Anda di halaman 1dari 14

Dasar dan Hala Tuju

2018 – 2020

Sek. Keb. Tengku


Mahmood Iskandar 2,
Pontian,
Johor Darul Ta’zim

NPQEL Ambilan 2/2013


Kumpulan SB3
IPG Keningau, Sabah
CARTA ALIR PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

JANGKA MASA PANJANG JANGKA MASA PENDEK


(3 – 5 TAHUN) (1 TAHUN)

Matlamat / Bidang
Pelan Operasi
Keberhasilan Utama Objektif 1 … Strategi 1
(KRA) 1 1

Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama Objektif 2 … Strategi 2 Pelan Taktikal Pelan Operasi
(KRA) 2 2
Operasi 1
Operasi 2
Matlamat / Bidang Operasi 3
Keberhasilan Utama Objektif 3 … Strategi 3 dan … Operasi 4 Pelan Operasi
(KRA) 3 3

Pelan Operasi
4
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan


Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”


Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan)


murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan


sesuatu; keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu),


cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan


5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah
hingga menengah atas menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA
dalam tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,sosioekonomi,gender) menjelang
tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak
dengan menghargai kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran
teras seperti Matematik dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk
menghubung kait pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang
bekerja berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia
dan Bahasa Ingggeris, digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai
cabaran kehidupan dan membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status sosio ekonomi akan berasa
bangga dikenali sebagai anak Malaysia.

Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmood Iskandar 2 (SKTMI2) berusaha atau giat membangun (memajukan atau
mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir,
kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan
dibangunkan oleh SKTMI2 dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna;


terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SKTMI2 adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan
kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.
KOLABORATIF

HORMAT KEPELBAGAIAN

NILAI
INTEGRITI
KECEMERLANGAN

INOVASI

Kolaboratif Semua warga SKTMI2 mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu
dalam merancang, melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SKTMI2 akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran
dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SKTMI2T akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SKTMI2SMKST akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru dalam pendekatan
pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SKTMI2 menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga SKTMI2 mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima kehendak atau pendapat orang laiN
PIAGAM PELANGGAN

1. MELAKSANAKAN DASAR PENDIDIKAN MELALUI FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA.

2. MENYEDIAKAN PRASARANA PENDIDIKAN YANG CUKUP SUPAYA SUASANA PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN MENJADI LEBIH KONDUSIF.

3. MEMASTIKAN SETIAP PELAJAR MENCAPAI TAHAP PENDIDIKAN MINIMUM SECARA ADIL DAN
SAKSAMA.

4. MELAHIRKAN INDIVIDU YANG BERPENGETAHUAN, MEMPUNYAI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


DAN BERUPAYA BERSAING DI PERINGKAT GLOBAL.

5. MEMASTIKAN PDPC DILAKANAKA OLEH GURU-GURU DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB DAN
BERKESAN.

6. MEWUJUDKAN WARGANEGARA YANG CERGAS, CERDAS DAN BERSATU PADU MELALUI PROGRAM
KOKURIKULUM.

7. MEWUJUDKAN BUDAYA SEKOLAH KE ARAH PERPADUAN, MASYARAKAT BERDISIPLIN, BERDIKARI,


PENYAYANG, HARMONIS DAN PATRIOTIK.

8. MEMBERI PERKHIDMATA YANG CEKAP, SISTEMATIK, KEMASKINI DAN MESRA.

9. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG BERSIH, CERIA UNTUK MEMBINA SUASANA YANG SIHAT.
MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
KRA3 murid KRA2
Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan sahsiah terpuji
& kokurikulum oleh semua
yang tinggi murid
oleh semua KRA4
murid Pencapaian
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang
Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah.

OBJEKTIF
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.1 Peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2020
1.2 Lebih daripada 10 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah
pada tahun 2018-2020
1.3 Kurang daripada 2.5 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah bermula tahun 2018
hingga tahun 2020

1B Literasi dan Numerasi

1.4 100 peratus murid tahun 3 mencapai standard literasi Bahasa Melayu pada tahun 2018 hingga tahun 2020.
1.5 100 peratus murid tahun 3 mencapai standard literasi Bahasa Inggeris pada tahun 2018 hingga tahun 2020.
1.6 100 peratus murid tahun 3 mencapai standard numerasi pada tahun 2018 hingga tahun 2020.

1C Kemahiran Dwibahasa

1.7 Di akhir pelaksanaan 75 peratus murid menguasai tahap minimum kemahiran dwibahasa (mata pelajaran bahasa
Melayu dan bahasa Inggeris) pada tahun 2020.

1D PdPc PAK 21

1.8 100 peratus guru dapat mengaplikasikan PAK 21 dalam PdPc

1D PBBD/PBS
1.9 Pencapaian PBBD/PBS diakhir tahun mencapai sasaran 70%

2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

2A Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

2.1 Lebih daripada 98.00 peratus murid memperlihatkan sikap dan perlakuan positif (berdasarkan SKPM) pada tahun
2018.

[Memperlihatkan kekemasan diri; Memperlihatkan keyakinan diri; Memperlihatkan kemesraan, kesopanan dan sikap
hormat-menghormati; Mengamalkan ketepatan masa dan kesegeraan; Menjaga kebersihan sekolah; Menjaga harta
benda sekolah dengan tidak melakukan vandalism].

2B Salah Laku Disiplin

2.2 Lebih daripada 95.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada tahun 2018 hingga tahun 2020.
2.3 Lebih daripada 95.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada tahun 2018 hingga tahun 2020.
2.4 Lebih daripada 95.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun 2018 hingga tahun 2020.

2C Kehadiran Ke Sekolah

2.5 100 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 90.00 peratus kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2018 hingga
tahun 2020.

2D Ujian PAFA

2.6 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2018 hingga tahun 2020.
3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3A Pencapaian Markah Kokurikulum Murid

3.1 Lebih daripada 90.00 peratus murid mencapai purata nilai gred kumulatif kokurikulum sekurang-kurang 7.00 pada
tahun 2018.

3B Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum

3.2 100 peratus murid memperoleh markah 30 (daripada 50) dan ke atas dalam penglibatan aktiviti sukan dan
kokurikulum pada tahun 2018.
3.2 100 peratus murid memperoleh markah 24 (daripada 40) dan ke atas dalam penyertaan aktiviti sukan dan
kokurikulum pada tahun 2018.
3.3 100 peratus murid memperolehi markah 12 (daripada 20) dan ke atas dalam prestasi aktiviti sukan dan kokurikulum
pada tahun 2018.

3C Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum

3.4 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek perkhidmatan aktiviti ekstra kurikulum
pada tahun 2018.
3.5 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek anugerah aktiviti ekstra kurikulum
pada tahun 2018.
3.6 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek khidmat masyarakat aktiviti ekstra
kurikulum pada tahun 2018.
3.7 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek nilam aktiviti ekstra kurikulum pada
tahun 2018.

3D Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)

3.8 100 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (Body Mass Index – BMI) pada tahap normal pada tahun 2018-
2020.

3E Pencapaian Sukan dan Permainan

3.9 10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam sukan dan permainan pada tahun
2018 – 2020.
3.10 5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan permainan pada tahun 2018 – 2020.

3F Pencapaian KoAkademik

3.11 10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun 2018 – 2020.
3.12 5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun 2018 – 2020.

3G Pencapaian Unit Beruniform

3.13 4 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam unit pakaian seragam pada tahun
2018 – 2020.
3.14 2 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam unit pakaian seragam pada tahun 2018 – 2020.

4. Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Sekolah berada dalam band 3 pada tahun 2018 seterusnya band 2 pada 2020.

4B Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh Guru

4.1 100 peratus guru memperolehi sekurang-kurangnya skor 4 dalam Standard 4 SKPMg2 pada 2018-2020.

4C Prestasi Kewangan

4.2 Sekolah menerima Laporan Audit Cemerlang pada tahun 2018.


4D Kepuasan Pelanggan

4.3 Kurang daripada 15 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada tahun 2018.
4.4 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor >4.00 pada tahun 2018.

4E Penglibatan Ibu Bapa

4.4 Lebih daripada 80.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun 2018-2020.

4F Sarana Sekolah

4.5 Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada tahun 2018.


4.6 Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2018.
4.7 Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2018.
4.8 Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2018.
4.9 Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama pada tahun 2018.
4.10 Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2018.

4G Sarana Ibu Bapa

4.11 Kurang daripada 5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2018.
4.12 45.00 peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2018.
4.13 Lebih daripada 50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun
2018.

Anda mungkin juga menyukai