Anda di halaman 1dari 5

SENARAI SEMAK

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GREDDG32 HINGGA GRED


DG54 SECARATIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI JULAI 2017 HINGGA
DISEMBER 2017 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MELALUI SISTEM ePangkat

Nama Pegawai : VARATHARAJAN A/L BALAKRISHNAN H/P PEGAWAI : 012 3973525


Tempat Bertugas : SMK NANING
Alamat Sek : 78000 ALOR GAJAH, MELAKA

Kod Sekolah/PPD : MEA0075 No. Tel. Sek : 06 552975


Angka Pejabat :

PERKARA TANDA (√)


BIL (Semua salinan dokumen yang disertakan hendaklah disahkan Bagi lampiran
Oleh Ketua Jabatan) Yang disertakan

1. Surat iringan Sektor/ PPD/ Sekolah

2. 1 salinan kad pengenalan √


3. 1 salinan surat lantikan rasmi DG6/ DG29

4. 1 salinan surat Pengesahan Jawatan Gred DG6/ DGA29

5. 1 salinan surat kenaikan pangkat Gred DG32

6. 1 salinan surat kenaikan pangkat Gred DG34

7 1 salinan surat lantikan rasmi DG3/DG41

8. 1 salinan surat pengesahan jawatan Gred DG3/DG41

9. 1 salinan surat kenaikan pangkat Gred DG44

10. 1 salinan surat kenaikan pangkat Gred DG48 √


11. 1 salinan surat kenaikan pangkat Gred DG52

12. 1 salinan kelulusan akademik diperingkat Sarjana Muda, Sarjana √


dan kedoktoran
PERKARA TANDA (√)
BIL (Semua salinan dokumen yang disertakan hendaklah disahkan Bagi lampiran
Oleh Ketua Jabatan) Yang disertakan

13. 1 salinan surat kelulusan pengisytiharan harta yang terkini √


(Tahun 2015 keatas)
14. 1 salinan borang tapisan keutuhan suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia
(SPRM) tahun 2016 (Mandatori) (lampiran T1)
dan sila kemaskini juga maklumat ini dalam maklumat peribadi √
melalui system ePangkat

15. 1 salinan surat akuan pinjaman Pendidikan Institusi/ Tabung


Pendidikan (Lampiran D) √
Lengkapkan borang ini walaupun tidak membuat pinjaman
16. Cabutan markah laporan nilaian prestasi tahunan (LNPT)bagi
Tahun 2014, 2015 dan 2016. ( Bagi urusan 01 Jun 2017 hingga 31
Disember 2017)
17. 1 salinan Borang Kriteria kecemerlangan tahun 2017 (KC)

18. 1 salinan surat cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji, Lanjut Tempoh Percubaan,
Laporan Tataterbit atau PPP yang berada di dalam
Jawatan kumpulan (wajib dilampirkan jika berkaitan)
19 1 salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) ( Wajib dilampirkan)

20. 1salinan Laporan Ketua Jabatan ( dalam system ePangkat )

Catatan : Semua dokumen hendaklah disusun mengikut turutan seperti di atas.

Tandatangan Ketua Jabatan

…………………………………………..
(Cop Jabatan )

Tarikh : …………………………..
LAMPIRAN T1

BUTIR-BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN


RASUAH MALAYSIA (SPRM) TAHUN 2017 (MANDATORI)

PERINGATAN
Semua ruangan hendaklah dipenuhkan Jika tidak berkenaan tulis ‘TIDAK BERKENAAN’
jika tiada , tulis ‘TIADA’.
ENCIK
1. GELARAN :

2. NAMA : VARATHARAJAN A/L BALAKRISHNAN

3. NOMBOR KAD PENGENALAN : 6085932


3.1 (BARU) : 601105-05-54833.2 (LAMA) :

4. NO. PASSPORT/NO.POLIS/NO.TENTERA (JIKA ADA


TIADA
SILA NYATAKAN) :

5. TARIKH LAHIR : 05.11.1960 6. TEMPAT LAHIR : GEMAS, NEGERI SEMBILAN

7. BANGSA : INDIA 8. AGAMA : HINDU

9. JANTINA : LELAKI 10. WARGANEGARA : MALAYSIA

11. GRED JAWATAN TERKINI : DG48

12. GELARAN JAWATAN TERKINI : GURU

13. SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH

14. GAJI HAKIKI SEBULAN : RM7798.58

15. TEMPAT BERTUGAS : TEL : SMK NANING 06 552975

16. ALAMAT BERTUGAS : SMK NANING, 78000 ALOR GAJAH, MELAKA

17. ALAMAT RUMAH : TEL : 012 3973525


31, TAMAN WOON, 73000 TAMPIN
NEGERI SEMBILAN
18. EMEL RASMI PEGAWAI : bvrajan31@gmail.com
19. JAWATAN / PEKERJAAN TERDAHULU (SENARAIKAN)

BIL GELARAN JAWATAN TEMPOH BEKERJA (TAHUN)


1
2.
3.
4.

20. JAWATAN YANGDI SANDANG DALAM PERTUBUHAN/LAIN-LAIN

TIADA
21.REKOD AKADEMIK

BIL SIJIL/IJAZAH INSTITUT/PUSAT PENGAJIAN TINGGI TAHUN


1. IjazahSarjanaMuda Universiti Kebangsaan Malaysia 1984
Sastera (Hons)
2. Diploma Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 1988

BUTIR-BUTIR PASANGAN CALON (Jika Berkaitan)

B. 1. NAMA ISTERI/SUAMI : SIVAMANGAI A/P JEEVARATNAM

2. NO KAD PENGENALAN ISTERI/SUAMI :


750327-14-
2.1 (BARU) : 2.2 (LAMA) : TIADA

3. NO PASSPORT/NO. POLIS/NO. TENTERA (JIKA ADA,


SILA NYATAKAN) : TIADA

4. JAWATAN PEKERJAAN ISTERI/SUAMI : TIADA

5. ALAMAT PEJABAT ISTERI/SUAMI: TIADA

DENGAN INI SAYA SEPERTI NAMA DI ATAS MENGESAHKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT


DI ATAS ADALAH BENAR DAN SAHIH
12 Dis 2017

(TARIKH ) (TANDATANGAN PEMOHON)


LAMPIRAN D
SURAT AKUAN
PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN

VARATHARAJAN A/L BALAKRISHNAN (601105-05-5482)


Saya No. KP : mengesahkan bahawa :


Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana
institusi/ tabung pendidikan.
Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada…………………………mula
tarikh …………… hingga…………. sebanyak RM…………………….dan………………..
mulai tarikh …………………………………. hingga ……..……………………. sebanyak
RM ………………… Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran.
Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada…………………………mula
tarikh …………… hingga…………. sebanyak RM…………………….dan pada masa
ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran
tunai / potongan gaji mulai ……………..
Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada… … mula
tarikh …………… hingga…………. Sebanyak…dan saya telah pun menyelesaikan
sepenuhnya pinjaman pada tahun.

PERAKUAN

Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Sekiranya
tidak benar, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturan 4(f) dan
peraturan 4(g), peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993.

…………………………………….
Tandatangan Pegwai
Nama : VARATHARAJAN A/L BALAKRISHNAN
Jawatan : GURU (PPPS)
Alamat Pejabat : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NANING,78000 ALOR GAJAH, MELAKA.

Tarikh : 12 Dis 2017

PENGESAHAN
……………………………………………
Tandatangan Pegwai
Nama :
Jawatan :
Alamat Pejabat :
Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai