Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tambah dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 2.1 Menambah sebarang dua nombor
(i) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul
Standard Pembelajaran semula dari: (a) sa ke puluh,
(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
(iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
2. Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul
Objektif Pembelajaran
semula dari: (a) sa ke puluh,
3. Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abacus
4. Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Tambah (Buku teks – Muka surat 19-22)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menambah tanpa mengumpul semula dengan menggunakan pelbagai
kaedah, seperti bilang terus dan menggunakan abacus atau blok asas.
Aktiviti 3. Murid melengkapkan ayat matematik dan bentuk lazim dengan menggunakan
kaedah bilang terus, pasangan nombor atau fakta asas tambah.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka
surat 13-14)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Soalan (
Penilaian P&P
Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tambah dalam lingkungan 10000
Standard Kandungan 2.1 Menambah sebarang dua nombor
(i) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula
Standard Pembelajaran dari: (a) sa ke puluh,
(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
(iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula
2. Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula
Objektif Pembelajaran
dari: (a) sa ke puluh,
3. Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abacus
4. Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Tambah lagi (Buku teks – Muka surat 23-26)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
2. Murid menambah dengan mengumpul semula sa kepada puluh dalam bentuk lazim.
Gunakan kaedah lain seperti bilang terus, cerakinan dan menggunakan bahan konkrit.
3. Murid menambah dengan mengumpul semula puluh kepada ratus dalam bentuk
Aktiviti
lazim. Gunakan kaeah lain seperti kaedah separa dan cerakinan atau mengikut
kesesuaian.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 15-
17)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
Refleksi objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tambah dalam lingkungan 10000
Standard Kandungan 2.2 Menambah sebarang tiga nombor
(i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul
semula.
(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul
semuladari:
(a) sa ke puluh,
Standard Pembelajaran (b) puluh ke ratus,
(c) ratus ke ribu,
(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu,hasil tambahnya hingga 10
000.
(iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abacus
(iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul
semula.
Objektif Pembelajaran 2) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul
semula
3) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abacus
4) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.
Tambah tiga nombor (Buku teks – Muka surat 27-30)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melengkapkan ayat matematik menggunakan kaedah bilang terus,
Aktiviti pasangan nombor atau fakta asas tambah.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka
surat 18-19)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tambah dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 2.2 Menambah sebarang tiga nombor
1.2 Menambah sebarang tiga nombor
(i) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul
semula
(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul
Standard Pembelajaran
semula dari:
a. sa ke puluh
b. puluh ke ratus
c. sa ke puluh dan puluh ke ratus hasil tambahnya hingga 1000
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Menambah sebarang tiga nombor

Mari tambah tiga nombor (Buku teks – Muka surat 28-30)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menambah tanpa mengumpul semula dalam bentuk lazim atau kaedah
lain yang sesuai.
3. Murid menambah dengan mengumpul semula sa kepada puluh, dan puluh
Aktiviti kepada ratus dalam bentuk lazim atau kaedah lain yang sesuai.
4. Murid melengkapkan ayat matematik menggunakan kaedah bilang terus,
pasangan nombor atau fakta asas tambah.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka
surat 20-21)
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tambah dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 2.3 Menyelesaikan masalah tambah
2.3 Menyelesaikan masalah tambah
Standard
(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah tambah
Pembelajaran
Bina cerita (Buku teks – Muka surat 31)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melengkapkan dan membina cerita berdasarkan gambar dan
ayat matematik melalui aktiviti secara berpasangan atau
Aktiviti
berkumpulan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 20)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tambah dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 2.3 Menyelesaikan masalah tambah
Standard 2.3 Menyelesaikan masalah tambah
(ii)Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dua nombor
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah tambah
Pembelajaran
Mari kira (Buku teks – Muka surat 32-33)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti maklumat yang diberi dan memahami kehendak
soalan.
Aktiviti 3. Murid menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah yang
sesuai.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 21-22)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................