Anda di halaman 1dari 11

SEMESTER _______ SESI ___________

FAKULTI PEMBANGUNAN MANUSIA

KPF4013
FALSAFAH &
PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
UNIT 13
ISU-ISU TERKINI
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
DISEDIAKAN OLEH

NAMA PELAJAR NO. MATRIK


SITI FARIDAH BINTI KARIM L20171010569
NUR’AIN BINTI MULIADI L20171010772

KUMPULAN: 13 TARIKH SERAHAN: 23 DISEMBER 2017

PENSYARAH: DR. ZAINI BIN ABDULLAH

Siri Modul Aktiviti Pembelajaran Aktif

0
Isu-isu Terkini Perkembangan Pendidikan di Malaysia

Sinopsis

Unit 13 iaitu Isu-isu terkini perkembangan pendidikan di Malaysia telah mengambil kira
perkara yang penting mengenai pendidikan pada masa sekarang dan mendatang.
Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun merangka aliran yang baru bagi menggantikan
pendidikan abad ke-21 kepada Pendidikan 4.0 dan Pendidikan dalam Transformasi Nasional
TN50 untuk tempoh 30 tahun dari 2030-2050. Secara kesimpulan, unit 13 menerangkan
tentang cabaran dalam pelaksanaan Pendidikan 4.0, TN50, dan pendidikan abad ke-21 serta
membicangkan isu-isu pendidikan dan cabaran serta mencadangkan solusi yang berkesan
untuk memartabatkan pendidikan di Malaysia.

Objektif

Setelah melengkapkan aktiviti ini, pelajar dapat:


i. Menganalisis cabaran dalam pelaksanaan Pendidikan 4.0.
ii. Menerangkan cabaran pelaksanaan Transformasi Nasional 2050.
iii. Membincangkan isu-isu pendidikan & cabaran-cabarannya.
iv. Mencadangkan langkah-langkah berkesan memantapkan pendidikan di Malaysia.

Kandungan Halaman

KPF4013: Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia


13.0 Pemetaan ringkasan kandungan. 2

13.1 Pendidikan 4.0 3

13.2 Transformasi Nasional 2050. 4

13.3 Isu-isu pendidikan semasa 5

13.4 Isu pendidikan terkini, faktor-faktor kemunculan & cabaran 7


cabaran menghadapinya.

1
Isu-isu Terkini Perkembangan Pendidikan di Malaysia

13.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan

Pengertian: Dibina untuk Pengertian : Insiatif untuk membentuk


selaraskan antara Malaysia menjadi sebuah Negara yang
pendidikan dan industri menjadi aspirasi rakyat

Cabaran :
Pendidikan 4.0
-kelengkapan persediaan Transformasi
Pendidikan TN 50
-BBM dalam PDPC

-Kemahiran tenaga Isu-isu terkini perkembangan Cabaran:


pengajar pendidikan di Malaysia
-Populasi penduduk bertambah

-kos pendidikan

-Sukatan pembelajaran
Isu pendidikan terkini, faktor
dan cabaran
Isu- isu pendidikan semasa
Pengertian dari AL-Ghazali :
Satu proses yang merangkumi
aspek-aspek seperti intelek, latihan
jasmani dan pembentukan akhlak
Sejauhmana PAK21 dpt yang mulia, berani, dan hormat
menghormati.
meningkatkan murid dlm proses Isu pendidikan abad ke-21

KPF4013: Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia


PDPC Driyarkara: Sebagai upaya
memanusiakan manusi atau
pengangkatan manusia muda ke
taraf insani.
Sebab pemilihan isu:
Langkah yang perlu John Dewey: Satu proses yang
Kaedah pengajaran guru berubah bertujuan untuk mempertingkatkan
diambil :
kedudukan manusia.
mengikut kaedah terkini
-Murid: bekerjasama
dlm kumpulan
Faktor -Guru : Perlu kreatif Isu pendidikan dan sebab isu
kemunculan isu : Cabaran : - Sekolah : berbangkit :
Menyediakan akses
-Minat murid -kekangan masa -Pendidikan Alam sekitar
internet
13.2 Pendidikan
-Peranan guru 4.0
-Sikap murid
-Sekolah satu Aliran
-Peranan murid -Infrastruktur
teknologi -Jurang Pendidikan

-Kemahiran Menaakul dlm Pendidikan 2


Isu-isu Terkini Perkembangan Pendidikan di Malaysia

13.2.1 Pengertian Pendidikan 4.0

 Revolusi pendidikan 4.0 adalah sebahagian revolusi perindustrian 4.0 iaitu trend
semasa automasi dan pertukaran data yang merangkumi sistem siber fizikal,
internet benda, pengkomputeran awan, dan pengkomputeran kognitif.
 Mengadaptasi teknologi dalam pendidikan bagi keperluan masa depan negara.
 Pendidikan 4.0 juga dibina untuk selaraskan antara industri dan pendidikan.

13.2.2 Cabaran Menjayakan Pendidikan 4.0

Cabaran Keterangan

Kelengkapan Akan timbul masalah capaian internet yang sangat terhad.


persediaan Solusinya, menaik taraf kelengkapan yang sedia ada.

Bahan bantu mengajar Kurangnya penyediaan alatan dan bahan tidak mencukupi
dalam PDPC untuk semua pelajar.

Menghasilkan tenaga pengajar yang mencukupi,


Kemahiran tenaga berkelayakan dan berpengalaman bagi menjayakan
pengajar pendidikan 4.0
Guru juga terhad ilmunya dalam bidang teknologi.

Kesediaan pelajar Memberikan pengetahuan asas mengenai teori-teori dan

KPF4013: Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia


fakta dalam teknologi khususnya.

Penguasaan bahasa Kebanyakan pelajar kurang menguasai bahasa Inggeris.


Sedia maklum bahawa, keseluruhan arahan dalam perisian
berbahasa Inggeris. Solusinya, memberikan latihan kepada
pelajar secara berterusan melalui aplikasi yang sedia ada.

Latar belakang Keluarga kurang memberi pendedahan pembelajaran melalui


keluarga teknologi pada tahap yang rendah.

Sukatan pembelajaran Pendidikan 4.0 merentas kurikulum.

3
Isu-isu Terkini Perkembangan Pendidikan di Malaysia

Hampir keseluruhan menggunakan kemudahan multimedia.

Penglibatan kerjasama Berganding bahu tingkatkan kerjasama antara Kementerian


agensi Pelajaran Malaysia dengan sumber manusia, teknologi, dan
lain-lain.

Kos Peruntukan yang sangat terhad

Sikap pelajar Menyemai sikap dan kesungguhan supaya menjadi pelajar


yang berguna dan produktif

13.3 Transformasi Pendidikan 2050 (TN50)

13.3.1 Pengertian TN50

Transformasi Nasional 50 (TN50) adalah satu inisiatif untuk membentuk Malaysia


menjadi sebuah negara yang memenuhi aspirasi penduduk meliputi tempoh selama 30
tahun (2020 hingga 2050)

13.3.2 Cabaran menjayakan TN50

Cabaran Keterangan
Populasi penduduk Tekanan terhadap bilangan pelajar yang semakin meningkat

KPF4013: Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia


bertambah

Kos pendidikan Pihak yang terlibat seperti kerajaan, badan sekolah,


keluarga dan lain-lain perlu keluarkan modal yang tinggi
untuk keperluan bahan teknologi khususnya secara individu.

Sukatan pembelajaran Pelajar mahupun guru sentiasa terdedah pada perubahan


bergantung pada keperluan dan kehendak semasa.

Kemahiran tenaga Sentiasa berusaha melahirkan guru yang berkualiti, bergerak


pengajar pantas, dan sentiasa menerima perubahan.

Penglibatan ibu bapa Mereka juga memiliki pengetahuan atau pemahaman yang
dan komuniti terhad mengenai perkembangan pendidikan.

4
Isu-isu Terkini Perkembangan Pendidikan di Malaysia

Kemenjadian murid Identiti nasional

Penggunaan bahasa Mengekalkan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa


kebangsaan sebagai pengantar yang utama dalam PDP, aktiviti dan lain-lain.
bahasa pengantar
yang utama

Sistem pendidikan Memantapkan sistem pendidikan dan mengikut peredaran


masa kerana pendidikan tidak hanya pada satu tempat
sahaja.
Pendidikan teknik dari Memperkenalkan aliran khususnya dalam teknologi supaya
awal persekolahn pelajar dapat menguasai kemahiran ICT.

Budaya dalam Menanamkan kesedaran dalam diri setiap pelajar bahawa


pendidikan pendidikan amat penting lebih-lebih lagi menjelang tahun
2050.

13.4 Isu-Isu PendidikanAbad Ke-21

13.3.1 Pengertian Isu Pendidikan

Tokoh Pengertian

KPF4013: Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia


Driyarkara Sebagai upaya memanusiakan manusi atau pengangkatan manusia
muda ke taraf insani.

John Dewey Satu proses yang bertujuan untuk mempertingkatkan kedudukan


(1859 - 1952) manusia.

Al-Ghazali Satu proses yang merangkumi aspek-aspek seperti intelek, latihan


jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia, berani, dan hormat
menghormati.

13.3.2 Isu-Isu Pendidikan & Sebab Isu Berbangkit

5
Isu-isu Terkini Perkembangan Pendidikan di Malaysia

Isu Sebab-sebab isu berbangkit

 Kesedaran dalam usaha pemuliharaan alam sekitar yang masih rendah.


Pendidikan
 Tahun 2015, sebanyak 17.5% kadar kitar semula berbanding dengan negara
Alam
Singapura 59% dan Taiwan 60%.
Sekitar
 Kurang pengamalan dalam kitar semula.

 Satu proses awal integrasi antara kaum


 Membentuk keperibadian rakyat
Sekolah 1
 Komuniti negara
Aliran
 Identiti nasional
 Contoh sekolah 1 aliran: SMK Victoria (VI)

Jurang  Penempatan antara sekolah di bandar dan luar bandar.


Pendidikan  Akses dalam penggunaan teknologi khususnya dalam ICT

Kemahiran
 Pemikiran aras tinggi
menaakul
 Digunakan dalam penyelesaian masalah
Dalam
 Pembelajaran berasaskan projek
Pendidikan

Rumusan

Pendidikan abad ke-21 merupakan pendidikan yang dapat menyumbang ke arah menjadikan
Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Pendidikan yang berkualiti dan cemerlang
merupakan wacana usaha membangunkan generasi alaf baru. Ia juga bertujuan melahirkan
insan yang dapat menangani isu dan cabaran globalisasi.

KPF4013: Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia

6
Isu-isu Terkini Perkembangan Pendidikan di Malaysia

13.5 Isu Pendidikan Terkini, Faktor-Faktor Kemunculan & Cabaran-


Cabaran Menghadapinya

13.5.1 Isu Pendidikan Terkini Yang Dipilih

Sejauh mana PAK21 dapat meningkatkan minat murid dalam proses pembelajaran dan
pemudah cara PDPC.

13.5.2 Sebab-Sebab Pemilihan Isu Berkaitan

 Kaedah pengajaran guru perlu berubah mengikut kaedah semasa.


 Peranan guru dalam merealisasikan kaedah PAK21.
 Mengupas dengan lebih mendalam lagi tentang PAK21.

13.5.3 Faktor-Faktor Kemunculan Isu Pilihan

Faktor Kemunculan Isu Penjelasan


Guru perlu memastikan kaedah pengajaran yang sesuai
Minat murid supaya dapat menarik minat murid untuk menguasai
pembelajaran.

Kaedah PDPC guru perlu berubah esuai dengan


Kaedah proses PDPC perkembangan teknologi dan akses kepada internet.
semasa

KPF4013: Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia


Peranan guru Peranan guru dalam proses PDPC adalah sebagai
fasilitator dan pembelajaran adalah berpusatkan murid.

Peranan murid Murid mempunyai kemahiran meneroka pengetahuan


sendiri dan berinteraksi antara murid dalam kumpulan.

Penggunaan teknologi dalam PDPC seperti komputer dan


Teknologi akses kepada internet.

13.5.4 Cabaran-Cabaran Menghadapi Isu

7
Isu-isu Terkini Perkembangan Pendidikan di Malaysia

Cabaran Huraian Contoh

Kurang daya Tidak berani ke


minat murid Kurang keyakinan diri murid dalam hadapan untuk
terhadap PDPC bekerjasama didalam kumpulan membuat
pembentangan.

Kekangan masa Kaedah pengajaran memakan tempoh masa Murid membuang


yang lama,1 PDPC tidak mencukupi masa dengan
berborak didalam
kumpulan.
Guru kurang kursus atau bengkel yang diadakan hanya Guru kurang dalam
mahir dalam sehari tidak mamp memberi banyak kemahiran teknologi
melaksanakan pendedahan tentang kaedah pembelajaran
kaedah PAK21. yang pelbagai.

Sikap murid Kesukaran guru dalam mengawal tingkah laku Murid membuat
negatif murid bising,mengganggu
rakan,tidak
bekerjasama dalam
kumpulan.

Infrastruktur Kurang akses kepada internet terutamanya Murid sukar


teknologi seolah luar bandar mendapat maklumat
dalam internet.

KPF4013: Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia


Guru tidak mahir Guru diberi tanggungjawab menggalas Guru tersebut mahir
dalam subjek tanggungjawab mengajar subjek yang bukan dalam bidang
diajar dalam bidang kemahirannya. matematik,tetapi
disuruh mengajar
dalam subjek bahasa
melayu.

Rumusan:

keenam-enam cabaran ini adalah anatara cabaran yang telah dikenal pasti dalam
melaksanakan PAK21.

8
Isu-isu Terkini Perkembangan Pendidikan di Malaysia

13.5.6 Langkah Positif Oleh Pihak Tertentu Bagi Menangani Cabaran Ke


Arah Menjadikan Isu Tersebut Suatu Kejayaan Yang Gemilang.

Pihak Langkah-langkah yang diambil


 Bekerjasama dalam kumpulan
 .Interaksi bersama rakan dalam melaksanakan sesuatu tugas.
Murid

 Sebagai perancang aktiviti murid


Guru  Susun atur kelas yang sesuai
 Guru perlu kreatif
 Guru perlu mengambil tahu keupayaan murid.

Sekolah  Menyediakan akses internet


 Menyediakan infrastruktur asas seperti computer,internet,LCD
dan lain-lain.

 Pemantauan ibu bapa dalam melaksanakan tugasan rumah


Ibu bapa  Akses internet dirumah

KPF4013: Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia


 Perlu mengambil tahu sistem pembelajaran terkini
 Membantu guru dalam menyediakan kelas yang kondusif
Masyarakat

 Pelan pembangunan pendidikan Malaysia.


Kementerian  Melancarkan inisiatif pembelajaran abad ke21
Pendidikan Malaysia

9
Isu-isu Terkini Perkembangan Pendidikan di Malaysia

Rumusan:

pelbagai pihak perlu berganding bahu dalam memastikan kaedah PAK21 dilaksanakan didalam
kelas dengan berkesan.

13.6 Aktiviti Perbincangan

UNIT Soalan

13.1 Analisiskan cabaran dalam pelaksanaan /


Pendidikan 4.0.
13
13.2 Terangkan cabaran pelaksanaan /
Isu-isu Terkini Transformasi Nasional 2050.
Perkembangan 13.3 Membincangkan isu-isu pendidikan & /
Pendidikan cabaran-cabarannya.
Malaysia
13.4 Mencadangkan langkah-langkah berkesan /
memantapkan pendidikan di Malaysia.

13.7 Rujukan
1. http://www.utusan.com.my/berita/nasional/dasar-pendidikan-selaras-tn50-1.555757

KPF4013: Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia


2. https://www.penerangan.gov.my/dmdocuments/transformasi_nasional_2050/mobile/index.html
#p=19
3. https://mytn50.com/
4. http://conference.ukm.my/sprin/index.php/sprin/sprin/paper/viewFile/40/16
5. https://www.slideshare.net/hajimeTMasia/pendidikan-abadke21isudancabaran
6. http://ellazlan.blogspot.my/2015/02/pembelajaran-abad-ke-21.html
7. http://www.cikguhailmi.com/2016/03/konsep-4c-dalam-pembelajaran-abad-21.html
8. http://www.padu.edu.my/files/Buletin_Anjakan_Bil_5-2015_(Final).pdf

10