Anda di halaman 1dari 2

ACTIVITATS EXPRESSIÓ ORAL

1. DE L’HABANA:
Objectius:
-ampliar el vocabulari del camp semàntic que volem practicar.
-pronunciar correctament l’estructura repetitiva proposada.
Descripció:
La mestra o un infant comença el joc dient “DE L’HAVANA HA VINGUT UNA
BARCA CARREGADA DE... (PARAULA)”. L’infant ha de repetir l’enunciat i ha de
canviar el nom genèric per una paraula específica (d’algun camp semàntic o
lliure). EX: De l’Havana ha vingut una barca carregada de peres i mandarines..
Cada infant en el seu torn ha de recordar totes les paraules i afegir-ne una de
nova.

2. QUÈ HA DESAPAREGUT?
Objectius:
-aprendre vocabulari i aguditzar la memòria visual
-pronunciar correctament les cantarelles que acompanyen al joc.
Descripció:
Posem damunt la taula una sèrie d’objectes i els anomenem un per un. I podem
fer la descripció de cadascun. Els infants els han d’observar i memoritzar durant
un minut. Passat aquest temps, el mestre tapa els objectes amb un mocador
mentre els infants reciten les paraules màgiques a la vegada que s’endú un dels
objectes. Qui endevina l’objecte que ha desaparegut guanya.
Paraules màgiques: El meu ull l’ha mirat, el cervell l’ha enregistrat, i et puc dir
amb claredat quin objecte has llevat. Què ha desaparegut? (resposta)

3. EL DETECTIU:
Objectius:
-Memoritzar i pronunciar correctament les frases del ritual
-completar el ritual amb frases descriptives
Descripció:
L’infant que fa de detectiu ha de sortir de l’aula. A continuació, s’ha de triar un
altre infant de la classe que serà el personatge que s’ha de descobrir (observar
trets físics de tots els nens).
El detectiu entra a l’aula i cada infant li dóna una pista que descriu el
personatge que es busca, però s’han de dir cada vegada unes paraules rituals:
2Detectiu, detectiu, he perdut el meu fill, no et puc dir si és nen o nena, però et
donaré una pista: té....”
Quan tots els infants han dit una qualitat, el detectiu ha d’endevinar de qui es
tracta.
4. EL ROBOT
Objectius:
-saber donar instruccions seqüenciades per tal que un altre infant les faci.
Descripció:
Presentem el joc fent una conversa “Què és un robot?, Com funciona? Com
podríem dirigir-lo amb la veu?
Triem un infant que ha de fer de robot, i el fem sortir de l’aula. El grup es posa
d’acord amb un objectiu, que és el que haurà de realitzar el robot. Cada infant
ha de donar una sola ordre que només impliqui una acció. (Seu, Posa’t la mà al
cap, aixeca el peu dret...)

5. ELS OFICIS
Objectius:
-Improvisar nomes d’oficis acompanyats dels gestos relacionats amb les accions
que realitzen.
-ampliar el vocabulari referit a oficis
-pronunciar correctament les frases del ritual
Descripció:
L’infant que comença el joc diu en veu alta: "el meu pare és ferrer i fa així",
mentre fa un moviment relacionat amb l’ofici de ferrer. Tots imiten el
moviment i passa el torn al següent. L’infant següent continua: "el seu pare és
ferrer i fa així", mentre tots repeteixen el gest, i afegeix un altre ofici que pot
fer el seu pare o la mare, com per exemple: "la meva mare és fustera i fa així"
(aquest altre gest també l’ha d’imitar tothom).

6. SEGUEIX LA FRASE
L’infant ha de seguir la frase que la mestra comença:
-Quan era petit
-ahir vaig jugar
-m’agrada anar...perquè
-l’animal que m’agrada més...
-quan surto al pati...

7. ELS ENCADENAMENTS

Després de donar la consigna, el primer alumne diu una paraula. 2. El segon


alumne haurà de repetir la paraula del primer i dir-ne una de nova. 3. El tercer
alumne repetirà la paraula de l’alumne anterior i en dirà una de nova. I així
successivament fins que un alumne s’encalla, diu una paraula que no és
adequada o en repeteix alguna que ja s’ha dit.