Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Bahasa Melayu Kontekstual


Nama
Contextual Malay Language
Kursus/Modul

2. Kod Kursus GBM1103

3. Nama Staf
Siti Nafsiah binti Ismail
Akademik

4. Rasional
Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran komunikasi lisan dan
Kursus/Modul
bukan lisan.
dalam Program

5. Semester dan
Semester 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali 125
P= Pentaksiran
30 15 - 2 30 30 - 18

7. Nilai Kredit 3
8. Prasyarat (jika ada) Tiada
9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat :
Kursus (Course
Learning 1. Menghuraikan aspek yang berkait dengan kemahiran komunikasi dalam satu
Outcomes, CLO) lingkungan kesantunan berbahasa dengan jelas, berkesan, penuh keyakinan secara
lisan dan bertulis; (C2,LO1, LO3,CTPS1)

2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa Melayu dan kemahiran komunikasi khalayak


dalam menghasilkan interaksi yang berkesan dengan baik; (C3, LO3, LO4, CTPS2,
CS1)

3. Memperincikan ciri-ciri bahasa mengikut konteks dalam komunikasi lisan dan bertulis
secara berkumpulan; (C4, LO5, LO6, TS1, LL1)

4. Menilai ketepatan penggunaan laras bahasa Melayu dalam komunikasi yang


pelbagai; (C6, LO3, LO4,CTPS4, CS3).

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x

2 x

3 x

4 X

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini Jun 2016)
1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Kemahiran berkomunikasi (CS3), Kemahiran pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian
(Transferable Skills, masalah (CTPS4), Kemahiran kerja berpasukan (TS1), dan Pembelajaran berterusan dan
TS): pengurusan maklumat (LL1)

11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:


dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial
3. Perbincangan, pembentangan, simulasi, sketsa dan pengucapan awam

Strategi Pentaksiran:

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran
LO1 - Kefahaman fakta, Penulisan Esei I
Kuliah , Tutorial
konsep, prinsip dan proses Ujian Bertulis
LO3 - Kemahiran Penulisan Esei I
Kuliah, Tutorial, Perbincangan
penyelesaian masalah Ujian Bertulis
LO4 - Kemahiran Komunikasi Pembentangan kumpulan
Kuliah, Tutorial, Perbincangan
lisan atau tulisan
LO5 – Melaksanakan
Persembahan/
tanggungjawab sebagai satu Kuliah , Tutorial
pembentangan kumpulan
pasukan
LO6 - Kemahiran Mencari
Penulisan Esei II
Maklumat untuk Pembelajaran Kerja kumpulan
Ujian Bertulis
Sepanjang Hayat

12. Sinopsis Kursus ini memfokuskan penguasaan kemahiran komunikasi secara kontekstual yang
meliputi kemahiran dalam komunikasi lisan dan bukan lisan. Tajuk-tajuk yang
dibincangkan dalam kursus ini ialah kemahiran komunikasi, pengucapan awam, laras
bahasa, bahasa dalam komunikasi bertulis, dan pengurusan majlis serta atur cara.

This course focuses on the acquisition of contextual communication skills including verbal
and non-verbal communication. The topics covered in this course are communication
skills, public speaking, grammar, language use in a written communication as well as
event and programme management.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 70 %


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 30 %
Jenis
Kaedah Pentaksiran Peratusan
Pentaksiran
Ujian Bertulis Peperiksaan Akhir 30

Penulisan Esei 1 (1,000 patah perkataan) 30

Tugasan Penulisan Esei 2 (1,000 patah perkataan) 30

Pembentangan/ Pertandingan Kumpulan (30 minit) 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini Jun 2016)
2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5
Learning
CLO1 x x
Outcomes, CLO)
dengan CLO2 x x
Objektif Pendidikan
CLO3 x x
Program
(Programme CLO4 x x
Educational
Objectives, PEO) Objektif Pendidikan Program (PEO)

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan dapat mengaplikasikan (LO2) prinsip asas


dalam bahasa Melayu
PEO2 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan sama ada lisan atau penulisan
dalam bahasa Melayu.
PEO3 Berupaya menyelesaikan masalah dalam bahasa Melayu (LO3)
PEO4 Bekerjasama dalam kumpulan (LO5) bagi membentuk budaya
pembelajaran yang sihat.
PEO5 Berkemahiran dalam mencari maklumat untuk pembelajaran sepanjang
hayat (LO6)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menghuraikan aspek yang berkait dengan kemahiran komunikasi
dalam satu lingkungan kesantunan berbahasa dengan jelas, berkesan,
penuh keyakinan secara lisan dan bertulis; (C2,LO1, LO3,CTPS1)

CLO2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa Melayu dan kemahiran


komunikasi khalayak dalam menghasilkan interaksi yang berkesan
dengan baik; (C3, LO3, LO4, CTPS2, CS1)

CLO3 Memperincikan ciri-ciri bahasa mengikut konteks dalam komunikasi


lisan dan bertulis secara berkumpulan; (C4, LO5, LO6, TS1, LL1)

CLO4 Menilai ketepatan penggunaan laras bahasa Melayu dalam komunikasi


yang pelbagai; (C6, LO3, LO4,CTPS4, CS3).

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini Jun 2016)
3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6
Kursus (Course
CLO1 x x
Learning
Outcomes, CLO) CLO2 x x
dengan Hasil
CLO3 x x
Pembelajaran
(Learning CLO4 x x
Outcomes, LO)

Hasil Pembelajaran (LO)


LO1 Kefahaman fakta, konsep, prinsip dan proses
LO2 Kemahiran menggunakan prisip atau peralatan asas
LO3 Kemahiran penyelesaian masalah
LO4 Kemahiran Komunikasi lisan atau tulisan
LO5 Kemahiran bekerjasama dalam kumpulan
LO6 Kemahiran Mencari Maklumat untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menghuraikan aspek yang berkait dengan kemahiran komunikasi
dalam satu lingkungan kesantunan berbahasa dengan jelas,
berkesan, penuh keyakinan secara lisan dan bertulis; (C2,LO1,
LO3,CTPS1)

CLO2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa Melayu dan kemahiran


komunikasi khalayak dalam menghasilkan interaksi yang berkesan
dengan baik; (C3, LO3, LO4, CTPS2, CS1)

CLO3 Memperincikan ciri-ciri bahasa mengikut konteks dalam komunikasi


lisan dan bertulis secara berkumpulan; (C4, LO5, LO6, TS1, LL1)

CLO4 Menilai ketepatan penggunaan laras bahasa Melayu dalam


komunikasi yang pelbagai; (C6, LO3, LO4,CTPS4, CS3).

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini Jun 2016)
4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time, SLT)
setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Kemahiran Komunikasi
 Takrif dan Fungsi Komunikasi
 Bidang-bidang Komunikasi
- Intrapersonal
- Interpersonal
- Kumpulan Kecil
- Massa
- Awam

 Elemen-elemen Komunikasi
- Penyampai (Sumber)
- Penerima
- Masej
- Saluran
6 3 6 6 21
- Maklum balas
- Gangguan

 Ciri-ciri Komunikasi yang Berkesan


- Menggunakan bahasa secara positif
- Bersifat empati
- Menjadi mendengar yang baik
- Menguasai teknik menyoal untuk mendapatkan
maklumat
- Menjaga air muka orang lain
- Bersikap terbuka
- Bahasa tubuh yang berkesan

2. Bahasa dalam Komunikasi Bertulis


- Surat Rasmi
- Memo
- Laporan
- Minit Mesyuarat 10 5 10 10 35
- Berita
- Rencana
- Teks Ucapan
- Skrip Pengacara

3. Pengucapan Awam
 Jenis-jenis Pengucapan Awam

- Ucapan
- Ceramah
- Syarahan
- Pengumuman 6 3 6 6 21
- Taklimat
- Pidato
- Debat
- Forum
- Pengacaraan Majlis

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini Jun 2016)
5
4. Laras Bahasa
 Jenis-jenis Laras Bahasa

- Laras Bahasa Umum


- Laras Bahasa Iklan
- Laras Bahasa Klasik
- Laras Bahasa Kreatif 4 2 4 4 14
- Laras Bahasa Agama
- Laras Bahasa Teknikal
- Laras Bahasa Panggilan
- Laras Bahasa Kanak-kanak
- Laras Bahasa Undang-undang

5. Pengurusan Majlis dan Atur Cara


 Penyediaan Pentadbiran Majlis dan Atur Cara
 Elemen Penting Protokol
4 2 4 4 14
 Etiket Sosial

Kerja Kursus 0.5 13.5 14

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 4.5 4.5

Peperiksaan 1.5 1.5

Jumlah 30 15 2 30 30 18 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini Jun 2016)
6
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan Esei l
6
(1000 perkataan)

Penulisan Esei ll
6
(1000 perkataan)

Pembentangan Kumpulan
0.5 1.5
(30 minit)

Peperiksaan Akhir 1.5 4.5

Jumlah 47 78

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 125
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Abdul Mua’ti @ Zahari Ahmad (2002). Panduan pengucapan awam. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khairuddin Mohamad et’al. (2011). Siri panduan guru: bahasa Melayu kontekstual. Kuala
Lumpur: Oxford Fajar University Press.

Mokhtar Mohd Tohar (2009). Protokol dan etiket dalam pengacaraan majlis. Kuala
Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia.
Rujukan Tambahan David Chiem & Brian Caswell. (2006). The art of communicating with your child; strategies
for inspiring the ‘Champion Mindset’ in every young person. Singapura: Marshall
Cavendish Editions.

Hasuria Che Omar et.al (pynt). (2009). Bahasa verbal dan bukan verbal I. Kuala Lumpur:
Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Hasuria Che Omar et.al. (2009). Bahasa verbal dan bukan verbal II. Kuala Lumpur: Institut
Terjemahan Negara Malaysia Berhad

Henry H. Calero. (2008). The power of nonverbal communication: how you act is more
important than what you say. Petaling Jaya: Golden Books Centre Sdn. Bhd.

Sulaiman Masri. (2002). Komunikasi kewartawanan: penulisan berita, rencana dan ulasan.
Selangor: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

William Smith. (2008). Introduction to mass communication. Petaling Jaya: Golden Books
Centre Sdn. Bhd.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini Jun 2016)
7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN
GBM1103 BAHASA MELAYU KONTEKSTUAL (3 KREDIT)

HASIL PEMBELAJARAN Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO1 LO2 LO3 LO4 L05 LO6 Pembelajaran

1. Menghuraikan aspek yang


berkait dengan kemahiran
komunikasi dalam satu
lingkungan kesantunan Kuliah
Tutorial Ujian bertulis
berbahasa dengan jelas, X
Perbincangan Penulisan esei I
berkesan, penuh keyakinan
secara lisan dan bertulis;
(C2,LO1, LO3,CTPS1)

2. Mengaplikasikan
pengetahuan bahasa Melayu
dan kemahiran komunikasi Ujian Bertulis
Penulisan esei I
khalayak dalam Kuliah, Tutorial,
X Pembentangan
menghasilkan interaksi yang Perbincangan
kumpulan
berkesan dengan baik; (C3,
LO3, LO4, CTPS2, CS1)

3. Memperincikan ciri-ciri
bahasa mengikut konteks Pembentangan
kumpulan
dalam komunikasi lisan dan Kuliah, Tutorial,
X Ujian bertulis
bertulis secara berkumpulan; Perbincangan
Penulisan esei II
(C4, LO5, LO6, TS1, LL1)

4. Menilai ketepatan
penggunaan laras bahasa Persembahan
kumpulan
Melayu dalam komunikasi
X Kerja kumpulan Ujian bertulis
yang pelbagai; (C6, LO3, Penulisan esei II
LO4,CTPS4, CS3).

Pembentangan,
Kuliah, Tutorial, Persembahan,
Tugasan, Ujian
KESELURUHAN X X X X Perbincangan,
akhir kursus,
Kerja kumpulan Persembahan
kumpulan

Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik

Bac. Pendidikan PBMP, UPM


1 Khambali bin Rukini
Ms. Teknologi Pendidikan, UPM
Sarjana Muda (Hons) Linguistik dan Komunikasi (UKM)
2 Datin Mastura binti Mohamed Berawi M.A. (Bahasa Melayu) UPM
Diploma Perguruan
Azmi bin Ayub Sarjana Sastera Bahasa Melayu UPM
3 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PBMP) UPM

Siti Nafsiah binti Ismail Master Bahasa Melayu


4 Bacelor Pendidikan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa
Pertama

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


(Kemas kini Jun 2016)
8