Anda di halaman 1dari 4

KISI-KISI SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL KISI-KISI SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Nama Madrasah : MA NW Samawa Nama Madrasah : MA NW Samawa


Mata Pelajaran : Fiqih Mata Pelajaran : Fiqih
Kelas : XII IPA dan XI.IPS Kelas : XII IPA dan XI.IPS
Kurikulum : K13 Kurikulum : K13

STANDAR STANDAR
NO KOMPETENSI/KOMPETENS MATERI INDIKATOR SOAL NO KOMPETENSI/KOMPETENS MATERI INDIKATOR SOAL
I DASAR I DASAR
Menghayati hikmah Menyebutkan pengertian khilafah Menghayati hikmah Menyebutkan pengertian
1 Khilafah 1 Khilafah
khilafah dalam Islam dan pembagiannya khilafah dalam Islam khilafah dan pembagiannya
Menghayati hikmah Menghayati hikmah
Menyebutkan syarat-syarat
2 khilafah dalam Islam Khalifah Menyebutkan syarat-syarat khalifah 2 khilafah dalam Islam Khalifah
khalifah

Menghayati hikmah Menghayati hikmah


Menjelaskan pengertian Majlis Menjelaskan pengertian Majlis
3 khilafah dalam Islam Majlis Syura 3 khilafah dalam Islam Majlis Syura
Syura Syura

Menghayati hikmah Menghayati hikmah


Menjelaskan Pengertian Menjelaskan Pengertian
4 khilafah dalam Islam Khilafah 4 khilafah dalam Islam Khilafah
Khilafah Khilafah
Al-Qur’an Al-Qur’an
Menjelaskan pedoman al-
Meyakini kebenaran sumber sebagai sumber Menjelaskan pedoman al-Qur’an Meyakini kebenaran sumber sebagai
5 5 Qur’an dalam menetapkan
hukum syariat Islam hukum islam dalam menetapkan hukum hukum syariat Islam sumber hukum
hukum
pertama islam pertama
Meyakini kebenaran sumber Meyakini kebenaran sumber
6 ‘Urf Menjelaskan pengertian ‘Urf 6 ‘Urf Menjelaskan pengertian ‘Urf
hukum syariat Islam hukum syariat Islam
Meyakini kebenaran sumber Syar’u man Menyebutkan contoh Syar’u Meyakini kebenaran sumber Syar’u man Menyebutkan contoh Syar’u
7 7
hukum syariat Islam qablana man qablana hukum syariat Islam qablana man qablana
KISI-KISI SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL KISI-KISI SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Nama Madrasah : MA NW Samawa Nama Madrasah : MA NW Samawa
Mata Pelajaran : Fiqih Mata Pelajaran : Fiqih
Kelas : XI. IPA, XI.IPS dan XI Keagamaan Kelas : XI. IPA, XI.IPS dan XI Keagamaan
Kurikulum : K13 Kurikulum : K13
STANDAR STANDAR
NO KOMPETENSI/KOMPETENSI MATERI INDIKATOR SOAL NO KOMPETENSI/KOMPETENSI MATERI INDIKATOR SOAL
DASAR DASAR
Memahami ketentuan hukum Islam Menjelaskan Pengertian Memahami ketentuan hukum Islam Menjelaskan Pengertian
1 Pembunuhan 1 Pembunuhan
tentang pembunuhan dan hikmahnya Pembunuhan tentang pembunuhan dan hikmahnya Pembunuhan
Memahami ketentuan hukum Islam Menjelaskan hikmah Memahami ketentuan hukum Islam Menjelaskan hikmah
2 Pembunuhan 2 Pembunuhan
tentang pembunuhan dan hikmahnya dilarangnya pembunuhan tentang pembunuhan dan hikmahnya dilarangnya pembunuhan
Memahami ketentuan hukum Islam Menjelaskan dasar hukum Memahami ketentuan hukum Islam Menjelaskan dasar hukum
3 Qishash 3 Qishash
tentang Qishash dan hikmahnya qishash tentang Qishash dan hikmahnya qishash
Memahami ketentuan hukum Islam Memahami ketentuan hukum Islam
Menjelaskan macam-macam Diyat dan Menjelaskan macam-macam
4 tentang Diyat dan Kifarat beserta Diyat dan Kafarat 4 tentang Diyat dan Kifarat beserta
diyat Kafarat diyat
hikmahnya hikmahnya
Menjabarkan ketentuan Islam tentang Menunjukkan macam- Menjabarkan ketentuan Islam tentang Menunjukkan macam-
5 Zina 5 Zina
zina dan qadzaf beserta hikmahnya macam zina zina dan qadzaf beserta hikmahnya macam zina
Menjabarkan ketentuan Islam tentang Menjelaskan Perbedaan Menjabarkan ketentuan Islam tentang Menjelaskan Perbedaan
6 Qadzaf 6 Qadzaf
zina dan qadzaf beserta hikmahnya Mukshon pd zina dan qashaf zina dan qadzaf beserta hikmahnya Mukshon pd zina dan qashaf
Meyakini aturan Islam tentang peradilan Peradilan Dalam Menyebutkan fungsi Meyakini aturan Islam tentang peradilan Peradilan Menyebutkan fungsi
7 7
dalam Islam Islam peradilan dalam islam dalam Islam Dalam Islam peradilan dalam islam
Meyakini aturan Islam tentang peradilan Peradilan Dalam Menjelaskan kedudukan Meyakini aturan Islam tentang peradilan Peradilan Menjelaskan kedudukan
8 8
dalam Islam Islam hakim wanita dalam Islam Dalam Islam hakim wanita

Meyakini aturan Islam tentang Peradilan Dalam Menyebutkan macam- Meyakini aturan Islam tentang Peradilan Menyebutkan macam-
9 9
peradilan dalam Islam Islam macam Hakim peradilan dalam Islam Dalam Islam macam Hakim

Meyakini aturan Islam tentang Peradilan Dalam Proses Peradilan dalam Meyakini aturan Islam tentang Peradilan Proses Peradilan dalam
10 10
peradilan dalam Islam Islam Islam peradilan dalam Islam Dalam Islam Islam
KISI SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018
KISI SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Nama Madrasah : MA NW Samawa
Nama Madrasah : MA NW Samawa Mata Pelajaran : Fiqih
Mata Pelajaran : Fiqih Kelas :X
Kelas :X Kurikulum : K13
Kurikulum : K13 STANDAR
STANDAR NO KOMPETENSI/KOMPETENSI MATERI INDIKATOR SOAL
NO KOMPETENSI/KOMPETENSI MATERI INDIKATOR SOAL DASAR
DASAR Memahami konsep fikih dalam Menjelaskan konsep fiqih dan
Memahami konsep fikih dalam 1 Islam Fiqih dan Ibadah
Menjelaskan konsep fiqih dan ibadah
1 Islam Fiqih dan Ibadah
ibadah Memahami konsep fikih dalam Menjelaskan konsep fiqih dan
Memahami konsep fikih dalam 2 Islam Fiqih dan Ibadah
Menjelaskan konsep fiqih dan ibadah
2 Islam Fiqih dan Ibadah
ibadah Tata Cara
Meyakini syariat Islam dalam Menjelaskan kewajiban umat
Tata Cara pengurusan
Meyakini syariat Islam dalam Menjelaskan kewajiban umat 3 penyelenggaraan jenazah islam terhadap orang
pengurusan Jenazah dan
3 penyelenggaraan jenazah islam terhadap orang meninggal dunia
Jenazah dan Hikmahnya
meninggal dunia Tata Cara
Hikmahnya Meyakini syariat Islam dalam
Tata Cara pengurusan Menjelaskan tata cara
Meyakini syariat Islam dalam 4 penyelenggaraan jenazah
pengurusan Menjelaskan tata cara Jenazah dan pelaksanaan shalat jenazah ?
4 penyelenggaraan jenazah Hikmahnya
Jenazah dan pelaksanaan shalat jenazah ?
Hikmahnya Tata Cara
Meyakini syariat Islam dalam
Tata Cara pengurusan Menjelaskan hikmah
Meyakini syariat Islam dalam 5 penyelenggaraan jenazah
pengurusan Menjelaskan hikmah Jenazah dan penyelenggaraan jenazah
5 penyelenggaraan jenazah Hikmahnya
Jenazah dan penyelenggaraan jenazah
Hikmahnya Menghayati hikmah dari ketentuan Zakat Dalam Menjelaskan macam-macam
6
Menghayati hikmah dari ketentuan Zakat Dalam Menjelaskan macam-macam zakat. Islam zakat dengan benar
6 Menghayati hikmah dari ketentuan Zakat Dalam Mempraktikkan perhitungan
zakat. Islam zakat dengan benar 7
Menghayati hikmah dari ketentuan Zakat Dalam Mempraktikkan perhitungan zakat. Islam zakat.
7 Menghayati hikmah ibadah haji dan
zakat. Islam zakat. 8 Haji dan Umrah Menjelaskan pengeertian Haji
Menghayati hikmah ibadah haji dan umrah
8 Haji dan Umrah Menjelaskan pengeertian Haji Menghayati hikmah ibadah haji dan
umrah
Menghayati hikmah ibadah haji dan 9 umrah Haji dan Umrah Menyebutkan rukun-rukun haji
Menyebutkan rukun-rukun
9 umrah Haji dan Umrah
haji
Menghayati hikmah ibadah Aqiqah Aqiqah dan Menjelaskan perbedaan Aqiqah
10
Menghayati hikmah ibadah Aqiqah Aqiqah dan Menjelaskan perbedaan dan Qurban Qur’ban dan Qurban
10
dan Qurban Qur’ban Aqiqah dan Qurban