Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan Untuk Kanak-kanak Berkeperluan Khas
Kursus/Modul Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs

2. Kod Kursus PKUK3103

3. Nama Staf
Nor Zalina binti Nasir
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat didedahkan tentang program intervensi awal dan
dalam Program khidmat sokongan agar maklumat tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 3
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
30 15 - 2 30 30 - 18

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan konsep dan peranan intervensi awal dan khidmat sokongan untuk Kanak-
Outcomes, CLO) kanak Berkeperluan Khas ( C2, P1, A1, PLO1, PLO3, CTPS1)
2. Mengaitkan komponen-komponen penting dalam intervensi awal dengan jenis masalah
yang dialami. (C3, P3, A2, PLO1, PLO3, CTPS1)
3. Menganalisis pelaksanaan perkhidmatan-perkhidmatan intervensi awal. (C4, P1, A1,
PLO3, CTPS2)

4. Menganalisis jenis-jenis khidmat sokongan mengikut keperluan khas individu


berdasarkan rujukan pelbagai sumber.( C4, PLO3, PLO6, CTPS1, LL1 )
5. Melaksanakan program intervensi awal dan khidmat sokongan dengan beretika secara
berkumpulan (C6, PLO5, PLO8, TS1, EM3)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x x

2 x x x

3 x x x

4 x

5 x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS1), Kemahiran Berpasukan
(Transferable Skills, (TS1), Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1), Etika dan Moral
TS): Profesional (EM3)

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan (40%) dan kerja kursus (60%). Soalan peperiksaan akan digubal oleh panel
pensyarah bidang kursus tersebut dan ditadbirkan pada akhir semester dan secara berpusat.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
Peperiksaan Akhir,
Kuliah
PLO1 – Pengetahuan Penulisan Akademik
Tutorial
PLO3 – Kemahiran saintifik, Peperiksaan Akhir,
Kuliah
kemahiran berfikir dan Penulisan Akademik,
Tutorial
menyelesaikan masalah

PLO5- Bekerja dalam satu Kuliah Pelaporan Pengurusan


pasukan Tutorial Kes
PLO6 – Kemahiran
Kuliah Penulisan Akademik
pengurusan maklumat dan
Tutorial
pembelajaran sepanjang hayat
Peperiksaan Akhir
PLO8 – Amalan nilai, sikap Kuliah
Pelaporan Pengurusan
dan etika profesionalisme Tutorial
Kes

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan
bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis
intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. Pelajar diberi peluang
melaksanakan aktiviti intervensi awal dan khidmat sokongan melalui lawatan ke pusat-
pusat perkhidmatan.

This course covers basic knowledge about early intervention and support services for
children with special needs. Emphasis is given on the components and types of intervention
based on the needs of the children. Students have the opportunity to implement early
intervention and support services activities through visits to special centres.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 60%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 40%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 40


Penulisan Akademik
45
Tugasan
Pelaporan Pengurusan Kes
15

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus
(Course Learning PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Outcomes, CLO)
dengan CLO1 x x
Objektif Pendidikan
CLO2 x x
Program (Programme
Educational Objectives, CLO3 x
PEO)
CLO4 x x

CLO5 x

Objektif Pendidikan Program (PEO)


PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1 Menjelaskan konsep dan peranan intervensi awal dan khidmat sokongan
secara kritikal untuk Kanak-kanak Berkeperluan Khas ( C2, P1, A1, PLO1,
PLO3, CTPS1)

CLO2 Mengaitkan komponen-komponen penting dalam intervensi awal


dengan jenis masalah yang dialami. (C3, P3, A2, PLO1, PLO3,
CTPS1)

CLO3 Menghuraikan program-program dalam intervensi awal. (C4, P1, A1,


PLO3, CTPS2)

CLO4 Menganalisis jenis-jenis khidmat sokongan mengikut keperluan khas


individu berdasarkan rujukan pelbagai sumber.( C4, PLO3, PLO6,
CTPS1, LL1 )

CLO5 Melaksanakan program intervensi awal dan khidmat sokongan dengan


beretika secara berkumpulan (C6, PLO5, PLO8, TS1, EM3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
(Course Learning
Outcomes, CLO) CLO1 x x x
dengan Hasil
Pembelajaran Program CLO2 x x
(Programme Learning CLO3 x
Outcomes, PLO)
CLO4 x x

CLO5 x x

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
Pendidikan Khas
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
bidang Pendidikan Khas bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1 Menjelaskan konsep dan peranan intervensi awal dan khidmat sokongan
secara kritikal untuk Kanak-kanak Berkeperluan Khas ( C2, P1, A1, PLO1,
PLO3, CTPS1)

CLO2 Mengaitkan komponen-komponen penting dalam intervensi awal


dengan jenis masalah yang dialami. (C3, P3, A2, PLO1, PLO3,
CTPS1)

CLO3 Menghuraikan program-program dalam intervensi awal. (C4, P1, A1,


PLO3, CTPS2)

CLO4 Menganalisis jenis-jenis khidmat sokongan mengikut keperluan khas


individu berdasarkan rujukan pelbagai sumber.( C4, PLO3, PLO6,
CTPS1, LL1 )

CLO5 Melaksanakan program intervensi awal dan khidmat sokongan dengan


beretika secara berkumpulan (C6, PLO5, PLO8, TS1, EM3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Kepada Intervensi Awal

 Konsep intervensi awal


- Maksud intervensi awal
- Matlamat intervensi awal
- Kepentingan pengesanan masalah di peringkat
awal

 Keperluan intervensi awal


- Mengurangkan kesan masalah
- Mencegah berlakunya masalah sampingan
- Menentukan kemahiran-kemahiran yang perlu 4 2 4 4 14
dipelajari dan memberi latihan yang
bersesuaian

 Komponen-komponen dalam intervensi awal


- Penapisan, pengesanan awal dan pentaksiran
- Aktiviti meneguh dan merangsang
perkembangan
- Tugasan-tugasan yang berurutan
- Aktiviti-aktiviti simulasi
- Penilaian tahap kefungsian

2. Intervensi awal mengikut kategori kanak-


kanak berkeperluan khas, jenis masalah,
komponen-komponen penting dan pihak-
pihak yang terlibat

 Kanak-kanak Masalah Pembelajaran


 Kanak-kanak Masalah Pembelajaran
Spesifik (Disleksia, Autisme) 6 3 6 6 21
 Kanak-kanak Masalah Fizikal
 Kanak-kanak Masalah Pendengaran
 Kanak-kanak Masalah Penglihatan
 Kanak-kanak Masalah Pertuturan
 Kanak-kanak Pelbagai Kecacatan

3. Perkhidmatan Intervensi Awal

 Agensi kerajaan
 Agensi bukan kerajaan
 Perkhidmatan di rumah
2 1 2 2 7
 Kelebihan dan kekurangan Perkhidmatan Intervensi
Awal

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
4. Khidmat Sokongan

 Pengenalan
- Konsep khidmat sokongan
- Matlamat khidmat sokongan 4 2 4 4 14
- Kepentingan kolaboratif dalam memberi khidmat
sokongan

5. Khidmat Pelbagai Disiplin

 Pihak-pihak yang terlibat dalam memberi khidmat


sokongan dan peranannya
- Badan kerajaan
- Badan berkanun
- Badan bukan kerajaan (NGO)
- Agensi-agensi lain

 Jenis Khidmat Sokongan

- Bantuan peralatan dan kewangan


4 2 4 4 14
- Latihan kemahiran mengikut keperluan kanak-
kanak
- Latihan dan bimbingan ibu bapa
- Perkhidmatan Perpustakaan (contoh : toy
library)
- Kemudahan Pengangkutan
- Perkhidmatan perubatan dan paramedik
- Perkhidmatan Kesihatan Sekolah
- Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
- Sokongan kerjaya
- Program rekreasi

6. Aktiviti Kerja Amali di Agensi Kerajaan atau Agensi


Bukan Kerajaan

 Perancangan Projek
- Pembentukan kumpulan
4 2 4 4 14
- Pemilihan tempat
- Penyediaan kertas kerja
- Perancangan aktiviti di tempat yang dipilih
- Permohonan Kelulusan dari pihak terlibat

7. Aktiviti Kerja Amali di Agensi Kerajaan atau


Agensi Bukan Kerajaan

 Pelaksanaan perancangan Aspek Latihan Ilmiah


(on-site training)
- Aktiviti untuk pelatih 6 3 6 6 21
- Aktiviti berunsurkan intervensi awal
- Aktiviti lain yang bersesuaian

 Pengumpulan dan pelaporan Data


aktiviti
Kerja Kursus 12 12

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Jumlah 30 15 - 2 30 30 - 18 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan akademik
- 9
(1500 pp)

Pelaporan
Pengurusan Kes
- 3
(500 patah
perkataan)

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 47 78

Jumlah Jam
Pembelajaran 125
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Turnbull, A., Turnbull, R., Wehmeyer, M.L., Shorgen, K. A. (2014). Exceptional Lives:
Special Education in Today’s Schools. Singapore : Pearson

Raver,S.A. (2008). Early childhood special education: 0 to 8 years: Strategies for positive
outcomes.
Bodrova, E.; Leong, D.J. (2006). Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early
Childhood Education (2nd Edition).

Rujukan Tambahan Smith, D.D. (2005). Introduction to special education teaching in an age of
opportunity. Fifth Edition. Allyn And Bacon.

Halbrook, M. C. & Koenig, S. J. (eds) (2000). Foundations of education vol. I: history


and theory of teaching children and youths with visual impairments (2nd ed) AFB
Press (USA)

Kementerian Kesihatan Malaysia.(2015, Febuari 24). Retrived from Portal


MyHEALTH: http://www.myhealth.gov.my/

Knight, P. & Swanwick, R. (2002). Working with deaf pupils. London : David Fulton.

Niemann, S. & Jacob, N. (2000). Helping children who are blind: Family and
community support for children with vision problems. Cal: Hesperian Foundation.

Smith, D.D. (2005). Introduction to special education teaching in an age of opportunity. Fifth
Edition. Allyn And Bacon.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
PKUK3103 INTERVENSI AWAL DAN KHIDMAT SOKONGAN UNTUK KANAK-KANAK BERKEPERLUAN
KHAS (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menjelaskan konsep dan peranan
intervensi awal dan khidmat sokongan Kuliah Peperiksaan Akhir
secara kritikal untuk kanak-kanak x x
Penulisan Akademik
Turtorial
berkeperluan khas ( C2, P1, A1, PLO1,
PLO3, CTPS1)
2.Mengaitkan komponen-
komponen penting dalam
intervensi awal dengan jenis Kuliah Peperiksaan Akhir
x x
masalah yang dialami. (C3, P3, Tutorial Penulisan Akademik
A2, PLO1, PLO3, CTPS1)

3.Menghuraikan program-program Kuliah


Peperiksaan Akhir
dalam intervensi awal. (C4, P1, A1, x Tutorial Penulisan Akademik
PLO3, CTPS2)
4.Menganalisis jenis-jenis khidmat
sokongan mengikut keperluan khas
Kuliah Peperiksaan Akhir
individu berdasarkan rujukan x x
Penulisan Akademik
Tutorial
pelbagai sumber.(C4, PLO3, PLO6,
CTPS1, LL1 )
5.Melaksanakan program intervensi
awal dan khidmat sokongan dengan Peperiksaan Akhir
Kuliah
beretika secara berkumpulan (C6, x x Pelaporan
Tutorial Pengurusan Kes
PLO 5, PLO8, TS1, EM3)

Peperiksaan Akhir
Kuliah Penulisan Akademik,
KESELURUHAN x x x x x Pelaporan
Tutorial pengurusan kes

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

8
Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1 En. Mohd Israfi Bin Sayati  Sarjana Pengurusan dan Pentadbiran dalam
Pendidikan
 Sarjana Muda Pendidikan (BEd Pendidikan),
Pendidikan Khas
2 Dr. Hjh Norshidah Binti Hj Abu Husin  Doktor Falsafah (PhD) Psikologi Pendidikan
(Pendidikan Khas)
 Sarjana Pendidikan (Med Pendidikan), Psikologi
Pendidikan
 Sarjana Muda Pendidikan (BA Hons) Bahasa Inggeris
sebagai bahasa Kedua
3 En. Azmi bin Abu Bakar  Sarjana Pendidikan (Med Pendidikan), Pendidikan
Khas
 Sarjana Muda Pendidikan (BEd Pendidikan),
Pendidikan Khas
 Diploma Perguruan Khas Pendidikan Khas Masalah
Pembelajaran
 Sijil Perguruan Asas
4 En. Mohd Yusuf bin Mohd Nor  Sarjana Pendidikan (Med Pendidikan), Pendidikan
Khas
 Sarjana Muda Pendidikan (BEd Pendidikan),
Pendidikan Khas
 Diploma Perguruan Khas Pendidikan Khas Masalah
Pembelajaran
 Sijil Perguruan Asas
5 Dr. Madinah binti Yusoff  Doktor Falsafah (PhD)
 Sarjana Pendidikan (Med Pendidikan), Pendidikan
Khas
 Sarjana Muda Pendidikan (BEd Pendidikan),
Pendidikan Khas
 Diploma Perguruan Khas Pendidikan Khas Masalah
Pendengaran
 Sijil Perguruan Asas
6 Puan Lee Chee Pheng  Sarjana Pendidikan (Med Pendidikan), Pendidikan
Khas
 Sarjana Muda Pendidikan (BEd Pendidikan),
Pendidikan Khas
 Diploma Perguruan Khas Pendidikan Khas Masalah
Penglihatan
 Sijil Perguruan Asas

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Kelayakan Akademik


Dr. Abd. Halim Bin Sulong  Doktor Falsafah (PhD) Pendidikan (Pendidikan Khas)
1
 Sarjana Muda Pendidikan (BEd Pendidikan),
Pendidikan Khas
 Sarjana Muda Pendidikan (BEd Pendidikan),
Pendidikan Khas
 Sijil Perguruan Asas
En. Yahya Bin Md. Tap  Sarjana Muda Pendidikan (BEd Pendidikan),
2
Pendidikan Khas
 Sarjana Muda Pendidikan (BEd Pendidikan),
Pendidikan Khas
 Sijil Perguruan Asas
En. Abd. Rahim Bin Talib  Sarjana Muda Pendidikan (BEd Pendidikan),
3
Pendidikan Khas
 Sarjana Muda Pendidikan (BEd Pendidikan),
Pendidikan Khas
 Sijil Perguruan Asas

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)