Anda di halaman 1dari 5

MINGGU / TAJUK / OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI BAHAN / ALATAN

KEMAHIRAN

M1 ~PENCALONAN MURID PEMULIHAN KHAS~


2 – 6 Jan 2018 ~UJIAN SARINGAN / UJIAN DIAGNOSTIK~

M2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, 1. Melakar pelbagai bentuk atau corak; Lembaran kerja
8 – 12 Jan 2018 murid berupaya: 2. Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf; Carta
a. Mendiskriminasi bentuk, saiz, warna, arah 3. Mengecam objek berdasarkan saiz dan warna; Mendiskriminasiobjek
dan kedudukan objek.
Prabacaan & 4. Membezakan objek berdasarkan saiz dan warna; dan Melakar garisan / bentuk
b. Mendiskriminasi bentuk, saiz, warna, arah
Pratulisan 5. Membeza dan menentukan kedudukan dan jarak
dan kedudukan objek.
c. Mendiskriminasikan jarak
d. Menyelaras pergerakan motor mata dan
tangan
e. Melakar mengikut arahan guru

M3 Pada akhir pengajaran dan pelajaran, murid 1. Mengenal dan membunyikan vokal a, e, i, o, u dengan sebutan yang betul. Kad huruf
15 – 20 Jan 2018 berupaya: 2. Mendengar bunyi-bunyi huruf vokal dari pita rakaman atau ‘language master’.

a. Mengenal huruf-huruf vokal dengan betul. 3. Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar.
Kad gambar.
Kem 1 4. Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vokal.
b. Membunyikan vokal dengan sebutan
Huruf - huruf Vokal 5. Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai.
bunyi yang betul.
6. Memadankan kad cantuman huruf vokal dengan gambar:
LITERASI c. Memilih huruf vokal berdasarkan gambar
a-api e-ekor i-ikan o-otak u-ubi
Konstruk 1: dengan betul. Kad gambar
7. Menulis huruf vokal berdasarkan gambar.
Keupayaanmembaca d. Menulis huruf vokal pada gambar yang
danmenulishurufvokal 8. Memadankan huruf vokal dengan gambar.
diberi dengan betul.
dankonsonan 9. Menulis huruf vokal pada perkataan yang tidak lengkap.
10. Permainan menyebut atau menyambung bunyi vokal awalan. Kad domino
Contoh:

Guru -i Murid - kan

11. Permainan domino gambar dengan vokal awal dan vokal dengan suku kata.
12. Latih-tubi atau melengkapkan vokal pada perkatan yang bergambar. Lembaran kerja yang sesuai
MINGGU / TAJUK / OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI BAHAN / ALATAN
KEMAHIRAN
M4 Pada akhir pengajaran dan pelajaran, murid 1. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan. Kad abjad satu-satu
22 – 26 Jan 2018 berupaya : 2. Menyebut/ mengenal nama huruf kecil secara rawak.
a. Menyebut huruf-huruf yang dipaparkan 3. Menyebut kad-kad abjad bergambar:
dengan betul. Carta abjad secara turutan
Kem 2 a-ayam b-bola c-cawan d-dadu
b. Memadankan huruf-huruf kecil yang
Huruf- - huruf kecil 4. Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi.
sama.
c. Mengenal dan mengingat huruf-huruf kecil 5. Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di
LITERASI yang terdapat dalam paparan atau carta. belakang kawan dan sebagainya.
Konstruk 1: d. Menulis huruf kecil yang disebut oleh guru 6. Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan. Kad abjad bergambar.
Keupayaanmembaca atau yang didengar.
7. Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan.
danmenulishurufvokal
dankonsonan 8. Menyurih huruf kecil mengikut turutan.
9. Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil. Kad tebuk abjad.Kad abjad kertas
pasir.
10. Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan
rakaman audio dan kaset audio.

Lembaran kerja yang sesuai

M5 Pada akhir pengajaran dan pelajaran, murid 1. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara turutan. Kad abjad satu-satu.
29 Jan – 2 Feb 2018 berupaya: 2. Menyebut/ mengenal nama huruf besar secara rawak.

a. Menyebut huruf-huruf 3. Menyebut kad-kad abjad bergambar:


Carta abjad secara turutan.
Kem 3 a-ayam b-bola c-cawan d-dadu
yang dipaparkan dengan betul.
Huruf – huruf besar 4. Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi.
b. Memadankan huruf-huruf besar yang
5. Menulis huruf besar di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di
LITERASI sama.
belakang kawan dan sebagainya.
Konstruk 1: c. Mengenal dan mengingat huruf-huruf Kad abjad bergambar.
6. Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan.
Keupayaanmembaca besar yang terdapat dalam Paparkan atau 7. Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan.
danmenulishurufvokal
carta. 8. Menyurih huruf besar mengikut turutan.
dankonsonan Kad tebuk abjad.Kad abjad kertas pasir
d. Menulis huruf besar yang disebut oleh 9. Menyalin huruf besar daripada kad-kad huruf besar.
(THAIPUSAM guru atau yang didengar. 10. Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan
31 Jan 2017) e. Memadankan huruf besar dengan huruf rakaman audio dan kaset audio.

kecil dan menyalinnya semula.


MINGGU / TAJUK / OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI BAHAN / ALATAN
KEMAHIRAN
M6 Pada akhir pengajaran dan pelajaran, murid 1 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar dan kad suku Carta suku kata
5 – 9 Feb 2018 berupaya: kata.

a. Membunyikan suku kata KV berdasarkan 2 Menyebut suku kata KV dengan gambar yang diberi.
Kem 4 3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata.
gambar dengan betul.
Kad suku kata satu-satu
Suku kata KV 4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar.
b. Membunyikan suku kata KV berdasarkan
5 Menulis suku kata berdasarkan gambar.
kad suku kata dengan betul.
LITERASI 6 Latih-tubi mengeja / menyebut suku kata KV.
Konstruk2:Keupayaa c. Memadankan suku kata KV dengan
7 Menulis/melukis /mewarna gambar yang bersuku kata KV di bawahnya. Kad gambarKad suku kata
nmembacadanmenuli gambar yang diberi.
ssuku kataterbuka. 8 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.
d. Menulis suku kata KV berdasarkan
gambar dengan betul.

M7 Pada akhir pengajaran dan pelajaran, murid 1. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Kad gambarKad suku kata
12 – 15 Feb 2018 berupaya: 2. Menyebut suku kata / perkataan berdasarkan kad.
3. Mengeja suku kata / perkataan berdasarkan kad.
a. Mengecam dan membunyikan suku kata /
Kem 5 4. Memadankan suku kataberdasarkan gambar.
perkataan.
Perkataan 5. Mencerakin perkataan kepada suku kata.
b. Mendengar dan menyebut suku kata / kad lipat
KV + KV 6. Melengkapkan suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan
perkataan.
gambar.
c. Memadankan perkataan dengan gambar.
LITERASI 7. Membinadan membaca perkataan dari kad suku kata / kad gambar. bo
d. Membatangkan suku kata / perkataan.
Konstruk3:Keupayaa 8. Membina dan menulis perkataan dari kad suku kata / kad gambar.
nmembacadanmenuli e. Menyebut suku kata / perkataan.
9. Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkataan. Kad perkataan
sperkataansukukatate f. Membina dan membaca perkataan.
10. Memadan perkataan dengan gambar. Carta perkataan
rbuka. g. Mencerakin perkataan menjadi suku kata.
11. Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. Kad padanan
h. Menulis suku kata / perkataan dengan
12. Menulis secara mekanis perkataan dengan betul dan kemas dalam buku garis
betul.
(CNY empat / tiga.
i. Membina dan menulis perkataan.
15 – 19 Feb 2018) 13. Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.
j. Menulis imlak perkataan.

MINGGU / TAJUK / OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI BAHAN / ALATAN


KEMAHIRAN
M8 Pada akhir pengajaran dan pelajaran, murid 1. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Kad gambar
19 – 23 Fe2018 berupaya: 2. Menyebut suku kata / perkataan berdasarkan kad.
3. Mengeja suku kata / perkataan berdasarkan kad.
a. Mengecam dan membunyikan suku kata /
Kem 6 4. Memadankan suku kataberdasarkan gambar.
perkataan.
Perkataan 5. Mencerakin perkataan kepada suku kata. Kad perkataan (Suku kata ditulis
b. Mendengar dan menyebut suku kata / dengan warna yang ber
V + KV 6. Melengkapkan suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan
perkataan. beza)
gambar.
c. Memadankan perkataan dengan gambar.
LITERASI 7. Membinadan membaca perkataan dari kad suku kata / kad gambar.
d. Membatangkan suku kata / perkataan.
Konstruk3:Keupayaa 8. Membina dan menulis perkataan dari kad suku kata / kad gambar. Lembaran kerja yang bersesuaian
nmembacadanmenuli e. Menyebut suku kata / perkataan.
9. Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkataan.
sperkataansukukatate f. Membina dan membaca perkataan.
rbuka. 10. Memadan perkataan dengan gambar.
g. Mencerakin perkataan menjadi suku kata.
11. Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.
h. Menulis suku kata / perkataan dengan
(CNY 12. Menulis secara mekanis perkataan dengan betul dan kemas dalam buku garis
betul.
15 – 19 Feb 2018) empat / tiga.
i. Membina dan menulis perkataan.
13. Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.
j. Menulis imlak perkataan.

M9 Pada akhir pengajaran dan pelajaran, murid 1. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Kad gambar
26 Feb – 3 Mac 2018 berupaya: 2. Menyebut suku kata / perkataan berdasarkan kad.
3. Mengeja suku kata / perkataan berdasarkan kad.
a. Mengecam dan membunyikan suku kata /
Kem 6 4. Memadankan suku kataberdasarkan gambar.
perkataan.
Perkataan 5. Mencerakin perkataan kepada suku kata.
b. Mendengar dan menyebut suku kata /
KV + KV + KV 6. Melengkapkan suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan Kad perkataan
perkataan. (Suku kata ditulis dengan warna yang
gambar. berbeza)
c. Memadankan perkataan dengan gambar.
LITERASI 7. Membinadan membaca perkataan dari kad suku kata / kad gambar.
d. Membatangkan suku kata / perkataan.
Konstruk3:Keupayaa 8. Membina dan menulis perkataan dari kad suku kata / kad gambar.
nmembacadanmenuli e. Menyebut suku kata / perkataan.
9. Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkataan.
sperkataansukukatate f. Membina dan membaca perkataan.
rbuka. 10. Memadan perkataan dengan gambar.
g. Mencerakin perkataan menjadi suku kata.
11. Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.
h. Menulis suku kata / perkataan dengan Lembaran kerja yang bersesuaian
12. Menulis secara mekanis perkataan dengan betul dan kemas dalam buku garis
betul.
empat / tiga.
i. Membina dan menulis perkataan.
13. Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.
j. Menulis imlak perkataan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU PEMULIHAN
TAHUN 2018

SK KAMPONG DEW,SEMANGGOL
PERAK