Anda di halaman 1dari 3

ANĐELKO ZELENIKA

PRILOZI ZA PROUČAVANJE S R E D N J O V J E K O V N I H
N E K R O P O L A STEĆAKA NA R A D I M L J I
I OŠANIČKOJ GORICI KOD STOCA

Dosadašnje sistematsko obrađivanje nekropola koje je potrebno potkrijepiti novim činjenicama.


stećaka, tih tako karakterističnih spomenika kul- Zato nam svaki arheološki nalaz i drugi doku-
ture našeg srednjeg vijeka, naročito u Bosni i mentacioni prilog na ovom polju može pružati
Hercegovini, urodilo je značajnim naučnim re- nove podatke kojima ćemo postepeno upotpuniti
zultatima. Posebno i izuzetno mjesto u toj bo- još dosta veliku prazninu u izučavanju srednjo-
gatoj zbirci spomenika zauzima nekropola Ra- vjekovnih stećaka uopće.
dimlja, koja je za posljednjih sedam decenija u S obzirom na to, u ovom kratkom prilogu po-
naučnoj literaturi često spominjana kao primjer. kušaću iznijeti nekoliko do sada nepoznatih po-
Tek 1950. godine Benčovom monografijom dobili dataka o srednjovjekovnim nekropolama stećaka
smo iscrpnu i jasnu sliku o njoj. 1 Međutim, i po- na Radimlji i ošaničkoj Gorici kod Stoca u Her-
red toga, ostalo je još uvijek mnogo dosada ne- cegovini, do kojih je došlo slučajnim arheološkim
objašnjenih problema i pretpostavki o stećcima, nalazima u martu i aprilu 1960.

RADIMLJA

Vodna zajednica iz Stoca obavjestila je 21. stima iznad kojih nije bilo nikakvih vanjskih zna-
marta 1960. g. Upravu za zaštitu spomenika kul- kova nadgrobnih spomenika. Svi grobovi nalaze
ture u Mostaru o slučajnom pronalasku grobova se na približno istoj dubini od 120 do 135 cm
na nekropoli Radimlji. U cilju preduzimanja za- ispod površine zemlje. Sedam ih je dosta pra-
štitnih mjera, kao predstavnik Uprave, upućen vilnog oblika, obloženi su sa svih strana nete-
sam na lice mjesta.
Direkcija za vodoprivredu iz Mostara i Vodna
zajednica iz Stoca koncem 1959. godine otpočeli
su sa izvođenjem građevinskih radova na navod-
njavanju Vidovog polja. Kanal za navodnjavanje,
u kome će biti postavljen podzemni vod, prosječen
je od Stoca do zapadne strane Vidovog polja, 3,5
m sjeverno od ceste Domanovići—Stolac. Na svom
putu kanal je prošao kroz dvije nekropole ste-
ćaka: Radimlju i ošaničku Goricu.
Već mnogo ranije, 1882. godine, za vrijeme
austro-ugarske okupacije, razdvojena je dotada je-
dinstvena nekropola Radimlja na dva dijela: ju-
žni, veći dio, koji danas broji 119, i sjeverni, ma-
nji dio, sa 12 stećaka. Kroz manju nekropolu, iz-
među stećaka s jedne, i ceste, sa druge strane,
prokopan je pomenuti kanal dubine 140 i širine
60 cm. Tom prilikom radnici su 21. 22. i 23. marta
1960. godine naišli na devet grobova, i to na mje-
1
A. Benac: Radimlja, 1950 g.

172
sanim prirodnim pločama muljike, dok su dva naših srednjovjekovnih nekropola, (osim istraži-
groba u svom gornjem dijelu pokrivena pločama vanja ispod 2 stećka koje je izveo Benac)2, ovim
u obliku dvoslivnog krova. Dimenzije grobnica su: slučajnim pronalaskom grobova došli smo do iz-
dužina od 175 do 200 cm, širina 50 do 65 cm i vjesnih dosada nama nepoznatih rezultata: pri-
visina 40 cm. Kao stećci na ovoj nekropoli i gro- bližnog broja ranije uništenih stećaka, načina sa-
bovi su orijentirani istok-zapad. Umrli su polagani hranjivanja umrlih, nedostatka priloga i drugih
na leđa sa glavom prema zapadu, s licem okre- materijalnih ostataka u njima.
nutim prema jugoistoku i s rukama ispruženim Ako se postavi pitanje da li su se iznad ovih
pored tijela. Kosturi su takođe imali i opružene devet pronađenih grobova nalazili stećci kao nji-
noge. Sahranjivani su pojedinačno, osim u dva hovi vanjski znaci, možemo odgovoriti sasvim
groba gdje su pronađena po dva skeleta. Među potvrdno i bez ikakve sumnje. U prvom redu zbog
ovim grobovima naročito je interesantan jedan u toga, što se nalaze u sklopu same nekropole iz-
kome nije pronađena lobanja. među mnogobrojnih stećaka sa jedne i druge stra-
Po obliku lobanja, vilica i ostalih kostiju, ne ceste, čijim je probijanjem uništen izvjestan
koje su vrlo dobro očuvane, to su pretežno skeleti broj spomenika i kameni materijal ugrađen kao
ljudi visokog rasta, s dosta razvijenim grudnim podloga u nju. Po pričanju starijih ljudi iz okolice
kosom, sa rijetkim nedostatkom zuba, iz čega Stoca o gradnji ceste Domanovići—Stolac, i pored
možemo izvući zaključak da su većinom umrli u toga što se vodila, izvjesna briga o čuvanju ste-
mlađim godinama ili zreloj dobi. Iako su pojedini ćaka na pomenutim nekropolama, jedan broj je
dijelovi nekolicine grobova bili već otvoreni 1 ipak uništen. Bez dokumentacionih dokaza teško
do 2 dana prije našeg izlaska na teren, svi su je utvrditi njihov tačan broj. Po Benčovoj pretpo-
detaljno pretraženi, međutim, u njima nije bilo stavci taj uništeni broj stećaka na Radimlji iznosi
nikakvih priloga niti drugih materijalnih ostata- 15 do 20 komada. 3 Međutim, ovim slučajnim pro-
ka. Prema uvidu na licu mjesta ustanovili smo nalaskom grobova taj broj moramo povećati na
da je vjerodostojnost o nepostojanju priloga u već više od dva puta. Uočljivo je na prvi pogled da
ranije otvorenim grobovima vrlo velika, tako da gustina stećaka u blizini ceste naglo opada u od-
nema sumnje u istinitost tih dokaza. Jedini vid- nosu na ostale stećke, koji su svi skupa ranije
ljivi ostaci u njima jesu potpuno istruljeli i sada činili jednu cjelinu. Kada ovome još dodamo da
već dematerijalizovani dijelovi tkanina. je na maloj površini kojom je kanal probijen kroz
U većini grobova kosturi su bili pomiješani sa nekropolu pronađeno relativno mnogo grobova (9)
zemljom koja je vremenom kroz otvore na spoj- čiji su vanjski spomenici uništeni, onda proporci-
nicama ploča prodirala u unutrašnjost. Ni u jed- onalno ovom broju možemo donijeti zaključak, da
nom od devet grobova nisu se mogli primijetiti je na čitavom prostoru gdje je probijena cesta
ostaci drveta, što je znak da se umrli nisu sahra- kroz nekropolu Radimlju kao i sa obiju njenih
njivali u drvenim kovčezima niti su oblagani da- strana u dubini od po 10 m sa jedne i druge stra-
skama. Ranije ovi grobovi nisu pretraživani. ne, pored do sada sačuvanih bilo prvobitno još
Budući da do sada nisu vršena neka veća is- oko 50 stećaka.
traživanja grobova ispod stećaka na ovoj nekro- 2
Ibidem, str. 42.
poli, koja predstavlja jednu od najinteresantnijih 3
Ibidem, str. 5.

173
OŠANIČKA GORICA

Druga nekropola stećaka u Vidovom polju zva- nute gradnje ceste Domanovići—Stolac. U prilog
na ošanička Gorica nalazi se 2.800 m sjeveroza- tome govori i činjenica što su stećci na ovoj ne-
padno od Stoca. Međutim, dok je njoj susjedna kropoli sjeverno od ceste, a neposredno uz proko-
Radimlja daleko poznata po bogatstvu svojih de- pani kanal raspoređeni u vrlo gustim skupinama,
kotarivnih motiva, plastičnih ukrasa, raznovrsnih što je gotovo rijetkost na drugim nekropolama
oblika i natpisa na stećcima, dotle je ošanička stećaka u Hercegovini, kao i to što je izvjestan
Gorica, koja je udaljena svega 1.200 m od nje broj isprevrtan.
vrlo siromašna. Danas na ošaničkoj Gorici ima 69 stećaka, od
Gradnjom ceste Domanovići—Stolac 1882. go- čega 62 sa sjeverne a samo 7 sa južne strane
dine i ona je doživjela istu sudbinu kao i Radim- ceste. Prema navedenim podacima, približno uni-
lja, jer je tom prilikom razdvojena na dva dijela. šteni broj stećaka na ovoj nekropoli iznosio bi
Građevinski radovi na prokopavanju kanala za 10 do 15 komada, tako da je prvobitno na njoj
navodnjavanje na površini ove nekropole izvršeni bilo ukupno 80 stećaka.
su 14, 15. i 16. aprila 1960. godine. Dok je kanal
Na kraju svega navedenog potrebno je napo-
na Radimlji prokopan između stećaka, ovdje je
bilo nužno pomaknuti nekoliko komada jedan do menuti da, i pored postojanja šire mreže zavi-
dva metra prema cesti sa njene sjeverne strane. čajnih muzeja i organa zaštite spomenika kulture
U očekivanju da ćemo naići na grobove koji su u Bosni i Hercegovini, dolazi još uvijek do ne-
na Radimlji pronađeni na mjestima bez spoljne potrebnih ugrožavanja spomenika prošlosti. Ta-
oznake spomenika, ovdje ispod tri pomjerena steć- kav slučaj bio je i sa izvršenim radovima na gore
ka nije bilo uopće grobova. navedenim nekropolama. Investitor, projektant i
Iz toga možemo izvući zaključak da se ovom izvođač radova pri donošenju planova o obimnim
prilikom pomicani stećci nisu nalazili u svom radovima u blizini ovih spomenika, koje su vrlo
prvobitnom položaju, jer bi se ispod njih sigurno lako mogli ugroziti, nisu konsutovali nadležne or-
nalazili grobovi, već da su oni ranije pomicani. gane, već su ih svojim postupkom stavili pred
Ovo je bilo, najvjerojatnije, prilikom već pome- gotov čin.

BEITRAGE ZUR UNTERSUCHUNGSARBEITEN AUF DER MITTELALTERLICHEN NEKROPOLE


RADIMLJA UN OŠANIČKA GRADINA BEI STOLAC

In der vorliegenden Abhandlung befasst sich Autor Autor hat festgestellt dass im Laufe der verschie-
mit den Schaden die im Zuzammenhang mit dem denen Bauarbeiten und Zeiten auf dem Terrain von
Wasserkanalausibau in der Nähe von Stolac in Herce-
beiden obgenannten Nekropolen beiläufig 65 mittel-
govina entstanden und sich auf die mittelalterliche
Denkmaler von Radimlja und Ošanička Gradina be- alteriche Grabsteine (Stećci) vernichtet sind.
ziehen.

174