Anda di halaman 1dari 2

1. Rajah 4 menunjukkan segitiga 𝐴𝐵𝐶 .

𝐷 adalah titik tengah 𝐴𝐶 dan titik 𝐸 terletak


pada 𝐴𝐵 dengan keadaan 𝐴𝐵 = 4𝐴𝐸. Garis lurus 𝐵𝐷 bersilang dengan garis lurus
⃗⃗⃗⃗⃗ = 4𝑥 dan ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶𝐸 pada titik 𝐹. Diberi bahawa 𝐵𝐶 𝐴𝐵 = 8𝑦.

Diagram 4
Rajah 4

a) Express the following in terms of 𝑥 and 𝑦.


Ungkapkan yang berikut dalam sebutan 𝑥 dan 𝑦 .
i) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐷
ii) ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶𝐸
[3 marks/ markah]

⃗⃗⃗⃗⃗ = ℎ𝐵𝐷
b) Given that 𝐵𝐹 ⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑘𝐶𝐸
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ and 𝐶𝐹 ⃗⃗⃗⃗⃗ , where ℎ and 𝑘 are constants. Express 𝐵𝐹
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ = ℎ𝐵𝐷
Diberi 𝐵𝐹 ⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑘𝐶𝐸
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ dan 𝐶𝐹 ⃗⃗⃗⃗⃗ , dengan keadaan ℎ dan 𝑘 adalah pemalar. Ungkapkan
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐹
i) in terms of ℎ, 𝑥 and 𝑦,
dalam sebutan ℎ, 𝑥 dan 𝑦,
ii) in terms of 𝑘, 𝑥 and 𝑦,
dalam sebutan 𝑘, 𝑥 dan 𝑦,
[2 marks/ markah]

c) Hence, find the value of ℎ and of 𝑘.


Seterusnya, cari nilai ℎ dan nilai 𝑘.
[3 marks/ markah]
2. Rajah 10 menunjukkan segi tiga 𝑂𝑃𝑅. Garis lurus 𝑂𝑄 dan 𝑃𝑆 bersilang pada titik 𝑇.

Rajah 10

⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝑂𝑄
Diberi bahawa 5𝑂𝑇 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 8𝑃𝑄
⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝑃𝑅 𝑃𝑅 = 8𝑥 dan ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ , ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑂𝑃 = 𝑦.

a) Ungkapkan dalam sebutan 𝑥 dan 𝑦


i) ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝑅
ii) ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝑇
iii) ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝑇

(4 markah)

⃗⃗⃗⃗ = 𝑘 𝑃𝑇
b) Diberi 𝑃𝑆 ⃗⃗⃗⃗⃗ = ℎ 𝑂𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗ dan 𝑂𝑆 ⃗⃗⃗⃗⃗ , ungkapkan 𝑃𝑆
⃗⃗⃗⃗
i) dalam sebutan 𝑘, 𝑥 dan 𝑦 ,
ii) dalam sebutan ℎ, 𝑥 dan 𝑦 , (3 Markah)

c) Seterusnya, cari nilai ℎ dan nilai 𝑘. (3 Markah)