Anda di halaman 1dari 38

PERANAN

PENGURUS SEKTOR
AWAM
DALAM
MENINGKATKAN
AKAUNTABILITI
PENGURUSAN
KEWANGAN KERAJAAN
LIPUTAN CERAMAH

■ Penjelasan tentang konsep


AKAUNTABILITI.
■ Peringkat-peringkat kawalan
yang diadakan oleh Kerajaan
untuk memastikan kewujudan
AKAUNTABILITI dalam
pengurusan kewangan awam.
■ Penilaian terhadap pencapaian
AKAUNTABILITI dalam
pengurusan kewangan awam.
■ Punca kelemahan dan syor
untuk mengatasinya
PENGURUS SEKTOR
AWAM

Pengurus Sektor Awam


adalah terdiri daripada
pegawai-pegawai kanan
Kerajaan termasuk
Pegawai-pegawai
Pengawal yang terlibat
dalam pengurusan
kewangan dan
pelaksanaan aktiviti-aktiviti
Kerajaan
PERUNTUKAN UNDANG-
UNDANG YANG
BERKAITAN DENGAN
TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB
PEGAWAI PENGAWAL
AKTA ACARA KEWANGAN
SEKSYEN 15A (1) :
■ PEGAWAI PENGAWAL
BERTANGGUNGJAWAB "TO
CONTROL; SUBJECT TO ANY
DIRECTIONS GIVEN BY THE
FINANCIAL AUTHORITY, THE
EXPENDITURE AUTHORIZED
UNDER THAT PURPOSE AND TO BE
THE CHIEF ACCOUNTING OFFICER
IN RESPECT OF ALL PUBLIC
MONEYS COLLECTED, RECEIVED
OR DISBURSED AND ALL PUBLIC
STORES RECEIVED, HELD, OR
DISPOSED OF BY OR ON ACCOUNT
OF THE DEPARTMENT OR SERVICE
FOR WHICH THE PURPOSE
PROVIDED”
AKTA ACARA KEWANGAN
SEKSYEN 15A (2) :

■ PEGAWAI PENGAWAL DIBERI


KUASA UNTUK "PRESCRIBED
THE EXTENT TO WHICH THE
POWERS AND DUTIES
CONFERRED OR IMPOSED UPON
HIM MAY BE EXERCISED OR
PERFORMED ON HIS BEHALF BY
ANY ACCOUNTING OFFICER
UNDER HIS CONTROL AND GIVE
SUCH DIRECTIONS AS MAY BE
NECESSARY TO SECURE THE
PROPER EXERCISE OR
PERFORMANCE OF SUCH
POWERS AND DUTIES"
DEFINASI KONSEP
AKAUNTABILITI

Mengikut Chambers 20th


Century Dictionary :
"Liability to give account
for something to somebody;
responsibility to fulfil
obligations".
DEFINASI KONSEP
AKAUNTABILITI

■ Dalam konteks Perkhidmatan


Awam, akauntabiliti
bermaksud tanggung-jawab
anggota-anggotanya
menjalankan tugas-tugas
yang dipertanggungjawabkan
mengikut undang-undang dan
peraturan-peraturan Kerajaan
bagi memastikan wang dan
harta awam diurus dan
digunakan dengan cekap dan
teratur.
PERINGKAT-
PERINGKAT
AKAUNTABILITI
■ Akauntabiliti Program
(Programme
Accountability)

Akauntabiliti ini adalah


penting bagi memastikan
sesuatu program yang
dilaksanakan mencapai
objektif/ matlamat yang
ditetapkan.
PERINGKAT-
PERINGKAT
AKAUNTABILITI
■ Akauntabiliti Pengurusan
(Managerial Accountability)

Akauntabiliti ini adalah


penting untuk menentukan
samada penggunaan tenaga
kerja, wang dan lain-lain
sumber dibuat dengan cara
yang cekap, berkesan dan
tiada pembaziran
PERINGKAT-
PERINGKAT
AKAUNTABILITI
■ Akauntabiliti Kewangan
(Financial Accountability)

Akauntabiliti yang memberi


jaminan bahawa akaun-
akaun yang diselenggarakan
boleh dipercayai dan segala
urusniaga dijalankan
dengan jujur, berintegrasi,
teratur serta mematuhi
undang-undang dan
peraturan-peraturan
kewangan.
PERINGKAT-
PERINGKAT
KAWALAN YANG
DIADAKAN OLEH
KERAJAAN UNTUK
MEMASTIKAN
KEWUJUDAN
AKAUNTABILITI
PERINGKAT-PERINGKAT
KAWALAN

■ Parlimen
Tidak ada sebarang
perbelanjaan boleh dibuat
tanpa diluluskan terlebih
dahulu oleh Parlimen.
Kelulusan adalah diberi
mengikut vot dan maksud-
maksud tertentu. Ini
bertujuan untuk memastikan
bahawa wang yang telah
diluluskan untuk sesuatu
maksud itu tidak digunakan
untuk maksud yang lain.
PERINGKAT-PERINGKAT
KAWALAN

■ Perbendaharaan
Cadangan-cadangan
Perbelanjaan diteliti
terlebih dahulu oleh pihak
Perbendaharaan sebelum
ianya dibentangkan di
Parlimen untuk mendapat
kelulusan. Kawalan-
kawalan ke atas
belanjawan juga dibuat
selepas ianya diluluskan
oleh Parlimen.
PERINGKAT-PERINGKAT
KAWALAN
■ Kementerian/Jabatan/
Agensi
Ketua Jabatan / Ketua
Agensi yang merupakan
Pegawai Pengawal di
sesebuah Jabatan / Agensi
adalah dikehendaki
menguruskan wang dan
khazanah di bawah
kawalannya dengan cermat
mengikut undang-undang
dan peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan.
PERINGKAT-PERINGKAT
KAWALAN
■ Ketua Audit Negara

Ketua Audit Negara adalah


bertanggungjawab untuk
mengaudit dan melaporkan
kepada Yang Di-Pertuan
Agong/Raja-raja mengenai
kedudukan pengurusan
kewangan awam (Perkara 106
Perlembagaan Persekutuan
dan Akta Audit 1957).
PERINGKAT-PERINGKAT
KAWALAN
■ Jawatankuasa Kira-kira
Wang Negara
Jawatankuasa Kira-kira
Wang Negara yang dilantik
oleh Parlimen / Dewan
Undangan Negeri adalah
bertanggungjawab untuk
menyiasat urusan-urusan
kewangan Kerajaan serta
membuat laporan dan
perakuan kepada Parlimen /
Dewan Undangan Negeri
hasil daripada pemeriksaan
yang telah dijalankan.
SISTEM PENGURUSAN
KEWANGAN NEGARA

M O D E L A K A U N T A B IL IT I

LA PO R A N A U D IT
D IS E M B A H K A N DYM M
AG O NG
PEM BENTANGAN
D IP E R K E N A N K A N 11 PENGURUSA N
PENYATA D IS O A L S IA S A T
P A R L IM E N
KEW ANGA N
(J K K W N )
D IA U D IT 1 0 UPE 12
8 3
6 2 1
KETUA AKAUNTAN PERBENDA- K E M E N T E R IA N /
A U D IT N E G A R A NEG ARA HARAAN 4
JABATAN
9
PENYATA K EPERLU A N ANGGARAN 5
KEW ANGAN K EW AN G A N JPA PER B ELA N JA A N
7

P E N G A U D IT A N A K A U N K E M /J A B
LAPO R AN BU LAN A N
SISTEM PENGURUSAN
KEWANGAN NEGARA

■ Langkah 1
Deraf Anggaran Tahunan
Kementerian/
Jabatan dikemukakan ke
Perbendaharaan untuk
kelulusan
■ Langkah 2
Menteri Kewangan
membentangkan Anggaran
Belanjawan Tahunan untuk
kelulusan Parlimen
SISTEM PENGURUSAN
KEWANGAN NEGARA

■ Langkah 3
- Parlimen meluluskan
Anggaran Belanjawan Tahunan
- Akta Bekalan membenarkan
Perbelanjaan Operasi
- Resolusi Parlimen
membenarkan Perbelanjaan
Pembangunan
SISTEM PENGURUSAN
KEWANGAN NEGARA

■ Langkah 4
Menteri Kewangan
mengeluarkan waran
membenarkan pembayaran
dari Kumpulan Wang Yang
Disatukan
■ Langkah 5
Kementerian/Jabatan
melaksanakan program, aktiviti
dan projek serta
mengemukakan penyata
perbelanjaan
SISTEM PENGURUSAN
KEWANGAN NEGARA
■ Langkah 6
Perbendaharaan (Akauntan
Negara) menyediakan Penyata
Kewangan Tahunan dan hantar
kepada Ketua Audit Negara
untuk diaudit
■ Langkah 7
Tambahan kepada pengauditan
Penyata Kewangan, Auditan
Prestasi juga dijalankan
SISTEM PENGURUSAN
KEWANGAN NEGARA

■ Langkah 8
Laporan Ketua Audit Negara
dipersembahkan kepada Yang
DiPertuan Agong
■ Langkah 9
Penyata Kewangan berserta
Sijil Audit dikembalikan
kepada Akauntan Negara
untuk dibentang di Parlimen
SISTEM PENGURUSAN
KEWANGAN NEGARA

■ Langkah 10
Penyata Kewangan
dibentangkan di Parlimen oleh
Perbendaharaan
■ Langkah 11
Yang DiPertuan Agong
perkenankan Laporan Ketua
Audit Negara untuk
dibentangkan. (Langkah 10
dan 11 dilaksanakan pada
masa yang sama)
SISTEM PENGURUSAN
KEWANGAN NEGARA

■ Langkah 12
- JKKWN(PAC) bersidang
untuk menimbangkan Laporan
Ketua Audit Negara dan
mendapatkan maklum balas
dari Kementerian / Jabatan
- JKKWN menyediakan laporan
hasil dari pemeriksaannya
kepada Parlimen
KELEMAHAN-KELEMAHAN
PENGURUSAN KEWANGAN
YANG SERINGKALI
DIBANGKITKAN

SISTEM DAN PROSEDUR


PERAKAUNAN YANG
DIWUJUDKAN TIDAK
DILAKSANAKAN
SEPENUHNYA
■ Buku Vot tidak
diselenggarakan dengan
lengkap dan kemaskini
■ Penyata Penyesuaian untuk
menerangkan perbezaan baki
antara rekod utama (kawalan)
dengan rekod subsidiari tidak
disediakan
■ Penyata perbelanjaan dan hasil
bulanan tidak disemak dan
disahkan dengan rekod JAN
■ Kumpulan Wang/Akaun
Amanah dan Akaun Deposit
tidak diselenggarakan dengan
sempurna - ada yang terlebih
dikeluarkan
KELEMAHAN-KELEMAHAN
PENGURUSAN KEWANGAN
YANG SERINGKALI
DIBANGKITKAN

PENYERAHAN AKAUN TIDAK


MEMENUHI KEPERLUAN
PENGAUDITAN

■ Ketepatan baki bagi beberapa


akaun tidak dapat disahkan
kerana dokumen sokongan
tidak dikemukakan dengan
lengkap untuk auditan.
■ Contoh dokumen yang tidak
dikemukakan :
• Sijil-sijil Panjar dan Penyata-
penyata Penyesuaian
• Penyata Tahunan Kumpulan
Wang/Akaun Amanah dan
Deposit
• Sijil Bank
• Penyata Akaun Belum Terima
untuk menunjukkan jumlah
hasil tertunggak
KELEMAHAN-KELEMAHAN
PENGURUSAN KEWANGAN
YANG SERINGKALI
DIBANGKITKAN

PENGURUSAN KONTRAK DAN


PEROLEHAN
■ Pengurusan sebutharga/tender tidak
teratur atau tidak mengikut peraturan.
■ Pemilihan kontraktor yang tidak sesuai
mengakibatkan bekalan tidak dibuat
dengan sempurna.
■ Pembekalan alat-alat/perkhidmatan tidak
mengikut spesifikasi.
■ Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi.
■ Pembelian peralatan/kelengkapan tidak
digunakan langsung.
KELEMAHAN-KELEMAHAN
PENGURUSAN KEWANGAN
YANG SERINGKALI
DIBANGKITKAN

MASALAH
PELAKSANAAN
PROJEK
PEMBANGUNAN
■ Projek-projek pembangunan
seringkali tidak
dilaksanakan mengikut
perancangan, lewat
dilaksanakan atau
terbengkalai. Kelewatan dan
kegagalan pelaksanaan
projek menyebabkan
peruntukan yang disediakan
tidak digunakan.
MASALAH PELAKSANAAN
PROJEK PEMBANGUNAN

■ Sebab-sebab kelewatan/kegagalan
menyiapkan projek:
• Perancangan tidak dibuat dengan
teliti.
• Rekabentuk projek tidak sesuai
dan terpaksa dibuat semula dan
ini mengambil masa.
• Perubahan skop seringkali dibuat
dan proses mendapatkan
kelulusannya juga mengambil
masa.
• Kelewatan dalam proses
pengambilan tanah.
• Kos projek melebihi anggaran.
Peruntukan tambahan perlu
mendapat kelulusan dari agensi
pusat dan ini mengambil masa.
Kelewatan dalam proses tender
mengakibatkan projek tidak
dapat disiapkan mengikut
jadual.
• Pengawasan dan penyelarasan
ke atas pelaksanaan projek oleh
semua pihak yang terlibat tidak
mencukupi.
KELEMAHAN-KELEMAHAN
PENGURUSAN KEWANGAN
YANG SERINGKALI
DIBANGKITKAN
PENYELENGGARAAN ASET
DAN STOR YANG TIDAK
MEMUASKAN
■ Barang-barang yang disimpan dalam
stor tidak digunakan langsung atau tidak
sesuai digunakan.
■ Penyimpanan stok yang berlebihan.
■ Barang-barang tidak disimpan mengikut
paras (stock-level) yang ditetapkan.
■ Penstoran barang-barang tidak
memuaskan Rekod-rekod mengenai
penerimaan dan pengeluaran barang
tidak kemaskini.
■ Ujian kualiti tidak dibuat terhadap
barang-barang yang diterima bagi
menentukan ianya memenuhi
spesifikasi.
■ Tatacara Pengurusan Stor
memerlukan verifikasi stok dibuat tiap-
tiap tahun. Pada amnya, peraturan ini
tidak dipatuhi dan oleh itu adalah
sukar untuk menentukan baki sebenar
stok yang ada pada sesuatu masa.
■ Langkah-langkah keselamatan
kebakaran dan fizikal tidak diamalkan
KELEMAHAN-KELEMAHAN
PENGURUSAN KEWANGAN
YANG SERINGKALI
DIBANGKITKAN

PEMBAZIRAN
■ Pembelian barangan/peralatan
yang tidak memenuhi keperluan.
■ Projek dibatalkan setelah
perbelanjaan dilakukan.
■ Kelewatan menyiapkan projek
mengakibatkan bayaran
penglibatan (commitment
charges) dan alat-alat
kelengkapan tidak dapat
digunakan.
SYOR-SYOR
MENGENAI
KELEMAHAN

■ Diwujudkan pengkhususan
kerja dalam urusan kewangan
dan perakaunan
■ Penggunaan komputer dalam
pengurusan stor dan aset
Kerajaan
■ Melaksanakan program
latihan secara intensif
berhubung dengan
pengurusan kewangan
SYOR-SYOR
MENGENAI
KELEMAHAN

■ Tindakan tatatertib dan surcaj


hendaklah dikenakan terhadap
mereka yang cuai dan terlibat
dengan penyelewengan
■ Penglibatan Pegawai-pegawai
Pengawal dan pihak
pengurusan atasan dalam
pengurusan kewangan
terutamanya urusan
perakaunan perlu
dipertingkatkan
■ Penyeliaan yang lebih rapi
terhadap kerja-kerja pegawai
bawahan