Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4 2018

MINGGU BIDANG / TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN DAN AKTIVITI IMPAK /


CATATAN

MINGGU
1 Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
1-5 (Lukisan) dapat : Keusahawanan,
JANUARI 1.1 Persepsi Estetik: (EK1,EK2,EK3,EK5),
2018 Tema : 1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur Seni: 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, TMK
Alam Semula jadi bahasa seni visual dalam 1.1.1.5 Kreativiti, inovasi,
penghasilan lukisan Pemandangan 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 Dan Nilai Murni
Tajuk : Pemandangan Sawah Padi
Sawah Pad 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.2 Aplikasi Seni Bahan Bantu Belajar
jenis media, proses serta teknik 1.2.1 Media: 1.2.1.1, 1.2.1.2 1.Contoh Lukisan,
dalam menghasilkan lukisan 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 Silang Pangkah Contoh gambar
Pemandangan Sawah Padi. 2.Media:
3. Menghasilkan karya dengan 1.3 Ekspresi Kreatif Kertas lukisan
mengaplikasi bahasa seni visual, Pensel warna
media, proses dan teknik dengan 1.4 Apresiasi Seni
betul. Penilaian PdP
4. Membuat apresiasi terhadap karya AKTIVITI Proses penghasilan
sendiri dan rakan berpandukan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya karya sepanjang
bahasa seni visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai aktiviti menggambar
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1). menggunakan teknik
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar lukisan berdasarkan
serta mewarna karya teknik lukisan.(EK 2) dua standard
3. Murid membuat meneroka media, proses dan teknik dalam kandungan.
penghasilan karya. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal penghasilan lukisan.(EK3,EK5)

MINGGU
2 Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
7-12 (Lukisan) dapat : Keusahawanan,
JANUARI 1.1 Persepsi Estetik (EK1-EK5)TMK
2018 Tema : 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
Alam Semula jadi bahasa seni visual dalam 1.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
penghasilan lukisan
Tajuk : Pemandangan Pemandangan Sawah Padi 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Sawah Padi 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1.Contoh Lukisan,
jenis media, proses serta teknik Contoh gambar
dalam menghasilkan lukisan 1.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Pemandangan Sawah Padi. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 Kertas lukisan
3. Menghasilkan karya dengan Pensel warna
mengaplikasi bahasa seni visual, AKTIVITI
media, proses dan teknik dengan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan Penilaian PdP
betul. bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada karya. Proses penghasilan
4. Membuat apresiasi terhadap karya (EK1 karya sepanjang
sendiri dan rakan berpandukan 2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK aktiviti menggambar
bahasa seni visual. 2) menggunakan teknik
3. Murid menghasilkan karya lukisan dengan mengaplikasikan lukisan berdasarkan
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK3,EK 4) empat standard
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri dankandungan.
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

MINGGU
3
14-19 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,
JANUARI Membuat Corak dan dapat : (EK1,EK2,EK3,EK5)TM
2018 Rekaan (lukisan 2.1 Persepsi Estetik: K
-Terancang) 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3
bahasa seni visual yang ada pada 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 Kreativiti, inovasi,
Tema: corak teknik lukisan. Dan Nilai Murni
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal media, 2.2 Aplikasi Seni
Manusia serta proses dan teknik dalam 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
penghasilan karya. 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 lukisan 1. Contoh : hasil
Tajuk: 3. Murid menghasilkan karya dengan Karya
Alas Dulang mengaplikasikan bahasa 2.3 Ekspresi Kreatif 2. Media: gunting,
senivisual,media,proses dan teknik pembaris, oil
dengan betul. 2.4 Apresiasi Seni pastel atau
4. Membuat apresiasi terhadap karya pensel warna.
sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual. AKTIVITI Penilaian PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Proses penghasilan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai karya sepanjang
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) aktiviti menggunakan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar corak teknik lukisan
serta mewarna corak teknik lukisan.(EK 2) berdasarkan dua
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Standard Kandungan.
penghasilan karya. (EK 2, EK3)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak. (EK5)

MINGGU
4
21-26
JANUARI Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK :
2018 Membuat Corak dan dapat : 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
Rekaan (Terancang) (EK1-EK5) TMK
1. Memahami dan menyatakan 2.2 Aplikasi Seni
Tema: bahasa seni visual yang ada pada Kreativiti, inovasi,
Objek Buatan corak teknik lukisan. 2.3 Ekspresi Kreatif Dan Nilai Murni
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal media, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
serta proses dan teknik dalam Bahan Bantu Belajar
Tajuk: penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni 1. Contoh : hasil
Alas Dulang 3. Murid menghasilkan karya dengan 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Karya
mengaplikasikan bahasa 2. Media: gunting,
senivisual,media,proses dan teknik AKTIVITI pembaris, oil
dengan betul. pastel atau
4. Membuat apresiasi terhadap karya 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan pensel warna.
sendiri dan rakan berpandukan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada karya.
bahasa seni visual. (EK1 Penilaian PdP
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK Proses penghasilan
2) karya sepanjang
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni aktiviti menggunakan
visual, media, proses dan teknik. (EK3,EK 4) corak teknik lukisan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri danberdasarkan empat
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) Standard Kandungan.

MINGGU
5
28
JANUARI Bidang: Membentuk Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
-2 dan dapat : Keusahawanan,
FEBRUA Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2, EK3, EK5 ),
(Asemblaj) 1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 TMK
RI 2018
bahasa seni visual yang ada pada 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
Tema : arca teknik asemblaj. Dan Nilai Murni
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal media, 3.2 3.2.1
Aplikasi Seni
Manusia Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2 Bahan Bantu Belajar

2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

serta proses dan teknik dalam 3.2.2 Proses dan Teknik : 3.2.2.1 asemblaj 1.Contoh arca
Tajuk : penghasilan arca asemblaj. asemblaj
Pasu Bunga 3. Murid menghasilkan arca asemblaj 3.3 Ekspresi Kreatif
2.Media:
dengan mengaplikasikan bahasa
3.4 Apresiasi Seni Gunting, gam ,
seni visual,media,proses dan
bahan kutipan
teknik dengan betul.
AKTIVITI dan bahan lain
4. Membuat apresiasi terhadap karya
1. Guru mempamerkan contoh arca asemblaj menggunakan yang sesuai.
sendiri dan rakan dengan
komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang
menggunakan bahasa seni visual.
ada pada contoh karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Proses penghasilan
menghasilkan arca asembalj(EK 2) karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam aktiviti membuat arca
menggunakan teknik
penghasilan karya (EK 2)
asemblaj berdasarkan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan arca asemblaj.
dua standard
(EK3, EK5)
kandungan.

MINGGU
6
4-9 EMK
FEBRUA Bidang: Membentuk Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,
RI 2018 dan dapat : (EK1- EK5 ),
Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik Kreativiti, inovasi,
(Asemblaj) Dan Nilai Murni
1. Memahami dan menyatakan 3.2 Aplikasi Seni
Tema : bahasa seni visual yang ada pada Bahan Bantu Belajar
Objek Buatan arca teknik asemblaj. 3.3 Ekspresi Kreatif 1.Contoh arca
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal media, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 asemblaj
serta proses dan teknik dalam
Tajuk : 3.4 Apresiasi Seni 2.Media:
penghasilan arca asemblaj.
Pasu Bunga 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 Gunting, gam ,
3. Murid menghasilkan arca asemblaj bahan kutipan
dengan mengaplikasikan bahasa dan bahan lain
seni visual,media,proses dan AKTIVITI yang sesuai.
teknik dengan betul.
4. Membuat apresiasi terhadap karya 1. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. Penilaian PdP
sendiri dan rakan dengan (EK1, EK 2) Proses penghasilan
menggunakan bahasa seni visual. 2. Murid menghasilkan arca asemblaj dengan mengaplikasikan karya sepanjang
aktiviti membuat arca
bahasa seni visual , media dan teknik dengan betul.(EK3,EK4)
menggunakan teknik
3. Murid membuat apresiasi terhadsp karya sendiri dan rakan
asemblaj berdasarkan
berdasarkan bahasa seni visual.(EK 5)
empat standard
kandungan.

MINGGU
7
11 - 16
FEBRUA Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
RI 2018 Mengenal Kraf dapat : Kreativiti dan inovasi,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
( batik ) 1. Memahami dan menyatakan 4.1.1 Unsur Seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 (EK1,EK2,EK3 EK5)
bahasa seni visual yang ada pada 4.1.2 Prinsip Rekaan : 4.1.2.1, 4.1.2.2 TMK dan Nilai Murni
Tema : batik teknik resis..
Alam Semula Jadi 2. Mengetahui dan mengenal media, 4.2 Aplikasi Seni Bahan Bantu Belajar
4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2 1. Contoh gambar
serta proses dan teknik dalam
Tajuk : 4.2.2 Proses dan Teknik : 4.2.2.1 ( resis) batik
penghasilan batik.
Bunga 2. Media : kertas
3. Murid menghasilkan batik dengan 4.3 Ekspresi Kreatif lukisan,lilin krayon,
mengaplikasikan bahasa seni warna air dan span
visual, media, proses dan teknik 4.4 Apresiasi Seni
dengan betul. Proses penghasilan
4. Membuat apresiasi terhadap karya karya sepanjang
sendiri dan rakan dengan aktiviti membuat
menggunakan bahasa seni visual. AKTIVITI batik menggunakan
teknik resis

3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

1. Guru mempamerkan contoh batik menggunakan komputer berdasarkan dua


dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada standard kandungan.
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
menghasilkan batik teknik resis(EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan batik (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan batik.(EK3,EK5

MINGGU
8
18-23
FEBRUA Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
RI 2018 Mengenal Kraf dapat : Kreativiti dan inovasi,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
( batik ) 1. Memahami dan menyatakan (EK1- EK5) ,
bahasa seni visual yang ada pada 4.2 Aplikasi Seni TMK dan Nilai Murni
Tema : batik teknik resis..
Alam Semula Jadi 2. Mengetahui dan mengenal media, 4.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
4 .3.1, 4.3.2, 4.3.3 1 .Contoh gambar
serta proses dan teknik dalam
Tajuk : batik
penghasilan batik.
Bunga 4.4 Apresiasi Seni 2. Media : kertas
3. Murid menghasilkan batik dengan 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 lukisan,lilin krayon,
mengaplikasikan bahasa seni warna air dan span
visual, media, proses dan teknik
dengan betul. Proses penghasilan
4. Membuat apresiasi terhadap karya AKTIVITI karya sepanjang
sendiri dan rakan dengan aktiviti membuat
menggunakan bahasa seni visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya batik menggunakan
menggunakan komputer gurudan bersoaljawab mengenai teknik resis
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1) berdasarkan empat
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan batik. (EK1, EK standard kandungan.
2)
3. Murid menghasilkan batik dengan mengaplikasikan bahasa
seni visual , media dan teknik dengan betul.(EK3,EK4)
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.(EK 5)

MINGGU
9
25
FEBRUA Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
RI - 2 (Catan) dapat : 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
MAC 2018 1.1.1 Unsur Seni : 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3 (EK1 ,EK2,EK3, EK5),
Tema : 1. Memahami dan menyatakan 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 TMK
Alam Semula jadi bahasa seni visual dalam karya
Pemandangan di tepi pantai. 1.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Tajuk : Pemandangan 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Dan Nilai Murni
di Tepi Pantai jenis media, proses serta teknik 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 (Basah atas kering)
dalam menghasilkan catan. Bahan Bantu Belajar
3. Menghasilkan karya dengan 1.3 Ekspresi Kreatif 1.Contoh Lukisan,
mengaplikasi bahasa seni visual, Contoh gambar
media, proses dan teknik dengan 1.4 Apresiasi Seni
betul. 2.Media:
4. Membuat apresiasi terhadap karya AKTIVITI Kertas lukisan
sendiri dan rakan berpandukan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Warna air
bahasa seni visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar Proses penghasilan
serta mewarna Pemandangan di tepi pantai. (EK 2) karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam aktiviti menggambar
penghasilan karya. (EK 2) menggunakan teknik
4. Murid membuat proses awal menghasilkan catan.(EK3) catan berdasarkan
dua standard

4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

kandungan.

MINGGU
10
4 - 9 MAC
2018 Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
(Catan) dapat : Keusahawanan,
1.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
Tema : 1. Memahami dan menyatakan
Alam Semula jadi bahasa seni visual dalam karya 1.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Pemandangan di tepi pantai. Dan Nilai Murni
Tajuk : Pemandangan 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.3 Ekspresi Kreatif
di Tepi Pantai jenis media, proses serta teknik 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu Belajar
dalam menghasilkan catan. 1.Contoh Lukisan,
3. Menghasilkan karya dengan 1.4 Apresiasi Seni Contoh gambar
mengaplikasi bahasa seni visual, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
media, proses dan teknik dengan 2.Media:
betul. Kertas lukisan
4. Membuat apresiasi terhadap karya AKTIVITI Warna air
sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Penilaian PdP
menggunakan komputer gurudan bersoaljawab mengenai Proses penghasilan
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1) karya sepanjang
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan catan. (EK1 EK aktiviti menggambar
2) menggunakan teknik
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni catan berdasarkan
media, proses dan teknik. (EK 4) empat standard
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan kandungan.
berpandukan bahasa seni visual. (EK3,EK 5)

MINGGU Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


11 Membuat Corak dan dapat : Keusahawanan,
11 - 16 Rekaan (Pualaman) 2.1 Persepsi Estetik: (EK1 ,EK2,EK3, EK5),
MAC 2018 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 TMK
Tema : bahasa seni visual yang ada pada 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2, Kreativiti, inovasi,
Objek Buatan corak teknik pualaman. Dan Nilai Murni
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 2.2 Aplikasi Seni
jenis media, proses serta teknik 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 BahanBantuBelajar
Tajuk : dalam penghasilan corak teknik 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 pualaman (corak tidak 1. Contoh corak
Topi Hari Jadi pualaman. terancang ) pualaman
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan 2.Media:
kefahaman bahasa seni visual, 2.3 Ekspresi Kreatif Alat:Turpentine,
media, serta proses dan teknik besen, lidi, air, sarung
dalam penghasilan pualaman. 2.4 Apresiasi Seni tangan, surat khabar
4. Membuat apresiasi terhadap karya lama.
sendiri dan rakan berpandukan Bahan:Cat minyak
bahasa seni visual. AKTIVITI (pelbagai warna),
kertas lukisan
1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik pualaman dan
. bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh Penilaian PdP
karya dengan menggunakan komputer. (EK1) Proses penghasilan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara karya sepanjang
membuat corak pualaman pada kertas lukisan. (EK 2) aktiviti membuat
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam corak dan rekaan
penghasilan corak pualaman. (EK 2) menggunakan teknik
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak pualaman. pualaman
(EK 5) berdasarkan dua
standard kandungan .

5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

MINGGU Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


13 Membuat Corak dan dapat : Keusahawanan,
25-30 Rekaan (Pualaman) 2.1 Persepsi Estetik: (EK1- EK5), TMK
MAC 2018 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
Tema : bahasa seni visual yang ada pada 2.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Objek Buatan corak teknik pualaman.
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 2.3 Ekspresi Kreatif BahanBantuBelajar
jenis media, proses serta teknik 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 1. Contoh corak
Tajuk : dalam penghasilan corak teknik pualaman
Topi Hari Jadi pualaman. 2.4 Apresiasi Seni 2.Media:
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan 2.4.1, 2.4.2. 2.4.3 Alat:Turpentine,
kefahaman bahasa seni visual, besen, lidi, air, sarung
media, serta proses dan teknik tangan, surat khabar
dalam penghasilan pualaman. AKTIVITI lama.
4. Membuat apresiasi terhadap karya 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya corak Bahan:Cat minyak
sendiri dan rakan berpandukan pualaman dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada (pelbagai warna),
bahasa seni visual. pada karya.(EK1) kertas lukisan
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan cora. (EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan karya topi hari jadi menggunakan teknik Penilaian PdP
pualaman dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, Proses penghasilan
proses dan teknik yang betul.(EK 3,EK4) karya sepanjang
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan aktiviti membuat
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) corak dan rekaan
menggunakan teknik
pualaman
berdasarkan dua
standard kandungan .

MINGGU
14 Bidang: Membentuk Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
1 - 6 dan membuat binaan dapat : Keusahawanan,
APRIL (diorama) 3.1 Persepsi Estetik (EK1 EK2,EK3,EK5),
2018 1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2 TMK
Tema : bahasa seni visual dalam karya 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2
Alam Semula jadi diorama (pemandangan di dasar Kreativiti, inovasi,
laut) 3.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Tajuk : 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2
Akaurium jenis media, proses serta teknik 3.2.2 Proses Teknik : 3.2.2.1 (Montaj,kolaj, Bahan Bantu Belajar
dalam menghasilkan diorama. Lukisan,dll) 1.Contoh Lukisan,
3. Menghasilkan karya dengan Contoh gambar
mengaplikasi bahasa seni visual, 3.3 Ekspresi Kreatif Contoh diorama
media,proses dan teknik dengan
betul. 3.4 Apresiasi Seni 2.Media:
4. Membuat apresiasi terhadap karya Kertas lukisan
sendiri dan rakan berpandukan AKTIVITI Pensel warna
bahasa seni visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Gunting, kotak,
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai gam, Benang,
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) polisterin, cat
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara poster, kertas
membuat diorama akuarium (EK 2) lukisan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan diorama akuarium. (EK 2) Penilaian PdP
4. Murid membuat proses awal menghasilkan diorama. Proses penghasilan
(EK3.EK5) karya sepanjang
aktiviti membuat
diorama
berdasarkan dua
standard kandungan.

MINGGU
15
8-13 Bidang: Membentuk Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK

6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

APRIL dan membuat binaan dapat : Keusahawanan,


2018 (diorama) 3.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
1. Memahami dan menyatakan
Tema : bahasa seni visual dalam karya 3.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Alam Semula jadi diorama (pemandangan di dasar Dan Nilai Murni
laut) 3.3 Ekspresi Kreatif
Tajuk : 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 Bahan Bantu Belajar
Akaurium jenis media, proses serta teknik 3.4 Apresiasi Seni 1.Contoh Lukisan,
dalam menghasilkan diorama. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 Contoh gambar
3. Menghasilkan karya dengan Contoh diorama
mengaplikasi bahasa seni visual, AKTIVITI 2.Media:
media,proses dan teknik dengan Kertas lukisan
betul. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Pensel warna
4. Membuat apresiasi terhadap karya menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai Gunting, kotak,
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) gam, Benang,
bahasa seni visual. 2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan dioram. (EK1 EK polisterin, cat
2) poster, kertas
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni lukisan
media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan Penilaian PdP
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
diorama
berdasarkan empat
standard kandungan.

MINGGU
16 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:
15 - 20 Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
APRIL Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1 EK2,EK3,EK5),
2018 (Ukiran) 1. Memahami dan menyatakan 4.1.1 Unsur seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 TMK
bahasa seni visual dalam karya 4.1.2 Prinsip rekaan : 4.1.2.1, 4.1.2.2
Tema : ukiran. Kreativiti, Inovasi
Objek buatan 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 4.2 Aplikasi seni Nilai murni
manusia jenis media, proses serta teknik 4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2
dalam menghasilkan ukiran. 4.2.2 Proses dan teknik : 4.2.2.1 (Ukiran timbul) Bahan Bantu Belajar:
Tajuk : 3. Menghasilkan karya dengan 1.Contoh ukiran
Pewangi Kereta mengaplikasi bahasa seni visual, 4.3 Ekspresi Kreatif timbul
media,proses dan teknik dengan 2.Media:
betul. 4.4 Apresiasi Seni Alat;
4. Membuat apresiasi terhadap karya pensel,pembaris, pen
sendiri dan rakan berpandukan AKTIVITI mata bola atau
bahasa seni visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya pencungkil
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai gigi dan alatan lain
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) yang sesuai.
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
membuat ukiran timbul (EK 2) Bahan; sabun buku
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam dan bahan lain yang
penghasilan ukiran. (EK 2) sesuai.
4. Murid membuat proses awal menghasilkan ukiran.(EK,EK5)
Penilaian PdP:
Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
ukiran berdasarkan
dua standard
kandungan.

MINGGU
17 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:
22 - 27 Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
APRIL Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1 -EK5), TMK
2018 (Ukiran) 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, Inovasi
bahasa seni visual dalam karya 4.2 Aplikasi seni Nilai murni
Tema : ukiran.
Objek buatan 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 4.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar:
manusia jenis media, proses serta teknik 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 1.Contoh ukiran
dalam menghasilkan ukiran. timbul
Tajuk : 3. Menghasilkan karya dengan 4.4 Apresiasi Seni 2.Media:

7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

Pewangi Kereta mengaplikasi bahasa seni visual, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 Alat;
media,proses dan teknik dengan pensel,pembaris, pen
betul. AKTIVITI mata bola atau
4. Membuat apresiasi terhadap karya pencungkil
sendiri dan rakan berpandukan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya gigi dan alatan lain
bahasa seni visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai yang sesuai.
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan ukiran. (EK1, EK Bahan; sabun buku
2) dan bahan lain yang
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni sesuai.
media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri danPenilaian PdP:
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
ukiran berdasarkan
empat standard
kandungan

MINGGU
18
30 APRIL Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
- 4 MEI Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
2018 (gosokan) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 (EK1.EK2..EK5). dan
Tema : bahasa seni visual dalam gambar 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2 Nilai murni
Alam semula jadi buah-buahan.
2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.2 Aplikasi seni Bahan Bantu
Tajuk : jenis media, proses serta teknik 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Belajar
Buah-buahan dalam menghasilkan gambar. 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (gosokan) 1. Contoh: karya seni
3. Menghasilkan karya dengan 2. Media:
mengaplikasi bahasa seni visual, 1.3 Ekspresi Kreatif permukaan yang
media,proses dan teknik dengan mempunyai
betul. 1.4 Apresiasi Seni jalinan, kertas
4. Membuat apresiasi terhadap karya lukisan atau kertas
sendiri dan rakan berpandukan AKTIVITI A4, pensel warna
bahasa seni visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan pensel.
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Proses penghasilan
membuat gambar buah-buahan menggunakan teknik gosokan karya sepanjang
(EK 2) aktiviti menggambar
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam menggunakan teknik
penghasilan gambar. (EK 2) gosokan berdasarkan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar buah- dua standard
buahan.(EK 3.EK5) kandungan.

MINGGU
19 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
6-11 MEI Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
2018 (gosokan) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan menyatakan (EK1-.EK5). dan Nilai
Tema : bahasa seni visual dalam gambar 1.2 Aplikasi seni murni
Alam semula jadi buah-buahan.
2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
Tajuk : jenis media, proses serta teknik 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Belajar
Buah-buahan dalam menghasilkan gambar. 1. Contoh: karya seni
3. Menghasilkan karya dengan 1.4 Apresiasi Seni 2. Media:
mengaplikasi bahasa seni visual, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 permukaan yang
media,proses dan teknik dengan mempunyai
betul. AKTIVITI jalinan, kertas
4. Membuat apresiasi terhadap karya 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya lukisan atau kertas
sendiri dan rakan berpandukan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai A4, pensel warna
bahasa seni visual. bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) dan pensel.
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar
menggunakan teknik gosokan. (EK1, EK 2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni Proses penghasilan
media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) karya sepanjang
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri danaktiviti menggambar

8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) menggunakan teknik


gosokan berdasarkan
empat standard
kandungan.

MINGGU
20 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:
13-18 MEI Membuat corak dan dapat : Keusahawanan
2018 Rekaan (Cetakan) 2.1 Persepsi Estetik (EK1,EK2,EK3.EK5)
1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2 Kreativiti dan inovasi,
Tema : bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 TMK dan nilai murni.
Objek Buatan menggunakan teknik cetakan.
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 2.2 Aplikasi seni Bahan Bantu Belajar:
jenis media, proses serta teknik 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 1.Contoh: Hasil
Tajuk : dalam menghasilkan corak. 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 Cetakan blok karya
Baju Bercorak 3. Menghasilkan karya dengan - Susunan 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni visual, cerminan Model origami baju,
media,proses dan teknik dengan 2.3 Ekspresi Kreatif kad bergelugur, kertas
betul. lukisan, cat air, berus
4. Membuat apresiasi terhadap karya 2.4 Apresiasi Seni lukisan, palet, pisau
sendiri dan rakan berpandukan pemotong atau
bahasa seni visual. AKTIVITI gunting, pensel dan
pembaris
1. Guru menunjukkan contoh karya corak susunan cerminan
dengan teknik cetakan menggunakan slaid dan bersoal jawab Penilaian PdP
berdasarkan bahasa seni visual. (EK1) Proses penghasilan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara karya sepanjang
membuat corak susunan cerminan menggunakan teknik aktiviti membuat
cetakan blok(EK 2) corak teknik cetakan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam blok berdasarkan dua
penghasilan corak. (EK 2) Standard Kandungan.
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.(EK 3. EK5)

MINGGU
21 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:
20-25 Membuat corak dan dapat : Keusahawanan
MEI 2018 Rekaan (Cetakan) 2.1 Persepsi Estetik (EK1-.EK5)
1. Memahami dan menyatakan Kreativiti dan inovasi,
Tema : bahasa seni visual dalam karya 2.2 Aplikasi seni TMK dan nilai murni.
Objek Buatan menggunakan teknik cetakan.
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 2.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar:
jenis media, proses serta teknik 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 1.Contoh: Hasil
Tajuk : dalam menghasilkan corak. karya
Baju Bercorak 3. Menghasilkan karya dengan 2.4 Apresiasi Seni 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni visual, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Model origami baju,
media,proses dan teknik dengan kad bergelugur, kertas
betul. AKTIVITI lukisan, cat air, berus
4. Membuat apresiasi terhadap karya lukisan, palet, pisau
sendiri dan rakan berpandukan 1. Guru menunjukkan contoh karya corak susunan cerminan pemotong atau
bahasa seni visual. dengan teknik cetakan menggunakan slaid dan bersoal jawab gunting, pensel dan
berdasarkan bahasa seni visual. (EK1) pembaris
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak menggunakan
teknik cetakan blok. (EK1, EK 2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni Proses penghasilan
media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) karya sepanjang
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan sendiri danaktiviti membuat
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) corak teknik cetakan
blok berdasarkan
empat Standard
Kandungan.

9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

MINGGU
22 Bidang: Membentuk Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,
27-MEI 1 dan membuat binaan dapat : (EK1 EK2,EK3,EK5),
JUN 2018 (boneka) 3.1 Persepsi Estetik TMK
1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2
Tema : bahasa seni visual dalam karya 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
Alam Semula jadi boneka. Dan Nilai Murni
2. Mengetahui dan mengenal jenis-
Tajuk : jenis media, proses serta teknik 3.2 Aplikasi Seni Bahan Bantu Belajar
Orang-orangan dalam menghasilkan boneka. 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2 1.Contoh Boneka
3. Menghasilkan karya dengan 3.2.2 Proses Teknik :
mengaplikasi bahasa seni visual, 2.Media:
media,proses dan teknik dengan kain perca, gam, botol
betul. 3.3 Ekspresi Kreatif air mineral 500ml,
4. Membuat apresiasi terhadap karya benang bulu kambing,
sendiri dan rakan berpandukan 3.4 Apresiasi Seni kain felt,
bahasa seni visual. gunting,reben, gelang
AKTIVITI getah, selotep, straw

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Penilaian PdP


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai Proses penghasilan
bahasa seni pada contoh karya.(EK1) karya sepanjang
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara aktiviti menghasilkan
membuat Boneka. (EK 2) boneka
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam berdasarkan dua
standard kandungan.
penghasilan karya. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan boneka.
(EK 3.EK5)

MING Bidang: Membentuk Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,
GU 23 dan membuat binaan dapat : (EK1 -EK5), TMK
3-8 JUN (boneka) 3.1 Persepsi Estetik
2018 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
Tema : bahasa seni visual dalam karya 3.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Alam Semula jadi boneka.
2. Mengetahui dan mengenal jenis- 3.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Tajuk : jenis media, proses serta teknik 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 1.Contoh Boneka
Orang-orangan dalam menghasilkan boneka.
3. Menghasilkan karya dengan 3.4 Apresiasi Seni 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni visual, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 kain perca, gam, botol
media,proses dan teknik dengan air mineral 500ml,
betul. benang bulu kambing,
4. Membuat apresiasi terhadap karya kain felt,
sendiri dan rakan berpandukan AKTIVITI gunting,reben, gelang
bahasa seni visual getah, selotep, straw
1. Guru menunjukkan contoh karya boneka menggunakan slaid
dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni visual. (EK1) Penilaian PdP
2. Guru mengimbas kembali cara membuat boneka (EK1,EK2) Proses penghasilan
3. Murid menghasilkan boneka dengan mengaplikasi bahasa karya sepanjang
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) aktiviti menghasilkan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan boneka
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) berdasarkan empat
standard kandungan.

MINGGU
26 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:
24 - 29 Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
JUN 2018 Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1,EK2,EK3,EK5)TM
(Tembikar) 1. Memahami dan menyatakan 4.1.1 Unsur seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 K
bahasa seni visual dalam karya 4.1.2 Prinsip rekaan : 4.1.2.1 Kreativiti, Inovasi
Tema : tembikar. Nilai murni
Objek buatan 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 4.2 Aplikasi seni
manusia jenis media, proses serta teknik 4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2 Bahan Bantu Belajar:
dalam menghasilkan tembikar 4.2.2 Proses dan teknik : 4.2.2.1 (picitan) 1.Contoh tembikar

10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

Tajuk : 3. Menghasilkan karya dengan


Mangkuk mengaplikasi bahasa seni visual, 4.3 Ekspresi Kreatif 2.Media:
media,proses dan teknik dengan Alat; pencungkil gigi
betul. 4.4 Apresiasi Seni atau batang aiskrim,
4. Membuat apresiasi terhadap karya berus lukisan dan
sendiri dan rakan berpandukan alatan yang sesuai
bahasa seni visual. AKTIVITI Bahan; tanah liat, cat
poster dan bahan lain
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya yang sesuai.
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) Penilaian PdP:
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Proses penghasilan
membuat tembikar (EK 2) karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam aktiviti membuat
penghasilan tembikar. (EK 2) tembikar berdasarkan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan tembikar . dua standard
(EK 3.EK5) kandungan.

MINGGU
27 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:
1-6 JULAI Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
2018 Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1-EK5)TMK
(Tembikar) 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, Inovasi
bahasa seni visual dalam karya 4.2 Aplikasi seni Nilai murni
Tema : tembikar.
Objek buatan 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 4.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar:
manusia jenis media, proses serta teknik 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 1.Contoh tembikar
dalam menghasilkan tembikar
Tajuk : 3. Menghasilkan karya dengan 4.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Mangkuk mengaplikasi bahasa seni visual, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 Alat; pencungkil gigi
media,proses dan teknik dengan atau batang aiskrim,
betul. AKTIVITI berus lukisan dan
4. Membuat apresiasi terhadap karya 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya alatan yang sesuai
sendiri dan rakan berpandukan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai Bahan; tanah liat, cat
bahasa seni visual. bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) poster dan bahan lain
2. Guru mengimbas kembali cara membuat tembikar (EK1, EK 2) yang sesuai.
3. Murid menghasilkan tembikar dengan mengaplikasi bahasa
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) Penilaian PdP:
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan Proses penghasilan
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) karya sepanjang
aktiviti membuat
tembikar berdasarkan
empat standard
kandungan.

MINGGU
28 Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
8-13 (Capan) dapat : Keusahawanan,
JULAI 1.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3 EK5),
2018 Tema : 1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 TMK
AlamSemulajadi 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
bahasa seni visual dalam karya
Dan Nilai Murni
capan.
Tajuk : 1.2 Aplikasi seni
Ayam 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
jenis media, proses serta teknik 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (capan) 1.Contoh Lukisan,
dalam penghasilan gambar. Contoh gambar
3. Menghasilkan karya dengan 1.3 Ekspresi Kreatif
2.Media:
mengaplikasi bahasa seni visual,
1.4 Apresiasi Seni Kertas lukisan, cat
media, proses dan teknik dengan
air/cat poster/cat
betul.
tempera, berus, palet,
4. Membuat apresiasi terhadap karya
AKTIVITI daun dan bahan-
sendiri dan rakan berpandukan
bahan lain yang

11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

bahasa seni visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya sesuai.
menggunakankomputer guru dan bersoal jawab mengenai
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Proses penghasilan
menghasilkan gambar menggunakan teknik capan. (EK 2) karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik capan dalam aktiviti menggambar
penghasilan karya. (EK 2) menggunakan teknik
4. Murid membuat proses awal menghasilkan tembikar . capan berdasarkan
(EK 3.EK5) dua standard
kandungan.

MINGGU
29 Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
15-20 (Capan) dapat : Keusahawanan,
JULAI 1.1 Persepsi Estetik (EK1- EK5), TMK
2018 Tema : 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
AlamSemulajadi 1.2 Aplikasi seni Dan Nilai Murni
bahasa seni visual dalam karya
capan.
Tajuk : 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Ayam 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1.Contoh Lukisan,
jenis media, proses serta teknik Contoh gambar
dalam penghasilan gambar. 1.4 Apresiasi Seni
3. Menghasilkan karya dengan 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 2.Media:
Kertas lukisan, cat
mengaplikasi bahasa seni visual,
AKTIVITI air/cat poster/cat
media, proses dan teknik dengan
tempera, berus, palet,
betul.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya daun dan bahan-
4. Membuat apresiasi terhadap karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahan lain yang
sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) sesuai.
bahasa seni visual.
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar
menggunakan teknik capan (EK1, EK 2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan tembikar dengan mengaplikasi bahasa Proses penghasilan
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) karya sepanjang
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan aktiviti menggambar
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) menggunakan teknik
capan berdasarkan
empat standard
kandungan.

MINGGU
30 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
22 - 27 Membuat corak dan dapat : Keusahawanan,
JULAI 2018 mereka (Ikatan dan 2.1 Persepsi Estetik (EK1 EK2,EK3,EK5),
Celupan) 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2 TMK
bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
Tema : corak teknik ikatan dan celupan. Dan Nilai Murni
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 2.2 Aplikasi seni
Manusia jenis media, proses serta teknik 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
dalam penghasilan corak. 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 ikatan dan celupan 1. Contoh karya
Tajuk : 3. Menghasilkan karya dengan
Sapu Tangan mengaplikasi bahasa seni visual, 2.3 Ekspresi Kreatif 2.Media:
media, proses dan teknik dengan Kain kapas, bahan
betul. 2.4 Apresiasi Seni pewarna(DYE), tali,
4. Membuat apresiasi terhadap karya batu/ duit syiling,
sendiri dan rakan berpandukan AKTIVITI getah, bekas plastik
bahasa seni visual. dan air panas.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai Penilaian PdP
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) Proses penghasilan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara karya sepanjang
menghasilkan corak menggunakan teknikikatan dan celupan. aktiviti mencorak dan
(EK 2) mereka
3. Murid meneroka media, proses dan teknik ikatan dan celupan menggunakan teknik
dalam penghasilan corak. (EK 2) ikatan dan celupan

12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak . berdasarkan dua


(EK 3.EK5) standard kandungan.

MINGGU
31 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
29 JULAI - Membuat corak dan dapat : Keusahawanan,
3 OGOS mereka (Ikatan dan 2.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
2018 Celupan) 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
bahasa seni visual dalam karya 2.2 Aplikasi seni Dan Nilai Murni
Tema : corak teknik ikatan dan celupan.
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 2.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Manusia jenis media, proses serta teknik 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 1. Contoh karya
dalam penghasilan corak.
Tajuk : 3. Menghasilkan karya dengan 2.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Sapu Tangan mengaplikasi bahasa seni visual, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Kain kapas, bahan
media, proses dan teknik dengan pewarna(DYE), tali,
betul. AKTIVITI batu/ duit syiling,
4. Membuat apresiasi terhadap karya getah, bekas plastik
sendiri dan rakan berpandukan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan air panas.
bahasa seni visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak menggunakan Proses penghasilan
teknik ikatan dan celupan (EK1, EK 2) karya sepanjang
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi bahasa seni aktiviti mencorak dan
media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) mereka
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan menggunakan teknik
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) ikatan dan celupan
berdasarkan empat
standard kandungan.

MINGGU
32
5 - 10 Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
OGOS 2018 (Mozek) dapat : Kreativiti, Inovasi,
1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
Tema: 1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 (EK1,EK2,EK3, EK5)
Alam Semula Jadi bahasa seni visual dalam karya 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2 TMK dan Nilai Murni
menggambar menggunakan teknik
Tajuk: mozek. 1.2 Aplikasi seni Bahan Bantu Belajar
Sekuntum Bunga 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 1. Contoh karya
jenis media, proses serta teknik 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (mozek) 2. Media : gunting,
dalam penghasilan mozek. kertas lukisan, gam
3. Menghasilkan karya dengan 1.3 Ekspresi Kreatif dan kertas warna.
mengaplikasi bahasa seni visual,
media, proses dan teknik dengan 1.4 Apresiasi Seni Penilaian PdP
betul. Proses penghasilan
4. Membuat apresiasi terhadap karya karya sepanjang
sendiri dan rakan berpandukan AKTIVITI aktiviti membuat
bahasa seni visual. gambar
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan teknik
. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai mozek berdasarkan
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) dua standard
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara kandungan.
menghasilkan gambar menggunakan teknik mozek (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan gambar. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar.
(EK 3.EK5)

MINGGU
33

13
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

12 - 17 Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


OGOS 2-18 (Mozek) dapat : Kreativiti, Inovasi,
1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan (EK1-
Tema: 1. Memahami dan menyatakan EK5)
Alam Semula Jadi bahasa seni visual dalam karya 1.2 Aplikasi seni TMK dan Nilai Murni
menggambar menggunakan teknik
Tajuk: mozek. 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Sekuntum Bunga 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1. Contoh karya
jenis media, proses serta teknik 2. Media : gunting,
dalam penghasilan mozek. 1.4 Apresiasi Seni kertas lukisan, gam
3. Menghasilkan karya dengan 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 dan kertas warna.
mengaplikasi bahasa seni visual,
media, proses dan teknik dengan Penilaian PdP
betul. AKTIVITI Proses penghasilan
4. Membuat apresiasi terhadap karya karya sepanjang
sendiri dan rakan berpandukan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya aktiviti membuat
bahasa seni visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai gambar
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) menggunakan teknik
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar mozek berdasarkan
menggunakan teknik mozek (EK1, EK 2) empat standard
3. Murid menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa kandungan.
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

MINGGU
35 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
26-31 Membuat Corak Dan dapat : TMK,
OGOS Rekaan (Resis) 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
2018 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2, 2.1.1.3 (EK1 EK2 EK3, EK5)
Tema : bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti dan Nilai
Objek Buatan mencorak dan mereka murni
Manusia menggunakan teknik resis. 2.2 Aplikasi seni
2. Mengetahui dan mengenal jenis- 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
Tajuk : jenis media, proses serta teknik 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 resis 1.Contoh karya
Hiasan Dinding dalam penghasilan corak. 2.Media :
3. Menghasilkan karya dengan 2.3 Ekspresi Kreatif Alat: Berus lukisan,
mengaplikasi bahasa seni visual, palet, span, dan
media, proses dan teknik dengan 2.4 Apresiasi Seni alatan yang sesuai.
betul. Bahan: kertas lukisan,
4. Membuat apresiasi terhadap karya lilin/oil pastel/krayon,
sendiri dan rakan berpandukan AKTIVITI cat air/cat poster/
bahasa seni visual. pewarna batik dan
. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya bahan lain yang
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai sesuai.
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Penilaian PdP
menghasilkan corak menggunakan teknik resis (EK 2) Proses penghasilan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam karya sepanjang
penghasilan corakr. (EK 2) aktiviti membuat
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak .( EK 3. corak dengan teknik
EK5) resis berdasarkan dua
Standard Kandungan.

MINGGU
36 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
2-7 Membuat Corak Dan dapat : TMK,
SEPTEMB Rekaan (Resis) 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
ER 2018 1. Memahami dan menyatakan (EK1- EK5)
Tema : bahasa seni visual dalam karya 2.2 Aplikasi seni Kreativiti dan Nilai
Objek Buatan mencorak dan mereka murni
Manusia menggunakan teknik resis. 2.3 Ekspresi Kreatif
2. Mengetahui dan mengenal jenis- 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Bahan Bantu Belajar
Tajuk : jenis media, proses serta teknik 1.Contoh karya

14
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

Hiasan Dinding dalam penghasilan corak. 2.4 Apresiasi Seni 2.Media :


3. Menghasilkan karya dengan 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Alat: Berus lukisan,
mengaplikasi bahasa seni visual, palet, span, dan
media, proses dan teknik dengan alatan yang sesuai.
betul. AKTIVITI Bahan: kertas lukisan,
4. Membuat apresiasi terhadap karya lilin/oil pastel/krayon,
sendiri dan rakan berpandukan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya cat air/cat poster/
bahasa seni visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai pewarna batik dan
. bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) bahan lain yang
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corakr sesuai.
menggunakan teknik resis (EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa Penilaian PdP
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) Proses penghasilan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan karya sepanjang
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) aktiviti membuat
corak dengan teknik
resis berdasarkan
empat Standard
Kandungan.

MINGGU
37 Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
9 - 14 (Poster) dapat : Kreativiti, Inovasi,
SEPTEMB 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
ER 2018 Tema: 1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, (EK1,EK2, EK 3, EK5)
Gaya Hidup Sihat bahasa seni visual dalam karya 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 TMK dan Nilai Murni
poster.
Tajuk: 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.2 Aplikasi seni Bahan Bantu Belajar
Hidup Sihat Tanpa jenis media, proses serta teknik 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 1.Contoh : hasil karya
Dadah dalam penghasilan poster. 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (montaj @ kolaj @ 2.Media : berus
3. Menghasilkan poster dengan lukisan @ catan 2 gabungan) lukisan, palet,
mengaplikasi bahasa seni visual, gunting, pembaris,
media, proses dan teknik dengan 1.3 Ekspresi Kreatif kertas lukisan, kertas
betul. warna, majalah, gam,
4. Membuat apresiasi terhadap 1.4 Apresiasi Seni dan cat poster atau oil
karya sendiri dan rakan pastel
berpandukan bahasa seni visual. AKTIVITI
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Penilaian PdP
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai Proses penghasilan
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) karya sepanjang
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara aktiviti membuat
menghasilkan poster (EK 2) poster berdasarkan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam dua standard
penghasilan poster. (EK 2) kandungan.
4. Murid membuat proses awal menghasilkan poster. (EK
3.EK5)

MINGGU
38 Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
16-21 (Poster) dapat : Kreativiti, Inovasi,
SEPTEMB 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan (EK1-
ER 2018 Tema: 1. Memahami dan menyatakan EK5)
Gaya Hidup Sihat bahasa seni visual dalam karya 1.2 Aplikasi seni TMK dan Nilai Murni
poster.
Tajuk: 2. Mengetahui dan mengenal jenis- 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Hidup Sihat Tanpa jenis media, proses serta teknik 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1.Contoh : hasil karya
Dadah dalam penghasilan poster. 2.Media : berus
3. Menghasilkan poster dengan 1.4 Apresiasi Seni lukisan, palet,
mengaplikasi bahasa seni visual, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 gunting, pembaris,
media, proses dan teknik dengan kertas lukisan, kertas
betul. warna, majalah, gam,
4. Membuat apresiasi terhadap AKTIVITI dan cat poster atau oil
karya sendiri dan rakan pastel
berpandukan bahasa seni visual. 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai Penilaian PdP

15
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) Proses penghasilan


2. Guru mengimbas kembali cara membuat poster karya sepanjang
(EK1, EK 2) aktiviti membuat
3. Murid menghasilkan poster dengan mengaplikasi bahasa poster berdasarkan
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) empat standard
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan kandungan.
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

MINGGU
39 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
23-28 Membuat corak dan dapat : Keusahawanan,
SEPTEMB Rekaan Terancang 2.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3, EK5),
ER 2018 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2, 2.1.1.3
(Kaligrafi) TMK
unsur seni dan prinsip rekaan 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1,
Kreativiti, inovasi,
Tema : dalam penghasilan corak Dan Nilai Murni
2.2 Aplikasi seni
Objek Buatan menggunakan teknik kaligrafi 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2
2. Mengetahui dan mengenal jenis-
Manusia 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 kaligrafi Bahan Bantu Belajar
jenis media, proses dan teknik
1.Contoh kaligrafi
dalam penghasilan corak 2.3 Ekspresi Kreatif
Tajuk : Contoh karya
3. Menghasilkan karya dengan
Penanda buku 2.Media:
mengaplikasi bahasa seni visual, 2.4 Apresiasi Seni
media, proses dan teknik dengan gunting, pembaris,
betul. AKTIVITI gam, kad manila,
4. Membuat apresiasi terhadap kertas warna, marker
karya sendiri dan rakan 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya pen, reben.
berpandukan bahasa seni visual. menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai
bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) Penilaian P&P
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
Proses penghasilan
menghasilkan corak menggunakan teknik kaligrafi (EK 2)
karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
aktiviti membuat
penghasilan corak. (EK 2)
penanda buku
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak
bercorak teknik
(EK 3.EK5)
kaligrafi berdasarkan
dua standard
kandungan.
MINGGU
40 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK
30 Membuat corak dan dapat : Keusahawanan,
SEPTEMB Rekaan Terancang 2.1 Persepsi Estetik (EK1- EK5), TMK
ER - 5 (Kaligrafi) 1. Memahami dan menyatakan Kreativiti, inovasi,
OKTOBE unsur seni dan prinsip rekaan 2.2 Aplikasi seni
Dan Nilai Murni
R 2018 Tema : dalam penghasilan corak
2.3 Ekspresi Kreatif
Objek Buatan menggunakan teknik kaligrafi Bahan Bantu Belajar
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
2. Mengetahui dan mengenal jenis-
Manusia 1.Contoh kaligrafi
jenis media, proses dan teknik 2.4 Apresiasi Seni
Contoh karya
dalam penghasilan corak 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
Tajuk : 2.Media:
3. Menghasilkan karya dengan
Penanda buku gunting, pembaris,
mengaplikasi bahasa seni visual,
media, proses dan teknik dengan AKTIVITI gam, kad manila,
betul. kertas warna, marker
4. Membuat apresiasi terhadap 1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya pen, reben.
karya sendiri dan rakan menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai
berpandukan bahasa seni visual. bahasa seni yang ada pada contoh karya.(EK1) Penilaian P&P
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak Proses penghasilan
menggunakan teknik kaligrafi (EK1, EK 2) karya sepanjang
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi bahasa seni aktiviti membuat
media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) penanda buku
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan bercorak teknik
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) kaligrafi berdasarkan
empat standard
kandungan.

16
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 4

17