Anda di halaman 1dari 15

Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 1 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.1 Menganalisis 1 Menyatakan perubahan fizikal
1-5 JANUARI KESIHATAN memahami pertumbuhan perubahan fizikal lelaki lelaki dan perempuan apabila
2018 FIZIKAL serta perkembangan dan perempuan ke memasuki alam remaja.
fizikal yang sihat. alam remaja.
Kesihatan Diri 2 Menerangkan tentang perubahan
dan Reproduktif fizikal lelaki dan perempuan
apabila memasuki alam remaja.
MINGGU 2 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.2 Memahami
7-12 KESIHATAN memahami pertumbuhan perubahan diri sebagai 3 Menjelaskan dengan contoh
JANUARI FIZIKAL serta perkembangan remaja lelaki dan perubahan diri sebagai remaja
2018 fizikal yang sihat. perempuan untuk untuk diterima dan dihargai.
Kesihatan Diri diterima serta dihargai.
dan Reproduktif 4 Menjelaskan melalui contoh cara
menjaga kebersihan dan
MINGGU 3 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.3 Mengaplikasi kesihatan diri sebagai remaja.
14-19 KESIHATAN memahami pertumbuhan cara menjaga
JANUARI FIZIKAL serta perkembangan kebersihan dan 5 Meramalkan kesan sekiranya
2018 fizikal yang sihat. kesihatan diri remaja tidak menjaga kebersihan dan
Kesihatan Diri lelaki serta kesihatan diri.
dan Reproduktif perempuan.
6 Mencadangkan ciri-ciri seksualiti
sebagai remaja lelaki dan
perempuan seperti yang dianjurkan
oleh agama dan budaya.

KSSR PK Th6 Page 1


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 4 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.1 Memahami situasi
21-26 KESIHATAN keupayaan dan yang mendorong kepada 1 Menyatakan maksud tingkah
JANUARI FIZIKAL kemahiran untuk tingkah laku seksual dan laku seksual.
2018 menangani pengaruh cara menanganinya
Kesihatan Diri dalaman serta luaran 2 Menerangkan contoh
dan Reproduktif yang mempengaruhi situasi yang mendorong
kesihatan diri dan kepada tingkah laku
reproduktif. seksual.
MINGGU 5 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.2 Memahami risiko
28 JANUARI - KESIHATAN keupayaan dan tingkah laku seksual iaitu 3 Menjelaskan dengan contoh
2 FEBRUARI FIZIKAL kemahiran untuk kehamilan, jangkitan tingkah laku seksual.
2018 menangani pengaruh penyakit seksual, HIV,
Kesihatan Diri dalaman serta luaran AIDS dan ketagihan 4 Memilih cara untuk tidak
dan Reproduktif yang mempengaruhi melakukan aktiviti seksual. melakukan tingkah laku
kesihatan diri dan seksual.
reproduktif.
MINGGU 6 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.3 Memahami kesan 5 Merumuskan kesan tingkah
4-9 KESIHATAN keupayaan dan tingkah laku seksual laku seksual terhadap diri dan
FEBRUARI FIZIKAL kemahiran untuk terhadap diri dan keluarga.
2018 menangani pengaruh keluarga.
Kesihatan Diri dalaman serta luaran
6 Menyampaikan maklumat
dan Reproduktif yang mempengaruhi
tentang kesan tingkah laku
kesihatan diri dan
seksual terhadap diri dan
reproduktif.
keluarga.
MINGGU 7 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.3 Memahami kesan
11 - 16 KESIHATAN keupayaan dan tingkah laku seksual
FEBRUARI FIZIKAL kemahiran untuk terhadap diri dan
2018 menangani pengaruh keluarga.
Kesihatan Diri dalaman serta luaran
dan Reproduktif yang mempengaruhi
kesihatan diri dan
reproduktif.

KSSR PK Th6 Page 2


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 8 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.1 Menganalisis
18-23 KESIHATAN mengamalkan makanan segar, makanan 1 Memberi contoh makanan
FEBRUARI FIZIKAL pemakanan yang sihat yang diproses, dan segar, makanan yang
2018 serta selamat. makanan segera. diproses, dan makanan
Pemakanan segera.
MINGGU 9 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.2 Memahami faedah
2 Menyatakan perbezaan
25 FEBRUARI KESIHATAN mengamalkan pengambilan makanan
antara makanan segar,
- 2 MAC 2018 FIZIKAL pemakanan yang sihat segar.
makanan yang diproses, dan
serta selamat.
makanan segera.
Pemakanan

MINGGU 10 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.3 Memahami kesan 3 Menjelaskan dengan contoh
KESIHATAN mengamalkan pengambilan makanan faedah pengambilan
4 - 9 MAC
FIZIKAL pemakanan yang sihat yang diproses, dan makanan segar.
2018
serta selamat. makanan segera.
Pemakanan 4 Membuat penilaian terhadap
kesan pengambilan makanan
MINGGU 11 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.4 Menilai makanan yang diproses, dan makanan
11 - 16 MAC KESIHATAN mengamalkan dan amalan pemakanan segera kepada kesihatan.
2018 FIZIKAL pemakanan yang sihat yang sesuai untuk
serta selamat. mengelakkan penyakit 5 Mengesyorkan jenis-jenis
Pemakanan tidak berjangkit. makanan yang berkhasiat.

6 Membuat laporan ringkas


tentang makanan dan amalan
pemakanan yang sesuai untuk
mengelakkan penyakit tidak
berjangkit.

KSSR PK Th6 Page 3


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 13 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.1 Mengetahui
25-30 MAC KESIHATAN kesan penyalahgunaan pelbagai jenis dadah. 1 Memberi contoh pelbagai jenis
2018 FIZIKAL bahan serta berkemahiran dadah.
menangani situasi berisiko
Penyalahgunaan terhadap diri, keluarga 2 Menerangkan situasi yang
Bahan dan masyarakat. mendorong kepada
penyalahgunaan dadah.
MINGGU 14 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.2 Menganalisis
1 - 6 APRIL KESIHATAN kesan penyalahgunaan situasi berisiko berkaitan 3 Menjelaskan dengan contoh
2018 FIZIKAL bahan serta berkemahiran penyalahgunaan dadah. kesan negatif akibat
menangani situasi berisiko penyalahgunaan dadah
Penyalahgunaan terhadap diri, keluarga terhadap diri dan keluarga.
Bahan dan masyarakat.
4 Memilih cara untuk mengelak
MINGGU 15 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.3 Memahami kesan diri daripada terjebak dengan
8-13 APRIL KESIHATAN kesan penyalahgunaan negatif akibat penyalahgunaan dadah.
2018 FIZIKAL bahan serta berkemahiran penyalahgunaan dadah
menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga 5 Membuat keputusan dalam
Penyalahgunaan terhadap diri, keluarga dan masyarakat. menangani situasi berisiko
Bahan dan masyarakat. terhadap penyalahgunaan
dadah.
MINGGU 16 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.4 Mengaplikasi cara
15 - 20 APRIL KESIHATAN kesan penyalahgunaan menangani situasi 6 Menyampaikan maklumat
2018 FIZIKAL bahan serta berkemahiran berisiko dalam kepada orang lain tentang
menangani situasi berisiko penyalahgunaan dadah kesan negatif akibat
Penyalahgunaan terhadap diri, keluarga terhadap diri, keluarga penyalahgunaan dadah
Bahan dan masyarakat. dan masyarakat. terhadap masyarakat.

KSSR PK Th6 Page 4


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 17 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.1 Memahami
22 - 27 APRIL KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan maksud Kemahiran 1 Menyatakan maksud
2018 MENTAL, cara mengurus emosi untuk asertif. kemahiran asertif.
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan
SOSIAL mental dalam kehidupan 2 Menerangkan jenis-jenis
harian. kemahiran asertif dalam
Pengurusan mengurus emosi.
Mental dan
Emosi 3 Menunjuk cara kemahiran
asertif dalam situasi yang
MINGGU 18 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.2 Memahami jenis- diberi.
30 APRIL - 4 KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan jenis kemahiran asertif
MEI 2018 MENTAL, cara mengurus emosi untuk iaitu verbal dan bukan 4 Memilih cara mengurus emosi
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan verbal. mengikut pelbagai situasi.
SOSIAL mental dalam kehidupan
harian. 5 Merumuskan kepentingan
Pengurusan kemahiran asertif dalam
Mental dan mengurus emosi.
Emosi
6 Menyebarkan maklumat
MINGGU 19 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.3 Memahami tentang kemahiran asertif
6-11 MEI KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan kepentingan kemahiran dalam mengurus emosi.
2018 MENTAL, cara mengurus emosi untuk asertif dalam mengurus
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan emosi.
SOSIAL mental dalam kehidupan
harian.
Pengurusan
Mental dan
Emosi

KSSR PK Th6 Page 5


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

MINGGU 20 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.4 Mengaplikasi


13-18 MEI KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan kemahiran asertif dalam
2018 MENTAL, cara mengurus emosi untuk mengurus emosi.
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan
SOSIAL mental dalam kehidupan
harian.
Pengurusan
Mental dan
Emosi

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 21 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.1 Memahami
20-25 MEI KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga proses perubahan 1 Mengenal pasti
2018 MENTAL, serta kepentingan institusi mental, emosi dan perubahan remaja dari
EMOSI DAN kekeluargaan dalam aspek sosial remaja aspek mental, emosi dan
SOSIAL kesihatan keluarga. dalam institusi sosial.
kekeluargaan.
Kekeluargaa
2 Menerangkan perubahan
n
remaja dari aspek
MINGGU 22 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.2 Menganalisis mental, emosi dan sosial.
27-MEI 1 KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga peranan remaja dalam
JUN 2018 MENTAL, serta kepentingan institusi memperkukuh institusi 3 Menghubungkait
EMOSI DAN kekeluargaan dalam aspek kekeluargaan. perubahan remaja dari
SOSIAL kesihatan keluarga. aspek mental, emosi dan
sosial dalam keluarga.
Kekeluargaa
n 4 Membincangkan peranan

KSSR PK Th6 Page 6


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

MINGGU 23 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.3 Menilai kepentingan remaja dalam keluarga.
3-8 JUN 2018 KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga peranan remaja dalam
MENTAL, serta kepentingan institusi memperkukuh institusi 5 Membahaskan
EMOSI DAN kekeluargaan dalam aspek kekeluargaan. kepentingan peranan
SOSIAL kesihatan keluarga. remaja dalam keluarga.
Kekeluargaa
n 6 Menyebarkan maklumat
kepentingan peranan
remaja dalam keluarga.
Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 26
24 - 29 JUN MODUL 2: 2.3 Mengetahui dan 2.3.1 Menganalisis 1 Menyenaraikan situasi
2018 KESIHATAN mengaplikasi kemahiran situasi tekanan daripada tekanan daripada rakan
MENTAL, interpersonal serta rakan sebaya. sebaya.
EMOSI DAN komunikasi berkesan dalam
SOSIAL kehidupan harian. 2 Menerangkan situasi
tekanan daripada rakan
Perhubungan sebaya.

KSSR PK Th6 Page 7


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

MINGGU 27 3 Menjelaskan dengan contoh


1-6 JULAI MODUL 2: 2.3 Mengetahui dan 2.3.2 Mengaplikasi situasi tekanan daripada
2018 KESIHATAN mengaplikasi kemahiran cara mengurus rakan sebaya.
MENTAL, interpersonal serta tekanan daripada
EMOSI DAN komunikasi berkesan dalam rakan sebaya 4 Menghuraikan cara
SOSIAL kehidupan harian. melalui komunikasi mengurus tekanan daripada
berkesan. rakan sebaya dalam
Perhubungan kehidupan harian.

5 Merumuskan cara mengurus


tekanan daripada rakan
sebaya dalam kehidupan
harian.

6 Mencadangkan cara
mengurus tekanan daripada
rakan sebaya dalam
kehidupan.
Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran

MINGGU 28 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.1 Mengetahui 1 Menyenaraikan penyakit


8-13 JULAI KESIHATAN penyakit dan cara mencegah penyakit bawaan bawaan makanan, dan
PERSEKITA serta mengelak risiko makanan, dan penyakit penyakit bawaan air.
2018
RAN penyakit dalam kehidupan bawaan air.
harian. 2 Menerangkan cara jangkitan
penyakit bawaan makanan,
Penyakit dan penyakit bawaan air.

KSSR PK Th6 Page 8


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

MINGGU 29 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.2 Mengetahui 3 Menjelaskan dengan contoh
15-20 JULAI KESIHATAN penyakit dan cara mencegah gejala dan tanda cara merebak dan mencegah
2018 PERSEKITA serta mengelak risiko penyakit bawaan penyakit bawaan makanan,
RAN penyakit dalam kehidupan makanan, dan penyakit dan penyakit bawaan air.
harian. bawaan air.
Penyakit 4 Membuat pemerhatian
amalan pencegahan
keracunan makanan di
MINGGU 30 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.3 Menganalisis cara kantin sekolah dalam
22 - 27 JULAI KESIHATAN penyakit dan cara mencegah merebak dan cara kalangan murid.
2018 PERSEKITA serta mengelak risiko mencegah penyakit
RAN penyakit dalam kehidupan bawaan makanan, dan 5 Meramalkan tahap keseriusan
harian. penyakit bawaan air. penyakit bawaan makanan,
Penyakit dan penyakit bawaan air
berdasarkan gejala dan tanda
penyakit.

6 Mereka cipta bahan


maklumat mengenai
penyakit bawaan
makanan, dan penyakit
bawaan air.

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran

KSSR PK Th6 Page 9


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

MINGGU 31
29 JULAI - 3
OGOS 2018 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.1 Menilai pengaruh
KESIHATAN kepentingan menjaga komuniti kepada 1 Menyatakan maksud komuniti.
PERSEKITA keselamatan diri dan keselamatan.
RAN mendemonstrasi 2 Mengenal pasti dan
kemahiran menggambarkan pengaruh positif
Keselamatan kecekapan psikososial dan negatif dalam komuniti.
dalam kehidupan harian.
3 Menunjuk cara menangani
pengaruh negatif mengikut
MINGGU 32 situasi.
5 - 10 OGOS
2018 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.2 Mengaplikasi 4 Menjelaskan melalui contoh cara
KESIHATAN kepentingan menjaga cara-cara menangani menangani pengaruh positif dan
PERSEKITA keselamatan diri dan pengaruh yang negatif.
RAN mendemonstrasi mengancam
kemahiran keselamatan. 5 Membahaskan pelbagai pengaruh
Keselamatan kecekapan psikososial yang terdapat dalam komuniti.
dalam kehidupan harian.
6 Menulis amalan dan nilai murni
yang mesti diamalkan untuk
MINGGU 33 menjaga keharmonian serta
12 - 17 OGOS keselamatan dalam komuniti.
2-18 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.3 Mengamalkan cara-
KESIHATAN kepentingan menjaga cara memperkukuh
PERSEKITA keselamatan diri dan pengaruh positif untuk
RAN mendemonstrasi keselamatan.
kemahiran
Keselamatan kecekapan psikososial
dalam kehidupan harian.

KSSR PK Th6 Page 10


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
MINGGU 35
26-31 OGOS
2018 MODUL 3: 3.3 Mengetahui asas 3.3.1 Mengenal pasti 1 Melabelkan bahan yang terdapat
KESIHATAN pertolongan cemas dan kandungan peti dalam peti pertolongan cemas.
PERSEKITA kepentingan bertindak pertolongan cemas yang
RAN dengan bijak mengikut lengkap serta fungsinya. 2 Menerangkan kegunaan bahan
situasi. yang terdapat dalam peti
Pertolongan pertolongan cemas.
Cemas
3 Menunjuk cara penggunaan
MINGGU 36 bahan yang terdapat dalam peti
2-7 pertolongan cemas mengikut
SEPTEMBER MODUL 3: 3.3 Mengetahui asas 3.3.2 Mengaplikasikan situasi kecederaan.
2018 KESIHATAN pertolongan cemas dan penggunaan peti
PERSEKITA kepentingan bertindak pertolongan cemas 4 Menjelaskan melalui contoh
RAN dengan bijak mengikut dalam bantu mula. penggunaan bahan alternatif
situasi. dalam bantu mula sekiranya
Pertolongan tiada peti pertolongan cemas.
Cemas
5 Mengesyorkan bahan alternatif
MINGGU 37 yang sesuai dalam bantu mula
9 - 14 mengikut situasi.
SEPTEMBER MODUL 3: 3.3 Mengetahui asas 3.3.3 Mengaplikasikan
2018 KESIHATAN pertolongan cemas dan penggunaan bahan 6 Menghasilkan karya mengenai
PERSEKITA kepentingan bertindak alternatif dalam bantu kecederaan dan cara bantu mula.
RAN dengan bijak mengikut mula sekiranya tiada peti
situasi. pertolongan cemas.
Pertolongan
Cemas

KSSR PK Th6 Page 11


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

Minggu Modul / Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan


Tajuk

KSSR PK Th6 Page 12


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

MINGGU 38
16-21 Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid
SEPTEMBER
2018
MINGGU 39
23-28 Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid
SEPTEMBER
2018
MINGGU 40
30 SEPTEMBER Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid
- 5 OKTOBER
2018
MINGGU 41
7 - 12 Taklimat dan Pengurusan Murid Ke Tingkatan Satu
OKTOBER 2018
MINGGU 42
14-19 ULANGKAJI PAT 2017
OKTOBER 2018
MINGGU 43
21-26 PAT 2017
OKTOBER 2018
MINGGU 44
28 - 2 POST MORTEM PAT 2017
NOVEMBER
2018
MINGGU 45
4-9 PENGURUSAN KELAS
NOVEMBER
2018
MINGGU 46
11-16 PENGURUSAN KELAS
NOVEMBER
2018

KSSR PK Th6 Page 13


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

MINGGU 47
18 - 23 PENGURUSAN KELAS
NOVEMBER
2018

KSSR PK Th6 Page 14


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2018

KSSR PK Th6 Page 15