ సమయం ...

శ ంక కృప ం లబ పం .
ఒక క న సంతృ క న న స ల డల ఒ అత సజ .

"కృ ", ఆర ం వ ందత ం " ఎంద ణ ల న ఇ తప స


ప ఈ రం అ . రం న శతృ బల న బ .
హ ంచవ . ఏం య . కఏ . నస
మన ఇ ళ చ ల య ం . డ ంచ . ఇ
క కృ . ఆత అ ం ఆఖ .ఒ .ఇ వ మ సంతృ
తప స ప లప న అ అస వృ య . జం."

ంగ ం .

ఎంత ఉ గ ం ంద . శ ంక న శ తం నఓఆ
అ రణ న .

ణం అ భ న ఆనంద అ అ మ వ పం లన ంత ఉ కత. వ
అం .

"య "

"కం "

"ఎవ న " ం .

" "ఆ ం మ ర బ ఆ ంచ ఎ వ సమయం పట .

" . న ఆ ధం అ తం స ం ఒక ద శతృ మ క ం ం ." కంఠం


వ ం నఓ వ స రం త ం.

"బ ండ క " శ ంక ఓఅ త న ఈ క . "కల


ఆ ధం క ం ం ం ."
"క " ప శ . కల జర ం . క . జ
మజ రమ . ఎంత ద రంజ ... ఇంజ కళ . ం. ఒక షం
చ ందట..."

" నయ ం "

"ఎంత ట" సన ం .

" "అ ం శ ంక.

" ం ం "

"మ "

" య " న ం ం ం .

" ం ం త ం ."

" ?"

" ర సం ం న ం . ఏ ణం అ ంట ప ."

శ ంక జ ప .

" ... జయచం వ ... వ ం ల ం డట..."

" వచవం " చన అ .

"జయచం అ శ ం . న డగల సమ ... అ ఆ న ...


న అత జ భ క ంత లం ం ."
"ఇ మన మం అ ం ం" వర తం అ . "అ ... ం ఆగక బరం
సడ ం ... అ ండ ... మం ం న తన ఆ గ ం అత ఎం
ం ం ం . ర చం ం ం ఆ ఎ ం ం త ఇ క
."

"అ ?"

"ఇ డత బల నత అవ శం ం బ . అం లం న కం
బ బ ."

చప ం పథ ం ? ం .

... క ల లబ ం .

" ం " లన ం . ఆన వం ." ర ల ... అ రణ న భ


ం మృ న మ ఇంత క ద న శ ం ...
."

" జ "ఉ ం ం అ . "అ ... న మ న


న శ ంక ... న ఖ బయ ... అత భవం లమటం
యత ం ం ఓ శ క న బ ."

" ం ... త త ఏం మ ం ?" _ శ ంక గమ ంచ ల కళ ఎ ర .

"జయచం బం ం ."

"త త..."

"మ సం ఆ దక ం . స యం దప న ఆ తం ఈ ర
అం అత న కం మ ంత చం ."

"ఐ " ం . "ఆ ర ంచమం ?"


శ ంక షం -" ?"

"ప చయ ."

" ... ప మ ంత లభ ం ."

" ... ఇ ."

ం అరం ల అం న .

"క శ ం ... ఎ " కళ ం న త య ఆ ల అ ం


స అత ం న ం _ " ."

అ న అరనగ ం న ల . "కం పడ శ ం . ఈ ఆ జయచం


."

ఒక అత ద అర ం ం .

* * * *

"జయచం అ మ " తన ం ఇ కం అ న
త కం ట ప ం ం ం .

ల త ప క వ , జయచం ప ... జయచం స హ


ఆయన డ డ .ఏ అ ం ం రకం ం . అంత ం
జయచం వ గతం ఎవ క డ - ఆయన ఆయన అ మ ం న మ తప .
ఇ ం ష స వయ ఆ శం.

ఏ ణం అ త ఏ ఓ పం అవ శ ందన అ నం గ ర ణ
ఏ యబ .
ం క ల ల న శం ంచబ న ఆ ట మ ప
. అం జయచం బలగం తం ట క క ఖం న ం ,
ట రం లబ వ ప లన గమ .

వలం ల క ం ం తం జయచం న పరప బ త


వ గతం ఎ ం ట ప ం ం ం అక డ బల ఇ
న ఓస ఇ క క .

ఆ న ఆ డ అ ం ఆ ర క ంచక అత న ఆ ల
రం జయచం న ఇం న ం ం .

స ం న జయచం స షం క ంచ అ బయ చ నఇ క
గమ ంచ . ఆయన కళ క ం న అస ష న అలజ ... పంపమ య మ
.

ఆ మ అర షం ప ం ం .

ఇ జయచం శ రం సన కం ం .

ఆ ం సన ...ఇద ల ం ద ల ఎడ క ం న
ఆర త_ఆ దన...

" ..." జయచం ద క ంచ ఉ గం .

" " ఆ తల వం అం - "ఏ ం , ఉ య ం


తప ఎ దల గమ .ఈ ప "ఆ ద అ .
"జయచం ... ఒక ర ఇ వ ం న రం స న ,అ
అ ప .అ అ ష ... నమ ల ఆ అం క ంచ క బ
రం జ .అ ఇ ం ఇ ఇం ం ల ంప ఈ
బంధం " ఃఖం త ం ం వడం కషం డ అత ం ం ...
స ం ఎదగ ఃఖ అల ఆ ం సం మం ం ం ం ఎగద న
ధ కళ అ కలవర ం మ అం . "మన బంధం ఇ రహస ం
గల వ ం . ఒక క- ల ం రం ర ంచకం . ఏ ప
త ం ఏలమ ంచకం . అ ఓ ఇం డ . ర న ంపత
త అదృ దక వ ం ..."

ఆ ప అం . "బ మ క ంచ . అ అ ఉ ల య
యత ం యకం . అ గత ం . అ ర ం .ఈ
ఆ ఒక బంధం స ం ఆ ంచడం యం . ఎక
ఖం..." ం ం గం బయ న ం .

జయచం ంచ క ... ం ద ల ం అత నం న డల
కలవరపరచ .

తన ల న భవం ఓ లగ న .

ఇ ళత తఇ ంచ స శ నం ఆశర .

అంత గ ఆ కర ,గ ఆవ న జయచం మ ల ఆ
జయచం ఏమ ం ...

ఆ ఎవ ... ఏ తన ళ ర తమకం ఎవ అ ధ లల ఆ య ఎంద


అమ న అన ర.

స ఇ సమయం ...

. . .గ అ . . .అ .

క షన ప అత స . . .

ఓ అరగంట త జయచం ఇం అ ఖం ణం న ఎ ం ఓ
ఆ రం ర స అక డ ం జయచం హ యత మ ం ంచగ .

" ఎ ఐ స " అం ఓ . . . అం ం అ .
ఓ ల S అన ం .

క షన చన .

"S అం ...." . . . క ం ఇం .

"శ ంక" ట నజ ం ం .

అ శ ంక ం అ _ క షన . ంట " స " అ అ ." థ


ఇ . 'S' అం శ ంక . ఇం శరగడం 'S' ఫ శరగడం. శ ంక"

ర అం . . ప " " అం అరవ నస వయ ం ల య


అడం పడ ట నఆ .

డన షయం బయ ప క స అం క ంచ క ఎంత న అం ఒక
రహస ం న త ఇంత అవ శం ం డ ంచ క .స వయ ట
మట ప ం . "స ... ధ నంత త ర ప . క మ అన ల రణం
వ " ఇక డ స వయ ం ం . ఇ అవ శం ం న న
శతృ ం .

"ఎస . అ ఆ "ట నజ అ .

అ స అ స వయ ం అ ం . అ ఆయన పర న . "హ "

" ం స ?" అ ం ఓన ం ం .

"ఎవ ?"

" ... జయచం బ న . ఒక జయచం అ చ ."

" ..." స వయ ం ఉ షం ధ ం ం . " "


"ఏం...న చం న పం... ళ క బ మ క న సంగ .
స . పం జయచం ప .మ షయం స స వయ ఇ
ఇక ఆగ . ఇం డవ జ .ఇ ం . , అ ల . య ... ద ం
న ప ... మ షయం... ద ఇంట ష ఆ ంచక ట .అ
కం పడ . మనందరం ర లం బ ఎక ఓ ట నడం తప ... అ .న
ప న ప న ..." నచ . చన వ
స వయ .

" ం స ... ఎవ ం ?" ఆయన ఖ కవ క ప అ . . .

" ..."

" "

" చ ... జం" అసంక తం నస వయ అక డ స తన


గమ ం సమ ం " జయచం చ .చ డ ..."

"మ జయచం ఎ నం " . . . ఉ గం అ "అసంభవం. మన ర ణ


వల సట అ ట ."

"ఈ "అ అ "ఆ సంగ స ... ఐ స "

"ఎ . ఆ అం ద ఈ ఇ ఇం కస " . . . అన
న నఅ మ అర షం బయ వ .

గం న న అ అ ం ం తన ంబ న అ ,
అత ధ త అప ం శ ంక అ ...

ఇక డ మ షం

హ యత ం జ ం శ ం అ అ స షం అత ం
అ ంచ ం త ఓ క ం ఆ సృ ం అ అంద త ప ం డ ఎవ
ఆ ంచ క వడం...

అ గల స . జ . తన అ ల లం , ళ
అ జ యశ ల లం యబ .

అ పర వ న ఇదం ...

ండ జ నఅ ద ల అస ష న న . " స శ ం ... ఆ
ఏ ఇం ం స "

* * * *

"ఏం శ ం ... నమ క ... ఎ . జయచం . ర మర ప ం


రణ న " ల కళ ం రక .

" " శ ంక నమ న స యం ం . "ఇ ఇ ధ ం? ..."

" ధ శం ... " ం .ఎ వ చ


ం . అ ప క . రణం సహజ న .త త ం. ం
ఎ ఇ న . ఇవ ం . ఆత త ళ ంద .
ం ఈ ర జ .అ శ ం . న ఒక క . శ
ఏం ఆయ ఏ . అ . నవ వ అ .ఆ శ
న ం వ వ న ం . ఎక , ఏం
ద . ఇదం ఇ ం మ ంద ంచ క శ ం .
అంత ం న ఓ ఇండ య స . అస ఆయన క తం ఏ
య ం ం న ..." ఓ ణం ఆ ం " న ంద ంద ఆయన
ం య తథం వడ తప సం ఇవ డం నంత ప త ల
.అ శ ం ... ఆ మ న . తన శ ంక అ డ
ఏ ల ఒక య . అం ం ఆ న
ళ ంద ం ర హత .ఆ న ం రహస ం .
ం ప ం . న ప . మమ రం సం మ బం ఇంత సం
కడ న ఆయ ఎంత అస ం అం ఆ ఆయ ద బయట .జ ం
ర అ యప . త ఏం యడ తప తన బ ప ళన
త యడ తన ర ంద రణ వ దప .అ సంతృ
పడ శ ం .. అ ం తం నం ప ఒంట తక దప .

బడ క ం . ం ం రం డ ర లబ ం . "మ స
క న ణ . ం త , ం నత క
వ నన ధ తలరణమ . ఈ శం గ ం నవ త ఆ
ఎక డ ర అన భయం అ ణ అడం ప . చ యత ం .
సమయం వ న ఈ షయం ల . ఇ వ ంద . శ ం ...
త న తం పగ . సం షం ం .ఇ గ పంతం ర అం
కంత ఖం రణ న దం . ... క .. క "ఆ ం
వధ ల తనంతట అ నబ ప .

ఆగ మ మం ం టంత శ బం. అ ంత ...

అంత బయ లబడ శ ంక మ అ . కథ ం ...


న ర ఆ ం బ వ గల జ నన డ ..."

" జ ం "

"ఇ జ ం మననం వడం ద ల న రవ న ఆ సం


టం త అ ఆ ంచడం ం . సం న ఓ తర ం
ం "

"అ ం "

" ... ం త ం ."

"ఇప ం ం ల ?"

" "స ఇక శ ంక ఆ శం కట ం ం .
"ఇ ంచడమం ... ఏం ందన ఏ అహం రం పంచం
శనం ఆ శ కళ . కృప ఆత ం ం మన చ అత
ఉ ద భవం స లం తం రంహం క ల .అ ఈ టం
ఆ .ఇ జమ , ం భస ం సనమ త ం
ంచ ..."

" వ ఏం ద ం ల "

"ఇ ం దక ర ?"

"ఒక ణం ఆ ం శ ం !"

"ఆ . గడ న ఏమ అ , ఎం అ ."

"శ ం "

" "అ ఖం ం ." న ం యత ం య . ఇ ఎ


రంభ న టం. ఇ ఆ ల అడం "

"ఇ వ ?"

"ఇ తం ద న టకం మ స శ అ ం ర పడ డ
అ ం ఈ స ఇక ఆ "

ల ఉ గం క ం అక ం .

ఆ న స యం ల మధ స న తం మమ ర ం క
ం ప దల న శ ంక ఏవ ం అ ం ం ల .

శ ంక అ వ కల క అన ఉ షం స స సట ం .
జ సంఘట తక నమ సమన యపర వడ ఒక ల ఇక డ
ఒక ఓట జయచం మ . జయచం ఊ .ఆ క
బయ . ల న గంటల ంతం స హ వ న జయచం క ం
. ళ త అన ం ంట ం ఇ
ర ం .అ త త వప ం . ఇక డ ం న జయచం ప
ష ంచ దన ం వలం ఆ కర . అత అ చ ల . ర
జయచం ఇదం ం ల మం శ ంక రం యడం, తన వ
రడం.

* * * *

ఓ ట .

మ హం గంటల ంతం ఎం. . ంబ పర న ంగ ం . అల క


వరం ం న .ఇ ఓ క పంచ ఎం .ఆ ట
యజ ం . "ఎ . య "

" ... ం ం స ..." అవత ం ం ం స కంఠం.


రత శం ద ఇద స ఒక .

ఖ న సంద ల తప స పలక ంచ . ం త ల ం ప మ
న న స ంబం స తన హ ం ఎంత ఖ త సంత ం
అం ఏ టఏ ట ట వ గల తన క వందల ట ఉత ం అ ళ
లం . స 'కమ ' త స ప త అ .
ం తం న ప చయం (?) ఆ మధ స మ న న
( ఎ ం ష ఏ ) ఉలం ం న ఓ అ అ ం యత ం
.

స . క సం గంటల తన అ ల ఐ
శ రం యం లం అత కస ం ఆ రం శల వడం మ రం
కస ం న మ త ప గంటలక ఆర సృ ం
బయ . (ఏ అ ప గంట ఆర సంతకం .అ )
" పం స స ! ఐ ఫ ?" అ ం ఉత ంఠ . ఆ
ఇ ఖ నఓ ం అ న .

" మధ న శతృత ం " మధ చర ఇం న ం .

" ప మ ఖం స త ఉప ం ప రం .ఎం.
Dimethyl terephthalate. స మం న ం . ఈ మధ ం
. .ఎ. Purified terephthalic acid ఇం సం గ య డ . ఇంట షన ండ రం
.ఎం. క . .ఎ. త వఖ న ,ఎ వ బ ... అ న స స
గ ఏ ఒప ందం జ ం ఆ సంతకం ల .
ఈ ఒప ం ఖ ం సహక ం ం జయచం .

ఉ ప ం .

"ఈ ళ ప జయచం సట అ డ . ఒక ళ స ఆ సంతకం


నషం ట ం ం బ ఆయ సంతకం య డ ... జర ంద . అ ఆ .ఆ
త త కథ న ం .అ ఓఏ ల ఖ య న డ .
ఇ ధ మ ."

న ం "ఆశర ం ం స స ఈప ఏ ల లఖ య అం
ఈ క న జయచం ఎంత ట ం ?"

" య "ట నజ స . "ఎ ... అ డ


జయచం న మం ల కం ఎ న క క . న ఇ ం
వ సమ న ం ."

జయచం న క క ం ం . అం హసం న ఇ
ం .

" " చన తలపం ం ం . "ఆ సంతకం ఆ ఏ ల భం


జయచం ల నషం. ... త వడ , ద బ
ఇ డ . స అ జ ."
" అదంత లభం ."

" బ ఏ ల న "

" ఆ క ఖ మం సంతకం యక వ ఓ జ ."

" ం ... ద అండ ఇం . తం ఈ శం మ డ


వ ల . .ఎ. ం " గం ఆ ఇ న జ అవత న
స ఎంత అ ప అం త ఆ ఎ వడం త య ద ధప ం .

"అ పంపం " అం న ఎవ దనగల ఆ న న ఆడ


దం .

మ అ ల ఆ శ ంక ం . ంట వ శ ంక.

" శ ..."

" "

"జయచం భవం మ ల ఆఫ ం .అ జయం . ప


తం అం ఒక ల అ ల సం ."

" వ "

"ఈ స ప ం గంటల ."

"అ ?"

" త న ళ త శ ంక ప ..." ఒక అతడన వ ం ం


"శ ం ఈ స ప ం గంటల జ ం శం పన
య " ం .
అక డ వర తం లబడ శ ంక అ ం తన దగర ఒక ఇ నప ల
న షయం.

* * * *

"ఇంత డ ..." అన ర ఆశర ం ం శ ంక . ఆ మం లల క , అ అస షం


ం శ ంక శ బం ఆ . "ఏం ల ? అస ంత ఎ సం ం ?"
షత అ ం .

"అ " శ ంక ం ఏ ణ తన రవ ంత ఆనం ధ ంప ఆర త. "ఇ


క త ...ఇప ప . అం లల సం ప న మ
న అమ క ం ం , క ఈ ఓ అరం క ం లన
క ం ఈడ అ ధ న ప లల సం ఖ ల ం . దన "

అప ంత ం శ ంక ం . శ ంక ఓఅ ధ మ ఇంట ఆ ం న కథ
.ఆత త తన ళ న షయం ఆ త త అత త
ప .

ఒక క ం శ ంక కళ ఉ గ త ,అ ం ం ఆ యం తల ం .
" క ఆ దన? ఇ ం ంద ... ణప ం . న
పం .అ తం న అం ఆనందం క ం ."

ఇక అ న శ ంక య ం అత క ల .

"ఎం క ఆక "త శ ంక క ం "అమ ... ఇ ఈఅ ం .


ఈ పంచం క డ ం ? అంతక నష న వ ఒక
క ం . ..." శ ంక తల ఒ ం ." ం , ం ఎక ం ంద ?అ
ద అమ క ండం న . న ణ ఈ పంచం బంధ ర ం .
ఇక ండం ఇ అమ క పంత ం "

ఎ ళ ంద ఇంత ంతతన భ ం . మన ర ప న ఆ ణం ం ం , ఏం
య న లన ంత ఉ గ త ందర ం కషప ం వ .
అ అ వ ం ళ పం, ప వ .

"నమ అం " ం ం శ ంక ." చ ర .బ "


ం ఆప ష త త ం ప ల త .

నడకల స న అ ంతం . కళ ర , శ రం
కం ం ం . న త నల ఓ ప కం ణం లబ ం .

ఆ యం శ ంక ం ల ం .

ఎ అమ కఏ తన ఓ సహృద ఆస ఇ ఇ స ఇ
రక ల కళ . ం... ఇ ం గలడం .

' వ క వన టం అల న ళ అర ణ అంద న
మ ల . ఎవ అమ ద , అ థల దన య
. క ం ' ప ం .

అన ర ఇం గమ ం .ఆ అర ం . శ ంక కథ అక క మ క
ంద . అ న అడ ల ం . అప .

శల జ ంట గ శ ల వృ ఆ ం . ఆ శ
పంచమంత ద స ం .

ఇక డ అన ర తం ప ఒక జయచం రన . ం బ ఒక ర
ర అ ...

* * * *

పద ం న ర వ ం .

క జవ మ పంచ అం ల ఆ పం క ం .
ప నఅ గ ద ఆ న ప ం ం గం మం ం ం .

ట సంద మం త శ బం ఆవ ం ం . అ అ మతం ప
. జయచం యప న త త ఆ ప స ల వదల ం ప న స ,
తన అ చ ల ఎల .

ఒక ల పం త న జయచం డ హత ల , ల అ ణం తల నకల
ండడ అల న ఇ బం ం . అంత ం ర క తమ భ
ం ల ందర ం .

స ట గ ం ఆ .

అ సమయం జయచం గ వ నఓన న ఆయన న


అవడం మ ం త ం ం .

ఉదయం వ న దగ ం జనం తం మ ఆయన పక ం ల.

ల డ జయచం ఆశర . తన క అమ జ నం ఆనందప . ఆ


వం క ంచ ం "వ వ ద "అ ం ణ ధ ంప .

బ క ం .

ఆ యం తల ం ." ర అ అ ద మ జ న ందర ట
. సం షమ ... ఏ అహం రం ఆ ప ఇ
అహం ర ల ం ... ం సమస న వడం . ల
పణం సం ం న ఈ చ వడం... ం ఆ ధత
అప . వ తప . సహ రం . క సం ..." ఆయన
ం ం ం అ రకం ం ంద , న ఎ
వచ ఆ ఉదయ ల ఓ స .

తన వ క ళ షకన న తం న న చ
జయచం ర . అం తన క ఓ గం అ ం .
ఉదయం ం ఆ ం . తం త ర రం అ క తన
నమ ల , ఆద ల ల వడం సం తం రం ?

రం క ం . బయ మనసం క ... మగత ం .

స అ రం నచ .ఓన ప వ ం . ం ల ప లన ం .
త త ల వ జయచం గమ ం . ం అత
న రబ మ క ఓ రం ఓ ఇంజ ం .

ఈ ఆప ష తం య ఆ ప ం వలం ఒక న ర . మ ఇర కండ
ం కమ న ఆ వ బయట ఏ చ వడం గం ం బయట
ం .

అంత ల ర న స ం ఓ
ం ం . ఉ గం అక ఓన క ం ం సరం ంచబ ం . "ఏం
జ ం ?"

జ ప ం ఆ భయం వ ం . అం జయచం గ స .

అప న జయచం గ స యం అ న' ' ం


ష ం ం .

ఒక అ ం శ రం ం న చ వ ...

* * * *

" "ఉ హం శ ంక గ అ ం . అంతవర న ం


, రకం స ఇ ం ఉ హం ఇంతవర అత ప చయం .

"ఏ ం ?"
" శ ... ఈ ... ఈ సర ం య " న
షం అ ం .ఇ ం .

అర ప ం వ ఇం ం అ .

గ య న అత ండ తన ఒం ఆ ద ల ం ం .

క ఆ ంద పల తల క .
ం ల సబం క ం ల ం ఒ గ త ంచగల అసదృశ న ఒం .

ఎగ ప ర ల ఆ స ం క రహ ల న మ స ఘం అత
ఉ కప . అం ల ం న ం ఖ క .

ల ం ర అ రం న ల మరకట ఓన శ స కస
కళ ం పర ఓ మ జ న ఉష క ం .

"ఏంట ?" ఇ ల ప ం . య ..." అం .

"న య అ లవ " లన అ .

"ఏం?"

"అత స హ . మ సం త అ భవం " ండ ం .

" ఒక అ భవ . ఇంత లం ఇం ఆనం ఒ ం .


ం హ న "ఆ ఊ గ గ ం . శ ..."

ఆ అ భవం సం అంగ ం . ల గం ప న ఆ పథ ం డ
గ రం స ప ం గంట ం .

స ం వ . "ఇంత లం ం త వ న ... ఇ ం
మ ంచ ."
ఆ శ రం ం శ ంక.

* * * *

స ఇ సమయం ...

ఓ ఆ రం లల శర లయం అ ం .గ లలం .అ ఓ ల
న ఓ ణం నఆవ మ ర ం అన రగ .

"ఎవ "త నచ ం . అన రఆ వడం . మన


గ ం ం .అ ఆ నచర .

ం అరం వ ం వ .

" న ... రయ ."

గ అ ఓ ల లబడ రయ ఎంత అ ం అం " " అం సన


కం ం .

ఇరవ ళ తన ఃఖం అత గ . అం డ ం ం .

"ఇం క తమ సట ం వ ం న . ం నమ క .ఇ న
ద ం ఈ మధ ..." ఆ వృ ట తడబ . "పగ వ మ ం
ఎవర న ం రన భయం... వ హం ల ."

"ఎం ర ?ఇ న ం క " అం ం న కళ .

"ఆ భర న ద సంగ మ ..."

తతరప ం ఓ ణం.
"అ ...
ంక ఎ వ లం తకన ం . అం ఆయన పం ఇ న రహ
చ ల ం ం . న ల భర దగర ఖం ద
మ ట ప ంద . న న ప ల ం . తం వ అం న
ం ం మ అ ం . ఇక ఈ ..."

ం అన ర. ఆ ద మసకం వ ం ం . "వ ర ... ఏ


ళంద రమ . ఎవ అ థ లల ం అమ .
వ ... ల . ఖం లల ం మ ఆ బం న గ . ...
ం ళ ప . మ ఈ యల ..." అత ంత డ ం పం ం .

ప క రయ .

న అప ఆ ద ర అవ శం ఇవ అన ర.

ఎవ వ న ఆ ంబ రహస ం ఇక డ రయ స అ ం .

రయ న ల వర క ం అన ర. ఓ షం వర ఓ కప నఆ ం
గం ప నట ప ం ం .

"ఎవర అత ?"

లబ ఎ .

అ ప ం గంటల ఒక ష ం .

అ సమయం ...

నగ ం న పక న న శ ంక ఆ ఆ కళ ." "అ ర చ య న
కత అత కంఠం .

ఆ ర ల ం న " "మ ం .
' ల అం డ ... న పంచ ప ం ఇ
క స హ అ న .శ ం మ హ లవ ..."
అత ం న ం .

"ఎంత అ రణ న ందర ం ! న సంపం ల గం క ఎద


ం న అం ల బం ! కం అర న
మ ల న ర క క ల ర ల సం ం అలనలన ం ల ర ...
అంగ న ఆ ం అ ం ప వ !"

ం ం సన ... ఇ మద ం ం ప న ల ణ
కం ం .

" ఖల శం ం ద న చ రం వల త ల న
ఊ కలగ ష సంగమం సం ఉ ప ల ర లఉ ల
పరవ ం ల ?"

"ఉ " అర న ల ఎ ప ం .

" ర పం ఉ గ పడ . గలఒం చ ం .అ
ప క ప యక సం గపడ .ఇ న ణ దం . ణ లం .
అం ం మద క శంక శ ం ప ల శం "

"అ మృ స ల తబ ఢ సంగ ఢం ం హ కం
కం గంట ర ం ం హ ... ఈ కళ ఇంత న
ఏ ఒక అ క న ఆడ .న ఓ ం ల అ ణ ఆ న .."

అర ణం న కద క ఆ ం . పడ ం గ న గం
ణ ం న ం . షవ ంద లబ ం అ ల . టవ తల
ం బయ "మ " అం లన . రసం న అత పక న ం
ంగవడం ద ం .

అ ఎడం ండడం అం ం అసహనం "య "


" ... వ క వన ట"

"ఎవ ?" ఆ ళ వడం ఆ నచ .

" ల"

"ఐ ... ఇక ం న ఎ అ ?" ం .

" జ వ అక ం ళ వ ం ం .ఆఉ హం ఆడత తం


అక ప వ అ ం ం . ం ."

"ఏమ ?"

" అంచ త ద "

" ఇం ం "

"ఏమ " లఅ ం .

" జయచం మ వ "

"మ ... జయచం ."

"ఓ " కళ అ వంత స యం. " ఎ తం ?"

" వ న ం .అ ... ం ండ . క గమ ం న ...


అం యత మం . జ ఇం నమ ణం న
న న ..."

"ఐ " ఇ ం ం . "అ ంట న ం అ క ?"


"మన అ క డద ం ం . గంటల ఈ శ క న ఆనం
గ ల ం ం . అంత ం మన హ , అల న ఆ మం ద ం ం "

"ఇ ప ?"

"ఇ క ... న ఆడ న పర న ల
ం "

"ఏ ట ?"

" న ం ల ం న ద బంధనల ం ం య మ "

" ల " ం కర శత ం.

"అ ం ఆడ బం ఎ ల ం ."

"అం తం మంచం పట ం న వ అ ?"

"ఇంతవర ... లం మంచం ప న తం ఆ


అవ శం ం న ఉ గమ ం ఇ ర
ల ం ."

" ... తం ఇ ర ం ం వన ట" ం వ ంగ ం ప ం .

"అ ...ఆ బంధం న . ఆ తం రకం న ఆడ ల . బ ఇ ం


బం ల అ ... పం ం ం ?"

" ం "

"ఏం... న ఇబం ం ? ంచగల ...అ ం ఎ ం అ త న


ం ఈ రం అ డ ర ప ద థ అక . స ."
శ ంక గమ ంచ కళ రగ ." ... న ఎవ
?"

" బం ల , అ బం ల అరం కఓ న ఓ ఆడ ... ... ఏమం ?


క ం ?"

తల పం ం న రం అం "అ "

"అ రవత స నం మనం క ం."

"అక ం ?"

" ం అక డ క ం క ం ంద . ఒంట ... అం ం


ల ం న మ దర . అర ంద ం . స ..."

"ఓ ."

" ఫ ఇంటరప ఇ .ఇ ర మం " నచ .

ల ట ఎంత బలం ప అం ఆ ం .ఇ శ ంక
గ . అం శ ంక ండ బయ న ం .

ఆ .

'బం ల అ బం ల అ తం న ఆడ న న అవ ళన న ... ఆ
తం ' అసహనం అ ం .

* * * *

అ ర సంధ ళ...

శ కం కృ ల ం న క ఇం స తర సమయం ...
స అ గంటలక లస న న ం . న త యం క
ప న స ల ... ఊ రం ండడం ఆ శం షం ం .

మ అ గ . ఇక డ ఇద అ ళ మధ జ గ స త
నన ప న .

అ ం ల యంచ స ల మధ న న ." క "

" ఇం అ ఆ న ం " ల త కం అం .

"ఎప మనందరం ఇక అ వ న ళ "

" స . ఏం ల ం న ."

" య .అ ఆచ ంచడం ."

" తం మధ న టం య ల అ త న .త ఆచ ంచ ం
ం ?"

"ఆ వ ... బ అప సంగ మర ం. ఇ అ న


బ య మనం ఏర ర ం ం"

"ఏ ట " అవ ళన ం .

" తప స అ అం క . థ ం ం ం తప
మ , ళ బ ఉప ం వడం ం."

స యం ం . "ఇప న ళ సంగ ?"

" తం అ భ ం ."
" . మ తం లం ఎ " ఏమ య
ర , జయచం త క ఎం నష న తన ర రణ ం క
జ ం .

" గ మ మం " మృ అం ల.

"అ మ వ బం , అ బం న ఆడ .అ అ తం న
..." ం . న ల ట అప .

" కం వయ న !"

" ద వ వ ."

"ఇ ర ."

"అ ఆ తం ర వ !"

" అక ం ఆ నం "

" " కం ం ం . ల అసంక తం ఆ మన ర స ం


కం ం .అ అసహ ం ." జ అం క ంచ
అ ం అ ."

ం అరం ల . అరమ స న వ లబ స పం .

ల ట మట ప ం . మ క క న న అ చ
డ ." రమ న ఒంట "

" . ఆ య వ ంచవ " న ం ళన . "మ ద . అం


వ బం అ బం ఆడ న . అ ం వల ం ం ."

ల న ం ం న ం .
"ఆ " అ ం .

అ జ సం ఎ న న ఆ న ." ... మ ద ఆ .
క య ం ం ."

ల న . రయం న ం .

ఆ శం అ త ం .ఆ ఏ ఆ శం ల స ం నన
వ ల ల వ స ప .

రకం న లచ లబ న అంద ం అ వ శ ంక.

అంత గం ఒ ద ంచగల వ డ ండడ ఒక ణం త అ న


ల లబ న శ ంక అ ం ఉ షం " మధ ం ?"

" " వర తం ల ర ణఇ న ఆ అడం లబ శ ంక. "మన


ఒప ందం ం , బ ల న జయచం "

" ధం ం " ల టనం ."

" క య . ఈ షయం ట దం న ం
ం " ల ళమ ంజ త ం .

ప ల ణం ల ఒక ట డ . సట ప స అం "ఐ
"

"బ ఐ ం ..." ట నఆ ప .

"పగ సం ఓ హం న స శ ం "ఆ కళ .
"ఇ సం ంప న ల .ఇ డ "

ఆ ం .
* * * *

" ందర అవ " ం అసహనం ప ం ."


వ వ అ . ఒక ళ మ వర ం ..."

"ఏం ?" న న . అప దగర లబ క న శ ంక.

" ... ం ... ంబ వ ఎవ ం ల ంగ . ంబ ఆ


అవసరం క తప . ంబ న శ ఒక
జయచం తప ం ళ రం అం అ జరగ ప "

అ క ం ... ఆ న ష అత ం క ఆ శప , తన ం క
త వ ఆ అరం వడం .

త ం ం అం "మనం క ం ం ఒక రం ం శ ం ! జయచం
మన త అ న ల మన శ . ల అ వడ అం ఓ గ ."

" ర ప ... ల జయచం . అంత ం త మన త "

" ఇ ం .అ అ న చ ం ."

" క అరం ."

"అం " స యం ం .

"ఆ నం లబడ ఏ అ అ అ వ ం .అ ... మనం ఎ అరం


ల జయచం ..."

ఏ గతం ం ం ఓ సన ర కళ "ఎ " వ శ ం ... తం ళ


మమ రం అం ఏ య ఆడ ... బ అరం క . ఓ ... న సం హం.
ఒక ళ ల ం న ఎం త ల ం అ అ ం .ఆవ
బ నమ బ ం వ ... ఆ ... ఏం
ఆ ..."

" ల త ర "

"ఒక ళ ం అ "

"అ అ న ం "

"ఆ ల అడం వ " ఓఅ సం ం ం " బ ం ఆ ంశ ం "

" ..." శ ంక క ఎ ర ం . "ఆ వ అ ల శతృ


అ ం "

" ఆ ..." ఆ వ అం .వ ం అ నం "

" నమ ఆ రం ...ఒక ళ ల తన తం ధత ఆడ
ర క సం ద బం ప ం . న న య "

పగలబ న ం ...

"ఎం న "

"ఆడ ల త వ అంచ ం శ ం "

"ఎ . ఆ , మ అ స ం అం అ "

" రయం " స ఓ ణం పం ం . ఎ ం ఉదయ బయ ...


ం ం. ఎం మం త ం " ళ అం .

" షయం "


"జయచం హ యత ం ం అ ం . జయచం ఖం స ,
ల . ల షయం న రవ బ అక డ ల షయం
క వ . ం "

ర పడ .

హ యత ం ం ' ' అ పర ఎ వ ం అ స , ల దృ
శ ంక మళ డం శ ంక బ య ఇద పథకం . బలం .

ఇదం ంచ ల అంచ రం జయచం రం అ


ర ంచబ ం .

* * * *

ఆ జయచం ల .

ఉదయ ంం వ తన క న ం , సంతకం ం
స న యత ం ం అత ం ల య పరచ . తన త త
అవ శం ఎ ం న వ ం . ఇక డ నష న ల
.ఆ సంతకం క ం ద ం న పరప
త ర ం .అ ఏ . ఇక న వ వ రం జ బ
పర న స కల . అ ఎం ప . ఒక ఆడ ల ఇ ం
వవ పంపడం సవ ం ద . ం ఉన ... స నం స
పం . ఈ కవ రహస ం ఆయన సంతక ం "

అం ఏ ం అ ల వ అడగ . ఆ కవ తం ం ఆ తం
స ర ం జమ యబ న ఎ ం నంబ న షయం జయచం ప .

ల ఆయన ఎంత నమ క ందం ఆ అ అం . వంద మం ల ధ సమ


ఉ లబడగల . ంద తన ం ంట ఆ తన
మ ం వడం.
ఒక వర ' ' జయచం ఇక డ తన అహం అ తం గ .

వలం మృ స హ లబడ తం ఏ ఆ ం ం అన
ఆయన య . అ అ ల అక య ం త ర ఓ వలయం అ ం .

స ఇ సమయం ...

ఒంట తన గ ఆ ం .

అప ఓ అరగంట య మన చ ల ం ం .ఎ
గనంత గం అర ం . ం మం ం తప ం మంట తగడం .

ఏ ఎం ంత ఆర ం ం .

శ ంక త ం ... క త వలం అత శ రకం అత మన ల న


అ యప ం ... ఎవ శ ంక... ల ఎవ ... ఇంత ఉత ష న నం న త ఓ
ఆడ కలత ందడ "

అం గడగ ం ఆగ ం ఆ దన . కళ ,ఆ ళ న గ ఎ
ర .

" చ " అదం ఎ క న తన ం అసహనం అ ం .


"ఏ ... ఛ ... . వ . ఎంత అ ప న త . ఎవ తల
వంచ ఓ య ఆనందం ండక క ... ఎవ పంచం
అ న మన క ం ర క డ . ఎవర బం
అ బం వ . ఒక క సం అమ , ళ ర ఎం ఏ
సంబంధ ం ఆ ం ... ఇం అ బం ల సం అ అ ం .
బంధం జ ం... అ బంధం న డ , దర ం ... ఎ ... ఇ ఆ ం
మ క ఎ ... "

ఆ ఎ ం .ఎ న అదం భ న ప ఆ పం అంత న ం .
" ం ం "అ ం ంట .

"య డ " ఒక ణం ఆ ం త మ ట ధృడ నఓ


వ . ద త తఆ ఆ ం ఆ ఖ అ చ వ వహ న వ అత .

" రయ ఎక డ" త న రయ ఓ కంట క టమ ఆ ఆ ం ం "

" డ ... న ఓ ప లల శర లయం అన ర అ ఓ వృ


. ఆ ఆ శర ల న ం . శ ంక ఆ డ పంపమన ఆ శర లయ అ
ం " క ం న వ ల వ స ." శ ంక తర అక వ ం డట... ఆ
ంత త ం డట..."

" "న ం మ "అవస ం న ష గ " అం చన .

"అ జ శ ంక ల నమ ణం న ద న ఆఖ ణ అక అన ర
ఆ ధం వచన ట."

ఈ క ంఆ అన .అ ం అ న దం బయ అనడం అల అంత ఎం
అ .

* * * *

ఉదయం ఎ గంటల ళ...

ద ం IC 440 ఎ బ మ ం అ వ ర ఆ ం .

ఎ ం ల హలం ం . ం న ల గ
చ బ ర ం ఆ స పం లబ స
ప లన .

ఓ ర వ స ంట దగర లబడ వ తన డ .అ తం అ
నస గ చ న ల గమ ంచ ఆ అవ శం స ఎ న
స ల ం న స అ ం మ అక ంచ .

"హ " శ ంక పలక ంచ ం ఉ ప నస ంట ఉ షం . ం ం .


ఎంత వర ... వంట బయ " .

స అ ం ం " ంజ ం ఇ IC 440 ఆ క
ఇ య ."

లక ం సమ . శ ంక ం న వ నస ఆ శం రం న
శ ంక తన .

క య ంచ . . క ం ం అం ల ... ఫం
ం . అ తన ద స న ట ం అ
బయ . జ ందం ప ం న ల లబ ం ణం.
ం బ స యం క .ఈ ఉదయం
క ఆయ క కవ త న వ క సం మ హ ం వర అ
ప ం .

అం ఆ ఒంట ళ దప ం మ అ ల ఫ ం
వడం ం .

నం బయ ర మ ం ల వ వ ఉందన తల ం ఎవ నట .

"ఎ డ ... ఇ ం ం " స సం ఎ అ నఆ


ం న అ న శ ంక " మం అ ం ."

ద ల డ న తన త కం న శ ంక అక డ అ డడం ఎంత
ఆశర ం అం కండ డ క ం . అప ం పక న.

అం ఆ ఆ శప ం . ఓ త మ పలక . ఒక ఆస మ
.ఇ మన న న ం. ం . త అం . ఆ ఖం
సన అదృశ ం .
"ఎంత వర " శ ంక ఎం బయ ం ల యక , లస
బయ న షయం ం యప ం .అ క స త ం
పథకం ం .

" మ " ం . ల ం రం ం ఓ ఆడ ల న ంఇ ం ప ద
బయ రడం శ ంక పం ంచడం .త న అం అంత రం వ తన
య ం గట ఉ కత కలగ ం ." గఅ య
క ."

ఆ శం తల ం . అత ఒ .

" ం ... "

" ం ం సం షం ం ం .

"అంద న అ సం ష పరచడం ఆనంద అ ం . ఎంత వర న


..."

"అన ప "

" ం . ఎం కం ఒక ళ ఈ నం ఆ కడం కషం బ "

" ం వ "

" ఈ క వ " రం ష . "ఎం అ ళ


ప చయం."

"అ భగ ం " లక ల అ యత ం .

" వ ఇంత ఏ అ తప ."

" పం ఒంట ం" ఆ ఇ ఉ ం అ ం ఎగ .


" న హ "

" ం "

"ఇం ం ఇ అ అ ం " శ ంక టల ఉ షం ం . "అ ల ద


అ ఆ శం క ం స ఆ హ న "

లవ వ అత ంత డ ంచ ల ఇంత జ ఏం న క
ం స యం ం ం అత .

"అందం క "

" స ం " పం నఆ ం అం .

" పం అం ళం ం ం "

"మ ం ం "

"ఏ "

" ం "

"షట "

" స . ద ల రం "

" డడం త వ" తల ం .

"క ఇ . ట క ం "

" "
"ఎం క కం పడ . మన క సం మన షం . ఎవ డ ."

" ప టంత ప ం య "

" ... అ ర "

"ఎం "

" నంత లం మ ఓ య .అ దృ పతన న .


... ఈ ఎ ం క గ ."

"ఆ శం ఆ ం ఎ ప ం అత అల క అ మ .

గ న టస ం " స శ ం ... ఒక మ అం జ . ఈ
న అ క ధం షయం."

"అ ఈ స ఎ గంటల " అత అం న . ం ం .

* * * *

ఎ న ల శ ంక సం ఎ డ .స స ం జ యబ న ట
అ ం .

అంత రం ం వ ండడం అక డ ఏ త అ ంచ .

అ న రం మ హ ంప ం గంటలక స ఇం దగ క
కవ అం ం ం .

అత కవ ం ం ం . మ క సంతకం ఓ
ఇ న . వ న ప అంత సం ర ంద ంచ ల ంట
ఎ . . . స ం . న య యమ .
ఉ క న ల బయ వ ం అ ం శ ంక ం . శ ంక ఎంత
ం ఆ య . ఉదయం ఆ న రక ట వ పల గ య ం .
ం ం ప ం .

పగలం అల ండడం అ ల ప ం .

అ ఎంత గ ం ఆ .

ఎవ త త నట ఉ ప ం .

ం క అ ం . పక న శ ంక డ ...

అ కల ద వ ప ం అర ణం . పల గ య న ం .ఎ వ
ప .

అ ం డ న ట .

ఎ గంట వ స ఓ అర షం త వ ం .

ఆ రం ప ల ం . అప ఆలస ం .

"ఏం మ " శ ంక ప ం క అం పం ...

ఇ తదనం శ ంక ం ష ఒ ం . "ల ..."

" "అ న ల గ ద ప కళ .

"మ ద ఒ " ల ద అ .

"వదలక "

" క ఉం ం ."
"అంతకం ఓ ట ఉం ం ."

"ఐ " అంత దగర శ ంక ఉ స స ంపల ం అ అ ం .


ఆ మం త వశం త న షయం...

" శం యన న యం లభం న ఆడ ల, ఇ అన ంట త
ం అ , అ ... వ ం ద . అక వ స ఆడ ల _"

"అక అం ..." ఇ అ ఆ చన . శ ంక అ జ యత ం
ఉం .

"అ నఅ ఉం 'ఇ ' ఉం "

" ర ప శ ం ... బ గల సంబం ఇ


సమ ం ం ... క ం కడ ఫ నం ధపడ .
ఆ సంబంధం అనడం ఎ ఉం ప ... క వ
త ంద న ం తన తన ఆ ఎవ వ ర అ కఅ ం ఎవ వ
కర న ం ."

"ఇక డ ం ఉ హరణ ఇవ డం ఎ ఉం న ప ... 'X' అ అ అ


ం న ం 'Y' అ అ ఓ 'Z' వ డట. 'X' ప చ డ ...అ ఆ 'Y'
ధప ం ట తప తగ అ ం క ందట..."

"స , ఆ 'Y' ం . " వ ం .

శ ంక ఎంత గ అం ం వడం కషం ఉం తప ఇబం ...


" ... జం న తం టగల ..." ఇ డత ం తనం . య
అం . "న అ ం తం రం ? తం సమ ం శ
ల ం ..."

"అం న మ సంతృ పరచ కన తం అ వ యడ మఅ ం ం ం ."


" తం హంత ..."

"అ ధ హత "

" పగ..." శ ంక మం సహనం న ం ం .

" న ప దల..."

" ం ఒక నం "

" క వ ... ఇ ఒకప ... ... మర స పం ఉ .


శ రం సం ఆ ం న ర పం న సం..."

స ఇక శ ంక వశం త ం ... అ ంతం ఆ ద ... అ ఆ శ ఆ


గల లసత ఆ ణం ఆ ంచ ...

సన ం ఊ రందన ... అత ంప ప రం ట ం .

ఇ డత ద ఆ ంప .

ఆ ంప అత మగత చ .ఆ అత కం ం అత ప ఉ దం
ఆ ంప .

ల కళ . మగత అ ం ం ... ఆ అత డ క
బలం దగర .

అ అర ప ... అ ధప ం ఆ ప న షయం.

తన ద అంత ఘ భ ం న మం కట ం ంద అ ంచ ... ఓ త నమ
న న ం . అత ంత ఇష న వ అ ఇ త ంగ .
ఆగ ఎ కం షన ం న గం ఆ ఉ స స ఎ వ ం గ న ఓ
ల ం .

ఇ క ఏ ం సన . క రకం. అత పం
ంపల ం ం ...

అ , శ ంక డ య "అస ప ఎం ... ఎ వ " అం


క .

రం దగర ం ం ం "ఇ ట ఉన ంట దగర ం సం ంచడం కషం


. రం మ ం ంట దదర ఇ ... పల ం
అ నం ం తప పల ం . ం యం
సహక ం ం ..." ఓ ణం త త అ . "ఇ ఎం జ ఇ నప
ఉప గప ం . ంప పం ష కలవ . అంద న ఆడ ల ...
ళ ఎ ఉం ం . ఇ ... , స ఉ ... అ ం
గ బయ ళ ... అం ' అ 'ఆ ం గంటల ... అ
దయం గ ఉం ,ఆ ప ."

ఆ ఉ గం స అత ... ం . జం , ...

అదం ం ... ంప క ం ఉదయ బయ అవ వన ...

అ ఆ ణం ఆ అంత ధ ం .

త వ నప ఆప శ ంక వ న స షం ధప ం .

* * * *

ఉదయం ప గంటల సమయం ...

ష తన ఇం ఆ వ స .ఆ యం ల ఆయన
ల ఉండడం ఖ న ల సంత ల సంక ం ...
అ క ం స బటల త ప ర న . .ఎ. మ
సంబం ం న ఆ ంచ ... ఇక డ ఆయన అంత ళ రణం ఈ మధ
ప ం గ క ఉం ... ఇప , ంట
ఉన ప బంధనల ఎ వ రం ఏ సంతకం రగడ ద తన ం అ ం
వ బయ ం .

అత ప డ ం ... జయచం మం హ ం ... అంత ం త


హ అ , క ఏ దరబం క డ ద, ర ంచగల పద ద అప త న
ం .

క తమ ఆ ం న ళ త వఖ వ యం స ం న
ఈ శం త ం కం స ంతర న అండ వర ప బ గలవ
ం గ న ఉప ఖండం ఇ ం వ వ త ... శ ఒక అ
తం ఏప ం గల ... ఇద న ' ' ఆ ... తమ డ క
సం ప క జ చ వ ల 'ఏ 'అ రణ న .

సంతృ న ష ఇక సంతకం య న త ణం అత .ఎ. వ "స "


అం ...

ఓ కవ అం ం స పం లబ .

" ం జయచం , య "అ ం . .ఎ. ఎవ ఓ వ అ ం ఆయన


కం ంచమ ఇ డం .

జయచం వ బ ఆ కవ ం పంపబ ం అరం ష 'ఎ వల '


డ ఓ ప న ఉ ప .

అం ...

న ప గంటల ంతం ఏ ల వ నఅ త గ న ...


అ లం ం . ఎక డత ?"
శ ంక న .ఎ. శ ంక గ త బయ .

అప ఆ క ఖ మం మట త ం . ఎక న ం శ ంక . "ఎవ ?"

" దగర సం క ర ం ల అ పం న ... పం ఈ


ం హ ర మం ంచ వల వ ం ."

" గ ..."

" క త త . ం ప యం స హ !ఆ సంతకం ఆ యం .
క ంప .అ డకం . దఎ వడం అంత లభం "మ
అత ం ం . అ ల ."
ం స . క ఫల . ఎం కం మనం బ ."

తన ఇం వ అంత స వ వ రం న న శ ంక వ స యం .

"అ ంచకం ."

" ... ."

" క ఈడ పరప నష ." స ం త ం . "ఈ సంతకం


యక వ ర ల ."

" ం . త మ బంధనల రం . .ఎ. మ వ ద . బ అ


మ డద ఒకట యం ." ఎ .ఎం. ంట సంతకం అ
ం .ఎ. ఒక ం శ ంక న అంద .

ఇ వ వ రం న ంచ గ న వ ఇంతవర ఆ మం తం రసప ండక


వడం న శ ంక అ రం ం .

అ ఉదయం ప న ర వ ం .
మ అ ల ంగ ం . అం సవ ం ం ఈ
న ల ఆ .ఓ ... అ ర ర ల వలన జ జ ... ... ద
ఇక ఎ ం చ వ " అసహనం యన.

ఇక డ ట ఒం ం న ల కళ ళ పర ంత ం .

అ ంద న ప మధ ంతరం వడం ఎంత కలవరప ం అం ంట తం


ం . "అ ... హ ఆయన మన ... ఈ వ .ఐ
ం ... న ం ."

అ అ గ వ శ ంక , ల ప .

* * * *

"స ... ఆ శ ంక నన ప ం న అర ం ఇ ం మ జ ంద " ద న


స మం ప " అం "

అ నయం ం జయచం . " నష స ... ఇక ..." ంచ


జయచం ... కస అ ." ఏమ ష . ఈ ఒక సంఘటన త ప ళ
అ భ సం ం ం ల. ల మధ న ఈ తం ఎంత
ం ం ం అం ఇ .ఆ సహక న శ ంక మ ంత
ఏర ర ం ం . తన థ ప ఎ బ పథకం ఆ ం . అం ల
అ ర న రం సం రం అ న ... ఈ నషం ప
ఎ దల బ ... ఓ ణం ... "ఇ డ గ క ,న వ ...
స ... నంత వర ం న ం " తన యపరచ తన
అ ం యన. "ఒక బం యడం. ం ఈ ం
వడం. ఇంతవర ఉ ం శ ంక లం ఎంత బలప ం వ అ
స ం ఇ ఆబ స అంచ నవ ం బ " తన థ
అ త నత అన .

స ఇక ఒ జర న ం పథ ల అం ర ణజ ం .
ఈ ఆయన ఇ ఆ ంచ గలగడం స ఎంత ఆనం క ం ం అం _
ఉ హం క శ ంక బ పథ ల అమ య కన .

స నఅ ల వ స . ఆయన సహక ం న వ . "ఐ ం


ఆ ఓ. . "

" ం క . స కృత .ఇ అ ం ఇం . అం అరం


న . ఇం ల మధ న . ఈ ఏ ట ఇం దగ యం . స ర ణ
ం ం . అం ... ఆ గ ం ం ందన ం ఎప
ం ... ఖ ం అ దగర."

ఇ క .

స ఇ సమయం ...

శ ంక ఇం న స ప ం . ల ఎవ తన గమ ంచడం .
ం ం పక న ం ఇం క .అ లవ వ ట
అక న ఓ అ పగల ప ం .

మ ల ం ం నస తన పథకం అ ద
ష న వ అం యడం మగ మ .

ం బయ . బయ య వ ం ఏ
ట గ ల సం మ ల ఇం ం .

వ అ ఒ ప ం టర డ ట న
... ప ' ' ఓ అం స న
స పం అమ .

ఓ అర ప న ప న సడ ం . వ క
ట ఇం ం భవం ం .
సంతృ అం ఓ నస ద ల క న న ం .

ం ఉ హం ఇం వ న శ ంక ళం ండ క .

స ప న సంతృ ం పథకం అమ ల క న .

* * * *

యం లం ఏ న ర ంతం నం ం .

ఎ శ ంక పర న వ న డ తన ప
న న ల .

" కం ష ... ం " శ ంక ఆ యం న ం వ ం .

"హ " ఎవ నట క న ఇద ఆ . ల లబ ం స పం .

" ... ఉ హం క ... ం ఒక ట... న


సంబరప ... అంత అంత . ఎం ం అక .స ఇర గంట ,
అంత .ద ం . అం సహ రం అభ ంతరం
... " ం .

శ ంక న ం ల .

" గ " ఆ ఇం ఆగ అం . " శ ం ...


ఇ ల మన త ం "

"భయప "ఓ క అ .

" ... వ ... ల ... ం ఘటం ం ... బ ం "ఆ ఓ అత


ం ం ం . "అ ల ."
" "

" ఈప ప తమ అ " నం అం . "అ


క ... ఇంత డ ఏం ం " పక ం అ ం .

"అ శ అ "

అ క ం అర ప . ంట స నం ంచక న అం వ "ఇ వ సనం...


సం ం అహం రం. అం "

" వ సనం ... ఒక క వ ఇ అవసరం, అ ... ప ల


ద నమ కం ... నవత అం ఇం మమ రం వ సం ం న డ ఓ
శర ల ం . ఆ ధం ప ం లన ... అక డ అ థ న ప
కం ం లం ం ... అక డ అ ట ఓ
ఆలయం నంత ంతత... అ అ అక డ ఓ అ ం . ఆ అమ తన క న ట
ల మం " పం . "అ డ ఆ పగ ల ఆ
న కం అ ం .స అ ంట అక ం . ఎంత ఉ సం
ఉం ంద . ణం అ మ అం ... ండ స న ఆ యమ ం ఆ
బ న ఇం , ఆ ప కం ల సం అ ణం ం అమ ం పం సం ం న
డ అ ధ నంత త ర ఓ త భవం క ం ఇ ల ం . ఎ ... త ర ఆ
ప ..." న ం ." ం ంట ఆ క "

"అ ఆ ంచ క వడం రదృషం ... క ఉ హం న క . త


ం న క ల ద మ ం ం .అ ఆ ం అందక వ " హం ఎం
వర ం అత . చన అ . "ఇంత హ ఒక అ
ల ఆ ప లల మధ లబ ... ఆ పలక ం ... ట ... ఆ యత ఓ
... ఇంత స ఏం అక ం ."

ఓ ణం క ం ర ం న ఆ అలజ అ న ... "ఓ ప డ ఖ


వ ం క ."
"అ ... న వయ త దం ల ర న పడ క మృ స న
సమయం డ ..." . "ఆ సంతృ , ం న ప కం
' ప' అన లకట ం ... ద ఎ య "

బయ శ ంక డ ...

ఇం ... శర ల ...

* * * *

ఎ గంటల ం .

శర లయం అ న శ ంక ఓ ణం తతర ఆ .

ఎప ంతం దక డ.. అలజ ం బల అక డ ఓ ఆ ం .


ఎంత ఆం ళన ప అం న శ ంక ం అంగల ప వ .

అ అ ఖం న అన ర సన ం .

"ఏం జ ం "ఆ త అ అక డ లబడ .

అ అ శ ంక .

" పం అ ం "

"ఓ ప యబ ం "

"ఎవ __ ఎ ..." ఉ గం అన ర శ ంక. "ఏం జ ంద ... అస


స ం వ "

" ప"
శ ంక ద ర ం ఓ ం . ఇం క ల తం త
గర ం న ప ం "అస ఇదం ..." శ ంక ం వ ం .

" యం ల అం అమ ం ం అ " అన ర ం ం ." స ట


ల క ంచ . ం అంత . ంట కంప ం . న ం ప
ప న అ ం అ అ " ప ఆ ం .

అక డ న ల అంద కళ ...

డ క శ ంక.

" ఇక చ నం ... బ ం " పప ప ప ం శ ంక కళ


న .

"ఎక ం ంద ... బ మనం భ ప " శ ంక తన


మభ ం న .

"శ ం " అ ఓ ల . "ఇ య " ఇం ం . త వరన


ప . డ న "

మ తన చ . ఓ ప కం అడం తన పగ యత ం .

ఎవ ం ం ంచ అత అ ం పట ... అ ంగ ం .

"ఎ " ఒక ఉ న వ అం శ ంక.

" వన ట."

"ఎవ "

" "
" ట ద ంచ ..."

" ద ం __"

" ప ఎక డ__"

" దగ భ ం ం . ం న యక ప ం ఆప ష
... ఒక న సంబరపడ ం. పం ఇం యం న "

"ఏం "

"ఒక __ క సహక ంచ డ . ం సహక ంచ అ వం ల బ


అ ం కస ఆ థం .మ ం .ఈ ప ంప ం.

శ ంక .ఓ షం శ బం ం "స ... ఒక షర ...


ప ం జర డ . ం మ ఎక డ కల ప ం ..."

"ఆ వ ల ఇం "

" ఇం __"

"అ __ ం తం న ం క __ మ షయం ఈ
సంగ ల య డ . ఖం పక న అ ... అత ... ఓ ..." న
చ ...

పం న శ ంక బయ ర అన ర ." జం
ర ... రణం ..." వర తం ." త ఎవర ప
మం ఇక పం ఏ ."

న శ ంక జం అ ." ం వ ..."
ఓఅ ద ం న శ ంక త వ ల అ ంత
య ల ం " ద అం " తల వం అ .

"ఐ " తల పం ం న అ "ఇం ఏం కం ష "అ తం ...

" అ ద ం ఇ న యకం "

శ ంక న కం ఏ న అరం అ .

ష త ల " రం ఇం దగర "అ దగ


న ...

దన క శ ంక.

న న అ ఆ న క . ఇం క ఇం ట " ఇం అ
అవత వ ... అం శ ంక టల ప షయం ఓ ఆ రం ం .

అ భవ న స అ ఆ ణం ఏం రయం ం న శ ంక .

గం ం .

* * * *

స ఇ సమయం ...

ట ' ' ం ంబ 302 హ క ం . ప జ , ర


ప వ స ఆ అ ం న 'ఆ ం ' ల ల ప ం ...

అత అ ఖం అ ట ం ం న న సగం అ ం .

జ న పక గ ం కసమ ట జ అక
.
ం 'ఎ ' ం ర గమ . ద ప ం అర ష .

ం ం న ం ం శబం న ఆవ క ప న
...

ట జ ఆవ హ ఎ ం సట .

ర న ళ ం "ఆ " అం ం కసమ ... " అ నం


జ ం జ ం .ఆ అ ం ."

అక డం ండ ఆవ ల .

మ అ ల క వడ అక డ అ ర గవర ం
బ ట ప సం పం ల ర ంచడ జ ం .

ఏ సంవత ల ందట ంచబ న ఆ ట షం అ ర ం గల . అ


ఇం య ఎ ,ఎ ఇం ల ట ం ం ఆ రప ల సరఫ
యడం ఏ ల బ ం న ట .

అంత ం వల ం ష న ట వ
తం ఎ వ ఆక ం న .

ఆ ట ఇ ం సంఘటన జరగడం ఇ .

ఈ షయం ఏ ం ంచబ , ప కల వర ఆ ట చ అ ఆఖ వడం


ఇక వడమం ండ . ఆ ట యజ ఎం .

* * * *

గంట వ ం .
ఆ ల జన సం రం అప పలచబ ం . సం ల న యం ప ట ం
క క ం న మరక .

ల అ లఎ ంచబ న ట జ య న జయచం అ చ .
రం న శ ంక ఇం గమ .

ల అక ం ఆ ఇంట టం జ న మ ణం ర జయచం య ... అ


ఆ శం. ప షయం త న వ ఆ ఇం య స ం
శ ంక ఆ ఇం ల ... త న మ ణం అత కథ ల ...

మ ం గ శ బం .

అ జ య న వ ఓ శ ంక ఇం ం ఆగ .

ఊ గప .

మ అర షం గ ం .

ఓ భయంకర న టనం దద లడం అక డ ఇ లమట ం .

క న ఆ రం అవయ మ ప .

ఓ అర ణం ం టప న ల ఆ ఇం ప .

" " . . .అ వ ం ... అక డ శ ంక ఇం దగర చ ం


ఓస ఇ క .

శ ంక ఇం తప స ఓ ఆ రం ంద అ ం నఅ శ ంక
అత ం ర మద ం మన శ ంక స స ష వ .
శ ంక అక డ రం ం ఎ తన న అ ఉప ం . ం
సంబంధం ం శ ంక ఇం యమ ఓ ఎ .ఐ. పం . ఆ యత ం బ
ఎ .ఐ. న లం .
ణ ల శ బం ం నఅ క షన .

అ ం ఎ న శ ంక జ ం ...

మ ప ల శ ంక అ శ ంక ఇం .

జనం... జనం మధ క న ఎ .ఐ. శవం ల ఎ ప ప లవ వ


జ ం .

ఇదం నడం శ ంక... లమట న తన ఇం .

ఇక ప సంవత ల ందట త అ ం .ఈ రం త దబ ం . ఈ
పర ల ంచ బ ం , మ పం ం , ఆ మ స అ ం ... న తన అ ం న
మ ం ఇ ఆస ల హ న ఆల ద ం క .క ,
షం మన ర న చ ణ ం ఇ ఈ న డల ంద స అ ం .

లబడ శ ంక జమ ప ం .అ ఆ యం ప మ ం ం . . .అ .

" దృ కం న రయం నష ం ఓ గల ఆ స .శ ం
లం వ న అ నం ంచమనడం . అ ఎంత త
ప మం . ఇక డ త త న ంత వ డ ర న .
ం న యం ఒక లం ధ పడక వ . వ
య ం సహక ం యత ం ."

" త ఎవ అ ... మ అ య ం" వర తం అ శ ంక.

పం అ ." ప శ ంక. బ సమయం ం


."

"ఈ ఇ ం అన జ ."

"అ జరగ డదం అ ఇ ఫ ష ."


"ఇ అ య ఆ ."

"ఏ ర త త ం ం అం అ జయమ గర పడనక ర .అ మం


స కంద న అ .." చన అ అ . "ఈ
సత ం "

" రం న ఆ "

"య ... బ ర ం గ "

స పం మ ం న అ ప శ ంక...

"అ శ ం ! డ . రం అత .అ అ ం
. ఆ షయం శ బం ం . స మప ర వ సర
య ఎ సృ ంచడం కషం .అ . ఎం .చ త వ
ప ం న త ఆత వ త అ భ ం ల . ... ప ఎ ం జయచం
మ .ఇ ద థ అవసరం .అ క డ రమ న , ప ఎక డ
ం ఆ వ క పగ .త స యత ం "

జయచం జ న హ యత ం ప ం అ తన ం అప న
శ ంక తల పం ం ఖం . "ఆ షయం స షం స అ . తప ం
ం .ఇ జ న క ధ పడటం ప షయం
భయప . ఒక ళ లం ప జ " ఓ ణం పం . "అ
య య . రణం అ టం వ అ యం అ ం బ "

న శ ంక... ఇ డత మన ం ఒక ఆ చన. ప ఎక డ చబ ం ... ఎ ం .

* * * *

" ట అం " భయం పవ ం . మధ న ర ఎ ం ఓ ట .


శ ంక వ దన క జయచం ప మర శ ంక ఓ ఉతరం ంచ మ ... న
ప రక మరక ం . అ శ ంక . ఆ యత ం పచ ప .
రక సంబం తం వ జయచం ఎంత నర ప యపర ఆ శమ .

" ం " ప ంప ద ... ప తల డ


క ం .

"వ అం ... యడం "

"అ ... వ ం . దవ సంత _ " ప . గ ం స ఆ


తల ం ప ం ం .

" ం ం .చ "

" ంప ం నగ . ..."

పఅ యగల ఉతరం టంత నం . అస అ ర నం


ప బలవంతం ఉతరం ం యత ం .

కళ ం న ళ ఒ యక చం డ తల ం - "ఏం "
ప ం .

ప టక .

"అం ... న చం రట... ... ం ల ద .అ ం ం ... ఈ రకం


ం "

ం ప_ తల త .ఆ మ డ డన భయం... ఃఖం ం ల న క న
జ న ఆప ష బల నం ం ఏ ణం అ ం .

"అ ం " ంక ం .

భయం త ం .
"మం ల "ఆ ప దగర ఓ అం ... "ఇ రకం ఓ
ం నన ట"

"వదం " మం ఏ లం ం ం .

ంట 'అమ ' అన ఆర దం. ప న రకం


ర ం తం ఒ .

పంచం ప కం ల ఇంత కం ం ర పఆ ం
గ క ం అ చ ఓ దం న న .

ప మ ం ఏ ఏ .

* * * *

ఉదయం ఎ గంటల ళ_

అసహనం ప ం తన గ .

" ట రం" అ ప క ంపబ ంద ... ఉదయ ట జ అ


యబ . ఇక డ ఆ న జ చటం ం ర ంచడ అన షయం ం
. ఇంతక దకర న ప ం గ క టం ఆ ."

ఉదయ ఇం య ఎ ర .ఏ. ం వ ం _త ర ట ం ం
న . ట న ష ణం బ ం అన ఇంతక ద ం
అక ర . ఇ ఆ ందన నమ కం .ఈ ర ఖ నస చర వ ం . అ ల ల
బ ం .

అండ వర ఏ ఎ బ ం . ఇంత ఆ ఏ ధపడ .ఇ ప ఇ


సంబం ం ం .
బ ట ం కఆ ం ' జవ ' న ఓ స
. వలం ఆ ఒక క ం అం అ ల యబ ం అ ంచగల .

ఒక జల మధ చర ంశ న ఈ షయం ఇప న ట శ ఏ ధం
డ .

సట అ యబ న కసమ ం డ ం . ల ర
ల ఆ ఆ ండ ఆ గ ం అ ం .

" య "

న న ం ం ఆవ ం .

"ఎవ ?"

" ల"

ఎల అ ం "ఎం ?"

" ప ఇ చ ట ం ... ప మ మ "

"సం షం ం "

"ఎం ండ ... ం అ న "

" ?" ఓ ణం లడం మ ం ." "

"అ - ం న ద ప అ . మ ట ం
. అన అత మం ల కం బ ల ం ం ' ట జం'
అ అ పం . జనం సగం క త న సగం అ క ఆ
సృ ం ... జం .ప క ఈ రప అ గ అ ం .
త త ఇదం బ అ ం వ . ఈ ట స నంత డ
వ న క ."

" ... బ "

"ఒ ం న "

"ఏమ "

" సమఉ అ "

" ..." న ం సం " శ ంక ఇ యబ న షయ


న ం "

"ఊ . క న ఇ ం తప "

"అ శ ంక ద హం ం "

" ద హం ం .అ ప ం ం "

" " రం అం . "ఇ ం య ?"

" "

" ం న రం ఓ పథకం .స ఇర గంట బ ల


ం _ మం ల క _అ తబ ం ."

" ం ద .మ ర య "

"షట "

"మ లవ ఏ అ "
"అ . న క న క న ఇంత అహం ం ఇ ం వ వ తల పం న
ంత ం . మ స ఇర గంట క సం మం .
ధ తవ . ఎ అన ." ం ఓ పథకం ఆ ణం
మన ం .

జయచం ప న త ణం ఆ పథ ఖ తం అమ యగ శ ంక ఒక ... అస
పగ జ న శ ంక ర ం వడం కషం .

" ం ం " క ం శ ంక ం యత ం .

* * * *

శ ంక ం . శర ల వ క దగ . ఎంత అసహనం
న అం ' 'అ ం వ ల ం ల ం .

స ఆ సమయం ప వ . ఎవ అ ఇ డ ఓ కవ శ ంక అం ం .

కవ న శ ంక ం అరం అం యబ ం ...

"అం . న చం రట. ం ద . రకతం..." త ం అ ల ంద ఎం న రక


క ...

క మ ఉతరం ం . "శ ంక... ఇ ప ం . ఆ ంద న రకం ప . వ పబ


ం ల ళ ... ప శవం గల ...
క న అ ంచ డ . త త ఏం ం ం ఓ "

శ ంక కళ ఎ ర ఉ .

అక క ప కం శ కం ం ంచబ ం . తన ఆ న
రకం ఉప ంచబ ం .

ఉ గం, ఉ షం ఉధృత ం ష న లబ .
అన ర స యం .ఏ ఏం . ఏం
ధ నంత త ర ప ద ం .

ఆ శం బయ ం ం ం ఎ ర .

త ఎ ం సంబంధం అ ప ల అ . త
క సం అ న ...

అ ల బయ ం . అత ం తన
పథకమం వ ం ం . శ బం .

" ... ఇ పగ క ఖ ం కరవ ం. ప ద ం వడం"

ఉ షం .ధ శ ంక హత ండ ం న అడం
అ ఆ ంద శ ంక .

ఆ ణం కల ం క అ ం ం .

* * * *

అర గ న చన రం టవ ప ం గంట ం . ర నన
బం ంతం కృ ం ల న ంప ం .

ఎద డల ల మధ ఉ ర ఊ మం ం న సమయం శ ంక
షం న న జయచం భవం స ం .

అంత శ బం... ప అ లఎ న ం ం తప జయచం


జం అ ట ... .ఆ ం వవ ... ఏ ం
అ క ం రయం ... స ఆ సమయం అత కంట బ ం డ ఆ న ఓ
...
ఏ ం ం ఖం అ తమ మప న అ డ
అ ం అంత త ం .న కడ ఒ న ర ల శృ క ఝం
తన ఊ న శ ంక ం గ ఆ ర ఉ .

ం నర లవ వ సం డ వ న శ ంక ఓ యం ం ...
ఉ నర ... మ . ఓ సన నఅ ప స గమ ం .
ల న ఆవరణ ల కల ప ం ల ... ఎక అ ... న ఓ గ
ం . మ ం ట . ఇక డ శ ంక త ఎవ
క ం న . కల ల ం న ల . ఒక ళ ర నమ వ క
వ అత ం ండడం ఎ ం భయ .

ప ద ం ద అంత అ ల ఓ ప
ఒ ఎ .

ఆచ క ఆవ ఎవ క నఅ ం . ఒక ఉ న ప ం
వ న ఆ రం .

ఏ గ చ న లప ల త ఆ యత ం ం .

శ ంక న ల ం గ .

ఎ గ .

ఆ అ ం "ఎం "

" స యం " మ అ .

" అర "

"తప స ం . ప న ం .

"ఏ "ఆ అరం ." ం "


జ ందం . ప తన న అ బంధం ం . తన న , ట సంగ పం
వ ం .

" మ ం శ ంక "

" " శ ంక ." ప "

"ఏం" న ం " ఇక ంద పం ం "

" క ం "

" ద ం కదల ం మ ంప న ప కం ం "

" పఆ "

" కంప ం ..."

" "

" స శ ం "అ ఖం ం ం . "ఇ గ మ మగ వ ం ం ఏం


జ ంచ ... ఎ ."

" " శ ంక ఓ న ం ం .

" దగర ..."

ఆ క ం ఇం ... ఆ ంప ప ం . అ ంప ఆ శ ంక ం .
మ . కళ న ం " " అం తలవం .

" ళ . ప "ఆ ప దగర ం అ ం ం రం


దగర అ లచ .
ప గ న శ ంక ఎంత గం న ఆ అం గ బ తన
ద నస ం ల త .

బలవం స ఈ బ ఊ ంచక వడం ద న ల ప .

గ ఆవ ం ఎవ ప న చన టచ ం ం .

స ప న శ ంక ప రం గ య , న స ం ల ఎ
." ప ఎక డ"

"ఏ ప" స స క . బయట త . తల శ ంక న


న అవ ర స . గం పక .ఏ ంఅ త శ ంక
తల డ వడం ల పడ గ స అం .

స శ ంక వలం ప ట క' 'క డ ...


బం న శ ంక 'ఇ ' ఒ ఉప ం అ గ
రం టడం స ఇక వ ం కంఠం త .

ఒక సన స క నంత ధ డ లబ .

గ అం న శ ంక అర ం . ఏ ణం అ రం బద త ప
ర ...

" " అ శ ంక. " తప . త ఉం ఇక డ కళ ం స


చం .ఇ వ న ఓ అవ శం ఇ ల . ఒక న న ప ం
ర మర రణమ .ఇ ం న అ హల ఓ ప కం
క ంచ . స త మన ఆ ంచమ యప న ం ఓఅ ధ ం "

శ ంక ఇం క వ న ం .

ల అల క అదం ం .ఆ ంప య న శ ంక రకం అం ఉం . త
న న మ అత న రక .
అ రం ం __

స ఇ సమయం డ ప న శ ంక ఓ వ ఎ వడం "జయచం


చం " అం ఉ కత అ .

ట నఆ శ ంక.

ఎ లబడ వ ఉన ." ల తరబ ఎ న


ఊ ం నక ల .ఏ న డ ం ."

ఆ శ బ రవ నవ క న అ ం న శ ంక "జయచం "
అ .

"ఇదరం ఒక ంగల ... ంత అం కన ఓ సం


అ .ఆ రగడం ద న లం కథ పం ,
ఇ న న య డద న పం ం ప .ఈ
ం ల . అం . ఈ మధ ం బయట న కళ
ల అ ం జ ణ క ."

ఒక అ త న ఆస నట ం శ ంక . అంత ం జయచం అ హ న ఏవ ం
క ం .

"ఇం వ ప గల "

"ఇప " న ం తన రమ శ ంక అత ం .

ఎం అరం అంత శ ంక నఆవ . ఆ వృ వ రయ .

" బయట క . క సం అ
భ ం ఉం . అంత వర వల నదం ఏ ."
రయ అర ళ శర ల వ న శ ంక న అన ర ం అ ం
ద అడగ క ం .

అన ర ండ డయ . లత త అం వ .

"హ "

ప అ స ంత . " "

" వ "

"శ ంక"

" "

"ఇక ండ ... ం "

" దర "

"అ ం. అ ఆయన ఇప ం ద ల ంద . రయ
దగ డ , దయ ఆయన ద ..." అత క ం ఇం జయచం
వ .

" ... రయ ... ఎవ " జయచం ం స షం ం ం .

"ఎవ ల జయచం _ ఈ ఓప . ప ం దం జర ం
అప . క న ద ట అ ం ఉన అస ం
ర ం ."

ప ం వ అప న అన రక ండల .

"అం " ఆ ం వ ం ." జయచం " న శ ంక అ ం .


"అ న ... ఇ న ర ం ల న జయచం న కృప
హత ం ం ..."

భర ఒక అస ం ర ం అన ర. ద బంధమన
ఆ చన ఆ సట ం . త ల ం . ఇ ఆ చన
ప ం .

స అ సమయం -

" రయ త డ . . క అన జ "
జయచం స అ ఉ గం .

అం ...

ం రంగం ఆ ళ ... ఓ స తన బలగం శర లయం


.

ఇంత వ క జయచం ం డ శ ంక ర పడ . అర ళ రయ
అం ం న స రం జయచం అ ం యడం అత శ ం ఒక ళ ప ఏద
లన అ యం ళ ం అ ంట ఆ ం ల !

జయచం ం ఖం గమ ంచ ం _ ఇక ఇ ప దఎ ం గ
యడ . క రయ ర ణ ఇ . అంత బల న ం షయం య అ అ ర
శ ంక ఊ ంచగ .

ఆ ండ జ అ . అవసర న తన స సం దం
అతడన ట రణ . ంట అ ఇం . అదృషవ ంట ఆయన
వడం పం . "ఇ మ ల _ దగ న ఓ వ సం జయచం ం
శర లయం రన అ నం . పర న బృందం వ
ట " అం .
శ ంక ట ం ,అ నచ !అ రంగం
డ ధప ం .

శ ంక ఊహ త ... మ షం అ కం ం యడ ,
ధ శర ల తర రమ నడ జ ం .

అం నఆ ళ ఇక క ఏ జ ం .

బయట ఆ నచ వడం గం డ ర క త శ ంక. అప


రయ అన ర ల ఓగ బయట గ య .

శ ంక _క న ం అక డ గం హ ర .
ఇ డత ల ం ఎ వడం . తన ందర ంత మం లల వ
రణమ ం .

త ం వ స , అత ం .

స తన మ ల ప . ఎవ అం ంచ న మ తల గ బ
స . " ళ ం ... ఆ శ ంక , రయ ప ం బయట రం . అడం వ న
ళ యం " అ స .

ఆ వ ర ల అన రగ ప ళ స ఆవరణ
లబ పహ .

త .గ య క పల ం గ య వడం రం వడం ...

ఈహ పక గ ల భయం ఆర యడం ద ...

న గ .

ఇ రం ర యత ం మగ మ స మ ... అ ఏ ణం అ
ం .
ఇక ప ం య శ ంక... మ క స ఆచ న అ
"కదల స ... ఇ న ఇం క దగర గ అ ంట
ళ న రమ . ." గ ఒ " "

"ఆగం " స కంఠం ఎంత ం ప ం అం అత అ చ లం ఆం ళన న


ప ... స క లబడ వ వ ళ క క ంచడం .

" ళ ఆ ల ందప యమ . _"

ఓ ణం సం గం లబడ స అ .ఇ స ఆ
ల దప నఆ త త ఆ శం సం ఎ న వ స లబ .

" స ... ప ఎక డ"

డ స .

" రక ం జ ... ఇక డ చ న ల ప. ఎ
ం ."
" ం ... ఏం దం "

"ఎం ప . దగ ం ఏం ఆ ం . సహనం న ం ం _ "స


క ఓ స నట ం ం శ ంక ఒ ం __

" రం ం ల "

"త త"

"అ స ం త త ..."

"త త అ ఇం ం న ఎం ఉప ం . ం అడం
ల .క "
ఈ శ స ంట స నం ప .

"ఆ షయం వ ం_ ప ఎక డ బం ంచబ ం ."

స ఉ షం ం . ఎంద సం మ క ం మ ంద ల నర ప
తన న ల ఇ త రడ స త క ... అ
న తన మంచ ం ఇం క తన లం ం గ బ న శ ంక త వ
అంచ యడం .

అ వ వస ,ఇ త ల ం అ రణ న ం నస ఇ
ఆ ండ బయట ఓ య , కఓ ఆ ...

ఇ ఊ ంచ స అ చ ఒక ప త ం " "అ అ ం ం .

నప ం మం టడ , అంద టడ జ
ం .

వర ం న న స న . ం... శ ంక అతడన గ .
ఓ న ం . అతడ అ ండ స ం .

" ! ఒక మృ ల ం తన ర ం క మృ ల ఆ
సమ మ ఆ త . అ ఆట క వ వస. ఇ గ క వ వస
మృ ఇ ం ర చల ఉప . అం చటం ఎంత వర తన
ధ త స మం ర ం ఆ ంచం ."

ల ప న గ , గ చన నఅ తన
ం ర ల స స కం ం .

ల తరబ న ఉ షం, ం , ర ంచ స యత అ
ఎంత ఆ క ం ం అం అపర డ గల స తం ఊ ంచ _అ అంత
అ తప గలడ !
న క న ఎ ల ప బ నస
గంటల బయ . ఒక ం అప ప స
.అ స అ భయం .అ అ మ ంత చ ం .

"క . అర ర ల శర లయం ఎం అ . ప ఎక డ
.ఐ ం "అ ట క అమ ప న ఉ ' '
ఉ ం . శ రం ప ద ద ప డం ... అ ఉ ." ప
..."

అ అ ,స ల కం ం ధ ం ం .స ఆ సమయం ఓ
య ఆగ " స "అ .

అ ఊ ంచ జయచం అ రంగం తన పరప న


ఉప ం ం డ _అసహనం న వ అం .

" ం "

"యస " - అ దవడ కండ .

"ప న ఆ ం ..."

" స ... ఈ అర ళ ర ం ం ట "

" అ నం ... ఇ ం స ఆ శం"

" ఇ ... స బ , ట " రం అ .

"ఇ ఇ స "

" ఇక డ ప న ంద వ ల ఇం డ ,చ అమ పరచ "

"చటం ం ంచనక "


అప సహనం న ం ం . "ఎ స .ఇ వల ప ... ఐ ం
."

" ణం ం "

" య దం "_ య వర అ "ఆఖ ఒక ట. ఈ


వడం . పరప ఇ ం అ ం న
ఈ ష ల జల య పరచవల ం ం ."

అ ఎ ం బల న అస అ . ట దం అ ం . శ ంక ట
ం స యం ం .

అత ఇ తన ఏ లల ం ఒ వ ...

* * * *

మ స ఉదయం ప న ర గంటల సమయం.

నగ నత తన ర ఉదయం లం
ం . ల న ఆ గంటల ఉదయం ప రంభ
ల 'లం ' ప ం ప నర ఏ యబ ం .

ట ఏ ఎక ల రంగల శం ప ళ తం ంచబ న ఆ కం షం
జ న ం త నడపబ న ద మం ల క ...

ల మం గల ఆ క ఇండ వడం ఇర గంట


ప ం ం . ం లం ర క ం ఏ ఒక గల ం తమ ప ల
జర ధం మధ గం ం ం . ఏ అ మ ం అ
ం ం క ం వ శం . మధ కం లం .
ం ం న అ ం పం ం స ం ం .
ఇ అక డ అమ యబ న మ ణ.
స పద ం గంటల ంతం ం అ ఖం ఓ ఆ ం . ం రం దగర లబడ
ం నన వ ల ంచ ఐ ం ం ఇ క
తన ప చయం వ ...

ం ప , అక డ ప త హ వ 'స ' ం . ష త ంఆ గ
ఖ ం న ఇ క .అ రణం జ బ అభ ంతరం ట . ఇ క
ల న తన అ చ ం అ .

అప జనర లం స ఆ రప త యబ .

ఇ క న ం జ స కం ప . బంధన తప స
ంచ క ఏ రం ష తం జ న ం చర ం ం . ం
ఆ సంబం ం న ం షయం మ క నం వ వహ ం .

ఒ గ ఇ క ం వ అతడ న శల
ఒ క జ న ం జ త న సంగ ప ం .

అ ఆ న అవ శం.

ఓ లగ మం మ గంట ఏ లం సం త యబ న
ం ం ఓ ద .

తమ వ డడం ద రణ వ క న సం ' ం స ' అం


ఒం .

ల ం స క నఆ ం ం న మం ద
క ంచ . ప లవ వ ం ం ం .త త .

వ నప టంకం న మ అర షం ఇ క " "


అ ళ ఖకవ క గమ ... ంట అ నం ం ం ం జ అన అత
, "ప త సంతృ కరం ం " అ తన బం బయ _
ప సంవత ల లం షం ఏ క ఎరగ ఓ అ హ న సంఘటన
మం మ గంట వదల ర అక వ .

డ అ జ అ ల అమ న సంతృ ఎంత ఇ క వ వహ ం న
' ం ం ' క ం మ ల .

అ ం పద ం ం ...

అం రణ న ంస నల అ ... ఆ క యజ
జయచం _ స న ల తం .

* * * *

స అ సమయం ...

ం తలగడ ర లబ న జయచం దగ ఓఅ చ ఆయ క
ఎవ వ ందం ఓ ం అం ం .

కస ం ఇం బయ స ం ఆ న జయచం అ ం
ండడం ఎవ క ల వడం . అంత ం రయ ఉ అత మ ఆం ళన
ప ం . అన ర... క అత భృ ప ం ణం... ఏ ల కంత రణం అన
అ ంచడం తల పం ం ప పంపమ .

ల ఇం . బయ ం ఓ అరగంట త .

"నమ రం" అన ర ం న ఆర త . సన అవ ళన ధ ం ం .

" . క ఇ ం వన ట" అ జయచం అన క ం.

ఆ కళ న _ స యత క ఉ షం . "అ అవసరమ
ఎ న అవసరం జయచం ... ఏ ఎ దల సం కన రయ
అ , ల నఏ చర అ కృషం సమ ం డ సం ఏద న
ఖం తం ఆ శ తం . న
బ అ మ , డ హసం య క క త క ంచనంత రం
... ల ర న అ ధల అమ న .అ తకడం ఈ అమ మన
చ తప ఏ 'ఏ న న ఎ ం 'అ మ క అడగ ...
ఇ దక ల కఇ క ందం "

"శ ంక అండ డ రప ం "__ అత ం అవ ళన మన మ ంత


మం ం ం .

" ం శ ంక ఇ ళ త త మన యప పం . ప
ఎక ం . ం జ ఇం ఆ ప కం ద క "

"క ప ద ... శ ంక న... అం గం స త ం ల అత షప ఆ నం


న ."

"ఏం మ "__ ప ం ." ం య ఇం ర మన అంత


సం ఎ ఆ ంచగ ."

" ం ండ అన . అ యప మ ర . ఇం ."

అన ర కళ ం రక ." ం . ల అం
అమ న డల సం ఇ త ంచడం .అ అన ఆ ప సం
అంగ . లప . పం శనం యకం .
ప న యం ."

"అసంభవం" కర శం అ " ప మ ."

"మ ప గతం _ వర నం" ఈ అన ర ం ఆ శం ధ ం ం .

" ప గతమ ం "

"అ అ గతం ల ం ."


" "

" " ఆ శం ం ." అ తనం గతమ ట ం మ క


ం ప మం . ఇం ం ల దఉ
క ం ఇప మం ల చ ణ ఆ ంచమం ."

" ట "అ జయచం . " " శ ంక , ల అస కథ అ నమ ం త


పడగలన . అస శ ంక న ద ..."

అ ం ద ల ఎడ ఇం న అ వం రవం ఆ న ఆఖ ణం...
" ప ం ."

" "

"ఇ అలం ర య అ ఇ నం . ఎ ం ఏ
నం "_ ం ల ం . "జయచం ... త ల ఆడ
మ , సహ ఓస హ ం ం అ య ప ఈప ం . ప త ,
ర నం ప త . ఈ బంధ ఇ మ డట జ అ అ
ం "-శ ం ప ం .

ఆ నఅ ల బయ ం వ న ల స స తం గ అ ం
ంగ ం .

"హ ... ఎ . "

ం ం . ంట హం రం ం గ అ లబ ం .

* * * *

" ం ం " అ ల ఆ భవం ధ ం ం . "ఎవ ... ఎవ మన పథ


బ ం "- . ర కం నన అ నం ల ం . "య ... ఇ ం
... ప ల మం యన ఈ రహ ర ం వ ?
ద ?"

ం ం అం తల వం లబ తప జ ప క వ .

అ న జ ం అన సమయం ఎ ం అ ంతర ర ఆ ఎ ఆ
ఉ కం అ ం నవ ఎంత రం చం ళ ...

"య ... ... ఒక త ఉ . ల


షయం య . బ అ
స లం తప ం "- ల ఒ వ కళ న ం ఏ ణం అ
క ం , ఏ ప ఎవ ల ంచ అ . " ప ం ... అంద
డద ం గ న ణం ం ఆ ఒక ద ం అం ఆ
ఒక ం " ం జ అం " జ ."

" "అ అన ఆన ఒక వ .

అప రం దగర లబడ శ ంక! "అ ... ల ఇం క ం ,ఆ రణ


ఆ ం ం "

ఈజ ,ఇ ం మ క వర అ ఉం ఈ ప ద ద బయ
ఆ క ట అం " "

"అ . న . ద . ఒక పథకం ద ం అం అ ఆగద


అ ఎవ క మ వ యడం సమంజసం అ ంచ ."

"అ . "ఆ ం ల .

" ణం ... ల ద ంచడ అం ఇ ."

" . మ న అ అరం ."

" "మ ండ ం మ ప .
"స " ల న క ఇ అ మ ం ." ప
న ..." అం . ఇ జరగ న అక వ ంచ క . శ ంక
దన .ఆ అ స ం స స ం న .

"ఈ గ .అ " ం ం ల .

మ న శ ంక ం అరం ఇదం ఏం ఆ ం న .

డల న న రం ల న ఆగ ప ం ండ ఓ కవ అత ం ం .
కవ ం న న శ ంక ట మట ప ం . ధ త చం ండ
న ల .ఏ ఇ అవసరమ ం ఆ వ అ ం న అం _ "శ ం
ఎప మ అన ఆ చన ఇ ఉప ంచ . తప స ం .
ఎం ... ంచ నంత దప ."

" " శలం వర తం ." దప డ నప


ప ఇంత హసం ం అ . ఎక అ వంత నమ కం
స నపరచగలన . నన రం క . అస ఏం ... ఎక క ణం
ద ం... ఎ ం? మన క ల సం రప నవ బ వడం
ఎంతవర యం? ళ నం ం రం అ న మన
ళ అ క ం ం మ ంద ఉత హదం న అ ం ల
తప _ ఇం ం న హం . ఇక డ భయప క ఇం త ల సం
ఇవ డం .ఓ . ఇక ఈ లం ... ... న కం ఏ చ న
న , ఏ ణం అ ఈ టం ం న న న ఇ భయ టగలవ
అ ం ..."

" . వ నమ . ట . మ అ ఖ త న ."

చన ." ం వ న ం య మం ?"

"శ ం ... క ఉ ల ఇషప వన షయం. అం య


వన స . . ట , త "-
ఉ షం కం ం ం ." బ ం న ఆడ శ ం ... బ ష
వ సం ంచ . గడ . ఒక అ భవం .అ లక
దగర గ న ఆడ న సంతృ పరచ . అం _అ జ న ఇక ల
వన నమ కం ం . శ ం , జ ."

"ఒక ళ అం క ంచక ..."

"ఈ గ మృ
మం ర ం "ఇ య న క ంగ ం . "అ
శ ం ... న ద . ద ం మ వ ద ం డ .అ ం
ఓట భ ంచ . శ ం . అం తన సర ంతం యగల
సం ఎ మన పం న న ఓ ఎం న ం _
జం ం క ం ... ందర ఈ ప గంటల
గ . స నం ఇ గ రకం క .మ గ ఎం ఎ
అం ఇక అవ శ వ డ . త . ఇంత ఎంద టన
న ఇ . ప డల న రం ల ం
ం 'మ ం ంబ ' త ం ల డ క . లబడ ం కదల .
ఎం కం ఈ ల ంచ ఓ అర ంబ ఆప ష ద అ వ
ణమ ం "_ ఆ న న ం .

దం ఎ న శ ంక దర శలత ం.

" అ ం ' 'అ ఓ క .అ ం .అ ప గంటల


!ఆత త క లవ . లవ ండ . "

అ శ ంక న న రం అం న .ఆ కళ
.ఆ ల ల న వర .

ఇ అడం మ ఏ ం .

అంత లం ఆ యత న శ ంక ఆ షం అరం అ
య .

త అం పతనం . పతనం .
అ బం ంచబ న శ ంక ఆ తన ల ం ఆ ంచడం .త
ర ంచ క న ప .

* * * *

"చ ం " ల మ ప న ప ం రకం ర క ం . ప నల


గంట ం . వరస అ ం అన ం ల , అమ ల . ధ ం ప
ం .ఏ ల య ం ం ద ల మధ ం ఉ న రకం
ప ం అడం ప ం .

"ప ం దగ " అ అ చ .అ ఆ ణం
. ప కం అ అంత సత ం ద ంచగల కర శ అ నందన.

న గర ం . అ ... ఏ ం ం అ చ న
న క పడ క ఓ బ ప .

క తల న క క వయ ం ఆ ంచడ ప ం
తగల భ న రకం క ం . ల ప ం . ఆ త త ఇక మం అడగ .

ఇ ం ంఅ నం ఉం బతక అ ... ఇక డ ఆ న ప సం . ప
ప న ధ తల ర హణ సం.

ం ఓఅ చ , క క పల . ఆ క జయచం వ న ఇ ం
అ డ ర ంచబడ రహస ం . ప ప ం న క " ంట ఓ న ం ం అ
ట . ఆప ష అ న ం ... పల ఏం జ ం అం ..."

"అస దం "- అ ఓ గ ం ం .

" బల నం ఉం . ప లక ప ం ం వ గంటల ... త "


అ .
క నఅ ల జయచం . ఒక ళ స కస
ం బయ ం ఈ ష అత సం ం స క వడం అత
జయచం ఖ న ం అ .

అం న జయచం య పం అ " ల సం కం పడ . లం
సం న సమయం ట ళ డం మం .ఈ అ మ ఆ
షయం అ ం ... ంట శర లయం ం శ ంక పప ద .అ
త అం ట ల , పద ం గంటలక స ండ కమ . అం
మ గంట క శర లయం ం మ . పడ .
అం ఆ ప ఖ తం ..."

జయచం ఆ య తథం ఆచ ంచ డ శర ల
శ ంక రక ఆ షయం యప .

ఇదం అన ర ప న కం ఎంత ఆం ళన ప అం శ ంక సం
ఉ .

స యత కళ ం ం నర ంతం అల
శర ల వ .

ఏమ శ ంక?

ఇ శ ం ... ఇక డ మధనప న శ ంక ం , ప ం .

శ ంక తం ఓ వలయం డ .

అక డ లబడ శ ంక మ అరగంట తన ం మృ ం
ధపడడం . ఇ ఇం ష వ _హ ప పం ప ప మన
ం .అ ధ త ం నఓ పం మధ ఆ న సమయం
ల ం న ఆం ళన..

శ ంక త ద ం ం న అక డ పప ష ం ం .
అ సమయం గంటల ఏ .

" " ఖం న ప ం శ ంక కంఠం. మ ఊ ం ంబ ం . శ ంక డడం గడ న


గంటల అ . ం ఎలర ం . ఆ గంటల తరబ ఎ న
ఆ స ... డ న ఓ బట "య " అం శ ంక తన వ డన నమ కం .

" ."

ఫ నన ం . "అ ప ం .అ ఎ డ న ... శ ం !
ఇక ం లగ ... ... స నం గ వ .. ఆ ర మం
ర అ చ ం ..."

అ శ ంక అస ం న వ ణం.

మ గ శ బం శ ంక ం ప దల ఆ ఉ షం ం .ఆ
ం న బట ం .అ డల ం ంపర బయ
శ ంక ఒం ల . న ం డగ నమ క హం న ఎంద తన
అ న ం న ళ వ ప ం . శ ంక కథ అ
వడం ఆ ఇషం . శ ంక న భ ం ం అత
మ మ ంతం వ స ం .

స అ ం ం ం ... డ న ం తం ఆ
చ భయంకరం కం ం ం . అ ం . శ ంక త ం యత ం ల న
బట క డ ం .

ఎం కళ ం ఓ అ యత ం ప ం . ల .
వ శ ంక పణ ల ం ం . తన ఎంత అ ప న
అత ర న పలక శ ంక శ బ మరణ త లబ ల ం .

ఇ రం ం . ంబ అ న కళ రల
లం ం క ంచ .ఆ అ క ండ ం ం శ ంక ఆ
.ఇ ంపశక ం షయం. ం న ఏ డగ ఇంత ల
మ చం ఆ ం శ ంక స ంతరం రం ల ం ం తన
త ం . అక డ ం దం డ ల కడం ంబ ఆప అ ం .

ల న ంచనంత గం ఆ ఒ ప ం బలం టడ ,
అక న ఓ ల అం అడం వ న ఆ అ చ ం త ం వడ ం
ల జ ం .

స అ శ ంక ం ఎంక ల ప వ న పల జ ం .

క ం " ... " అం క . ం ం అత అ చ


ంటప .

మ స తం సం వ కం ఇ క ఎంత ఉ ం న శ ంక
ఆవరణ న ఓ ం టక ం ం ం ం .

మ ం డ ధప ం ం తన మ ం న
షయం.

ఒక ... ఇ ం బల న శ ంక సం .

న ందం న శ ంక ఇ ం టర
ం .అ ం ప గంటల ఏ .

* * * *

"శర ల " అ .

" ... ప ళ ం అమ హం డ ."

" ం రమ న పద ం గంటల వక ళ డం
దమ ం ."
"అం " శ ంక మన ఏ ఆ చన ం న స తం ." ప ఏ
జరక ం కల . అం ఇ ... ంట ...పద ం గంటల ." ం ం
ఇ తన ం శలం శ ంక. " ం మధ న .
ఈ ళ ఎక ం పగ వం సమస వర అ ం "

ఈ క పంచం వ ల అల ... ఖం ఏ
మం ణం ఆ . అక ళ డం అం వడం
అ ం అ .

ం ఆ ంచ . ప ర ం క న ట . అ ంట
ప స అ ఆ త త ఏం జ స సంతృ ం క ."

. ప ఇర ... " ఇ " శ ంక చన .

" తన అ చ ల జ మం ం ."

జ ర ప ం . అంత గం న శ ంక.
ండ శ ంక... ఇం ం న క
.

ఉ కత ఆ క . ప డ ధప ం .అ ం స
ఏ . శ రం ఒక ప . క ప ం .

* * * *

జ కసమ సం ం . జన సమ రం న ఆ కసమ క
ఎ వ వ న ... అం న న ంగత ం . హత
త ం , న ం బయ న , ం వ న
ం . కసమ బ త వ. స ం ఒక క
స షం క ంచడం . ఏ యనంత హ క , త .
ఓ ల ం న అప .స ఇం కస
ండడం జయచం అత న ం ఎంత ఉ ం అం ఈ ర ం న
ం ర సం ఆయన ' ' బలం
ల ల ం .

" ఇక బయ ర ం అత న ఇద అ చ ల ఒక ం లన ష
."

"ప ల ణం ఇం ం . అం మ "
క తడబ ం .

"ఆ ప అక " ం అ చ .

"స ! దరం దగ ం ం. ం ప " అం ద అ చ క బయట


న . ల తం డకం త త ఒ డ ం అల గల ం ంట
దగ న వ "స ం "అ . తప సంగ త . ల కసమ కఆఏ
' ' ర వ గల సమ .

ం లవ వ ఆవరణ న న అ చ న అం
ం క మ న .ఇ ఇద పల ం న వ
సం ఎ .

లం న ంగణం తప షం ం . ప ం అలజ
అస షం ం . అ అద క ం ం క , శ ంక . ఇ
శ ంక అం ం న ం .

అర షం వ వ త న శ ంక అ చ తన గమ ం డ
య అ ంతం ల ఈ . ఓ సన బయ ం . శ ంక
ప అ ం స ం .

న పక న అ చ క ంచక అ ం ఇ
లబ . "ఇం ం " ం ం అం ం . అం
గటగ ం క న అ నఅ ఎంత రం ం ం అం ం
బయ వ న ం అ చ అర ం అక జ ంద .

ఏ ం న న బ చ ం ం
ందప ల ం . ఇ డత అ ఓ క స తం న ం ం . స ళం,
ం ఒ వడం రందక న తన బ ప ల ల న క ఎ వ
ప .అ స ం ల అ చ ... క యబ ం
శ ంక అ పట బయ ప .ఆ . శ ంక బ లం
అవసరం ం . ఇ అ ధం .ఇ ఆ న లప న ద అ చ .

" ంశ ం " ందర ప గ .

శ ంక ందరపడ . ంద న అ చ డ బలం మ అరగంట వ ం .


అం మ తల దగర ." " శ ంక ం అస షం
ం ం ." శ ంక . ఆ సం హత .ఓ కృప భర . సత ం
ం శ ఇ క ఇ చ ం " ఏ మ
ం కళ ఒం . ఓ సన ం ట క ఉ న డ క ప బయ ఉ
ం . "ఇంత ఇం హం రన న రగ న ... ప ల , ఆడ ల స తం ఈ
స శం క ద ంచ ం అ వంత
ర ఇక డ ." " లప న అ చ ఎ అక డ తమ
అ చ ప న .

స ం స గం ం ం .

మ ప ల ం న శ ంక మ స హ న
అ చ కం బలం ఒ అ . "న రమ న . ... ప ఎక ం ."

ఆవ ధ .

"న చం ల న ట వ డ అ ం జం . ప ం క డ"

* * * *
ఇ సమయం ...

అక డ జయచం అసహనం న . పద ం న ర వ ం .ఈ
తన . ఇంత ప ర అం ఆపద ?

శ ంక అ వ బ ల మధ ట
డ జయచం ఇ ఆం ళన ప ండ ంగ ం "జయచం య ."

ట ం అ చ న న . మం జయచం హం రం .అ
ఖ న ఇద అ చ ల ప ఇ అ వడం జయచం ఎంత అ తం అ అం
" ప ఎక డ" అ . ప ందన షయం మ అ చ శ ంక ఎ న
షయ . ఇక డ న జయచం న ర త ఓఆ శ వ బ
త త ం రంగం ల ందరపడడం.

హ న జయచం ఉ ప . అక డ ఎ ల లబ ండడం .

"ఆ ఓ ... న యగ ."

"అ ... అ న " ప అ "పగ ఒ వ ం ...య .


అ..అ .."

"ఇప అర ం ం షయం" ద ం వ ంగ ం క ం ం . "అ క


ప ం ర వడం నచ . దం క " తం ప ఆ యం
ఆయన ం న ం ." రన భయం ఇక దల "
అం గ బయ వ మ త గ య ం .

ల త సం మభ నం న జయచం ఇం క ప షయం
ండ ల ంద , ల అత బయ ళ ం అ ప ంద .

జయచం అ ఆ ండ గ న ల ం క ం ం . ప
షయం ఎ ం ఆ శం ఇవ ం , బయ క తం ం .గ 'అ ' భజ
ం న ర ఆ స ం న లత వ న తం మభ
గం వ ం . అక న ఓ " ప రమ ం ... పద" పక
అ ం .

ప ఎక ం ల ఇ ం ఓ పథకం ంద భ .

అ ఆ ఇం ల బం ం న ఆఖ ణం.

* * * *

క కృ ఎ న ఒం గంట సమయం .

ఎవ త త నచ వడం అన ర రం ం . ఆ చన సబ మన
న అన ర ంచ ఎ లబడ ల ...

" ప ట అ న ... దం ం గ న " తలవం అం ల.

అలజ ం మన ర ప న ర ం , ఊ రంద ం క టం న ష
పవన అల ం ఆనందం ఓ అన ర క ల ం . "ఎవర "ఆ
ం ణ ద గం ప న వరంజ గం ఆర త...

అ ం శ బం క న ల .

"ఎం త ఈ వృ క ళ డవ గ న కళ ఆ ం ... ఏ త దం ల ఫ ఏ
ఇంట న మ ఒక మం ప న సంతృ , ంచ ర రగ నగ
వ కం యక ం క ం " ఆ యం తల ం ం ల హ ం .
"ఎవ డవ ..."

మన కల ం .. ఏమ గల త వరన .. అంత గర ప న తం ..
"అస ం క " ల ం ద కం ప ం . " ప రం ం న జయచం ."

ఎక గ క న మన న వ లచ మ క ఆక న ం సం ం న
అల న అసదృశ న అలజ .
"అ త ప లల యం ళ ం ప న ల ం .. ఏమన .. ఇ
ఇ ళత త ప ప న న కల. అం .. క గం ప న క
య ం న ఓ స అం .. ఆ తం డ మన త అ న ఈ ణం
మ దన ంచ .. త .. ఈ అల న క ల నఎ ర .. ఆ రల డల
ంద ఒ న ఎ మ ."

ం ద ల కల జ ంద ఈ జం శ తం గ ల మ ల ంప స
కళ ం . "తం ద ఇంత హసం ఎ "

"ఇ హసం ద "స ప ం అం ల. "ఆ తం న ప ."

"ఇ ద క క .." అన ర ం వ ం . "ఒక ప కం ..." ఆ ం ణం.. ద


అ ఎద ల న ఆ వ బం ల , అ బం ల అ డ అ ప ఆ ం ...
"పం ం ప కం అడం న మ కన ం ం
వ డ రం .."

" స .. రం న న ఆ రం సం గల
అ న వ వ రం ఓట అం క ంచ ... అ శ ంక అ యం .." ం శ ంక
కథ, ఆ కథ తన ం ... అన ర కళ ం ర .ఆ ం ం సబం .
"కన ర మ తం హత ంచబ న న ఎ .
న ఇక తకర న ఆయన పంచం తప ఎవ రన ం ...
ఈ అర ంద ... న ం .. తన జ ం. సం ఎంత రక తం
జ ఆయన కక ర .. అ ఈ బయ . ఒక ళ ఆయన ప దల , క
బ వడ తప స ఆనందం దపడ తప ఇక న ళ .. ళ ..."

ఏ ... ఈ త అ నం అం తన .. " త .. ం ళ " మన ఉ గ


ప ం త వరన ల " ం ద "

" ద ... క డ ండడం దం. న ..." ల ట ం .

" కం ఎ స .. క ం ద న అ ఆ బ తన
శం పన న తం ఎంత ఘన న వ స " అన రఉ గ ప ం "ఎం
, ం క తం ల న త తం రం తప తన వ రం
మభ న తం ంత క వ స .."

లక ండ ఆ ం క ఎ ప స ర ల "అ అమ .."

" న మభ ం ఆ ం త ం .. న న ర న ద
ధ న ప ం ం న త సవం తం కడ అ
ఆ ం న అమ ఇ ఆనందం ఇద వ ంద .."

"ఎక డ.." గ ప ం ల" అ క డ.."

అన ర ప .. ల అర ం . తన ఎ ట అ ం ం తర అమ
ఆ శగంగ ఆ ఎ ం తన ఉ ఉత ష నం లబడ ఆ మ తన తల ధప __

ఆత ఒ వ ం . అమ అ ల కట ఒక ష ం ం .ఇ ళ త త పంచం
నప ప ఆ ప ండం ఆ ండ అమ క ల న ఒ ం .

" ళ న ... అమ ... " ప ం . ల త ఆ ర


షం ఉ ప అం "అ ఇ క ం అంద లల అమ న అ ధ
ఎం ... అం ధపడ ... అక ఎక ం ..." ఉ గ ం అ ం
క దన ఆనందం .

" అవ శ ద న ... రయ అక ఎక న ... ఇ ద


ఇ అ ం ల ..." వవ వ ం ...

ఈఎ ం క ఒ ం అదృ ఇ ంద అంత ం ంచ అన ర
ల ప దగ బయ ం ....

"శ ంక ఎక డ .."

" ప సం .." ఓ ణం చన ం . "అల ... అ ం న


.అ అత ఓఅ ధ !"
ల కళ న న షయం అన ర గమ ంచ ..."

" వ ం ఇషపడ "

లత ం యం . " మ ఆడ ఉ ఇ ."

"ఎవ "

" . న మ మ . న ంత గ వ ం ఆడ ."

ఇద ఒ త క న న డ ఒక త క... మ క తం క...

* * * *

ల ం .

జయచం ఇ న శ ంక . ల . తన ళ మభ ప ల
వడం శర ల వ మ . అక డ శ ంక, ల ఎవ
క ం తన య .ఈ ంద శ ంక .

అక డ ల బయ న షయం . ం ల సం ం .
తం శ ంక స ం న ం ,అ ఉదయం ప గంటల .ఆత తఓ
అ రణ న చర శ ంక ర ం ం .

అమ ట న
ప దగ ం . ల ల న గంటల .ఆ
త అన ర శర ల ళ . శ ంక క ఆ ఎ ం రయ
డద ం ,ఆ శ ంక ఇ ఏ న . తం ం ం ల
రత . స ఇక శ ంక క అత రయ రయ అక
ఆ ల న ఆ ఆ చన ర ప ం . తం ఆ తం క ంచ ం ఓ
ట తల ం .

పప మం ప ంద అన ర శర ల వ ం .
అ ఉదయం గంట ం .

* * * *

పప మం ప ంద అన ర శర ల వ ం .

అ ఉదయం గంట ం .

* * * *

. . .అ సబం లబ అదం ం ... న కం అల న అత ఖం


ం . ల త అత న ష ట ప ప ం . రం
ష ట పక ం .."

ఇ ళ అ భవం అత ఇ ం ర వడం ఇ . ఇర గంట ఇ తన


అ ల ం అ జ య య ల ం ఎంత ఒ ర అం స ఆత
హం ప క ఉ యడ టర ం ం . అ క ఈ అంతర ధనం
ండ ... అం ంత . త ఒక ఈ వ వస ర .అ న వరణం త
ఇమడ ... త ప అ నందన తం ర మనసత ం అత . రకం ర హణ
ఎ యప సంఘట తప నక య .ఇ ఇ ళ తన
ఓట అం క పక జ .

" ం . . . "

బడ క తల నఅ రం దగర లబడ శ ంక క ం .

" . . ... ఓ అ ..." పం న .

శ ంక అక డ వ ం షయం అత స ల
మ ంచ స శం ఎ ంద ంచ క .
ద న ప ం, ఎ ఉ హం ం అ పత ధప న శ ంక
" ... ఆ స అ "అ .

అ వర తం .

"ఒక న ప యన అ ... ఇ న అ .."

" " అసహనం అ "ఇ ప యన దం .ఈ అ వడం."

"అ వలం సమ ం అ ... సగం అ న ఆ ఇం సగం


ందం . అ సగ ంద ధప ం . ఇద ఆ ం క . క ఒక
ఆ దం మ క దం క ప యన దం."

"అల శ ం ..." ఓ చ లబ . "ఏ ల న ఏ


య న ం . అం ."

"అ ఉ రం గల తప సగర ం ం న ...


ప ం ణ అ ం ."

"అ క న ."

" న కం స అ ... ఇక డ మ క
ల య ంచడం ... ధత న కం క కం మం ."

"అ అంద ఒక ."

"అ ం. ఆ ఒక అంద నమ అ ం వ ." ఓ ణం ఆ . "అ అ !


ల ం న చటం క క నఆ ల . ల న కం న ...
మన చటం సం స నక .చ కం మన చ వ ."

"అ పర ."
"అ అ ... చ సృ క న . చ న క ం . అం
ండం . వ అవసరం క అవ శం ద ం ఆ బ య ం ."

అ ఆ . అత మన షణ జ ం . సగం
బల డప ...

"ఒక న స మ న రం నడ ల స ఇ నచ నఅ న
కం న క ం న త వ మం క ..."

" మ ల అ ."

"అ . బ ష నమ సం త వ వహ ం ."

అ కళ అస ష న ఆ శం.

"య అ "అ వ వహ ం శతృ అ ". ఓ ణ _


"న ర ం అం బ ర ం ... ఇక డ నష ం
... చ సం యగ నఓ ర చట ..."

అ మ " ం " శ ంక కర లనం ప ం ." ం


మ "ఇ అ అ నం ం ం వ అ బ గంటల శ ంక తన
ఇం ల మ .ఆత . . .అ ఆ బయ ...

ళ . . .అ న ద ప స ష టడం... ఆ ధం ఎంద
మంచ అం ం స , . . .ల క షన ఆనం ం .ఇ శ ంక
ప న ధ త అత అప ం .

ఇం శ ంక స న ...

" " శ ంక అ ప .ఇ శ ంక ఆ ం ం .

ఈ చర జయచం బలవం .
" ందరప స అ ."

" న న అ జర అం ఇ యడం తప స శ ం ... అండ ం ట ...


ల ట ం ంబ 108 సం ం .ఐ ం ం ...
... స ఇర గంటల క ంచ డ ... ళ ం . ల ."

శ ంక అత ందం .

స ఇ సమయం అన ర శర లయం ం ం అపహ ం ం . ఇర


గంటల ఎవ దృ పడ డదన అ ఆ శం శ ంక స స ట
.

అన ర అపహరణ ం ఎ వ ఆనందప ం జయచం ... "స ... ఇ శ ంక


మధ టం ద అం ..." ద ంద అత . "అన ర
ఆ నం ండ అన ర హత జ ... అ తప సమస ప రం .అ ఈ
..."

ం ల మధ త ట వ అం అం ర ణ ఇక జ ం .

హ గ న శ ంక న ల ం కం ప ం . ంట యం తల
ం ం .

ఆ ఆ ణం ఆ న శ ంక క ల .క తన త ,
ందర రణ ల ం . హ త మ ... ఎ ం
త కడ న ?

అభ ంగన నం న ల అ ఉద ం న చం త రమ రమ య క త
యబ న త ంతర అలల మృ మ రం క .

పం కం ం ఆ శ ర షవం రస ష , వ ష మం ం నవ మ ప ఇ స
క ణ అట ర ం క వ న గంధర న క త సంధ ల న మ
శృ యబ న పం స ల ప ం .
వసం ల భ నలగ వ ర నడక ల తపన ప ద ల పరవశత
ఆ ల ం .

అక క ప ర ం . పధ ం ం శ నం గడక .

ఆ అధ అత ద స ం .ఆ న శ ంక సగం ఆ నక త ఇ
గ న టం య ం __ న అర త ఇ తల .
శ అం లబ న తప ం ద దప అ క ం .


న శ ంక మన సగం వం న ణమ . మం పర ల అం ల ం
ఇ ఎ వ న మం హంగ చల అర ణం చ ం ళ హర
ం ధ ంప , ఆ క ల ల ం ప న శబ గ సనం ఆ .

అ ం అర మ అంత వర శ ంక క న వ .

" పం త ం " అ ఆ ప ర ం .

"ఉం "

"మ న ఏం ?"

" షం __ ఉ షం!"

" ం ఏం "

పక ం .ఆ ర ఇక ళ న అత ం ల ం . ళ అత వ ం అం
" ... షమం న మ తన ప ం న వ . ఉ షమం తన మ మ వ
డ న వ ."

"మ న ."

" పం" యం ఆ ప .
"ఇ ం ం "

"ఇ " ఆ పళ అత ం ద ప వ ం .

"గ వ "

"ఏం"

"ఆ ం బ "న .

" ధ ం ం "

"అ ం ం అ ."

"మ "

"అర ం __ అ "

"అ ం"

" ం ంప ంద ర ం నం "

"ఇ డ ం గ వ . మం ష గ వ "

" ఏ "

" గ బయ ం త త ఇం వ ం __ అ ం ం . ష గ బయ
ం ం ం .అ ఇం ం ."

ఫ నన ల ంట య ం . "ఇ ఆ ం గ ."

"అ ం"
"ఇం ం వ . ం ం . ఇక ఇం ళ ...!" ం ప షయం
ద అన ర తన త అ న .

శ ంక ఉ . ప అత ల గం దం త ం . అన రఆ త
అన షయం ఎంత దృ క న సంఘటన అ ం ం అం __ ప త
క .

" ం ద ల లం అసంతృ గ శ ం !ఇ ంట
ల ం న అక య ఎక ం అన షయం. ఆ షయం రయ ం ం .
అమ ..." ఇం వరం ం రయ , తన తం న సంబం __ అక య అ న తం
.

"ఏం ఆ "అ ం శ ంక త కం .

"మ ం ర ! , తన ల ం సం తన ళ ంత రం గల
వ ం రన ... హకంద షయం. ఎవ సం ఇదం న వ ఏం ల ,
ఎవ సంతృ పరచ క ... ఇ ంచడం ం న నందం"
అ __ " రయ ప వడం అంత కష న షయం . ఆత మ తం
డ అన అం పట షయం..."

స ఈ సమయం రయ సం శ ంక బయ ం జయచం కథ ఓ అ ర న ం
ం అ ఆ శం శ ంక ఆ గ ం కదల ం కట ం .

అ ఏ ఉ శం అ ం ం శ ంక .

ఇక డ డ ,ఇ డ డ ,బ తక న కర
న అ స దగ ల శ ంక ర ణ ఇవ డ క, . . క స
అప గంట ం .

ఇ . . . అ పం .
ఉన ఒక ఆటంక ఇ ల నం సంతృ ప న . . . "య స అ "
అ అ నం .

" జ నహ యత ం ఆ స ... అ మనం


అ ం న ఇ ం శ ంక . ఓ ణం ఆ అ . . . . భృ ప ం .
"అ ంట శ ంక న ఆ త "

"ఆ జయచం మ . మన అత పట అం . ఇక డ
అ న క ... శ ంక న ర క అత న ం . తగ ఇం క
..."

"ఏమ "

"జయచంహ యత ం నత చం ల న ... ఇ స
అ ... ... జయచం ం ం న తన ర ణ ఇవ ం ఇ క
ం తప శ ంక ఇ ం క ంచడం . అ అ శ ంక క
ం త ంచడం .అ ం ఏ ఐ ఓవ ద ఆ . అంతకం ఎ వ
ం ."

" " తలపం ం . . . పంచం బతక డ ం . ం ష తప . . .


అ ఇక డ అ ం న .

ఇక డ ం ష న ంగ మనడ . స ం స క
టర ం . . ధ నంత త ర ప ం .

" ం ఇ "అ న ర కం అ చలప .

ఇంతవర అరం ఆ శం . ఒక రకం అం మ ఒక అ హ


. ఈ అనంత గరం ఓ ర అ వ ఇంత లం ప ం . ఐ అ ల
స .
" ... ... య . ట వ .చ ంత . అంతకం
ం మన మనం ం .ద ."

బయ నఅ అలజ ఆ ఓ అర ణం లబ .

పం న .

క లబ న మన మ ప ం యత ం . చ ప ర ం
తన దల 'సర ' అం మభ .

అ ం యం లం అ గంట వ ం .

* * * *

అ ర సంధ ళ...

దం మ ప న అమ క న న ండం అప ప న అదృశ .ఊ
వర రన శం వడం న క ం .

న బ న బంగ త మన ం ం న అమ ం .

స ఆ సమయం ఓ ఇం ఆ ందక డ. దల నన న నఅ చ
ఒ క ం అ ఖం లబ .

ం ం రవ ం న అంద ఓ చన ం . "అం
సవ ం ం క ... ఏ ప ఒక ఇక డ అ ట డ . ఎవ
యం " మ ఖ తం ఆ ం బంగ న ం .

ఓ లగ అ న మ
తల తన ప ం న అన ర కళ
డ క ం ఎం ... రన లబ మం ఆవ న క గమ
" అ ధ శర లయం న అమ " అం ంకం .
జ ప అన ర. తన ం ల తం ంచగల ఓ అ ప న తృ
సన ం ం ం .

" " ం ం .

"అ ... ళ ... ఒక కళ . అమ అ "

క అ మల గం . "అ ం జ ."

" క ..." మృ మంద సం స ం ం . "ఏం "

" " న న ం .

"అ " క అ ంచడం . కళ ం త న ప డ .

" " ం వ ం . వ డ .

" ... ఎవ డ ం ఈ కం ఎ అ ...? ఏ త ం .


ఆత వ ంచనంత త వ అ ం . అం అమ ం ద
అల ల అ .అ "

ం క ం .ఏ తన ఈ ఆం ళ . ఎం తన ం
గ ం .

"అ రం ంద " ంప స అం .

"ఏ అ ం ఆడప వ ం ఏ భర డ ప త న
ఆడ ల . ం పం ఏ ... త ... ఇం సంతృ క డ ద ం .
మ ల . కం ఎ అ ."

"శ ంక ఎక డ" అ ం ఆ శం .
"ఎం "

" "

" అన మ మన ఇ ర అ ం !"

" మన " అప కళ .

" దం నమ న ... క అ ం
మ మన పం న ఆ
కళ వ ... అంద ం ఆడ ల అ ప అంతక ం ఏం .
రం అ ం త డ . ఆడ ం ఇ ం
అలం వ .ఏ జన ల డ ం న . అ ఇం దక . ఎండ ంట
ప అ క ం న త ! మన అదం మన .

"ఏ దం " ం క ం . వ ం ఒకం ఇక డ మ కం న


మన మం ం ?

"ఓ న తం... అం న ఆడ న " అన ర ం ద కం ప ం . ఆ ం త


మ క ఓర అమ ం . ర వరం డ . అం
తకడం దం .

అప బయట న న శ ఉ న డ లబ ం .అ పల .
మ ణం ఆ శం ం .

ఎ ఇం ం ఆ .అ హ న ట. ల ఆవ ఒ న ఎక
మ భ ం న ఓ మమత సం గం ప న కల ం ం . ఎంత గ ం
. ం . మం ం ం ద తన మ ఏ ప మన
ర ంత ఉ దం .

అ ం . తన లబడ రయ .

"అ "
మ మ తన మ సంస ం ల క తన మన అదం ం ప లబ ం
మ ల కం రం న మ మరక.

"ఎం . వద "అ ం .

"అన ర ఎక డ " ఆ వృ హం డత ం న ఆం ళన...

"ఎం "

" "

"అ ... చం ల "

"ఆ డ వత "

" ... వత శతృ "

" వత క న వత ంద "

"ఉ గ ం ం ణం.

రయ వ . "అ ..."

అ ంతం ం . "ఏ ... ఏ వం న "

" త ర ం తం లం ..."

"అం "

ఇక క . అత ం జయచం పతనం... అన రమ ం వత మరణం .


"అన రమ ఎవ ద ... తన డ ళ ం రం న భర ద న ఆడ ... త "
అ క
ర ఆ శం ం ప ం .ఆ న క ం న స రల ట మ
మధ న ల క అ ం . ఎక మం న ల ట
క టపట ం .

శయ శంఖం రం క త వ ం . న న అడ ల ం ,
అగడల ప న మన డల ఏ గంటల త ధ ం ం వన మృ
ంత గం స హ ఏ సంధ డల జ ల ం తన ం ఉద ం ం ఆ శం అ
ప త ట నఆ ం .

" రం అ ం ఇ ం అలం రం ద ...


ం అమ న డ " అమ ం ం .

అ పం . ఈ రం ల ద ఇ . ఆ త గర డ అ .

"ఎంత ఉ మ ంత ఉత ంఠ భ త న ఉ హ ప ట తలం
ఉప ం ం .

న న మన ల ళన ఆ ఇ ం న గ గ ఆత డ
అవత ం .

క య ం ల ం ంభవృ ర క . "అ అ ... డ


ఇంత ఏ ఆ యత సం త ం న ... ఏ ఎవ ర ఉ దం
ఉ ప డ కల రవ ంత ఆనంద ద ం న ...
అ ... అల ... ఇ వ ఒ ల ... న కక ర అ ధ ల ఒక
ల ం ల ... ఈ ణం ం మ ..."

ఇ పం ం . అమ నఅ ం ఆడప రక ం .
జడ ర ం ల క ల భ బయట న ం .

రయ స యం .

* * * *
ం న ం స యం ... అం క ... అంత ం మన
ంతత. ల త అక డ న ఓ రణ క ట మధ
ఒ క బయ .

అక క ణం జ ందన ం టఆ గ డప ం .

ఏ ...త గ న తన మ క డ... ప ం న ఏ ఒక వ క ంచ ం...

" ం ం "జ టఆ ల ం అస ష న ధ ...

ధప ం . ర జ ంద . గం ం ం . ం అంగ త న
గ ం .

అం ... షత లబ ం .

అక న ఆశల క ర ధనం . ల రక మ ప అప
వ న అన ర తల దగర న పం ం .

"అ... ..." ం ఃఖం ం వ . క ల అం


ఉ గం త బ ప ల ం . ం ం ం .ఆత త ఇక ధం న
మం .

"ఇం క అ న అల ల " ం ద ం ప ం " కళ అమ


క న ... ఇ న న డ పం కళ ... న
డ . ప ... పట ం ."

ఆ ఎంత ప ం ం .

" డ " ం ం కంఠం ం ం .

క ంగ స ం .
"స తన వ . ల ధం . మన ళం ... క ..."

మన చ ... ం ం కళ .

"జ...య...చం... ..." ప అం . ఇ న .

మ రణ ర ం ఎం ం .

* * * *

"ఎక వ " జయచం ం ఆ యత ధ ం .

"ఐ " ల కళ ం రక . "ఐ ం . మ ...


తం న పరమ కృ ... అమ చం "

"తప ద ... న స ంచగల ఓట భ ంచ న ... అ న


ర ం !

"అ ల మధ న మభ క "

"య య ... తప ... అ భ ఇ అవస అన ం క ఇంత ఎ ?"


జయచం ం కం ప ం . "క . వ య ... ఎక ం న ."

"ఏం న చం మ ."

జయచం జ ప .

"ఇంత జ ఏ న డగ న స జయచం ! వ
అంత యల . అం "

ం .
ఓ ల శ ంక లబ ష ... రయ ల త అన ర మరణం ం
ల అక ం యపరచ ...

అమ మరణం ం న లఅ ం తప రయ ఆ షయం ంచ .

ఆ అన రశ డ న శ ంక ఎ ం ఉ గత ం న
ల ంచ . అస ం .

"ఈ ష జ భ న తప మన ం ద ... ఈ న
ం న ఆత ం తం ...అ వత ఆత ం క ంచమ
..."

ప త త శ ంక న ల దక డ.

* * * *

" " స యం ం అప ళ తనంతట వ న ల " వ "

"అ ఓ క ల " రం అం ల.

"ఏ ట "

" తం ."

ం స న అ ం .

" " "అ ... అక వయ న ... తం శవం


... ధ నంత త ర ."

స యం ం ల . ం అ ఓ పథకం అ ంచడం ...

ల కళ స షం క ం .
"శ ంక ." " సం మం ండ ం ఏ ఒక అ ,
!ఈ టం శ ంక ఎ ం . స య . ఎం కం తం
ం బ ..."

సపం ం " క డ వ ం న అడం ఆయ బ యమ "


ఇక బలం ం తన వ క ర ర రం గమ ం . ంట దగర
న ం అ అ ళత త ం క ం వడం. ద ఆ
ర జయచంద బ న చ ం న త ఇక ం త న ...

" స జయచం ! . లఇ ఆ నం ం "ఓ


ణం ఆ ం " ం !"

" " "ఎ ... అం క మనం ఓ సం ం." " అ అ ం " ఇక డ


జయచం ద ఓ పథకం ం ంద ." ల అం
ఏం ?"

" ఏ గంటల ంతం ండ ఆ న పక ట దగర మన


స శం... అక డ ం ం... ఏ ట అ ం ం అ తక న
శం మన ం చ గల వ వ అక డ క ం ం ం . స ఏ
గంటల ." "ఓ " జయచం తల పం .

ఇద మన ఓ పథకం ం . తం ఒ పథ ఇద ం ంచడం ష ...


అ ... ం ల మధ య చ వ అంకం...

ఊ రల వల న స నం ... ప ం ంచ వ అన ర
శ ంక... న ంతత తప ఆ ఖం ఎ వం అలజ . అత క
ండల ... ం ండల న మ ఏ ప పడ జల తం స ం ం ల దన
కం మ ం .

న ఎవ వృ ... తన .... పంచమంత ప పక త కళ ం అ


వర ం త తన అ న ం . సమరం క దం మ మ ఉ ం ం .
చ ం మన ... అ అ వ క పమ ... అ త నఆ మ ప ం .
"అంధ రమయ న పంచ స హ ల ఇం స యం శం హ న
అ ... ఇ అం మ సం దప ... సహక ంచడం . ఇం క
న అ ధ ల ధసర ద అమ ఒ ం బ ష నం క ట ఏ .
ఏడవకం డవకం అ నచ ప న క వ ం తప ం ఏమ ఓ ర .

ఎ రగల . అక డ . న ల నడకల
తప . ఒంట అ అ ఊ ల క ,క ం న ల ఎ జ
ప ? ం న ం వ ఏ మం ర ంచగల ? అమ
ం ల , ఆ పదం ఒ ఇ ం న ప కం ... ఏ త దం ళ తల
త రగల ... అ ... న నం . న ర ంచగలన . అంత శ ం
ఒక న అమ ం అం న ... అ ధల ఆ య అంద
ద మ అ ధ ం ... క క ఎక న మ ం
ం ం... ఏడ ... క న వ క
ల ం... వత క ఆ ణమం అత డ ... ం శ వ
అ ంతరం ం ం "

ం తల పం ం . తల జ ం స జ ల జం మంట .ఓ
ల ప ప ... ఎ ళ బంధమ ? ఎ మ గల ?

లం ం . ఓ ఆ రం రం భస ం .

ఆ శం కద క అ డ న చండం .

అ శ ంక ఉ హం, ఆనంద న ఆఖ ణం.

ఇ డత క వ ంచడం . స ప ం, శ బం, య, ధ, ం , హం__అ ం ఒ అరం


న ల .

, ప , ఆశ , , క ,వ ల ంప , వసంతం ల
, యవ న ఆశ , వృ ప మర , బం __అ ఆ స ం -
న ఓ త ఆకృ నక ఆఖ ఓ .
నల స క రటం త గ ఒ మర శర లయం అ ండ అ
__ ల ఆ నం న .

నం లబడ లలంద ం శ ంక మన ం నం ఓ గ
అ .

అ గ ఒక అమ ం అన ర క న .ఆగ ఆ ఒ తల
ఒక ఆ కళ న ...

* * * *

" శ ంక " పం అ శ ంక " ల దగ ం క "

"అ ... ఇప మం ం " ం అత ల తం .

"ఇప ... ల ఎప మం ం ం , ం ."

"ఎంత ఆ దం " దం న ం " న ల మం ం ంద ఎ


అ ం ."

" ... ల ప మ . ం వ ం ం ."

శ ంక స యం ం "ఎం ?"

"తన తం ం అం . అప అ అ ం ం త త
ం ం ."

"ఏమ ?"

"వ ం అం ద , ఆ ధం న చ రంగం ం అంతం ల ం ంద "

" ర ప ..."
"ఇ షయం రప ఇం రపడడం శ ం ... ల మన నద
అ ఆలస ం అర ం . ఎం ఆ తం ... అం ఇ ం పథకం అ
ల ం ల ం "

" ల "

ఫ నన ం

" ... ల ఎంత నష ం ం ండ ."

" " కంఠం అ హ న ఆ శం ం . "అంత ం నష .అ


అరం శ ం . న ద ం క .ద న క ...
ఇ వ రయం ఒక ... ఈ సం టజ టం అ జయచం ఇ ల
కడ _శ షం గల ం ,అ న త ం గల ..."

" ..."

"న డ శ ం ... ఇ ధన ... పగ జ "

"ఓ ల "

"ఇ ప య ... ఏ గంటల " ం . జయచం త క డక ం న ...


" ం పం ల త టం ఎ ఉం ం అం అక . ల
శ ద ం ం ..."

నచ ... ం ... అ యం లం ఆ గంట ప


ం .

క ఉ గం .

" స అ ..." శ ంక ం ఆ శం ... ఒక వ స యతమ న వ


ం పత... ఈ పంచ అస న అ ర సంధ ప మరణ ల ... శ బ
రవత శ ంక హృదయం .

" లం పర తం ం అ యకం య న ఒక వ త
నం , మ వ అ ర న మ అం ం మ రణ ల ం ప క ళ
న ం ం . , వ వం, క అ అ తన సం ఓ రమ హర ం మ
జడ మం రం ఒ క ం . ఉం ం ఒక ళయం మం నబ మం రం
ం .ఆ . అక ఆశ క క ల ం . నమ స ద ల
ఒంట బయ న . డ ఎ రక మరక ... న నల మ ల క
ఎ స క ట . అ ం ళ స ం ంచ హృదయం ంతం ం ం
ల. న ర ల డ క ంచ ం న న అ న ం . ప న క
ఆ అం ఆ నద సర 'అమ ' అ వంత ం నం ం ం . ఏ ... దర
తృత ం ం త న ఆ మం గడ క ం ." ఓ ణ ఆ చన . అ
శ బం ం ... అమ ం అన ర మరణం అత ంత కృంగ ం ంచగ తప
శ ంక ఇ ఆ న అ ఒక . ల ర ం యత ం ఒక షవలయం
అ త ... వ తన అ .

"ఒక గల స ఇంతవర సహక ం అ .


కృత ... వ ం స యం . అమ ండ అ ధల ం నఆ
శర ల ల సం ఆ ం .ఎ పథ ల ం డ
డ .ఇ ఆ ధత . అండ ఉం ."

"ఆ ... ఎం క ."

" శల జ ండ అ ... ఇ గమ శ ం ." వర తం


. "ఈ పంచం మన మ సం మనం ఆ ంచగలగడ నవత ం ం
అ ం మ న త నవ త ం క ం ం . అం మ అ న . ఇంతక
ప ..."

అక డ జరగ టం ం అ య ల ంచ . అత ంత ప
అత ప . ఇప నస య ప న ఇంతక అత ఇబం
ఇ ంచ .
సమస ప రం వ బ షయం ల ంద నమ ణం
లక వ ణమ ం .

ం న చ ం " స అ " అం బయ న .

అ చన న శ ంక .

శ ంక జరగ టం ం అ అప స .

ం లన ఉ కత .

అం ...

యం లం ఆ గంటల ఏ వ ం .

ండ ఆ న ట సమ ం క మం ఆవ ం .

అంత సం ం న ద మృదంగ సంరంభం మ బ డగ ం ం .

ఆ శం అ నన లయ గర తరం ల , ల రక త ం
..

ట లశ ల ం బ ం ఓ బండ ... ఆ న ల ల ం ... శ బ


క రం లబ న ల మరణ వ ణం ఉ యబ ర . అక డ జ
ఎగర ం .

కళ ం అ ఎ ఆ ర ..

మన త లన ం ం అ న ఘ భ ం ం .

ఏం త .. , సం మం, , కమపం- వన న ళ ..
ఆ ం.. క , ర , హత , క -ఇ లక అ ర ష ఆ
అసం ం.

శ ంక హ ..

వద ం న ం ం ఆ క ల .. " న త ల న
ఇంత హ ఈ రయం న ఉ కరం అన ఆ చ శ ం !. ఇక క అ
వర ం ర .. ఆ మం ఈ ం కడ .చ , పం యం ం ఈ
వ వస అ కృపల మర ండ .. అన రల ఆ ండ .. ం అసమ న
గల ... అం ఈ రంతర టం సమ వ స ధ ల .
మన అ వంత న సం ం నన సంతృ క . మరణ
తథ ఆ మరణం మ జన ర శ ల డ క సం ఓ న
రం జ .. ం వ ర ఆ పర ల అ ం ఆనంద ఎలల
కల పయ ."

స ఇ సమయం ...!

ట ఓ పక న ళ మధ తన న హ ం న క వ క ఉల న ల
న శ బం ం ం .

ఎ ం అ ... మ ండ ం ం ... ఆ ఓ ర ం ..
"జయచం " ఆ క ళ క న సనం ధ ం ం . "అ న సమయం ఆసన ం .. ఇక
ం వ .." ఎ న సన ట గమ ం త ల .

రం ట ఆవ ం ఓ ఆ రం క ం .

ద ల సన న .. తన వ న వ జయచం ంచ
ఎ వ పట . ర రణ ం న ట ప క న ర మృగం
మ న వ .

" స జయచం . ఒక షయం.. ఇక డ బండ లబ ందన షయం మ .. వ ం


సం స అ త వతనం ద ం ల య ల ణం
ల ం .అ ం ళ ందరప ద చ ం మ ..."
ఆ జయచం .. అ రం బండ లబ న ల . అత ఒంట
. ల త ట ం తన న హ ంప .

ఒక ల సం సం అత . సం ప న క ల ర ం ం న
తం ల లడ అత పథకం !

అత త ఒక ... శ ంక .ఈ టం అత అ ఖ న ఘటం
శ ంకల ఒ యత ం మ క ంచడం. అ త ఎ ర
ల ద ం న .

జయచం మ న ం . అత కఅ చ రం స ం
ం ట .

ఇ జయచం ఒక క అ ఖం లబ .

" క స జయచం " క ఆ క ." మప వ ..."

ం ల న ఇ తమతమ ల లబ ఏ ణం అ ద నన
ఊ గప .

ఇద ఒక ఆ క త మ క యప యత ం ఆఖ దప వ ర .
అ అ దన ఒక క మభ యత ం రం ం .

" స జయచం ... ఆ శమంత ఎ న ం న రం ం ర ం ం


సహ రం అం ఆశర ... ఇం ంత . కన మర
టంత కృష న తం వ నం ల ణం ప ."

జయచం .ఇ డత ఉ గ ం ఆ న అవ ళన .
ల తన ం నం . తన ం లబడ తన ఎంత .. మ
అహం ద ం .
" ... క జ అ భవమంత వయ . ఒక క గ శ భ పటలం
యగల సమ డ ం మ ళ పంచం తక గ ."

" ... కమ . క జ ం..."

" ..."

"అరవ ం ఆ ం "

"న చ ట "

" మ ంత జయచం . అం ం మ స యం రంగం


వ ."

" తగ . ఎక డ శ ంక?"

* * * *

"ఇక డ స " క చ ఉ పడ స ం ల త శ ంక. పడ


స గ ం . వ ంత స కళ ం
.

జయచం ం ఉ ప ం . క శ ంక ఎ ప న క ంచడం .
క ం ల . గం ఒ , అంత ం అ రణ న అ భవం ఇ శ ంక
ధ ల .

ళ ం ట ల స ం . మధ ఓ అ ంతరం అ
లబ న వ .

ం ం శ ంక పట . శ ంక అత . అం ... అ చ అ
నవ ల . ట ధ ం ం అత .
ఇక డ రబ ం ల ం యత ం జయచం మ స ం డ . అత
ం ం డ , అ శ ంక ం .

ఇ ం క దప .

క ల ల ల . ం ప న నల ఆర ండ ళ ధ .

ల ం న శ ంక ఆ ఒ ప .

ఏం జ న శ ంక గమ ం . ం ఆ బండ న .
ంట అ నగ ఓ ల ల ప న ఓ శవం గ
అం . క ... షం... గం ప న ఉ షం... ం వ ం మధ అత ...

ఒక ... ం ... ...

ప ల మం న టం హ ఆ ం .ద లచ
ం న ట , అగడ న ఒక మ ంతత ఆవ ం ం .

అ శ ంక ల రక మ ప న జయచం .

ల అప తం ం . ఇం స న కళ ం న ట తం
ం క శ బం ం .

మసక ల ఎ క బ ల మధ ప ం జయచం శవం . పం చండ


తన స ల త యం ం యగ న ఒక జ చ వ
క మ ఉ . అనం యత ం అ స తన ళ
పణం నఆవ ఇ చ ఓ క .

శ ంక మ న మ తల . అక డ వ సన న
క ం ం . మన ధ గం ఆ ఒ . వ,
హ అ రణ న ఒక ఆడ ఇ ఇక డ త తం మ ల ం
అన క మన ఏ ర ఆ గల అ న అ యత ం అత కళ ం ...
ఆ ఏ ల య ం . "శ ... అన ర... ... అమ ... ఆ... అం ... ఆఖ ... ...టం..."

అ ం శ ంక ద ర ంట ల ం శత ం .

" ...జం..."

"అ "

ఎక డ ం వ రయ ఆ స ం కళ ం ." ం జయచం
ఇ ద . ం శనం . అ ..."

"అం ..." స యం న ద ల ం రక ర ణం ఆ మ వరద ఉ ం .

"ఇం ం . యన " దకంఠం అ ." ఓ సం అ న తం ఎవ


ద ... జయచం "

ఆ కళ అ హ న స యం. ఆ తం ం ప.

"అ " ల ప ం ఆర ం ం .

అ అర ణం .ఆస ల ల ఎంత ఆనందం క ం ంద .

ల యక ం ల న తం ' 'అ అవ శం ఎ . ర ం
న సంతృ ం . హృదయం ం న రక అ క ల
లవ లవనం న ం ం ం .

" ... ద న ం ఘ . ఆ యత సం ఎంత


అం న . పం అమ క నప య రమ ... క
ం ం ఉం కళ ం ం . క
ల . ఇ ఇ ళ మన ఏడవగ న ... క . అక
మ . ల నగ త న ద అం న క ప న
న ఒక న తల త . ... శల ం న "

క పల కద క ఆ ం .

ఒక తం సత ం తన ళ ర గ ఉన ళ ట అ ం . ఆ తం
ప ం . ఏ తం య డ కథ వ క ఆ తం క ం ం .

తల న శ ంక అ క ం . టం అంద న ంద ఇం తన
బం ష తర ం .

సం ప చకం ' ' ప న అ క మ కథ య ...

ఆ శ ంక అ . "సమస ప ష ం అ ం పం న త సమస
తనంతటత ప ష ం అవ శం స శ ం . ఇక డ
జరగ టం ం . కం ... ఎం కం ఇ ం ళ రం ంచడం క
టం న ళ యడం లభమ ... ఇ ఆ ంచడం రదృషకరమ .
తప ..."

* * * *

"ఏ దం " ల ం న ం అరం న అ శ ంక.

" న ఆ శ ం ... తక అంత ఆ అవసరం ద ం ం . అం ఎంద అ ధ


న సం ం న ఆ ఎ వ , ఆ ఇం , అమ ం న అ ధల ం ం
"య పం అం .

అ వ మ ం ం తం .

"ఇక డ సంతకం శ ం "

ం తన ల సంబం ం న అ . అ ...
"ఇంతవర రం య శ ం ... ం . అక డ ం
ఒక క . ... . య ... అదం ... ఇ అ ష సంతకం
యక జం ర "

"ఏ "

"వ రం య జ ం ం ష అ ష ."

అ క శ ంక...

"శ ం " హ ర కం జం ం అ . "జ ం క డకల. మ ... ఈ శం


గ ంచదగ ఓ ట ఈ ం నచ ఇ ద ం ."

శ ంక డం .

"కృప ఆ ం ం . శ ం ... దన " ల తం త ం .

"శ ం " మృ గం ర స రం అ . " తమన ఓ కళ. అ వడ తం


... లం తప ట నయం య వ . న క
స ం . వ ం ఉ . మన అ భ అం ... అ ం త
. తం ం అ భ ల డ ఆ ంచడం అరం . ఇ శ రహస మ
మ న సత ం ం ఇ ..." తం ం కం ర ం నఅ ఓ
ణం శ బం ం . " ంద వ ల ఎం అ నం ఏర ం , ళ న ఎం
ఆస ద ం ల న అన ం జ ం ఇవ . ఐల శ ం . ఒక
లం త న మ ం కల జమ . ట . ఇ ...
ఇ అ మ ం అ ం .అ ఈ అన మ
ర ం ."

శ ంక కళ .

అ ఉ జం .
"అ క ళ కృతజత ం ల శ ... అ మత యం ప
న య, అంత య ంబ వ ం న ల .
... ఆ శర లయం డవ .ఇ అ ం షన ం ష ళ డం... అక డ
ండద ... ఆత త ఇంట షన ం సంగ వ
ఆ న .అ ం శ ... స ఏ త అక ంబ వ గల .
అం ం ం క . గమ ం ల లమం అం క ం
జ ఆనంద ం .

ఇ అ క మ .

శ ంక సంతకం .

* * * *

ఫ అ ం ంచ అ శ ంక కర లనం ." ల "

మనసం క త న యం న శ ంక ఇద య లస త
ఉ ంగ తరం ల ఆ ట మధ ద గ ఉ . న
శ ం తన ఉ సం ఆ టప .ఈ తన ఉ శం అనంత శ ం
అ .

లక క న లత ంప ం న ...

ర ఫ ర ండ 'అం ' అం క ం ం .

తల న .

అక డ న ల ల ఒక ఇద . శర లయం లలం లబ
.

ల న ప ంమ క ం .
ఉ గం క మ ...

అ . అత మన సం రం క న గం తరం ...

*అ ం *