Anda di halaman 1dari 41

Logo sekolah

SEKOLAH KEBANGSAAN ____________________

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


MATEMATIK
KSSR TAHUN 5

(2018)

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
1.1 Nilai (i) Membaca, menyebut dan menulis KREATIVITI DAN
1 Menyatakan sebarang nombor hingga
nombor. sebarang nombor hingga 1 000 INOVASI:
000 yang diberi dalam perkataan 1 000 000.
dan angka. Membuat perbandingan
MINGGU 1 melalui pemerhatian
1-5 (ii) Menamakan nilai tempat dan nilai Menentukan nilai tempat dan nilai digit dan menyusun mengikut
JANUARI digit bagi sebarang nombor. 2 bagi sebarang nombor hingga 1 000 kriteria.
2018 (iii) Mencerakinkan sebarang nombor 000
mengikut nilai tempat dan nilai Menghubungkait,
MINGGU 2 menyusun maklumat
7-12 digit.
(iv) Menyusun nombor hingga Menganggar dan membundarkan serta membuat
JANUARI sebarang nombor hingga ratus ribu
1 000 000 mengikut tertib menaik 3 penghampiran dan
2018 yang terdekat.
dan tertib menurun. membina pemahaman
melalui alat yang
(i) Menganggar bilangan objek bersesuaian dan
dengan menyatakan kuantiti yang Mengelas dan melengkapkan pola
4 pemerhatian situasi
munasabah berdasarkan set nombor.
sekeliling.
rujukan yang diberi. Menyelesaikan masalah harian yang
5 rutin bagi sebarang nombor dengan NILAI MURNI DAN
pelbagai strategi. SIKAP
1.2 Anggaran (i) Mengelaskan pola bagi urutan
KEUSAHAWANAN:
bagi nombor genap dan nombor ganjil.
sesuatu Bekerjasama dalam
(ii) Melengkapkan pola bagi nombor
kuantiti. kumpulan dan berani
genap dan nombor ganjil.
menyatakan idea, yakin

(i) Membundarkan sebarang nombor


TMK:
1.3 Nombor hingga ratus ribu yang terdekat.
dalam Murid menggunakan
(ii) Mengenal pasti nombor yang boleh
bentuk pola. abakus bagi
mewakili suatu nombor yang telah
dibundarkan hingga ratus ribu mewakilkan nombor
terdekat.
Menyelesaikan masalah harian yang
6 bukan rutin bagi sebarang nombor
BBB:
dengan kreatif dan inovatif.
1.4 Aplikasi Guli, kad gambar, kad
sebarang nombor, garis nombor
nombor. dan lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda,
Peta Pokok, Peta
Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEM. ABAD KE-21
Kemahiran Komunikasi,
Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
Membaca ayat matematik dan KREATIVITI DAN
(i) Menambah sebarang dua, tiga, 1 INOVASI:
MINGGU 2.1 Penambahan menambah sebarang dua nombor
empat dan lima nombor hingga
3 sebarang tanpa mengumpul semula. Menghasilkan idea
enam digit hasil tambahnya
14-19 dua hingga hingga 1 000 000 daripada pemerhatian,
JANUARI lima termasuk membuat anggaran. praktikkan proses kreatif
2018 nombor. (ii) Menyelesaikan ayat matematik Menyatakan bilangan digit yang untuk menghasilkan
2
yang melibatkan anu dalam mungkin untuk hasil tambah. idea secara berterusan.
MINGGU penambahan hingga tiga nombor. Membuat simulasi,
4
Menambah sebarang dua, tiga, empat membuat perkaitan dan
21-26 (i) Menyelesaikan masalah harian
dan lima nombor hingga enam digit mengubah suai idea
JANUARI melibatkan penambahan hingga
2018 3 hasil tambahnya hingga 1 000 000,
tiga nombor.
termasuk melibatkan anu dan
menentukan kewajaran jawapan. TMK:
Penggunaan power
Menyelesaikan masalah harian yang point bagi penambahan,
2.2 4
rutin melibatkan penambahan. kalkulator
Penyelesaian
masalah.
Menyelesaikan masalah harian yang NILAI MURNI DAN
5 rutin melibatkan penambahan dengan SIKAP
pelbagai strategi. KEUSAHAWANAN:
Kesungguhan, yakin diri
dan sifat tidak putus
asa, yakin, ketelitian,

BBB:
Kad nombor, kad
gambar
Menyelesaikan masalah harian yang lembaran kerja
6 bukan rutin melibatkan penambahan
secara kreatif dan inovatif.
i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda,
Peta Pokok, Peta
Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD
2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

KE-21
Kemampuan
menyesuaikan diri,
keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
Membaca ayat matematik dan KREATIVITI DAN
(i) Menolak sebarang dua nombor 1 INOVASI:
MINGGU 3.1 Penolakan menolak dua nombor tanpa
hingga 1 000 000 termasuk
5 sebarang dua mengumpul semula. Mengimbas kembali
membuat anggaran.
28 nombor. (ii) Menentukan nilai anu bagi ayat idea praktikkan proses
JANUARI matematik yang melibatkan kreatif untuk
-2 Menyatakan bilangan digit yang
penolakan dua nombor. 2 menghasilkan idea
FEBRUA mungkin untuk baki.
secara berterusan,
RI 2018 (i) Menolak berturut-turut dua nombor Membuat simulasi,
daripada sebarang nombor hingga Menolak sehingga dua nombor membuat pemerhatian
MINGGU daripada satu nombor hingga 1 000
1 000 000 termasuk membuat dan analisis idea untuk
6 3 000, termasuk melibatkan anu dan mengenalpasti masalah
4-9 3.2 Penolakan anggaran.
menentukan kewajaran jawapan. dan menyelesaikannya.
FEBR berturut-turut
UARI dua nombor
2018 daripada Menyelesaikan masalah harian yang
4 rutin melibatkan penolakan. TMK:
sebarang
Penggunaan power
nombor. (i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian yang point dan kalkulator
melibatkan penolakan.
5 rutin melibatkan penolakan dengan
pelbagai strategi.
3.3 Penyelesaian NILAI MURNI DAN
masalah. SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kesungguhan, ketelitian
dan sabar, Mengaitkan
penolakan dalam aktiviti
jual beli barang, berani
mencuba, sifat tidak
putus asa.

BBB:
Menyelesaikan masalah harian yang
Kad nombor, kad
6 bukan rutin melibatkan penolakan
gambar dan lembaran
secara kreatif dan inovatif.
kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda,
Peta Pokok, Peta
Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD
KE-21
Kepimpinan, Menaakul

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. DARAB HINGGA 1 000 000


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
Membaca ayat matematik dan mendarab KREATIVITI DAN INOVASI:
1 sebarang nombor dengan nombor satu
(i) Mendarab sebarang nombor dengan
4.1 Menghasilkan idea dari
nombor hingga dua digit, 100 dan digit tanpa mengumpul semula.
Pendarab pemerhatian, menilai idea
1000 dan hasil darabnya hingga secara kritis, fenomena dapatan
an dua 1 000 000 termasuk membuat Menyatakan bilangan digit yang mungkin makna.
nombor. anggaran. 2 untuk hasil darab.
MINGGU 7
11 - 16 TMK:
FEBRUARI (i) Menyelesaikan masalah harian Mendarab sebarang nombor dengan
2018 melibatkan pendaraban dua nombor. Penggunaan power point,
nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 kalkulator
MINGGU 8 3 dan hasil darabnya hingga 1 000 000,
(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan
18-23 termasuk melibatkan anu dan menentukan
pendaraban dua nombor.
kewajaran jawapan. NILAI MURNI DAN SIKAP
FEBRUARI 4.2 (ii) Membentuk ayat matematik yang KEUSAHAWANAN:
2018 Penyeles melibatkan situasi harian pendaraban Menyelesaikan masalah harian yang rutin
Rajin, teliti, berusaha,
aian dua nombor. 4 melibatkan pendaraban dua nombor bekerjasama, yakin
masalah. (iii) Menyelesaikan ayat matematik yang
melibatkan anu dalam pendaraban
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
dua nombor.
melibatkan pendaraban dengan pelbagai BBB:
5
4.3 strategi. Pensel, gula-gula, daun, kad
Penggun simbol dan lembaran kerja.
aan anu
Menyelesaikan masalah harian yang
dalam
bukan rutin melibatkan pendaraban secara i-THINK
pendaraba
kreatif dan inovatif.
n. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
6 Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Kritis, Penyelesaian masalah

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. BAHAGI HINGGA 1 000 000


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
Membaca ayat matematik dan membahagi KREATIVITI DAN INOVASI:
(i) Membahagi sebarang nombor 1 sebarang nombor dengan nombor satu
MINGGU 9 5.1 hingga 1 000 000 dengan nombor Menghasilkan idea dari
digit tanpa mengumpul semula.
25 Pembaha satu digit, dua digit, 100 dan 1000 pemerhatian, menilai idea
FEBRUARI gian nombor. termasuk membuat anggaran. secara kritis, fenomena
- 2 MAC Menyatakan bilangan digit yang mungkin dapatan makna, Mengimbas
2 untuk bahagi. kembali idea, membuat
2018
(i) Menyelesaikan masalah harian perkaitan, mengubahsuai idea
MINGGU 10
melibatkan pembahagian dua Membahagi sebarang nombor hingga 1
4 - 9 MAC nombor.
2018 000 000 dengan nombor satu digit, dua
3 TMK:
5.2 digit, 100 dan 1000, termasuk melibatkan
(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan
Penyelesa anu dan menentukan kewajaran jawapan. penggunaan Power Point,
ian masalah. pembahagian dua nombor. kalkulator
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
(ii) Membentuk ayat matematik yang 4 melibatkan pembahagian dua nombor.
melibatkan situasi harian NILAI MURNI DAN SIKAP
pembahagian dua nombor. Menyelesaikan masalah harian yang rutin KEUSAHAWANAN:

(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat 5 melibatkan pembahagian dengan pelbagai Kerjasama, tolong-menolong,
5.3 Penggunaan strategi. rajin, yakin, adil, fokus
matematik yang melibatkan
anu dalam
pembahagian dua nombor.
pembahagia
n. BBB:

Kad soalan, guli, kotak,


pensel, straw, gula-gula dan
lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan pembahagian Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
6 Buih Berganda, Peta Pokok,
secara kreatif dan inovatif.
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Membuat keputusan,
Bekerjasama

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 6. OPERASI BERGABUNG


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
(i) Mengira bagi operasi bergabung: 1 Menyatakan urutan operasi bergabung.
6.1 0perasi Menghasilkan idea melalui
(a) Menambah dan mendarab, pemerhatian, dan menyatakan
bergabung (b) Menolak dan mendarab, idea secara lisan,
. (c) Menambah dan membahagi,
(d) Menolak dan membahagi Mengimbas kembali idea
hasilnya dalam lingkungan 1 000 000. praktikkan proses kreatif untuk
2 Mengira operasi bergabung.
menghasilkan idea secara
berterusan
(i) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi bergabung dan Menentukan kewajaran jawapan operasi
hasilnya dalam lingkungan 1 000 000. 3 bergabung. TMK:

(i) Menyelesaikan ayat matematik Penggunaan power point,


kalkulator
6.2 operasi bergabung termasuk yang
melibatkan tanda kurung hasilnya Menyelesaikan masalah harian yang rutin
MINGGU 13 Penyelesai 4
dalam lingkungan 1 000 000. melibatkan operasi bergabung.
25-30 MAC an NILAI MURNI DAN SIKAP
2018 masalah. KEUSAHAWANAN:
MINGGU 14 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
Kesungguhan, ketelitian, dan
1 - 6 APRIL melibatkan operasi bergabung dengan
5 sabar. Mengaitkan penolakan
2018 pelbagai strategi. dalam aktiviti jual beli barang

6.3 Operasi
bergabung BBB:
melibatkan
tanda Kad nombor, bahan maujud
dan lembaran kerja
kurung.
Menyelesaikan masalah harian yang
6 bukan rutin melibatkan operasi bergabung
i-THINK
secara kreatif dan inovatif.
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21

Berinisiatif dan terarah kendiri,


Bekerjsama

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 7. PECAHAN

STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

Membaca ayat matematik pecahan dan KREATIVITI DAN INOVASI:


(i) Menambah hingga tiga nombor 1
7.1 menyatakan maksud ‘daripada’ dalam
melibatkan nombor bulat, pecahan Kenal pasti ciri, menterjemah
Penambah wajar dan nombor bercampur yang pecahan.
idea, mnghubung kait dan
an pecahan. penyebutnya hingga 10. menganalisis persamaan dan
MINGGU 15 perbezaan
(i) Menolak sebarang dua nombor Menyatakan langkah-langkah
8-13 APRIL 2 penyelesaian melibatkan pecahan.
melibatkan nombor bulat, pecahan
2018
wajar dan nombor bercampur yang TMK:
MINGGU 16 penyebutnya hingga 10.
15 - 20 Penggunaan power point
APRIL 7.2 Penolakan Menyelesaikan ayat matematik yang
(ii) Menolak sebarang dua nombor 3
pecahan. melibatkan pecahan.
2018 daripada satu nombor melibatkan
nombor bulat, pecahan wajar dan NILAI MURNI DAN SIKAP
nombor bercampur yang penyebutnya KEUSAHAWANAN:
hingga 10. Menentukan kewajaran jawapan bagi
Kesungguhan, ketelitian, dan
4 penyelesaian ayat matematik yang
sabar., Menghubungkait,
(i) Menambah dan menolak nombor melibatkan pecahan. bekerjasama, adil, prihatin,
melibatkan nombor bulat, pecahan menghargai masa
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
wajar dan nombor bercampur yang
5 melibatkan pecahan dengan dan tolong-menolong
penyebutnya hingga 10.
menggunakan pelbagai strategi.
(i) Menentukan nilai bagi pecahan wajar
BBB:
dan nombor bercampur daripada
sesuatu kuantiti. Kertas A4, pensel warna,
buah-buahan, kad pecahan,
gunting, kertas dan lembaran
kerja
7.3
Penambaha
n dan i-THINK
penolakan Menyelesaikan masalah harian yang
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
pecahan. 6 bukan rutin melibatkan pecahan secara Buih Berganda, Peta Pokok,
kreatif dan inovatif. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

7.4 Konsep KEMAHIRAN ABAD KE-21


‛daripada’ Menaakul, Penyelesaian
dalam masalah
pecahan.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 8. PERPULUHAN


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
MINGGU 8.1 Penambahan Membaca ayat matematik dan KREATIVITI DAN INOVASI:
(i) Menambah tiga nombor perpuluhan 1
17 menyelesaikan operasi asas melibatkan
perpuluhan. hingga tiga tempat perpuluhan. Mengimbas kembali idea,
22 - 27 perpuluhan tanpa mengumpul semula.
menghubungkait dan
APRIL 8.2 Penolakan (i) Menolak berturut-turut dua nombor menganalisis, menghasilkan
2018 perpuluhan. daripada sebarang nombor hingga Menyelesaikan ayat matematik melibatkan idea melalui pemerhatian, dan
tiga tempat perpuluhan. 2 perpuluhan. menyatakan idea secara lisan.
MINGGU
18
30 APRIL - 4 (i) Menambah dan menolak nombor Menyelesaikan ayat matematik melibatkan
TMK:
MEI 2018 perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan menentukan kewajaran
8.3 Penambahan 3
perpuluhan. jawapan Penggunaan power point
dan penolakan
perpuluhan. Menyelesaikan masalah harian yang rutin
(i) Mendarab nombor perpuluhan hingga melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga NILAI MURNI DAN SIKAP
tiga tempat perpuluhan dengan 4
tempat perpuluhan. KEUSAHAWANAN:
8.4 Pendaraban nombor hingga dua digit, 100 dan
1000. Bekerjasama,teliti,yakin,
perpuluhan. Menyelesaikan masalah harian yang rutin berani membuat keputusan
melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga
5 tempat perpuluhan dengan menggunakan
(i) Membahagi nombor dengan nombor
hingga dua digit,100, 1000 dan pelbagai strategi. BBB:
hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan. Garis nombor, Kad Nombor,
8.5 Pembahagian buku teks, gambarajah. dan
perpuluhan. Lembaran kerja
(i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan perpuluhan dan hasilnya
hingga tiga tempat perpuluhan.
i-THINK

Menyelesaikan masalah harian yang Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


bukan rutin melibatkan nombor Buih Berganda, Peta Pokok,
6 perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
8.6 Penyelesaian Pelbagai Alir, Peta Titi
masalah. secara kreatif dan inovatif.

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Kemahiran komunikasi,
Kepimpinan
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 9. PERATUS
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
1 Menerangkan langkah-langkah
(i) Menukar peratus kepada pecahan
9.1 Nilai peratus. penyelesaian yang melibatkan peratus. Menghasilkan idea melalui
dan sebaliknya.
pemerhatian dan menyatakan
(ii) Menukar nombor bercampur kepada
Menukar pecahan dan nombor bercampur idea secara lisan.
peratus dan sebaliknya.
(iii) Mengira peratus daripada suatu 2 kepada peratus dan sebaliknya serta
kuantiti. mengira peratus daripada suatu kuantiti.
TMK:
Menentukan kewajaran jawapan yang Penggunaan power point
MINGGU (i) Menyelesaikan masalah harian 3 melibatkan peratus.
19 melibatkan peratus.
6-11 MEI
2018 Menyelesaikan masalah harian yang rutin NILAI MURNI DAN SIKAP
4 melibatkan peratus. KEUSAHAWANAN:
MINGGU
20 9.2 Penyelesaian Bekerjasama dalam kumpulan,
13-18 MEI masalah Menyelesaikan masalah harian yang rutin Berani membuat keputusan
5 melibatkan peratus dengan pelbagai
2018
strategi.
BBB:

Petak seratus, kad peratus,


buku teks dan lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang .
6 bukan rutin melibatkan peratus secara
kreatif dan inovatif.
i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Belajar sepanjang hayat,


Keusahawanan, Kritis
2. KEMAHIRAN DAN PROSES MATEMATIK

a. Penyelesaian Masalah

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh menyatakan langkah-langkah penyelesaian masalah tanpa melakukan proses penyelesaian.

2 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang diberi dengan bimbingan.

3 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang melibatkan satu langkah pengiraan tanpa bimbingan.

4 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang lebih kompleks.

5 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang lebih kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Boleh menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

b. Penaakulan

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh memberikan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik dengan bimbingan.

2 Boleh memberikan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik tanpa bimbingan.

3 Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik yang melibatkan satu pengiraan.

4 Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik melibatkan lebih daripada satu pengiraan.

5 Boleh menunjukkan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah rutin.

6 Boleh menjelaskan justifikasi yang tepat bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.
c. Membuat Perkaitan
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan tajuk lain dan kehidupan harian dengan bimbingan.

2 Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan tajuk lain dan kehidupan harian tanpa bimbingan.

3 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan ayat matematik.

4 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

5 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

d. Membuat Perwakilan

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh menggunakan perwakilan dengan bimbingan.

2 Boleh menggunakan perwakilan bagi menunjukkan kefahaman matematik tanpa bimbingan.

3 Boleh menjelaskan konsep dan prosedur matematik dengan menggunakan perwakilan.

4 Menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

5 Menggunakan pelbagai perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan pelbagai strategi.

6 Menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

e. Komunikasi
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh menyatakan idea matematik secara lisan atau penulisan menggunakan simbol matematik atau perwakilan visual.

2 Boleh menerangkan idea matematik secara lisan atau penulisan menggunakan simbol matematik atau perwakilan visual.

3 Boleh menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual yang betul.

Boleh menjelaskan idea matematik secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual
4
yang betul.

Boleh menjelaskan idea matematik secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual
5
yang betul bagi penyelesaian masalah yang rutin.

Boleh menjelaskan idea matematik secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa, simbol matematik atau perwakilan visual
6
yang betul bagi penyelesaian masalah yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

f. Kemahiran Berfikir

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Boleh menyatakan pengetahuan dan kemahiran matematik.

2 Boleh menerangkan pengetahuan dan kemahiran matematik.

3 Boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara.
Boleh mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian
4
berkenaan.
5 Boleh membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran serta memberi justifikasi.
6 Boleh menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif.
g. Kemahiran Insaniah
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menunjukkan minat dan mahu belajar.

2 Berusaha untuk memahami sesuatu masalah.

3 Boleh berkomunikasi dan berminat dengan pembelajaran.

4 Boleh bekerjasama dalam pasukan bagi menyelesaikan masalah.

5 Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya.

6 Mampu menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan sebaya.

h. Kemahiran Menggunakan Teknologi

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Kenal dan boleh menyatakan alat matematik.

2 Berkebolehan mengguna dan mengendalikan alat matematik yang asas.

3 Boleh mengguna dan mengendali alat matematik, membentuk dan memahami konsep matematik serta meneroka idea matematik.

4 Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin.

5 Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

3. SIKAP DAN NILAI DALAM MATEMATIK


Sikap Dan Nilai

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Murid dapat menyatakan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan bimbingan guru.

2 Murid menjelaskan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik dengan memberikan contoh yang munasabah.

3 Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi dengan bimbingan guru.

4 Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.

5 Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

6 Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan
teladan kepada rakan lain.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
Membaca ayat matematik melibatkan wang KREATIVITI DAN INOVASI:
1 dan menerangkan langkah-langkah
10.1 Penambahan (i) Menambah hingga lima nilai wang Mengenalpasti ciri,
nilai wang. melibatkan ringgit dan sen. penyelesaianya. mewakilkan gabungan wang
yang pelbagai untuk
membentuk satu nilai yang
10.2 Penolakan (i) Menolak hingga dua nilai wang Menyelesaikan ayat matemaik melibatkan sama, menterjemah idea,
nilai wang. daripada sebarang nilai wang 2 wang. menghubungkait dan
menganalisis
melibatkan ringgit dan sen.
MINGGU
Menentukan kewajaran jawapan bagi
21 TMK:
(i) Menambah dan menolak nilai wang 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan
20-25 MEI 10.3 Penambahan
melibatkan ringgit dan sen. wang. Penggunaan Power Point,
2018 dan penolakan kalkulator
MINGGU nilai wang.
22
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
27-MEI 1 4 NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan wang.
JUN 10.4 Pendaraban (i) Mendarab nilai wang dengan nombor KEUSAHAWANAN:
2018 nilai wang. hingga dua digit, 100 dan 1000 Bekerjasama, jimat cermat,
melibatkan ringgit dan sen. teliti, jujur, amanah, dan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin penggunaan wang dalam
5 melibatkan wang dengan pelbagai strategi. aktiviti jual beli.

(i) Membahagi nilai wang dengan


10.5 Pembahagian
nombor hingga dua digit, 100 dan
nilai wang. BBB:
1000 melibatkan ringgit dan sen. Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6 rutin melibatkan wang secara kreatif dan Kad wang, Catalog barang,
inovatif. Lembaran kerja.
(i) Mendarab dan membahagi nilai wang
10.6 Pendaraban melibatkan ringgit dan sen.
dan i-THINK
pembahagian Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
nilai wang. Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keusahawanan, Kemahiran
komunikasi, Keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:

10.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Mengenalpasti ciri,


masalah termasuk menggunakan pelbagai mewakilkan gabungan wang
yang pelbagai untuk
melibatkan instrumen pembayaran yang
membentuk satu nilai yang
wang. melibatkan penambahan,
sama, menterjemah idea,
penolakan, pendaraban, menghubungkait dan
pembahagian, gabungan operasi menganalisis
tambah dan tolak, gabungan
operasi darab dan bahagi nilai
wang. TMK:

Penggunaan Power Point,


kalkulator
MINGGU 10.8 Faedah. (i) Menyatakan keperluan memahami
26 faedah mudah dan faedah
24 - 29 JUN kompaun dalam simpanan. NILAI MURNI DAN SIKAP
2018 KEUSAHAWANAN:
(ii) Merancang bajet harian, mingguan
MINGGU
dan bulanan bagi mencapai Bekerjasama, jimat cermat,
27 teliti, jujur, amanah, dan
matlamat kewangan jangka
1-6 JULAI penggunaan wang dalam
pendek.
2018 aktiviti jual beli.

(i) Menyediakan rekod kewangan BBB:


10.9 Pelan bagi mencapai matlamat
perbelanjaan kewangan. Kad wang, Catalog barang,
dan simpanan. Lembaran kerja,

i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keusahawanan, Kemampuan
menyesuaikan diri.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 11. MASA DAN WAKTU


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
MINGGU KREATIVITI DAN INOVASI:
1
28 11.1 Perkaitan (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa Menyatakan perkaitan antara unit masa. Mengenalpasti ciri dan situasi,
8-13 JULAI dalam masa. melibatkan tahun, dekad dan abad. menghasilkan idea melalui
2018 pemerhatian, dan menjana
MINGGU idea serta membuat sekuen.
29 Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan
11.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: 2
15-20 ayat matematik melibatkan unit masa.
masa. TMK:
JULA (a) tahun dan dekad,
I Paparan Power Point,
(b) tahun dan abad.
Menentukan kewajaran jawapan bagi kalkulator
20187 penyelesaian ayat matematik melibatkan unit
3
11.3 Penolakan masa.
masa. (i) Menolak hingga dua masa daripada satu NILAI MURNI DAN SIKAP
masa melibatkan: KEUSAHAWANAN:
(a) tahun dan dekad, Menyelesaikan masalah harian yang rutin Menghargai masa, disiplin,
4 melibatkan unit masa. berdaya saing, menghormati
(b) tahun dan abad.
orang tua dan melakukan kerja
yang berfaedah.
11.4 Pendaraban Menyelesaikan masalah harian yang rutin
masa. (i) Mendarab melibatkan: melibatkan unit masa dengan menggunakan
5 BBB:
(a) tahun dan dekad, pelbagai strategi.
Kad gambar, Petikan Teks,
(b) tahun dan abad,

dengan nombor hingga dua digit.


i-THINK
11.5 Pembahagian Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
masa. (i) Membahagi melibatkan: Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
(a) tahun dan dekad, Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
(b) tahun dan abad, 6 melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif.

dengan nombor hingga dua digit. KEMAHIRAN ABAD KE-21

11.6 Penyelesaian Belajar sepanjang hayat,


Kemampuan menyesuaikan
masalah (i) Menyelesaikan masalah harian diri
melibatkan melibatkan penambahan, penolakan,
masa. pendaraban dan pembahagian masa.
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
1 Menukar unit ukuran panjang dalam Membuat perbandingan,
12.1 Penukaran (i) Menukar unit ukuran panjang
perpuluhan dan pecahan membuat pemerhatian dengan
unit panjang melibatkan:
menggunakan alat dan
dalam prosedur tertentu
(a) milimeter dan sentimeter,
MINGGU perpuluhan
Menerangkan langkah-langkah
dan pecahan. (b) sentimeter dan meter,
30 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan
22 - 27 TMK:
(c) meter dan kilometer unit panjang.
JULAI Paparan Power Point serta
2018 dalam perpuluhan hingga tiga tempat murid membuat latihan Power
MINGGU perpuluhan. Menentukan kewajaran jawapan bagi Point dan Word, kalkulator
31 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan
(ii) Menukar unit ukuran panjang unit panjang.
29 JULAI - melibatkan: NILAI MURNI DAN SIKAP
3 KEUSAHAWANAN:
OGO (a) milimeter dan sentimeter,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Bekerjasama,teliti, berani,
S (b) sentimeter dan meter, 4 melibatkan unit panjang. bekerjasama dalam kumpulan
2018
(c) meter dan kilometer
BBB:
dalam pecahan. Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan unit panjang dengan Pembaris, pita ukur, dan
menggunakan pelbagai strategi. lembaran kerja
12.2 Penambahan
panjang. (i) Menambah hingga tiga ukuran
panjang melibatkan perpuluhan dan i-THINK
pecahan dengan tanpa dan
penukaran unit. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang bukan Pelbagai Alir, Peta Titi
(i) Menolak dua ukuran panjang dari 6 rutin melibatkan unit panjang secara kreatif
12.3 Penolakan
satu ukuran panjang melibatkan dan inovatif.
panjang.
perpuluhan dan pecahan tanpa dan KEMAHIRAN ABAD KE-21
dengan penukaran unit.
Kepimpinan, Menaakul,
Penyelesaian masalah

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12. PANJANG


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
12.4 Pendaraban (i) Mendarab ukuran panjang KREATIVITI DAN INOVASI:
panjang. melibatkan perpuluhan dan pecahan Membuat perbandingan,
dengan nombor satu digit, dua digit, membuat pemerhatian dengan
100 dan 1000 tanpa dan dengan menggunakan alat dan
penukaran unit. prosedur tertentu, menjana
idea dan menghubungkait idea
dengan pengetahuan sedia
ada.
12.5 Pembahagian (i) Membahagi ukuran panjang
panjang. melibatkan perpuluhan dan pecahan
dengan nombor satu digit, dua digit, TMK:
100 dan 1000 tanpa dan dengan
penukaran unit. Paparan Power Point serta
murid membuat latihan Power
Point dan Word, kalkulator
12.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian
masalah melibatkan penambahan, penolakan,
NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan pendaraban dan pembahagian KEUSAHAWANAN:
panjang. panjang dalam perpuluhan dan
pecahan. Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam kumpulan

BBB:

Pembaris, pita ukur, dan


lembaran kerja

i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Bekerjasama, Keluwesan,
Membuat keputusan

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 13. JISIM


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
13.1 Penukaran unit (i) Menukar unit gram dan kilogram dalam 1 Menukar unit jisim dalam perpuluhan dan Membuat pemerhatian,
jisim dalam perpuluhan dan pecahan. pecahan. menghubungkait idea dengan
perpuluhan pengetahuan sedia ada,
dan pecahan. mempraktikkan penyelesaian
Menerangkan langkah-langkah masalah dan membuat
13.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga jisim dalam keputusan tentang sintesis
jisim. 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan
perpuluhan dan pecahan tanpa dan akhir.
unit jisim.
dengan penukaran unit.

13.3 Penolakan TMK:


Menentukan kewajaran jawapan bagi
jisim.
(i) Menolak hingga dua jisim dari satu 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan Paparan Power Point serta
jisim dalam perpuluhan dan pecahan unit jisim. murid membuat latihan Power
tanpa dan dengan penukaran unit. Point dan Word, kalkulator
MINGGU
32 13.4 Pendaraban (i) Mendarab jisim dalam perpuluhan dan Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 - 10 jisim. pecahan dengan nombor satu digit, 4 NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan unit jisim.
OGOS dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan KEUSAHAWANAN:
2018 dengan penukaran unit hingga tiga Jujur dan berhati-hati,
MINGGU tempat perpuluhan. ketelitian,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
33
13.5 Pembahagian 5 melibatkan unit jisim dengan menggunakan Bekerjasama, ketepatan,
12 - 17
jisim. pelbagai strategi. bertanggungjawab
OGOS 2-18 (i) Membahagi jisim dalam perpuluhan
dan pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa BBB:
13.6 Penyelesaian dan dengan penukaran unit.
masalah Alat penimbang, objek
melibatkan berlainan berat dan lembaran
(i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian yang bukan kerja
jisim.
melibatkan penambahan, penolakan, 6 rutin melibatkan unit jisim secara kreatif dan
pendaraban dan pembahagian jisim inovatif
dalam perpuluhan dan pecahan. i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Menaakul, Keusahawanan,
Kemahiran komunikasi

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
14.1 Penukaran (i) Menukar unit mililiter dan liter dalam 1 Menukar unit isi padu dalam perpuluhan
Membuat pemerhatian,
unit isi padu perpuluhan dan pecahan. dan pecahan. menghubungkait idea dengan
cecair dalam pengetahuan sedia ada,
MINGGU perpuluhan mempraktikkan penyelesaian
35 dan pecahan. Menerangkan langkah-langkah masalah dan membuat
26-31 menyelesaikan ayat matematik melibatkan keputusan tentang sintesis
14.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair 2 akhir.
OGOS unit isi padu cecair.
2018 isi padu dalam perpuluhan dan pecahan tanpa
MINGGU cecair. dan dengan penukaran unit.
Menentukan kewajaran jawapan bagi TMK:
36 penyelesaian ayat matematik melibatkan
2-7 3 Paparan Power Point serta
unit isi padu cecair. murid membuat latihan Power
SEPTEMBER 14.3 Penolakan isi (i) Menolak hingga dua isi padu cecair
Point dan Word, kalkulator
2018 padu cecair. daripada satu isi padu cecair dalam
perpuluhan dan pecahan tanpa dan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
dengan penukaran unit. 4 melibatkan unit isi padu. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Jujur dan berhati-hati, ketelitian,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
14.4 Pendaraban (i) Mendarab isi padu cecair dalam 5 melibatkan unit isi padu dengan Bekerjasama, ketepatan,
menggunakan pelbagai strategi. bertanggungjawab
isi padu perpuluhan dan pecahan dengan
cecair. nombor satu digit, dua digit, 100 dan
1000 tanpa dan dengan penukaran BBB:
unit.
Kad imbasan, botol air pelbagai
saiz, gelas, baldi, cawan, bikar,
silinder penyukat dan lembaran
(i) Membahagi isi padu cecair dalam kerja
14.5 Pembahagian perpuluhan dan pecahan dengan
isi padu nombor satu digit, dua digit, 100 dan
cecair. 1000 tanpa dan dengan penukaran i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
unit. rutin melibatkan unit isi padu secara kreatif Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
6
dan inovatif. Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Inovatif, Menaakul,
Keluwesan, Kemampuan
menyesuaikan diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI PADU CECAIR


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
14.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Membuat pemerhatian,
masalah melibatkan penambahan, penolakan, menghubungkait idea dengan
pengetahuan sedia ada,
melibatkan isi pendaraban, dan pembahagian isi
mempraktikkan penyelesaian
padu cecair. padu cecair yang melibatkan masalah dan membuat
perpuluhan dan pecahan. keputusan tentang sintesis
akhir.

TMK:

Paparan Power Point serta


murid membuat latihan Power
Point dan Word, kalkulator

NILAI MURNI DAN SIKAP


KEUSAHAWANAN:

Jujur dan berhati-hati, ketelitian,

Bekerjasama, ketepatan,
bertanggungjawab

BBB:

Kad imbasan, botol air pelbagai


saiz, gelas, baldi, cawan, bikar,
silinder penyukat dan lembaran
kerja

i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 15. RUANG
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:

15.1 Perimeter, luas (i) Menentukan perimeter gabungan dua


1 Mengenal dan menggunakan alat ukuran. Mengenalpasti ciri, mengimbas
kembali idea, beri pelbagai
dan isipadu. bentuk: segiempat tepat, segiempat
contoh, mempraktikkan proses
sama dan segitiga. kreatif untuk menghasilkan
(i) Menerangkan langkah-langkah idea secara spontan.
(ii) Menentukan luas gabungan dua
bentuk: segiempat tepat, segiempat menentukan perimeter, luas dan isi padu
2
sama dan segitiga. gabungan dua bentuk.
MINGGU (ii) Mengukur sudut pada poligon. TMK:
37 (iii) Menentukan isi padu gabungan dua Jangka lukis, jangka sudut,
9 - 14 bentuk, kubus dan kuboid. dan bentuk 2D dengan
SEP (i) Menghitung perimeter, luas dan isi padu. menggunakan perisian Word.
3
TEM (ii) Melukis garis selari dan garis serenjang.
BER (i) Mengukur sudut pada poligon hingga
2018 lapan sisi. NILAI MURNI DAN SIKAP
Menyelesaikan masalah harian yang rutin KEUSAHAWANAN:
15.2 Sudut 4 melibatkan garis, perimeter, luas dan isi
(i) Melukis garis selari dan garis Kreatif, berani mencuba, tidak
serenjang. padu.
putus asa, peka terhadap
persekitaran.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
15.3 Garis selari 5 melibatkan garis, perimeter, luas dan isi
dan garis padu dengan pelbagai strategi. BBB:
serenjang. Kad imbasan, objek 2D dan
3D, kad gambar dan lembaran
kerja

i-THINK

Peta Bulatan, Peta Buih, Peta


Menyelesaikan masalah harian yang bukan Buih Berganda, Peta Pokok,
6 rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
isipadu secara kreatif dan inovatif. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Penyelesaian masalah, Kritis,


Menaakul

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 16. KOORDINAT

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN
MINGGU KREATIVITI DAN INOVASI:
38 (i) Mengenal paksi-x, paksi-y dan 1 Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan.
16.1 Koordinat asalan (0). Membuat perbandingan,
16-21
pada sukuan (ii) Menentukan koordinat bagi sesuatu membuat pemerhatian dengan
SEPTEM pertama. titik pada sukuan pertama. Menerangkan langkah-langkah membaca menggunakan prosedur
BER 2018 (iii) Menanda titik pada sukuan pertama tertentu, menjana idea dan
2 koordinat titik dan menanda titik pada
diberi koordinatnya. menghubungkait idea dengan
sukuan pertama.
pengetahuan sedia ada.

Membaca koordinat titik dan menanda titik


3 diberi koordinat pada sukuan pertama. TMK:
Menggunakan perisian Excel
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 melibatkan koordinat.
NILAI MURNI DAN SIKAP
Menyelesaikan masalah harian yang rutin KEUSAHAWANAN:

5 melibatkan koordinat dengan menggunakan Bekerjasama,teliti, berani,


pelbagai strategi. bekerjasama dalam kumpulan

BBB:

Kertas berpetak, komputer dan


lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang bukan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
6 rutin melibatkan koordinat secara kreatif Buih Berganda, Peta Pokok,
dan inovatif. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keluwesan, Kepimpinan,
Keusahawanan

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 17. NISBAH DAN KADARAN


MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
(i) Menentukan suatu nilai berdasarkan 1 Membaca notasi nisbah dan menyatakan
17.1 Nisbah. maksudnya. Menghasilkan idea dari
nisbah 1:1 hingga 1:10, 1:100 dan pemerhatian, menilai idea
1:1000. secara kritis, fenomena
dapatan makna, Mengimbas
Menerangkan langkah-langkah menentukan
2 kembali idea, membuat
nilai berdasarkan nisbah yang diberi. perkaitan, mengubahsuai idea

Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah


TMK:
3 diberi.
penggunaan Power Point

Menyelesaikan masalah harian yang rutin


4 melibatkan nisbah. NILAI MURNI DAN SIKAP
MINGGU
KEUSAHAWANAN:
39
23-28 Menyelesaikan masalah harian yang rutin Kerjasama, tolong-menolong,
SEPTEM 5 melibatkan nisbah menggunakan pelbagai rajin, yakin, adil, fokus
BER 2018 strategi.

BBB:

Kad soalan, guli, kotak,


pensel, straw, dan lembaran
kerja

Menyelesaikan masalah harian yang bukan


6 rutin melibatkan nisbah secara kreatif dan i-THINK
inovatif.
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keluwesan, Membuat
keputusan, Kritis

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 18. PENGURUSAN DATA


STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TP TAFSIRAN

1 Menyatakan maksud mod, median, min,


(i) Mengenal mod, median, min dan julat
18.1 Mod, median daripada data yang diberi. julat piktograf dan carta palang. KREATIVITI DAN INOVASI

MINGGU min dan julat. (ii) Menentukan mod, median , min dan Membuat pemerhatian,
40 julat hingga 10 data yang diberi. Menerangkan langkah-langkah membina menghubungkait maklumat
30 2 dengan pengetahuan sedia
piktograf dan carta palang.
(i) Membina piktograf dan carta palang. ada, Kreatif mengelas dan
SEPTEM membuat perbandingan
BER - 5 Menentukan mod, median, min dan julat
OKTOBE daripada data yang diberi dan menentukan
R 2018 18.2 Data. 3 kewajaran jawapan serta membina piktograf TMK:
dan carta palang. Perisian Power Point dan
Excel, kalkulator
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 melibatkan perwakilan data.
NILAI MURNI DAN SIKAP
Menyelesaikan masalah harian yang rutin KEUSAHAWANAN

5 melibatkan perwakilan data menggunakan Bekerjasama, ketelitian, berani


pelbagai strategi. mencuba, tidak putus asa

BBB

Kad gambar, Slaid Power


point, lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
6 rutin yang melibatkan perwakilan data Buih Berganda, Peta Pokok,
secara kreatif dan inovatif. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Belajar sepanjang hayat,


inovatif, penyelesaian masalah

DISEDIAKAN OLEH :
.....................................................................................
( )