Anda di halaman 1dari 3

IKRAR HALAL BIHALAL versi Bahasa Jawa

‫الر ِحي ِْم‬


َّ ‫الر ْح َم ِن‬ ّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬
ُ‫س ْولُه‬ ُ ‫ا َ ْش َهدُ ا َ ْن آلَاِلَهَ ا ََِّّلهللاُ َوا َ ْش َهدُ ا َ َّن ُم َح َّمدًا َع ْبدُهُ َو َر‬
‫ تَقَبَّ َل هللاُ ِمنَّا َو ِم ْن ُك ْم تَقَبَّ َل‬, َ‫يَاا َ ْخ َوانِى اِ ْسفَا ُح ْونِى ا َ ْسفَا ُح ْولَ ُك ْم ِمنَ ْالعَائِ ِديْنَ َواْلفَائِ ِزيْن‬
‫يَا َك ِري ِْم‬
Kepareng matur dumateng ngarsanipun pepundhen sepuh ugi ingkang dipun sepuhaken lan
kaprenah sepuh, kulo ngaturaken sungkem pangabektos.

Dumateng bapak-bapak ibu-ibu ugi sesami-sami, kulo ngaturaken salam ta’lim.


Dumateng ingkang kaprenah anem, ngaturaken sugeng riyadi ‘idil fitri.

Saklajengipun ngaturaken sedoyo kalepatan kulo ingkang kasengaja lan mboten kasengojo
lahir batos nyuwun pangapunten. Kosok wangsulipun mbok bilih panjenengan sedoyo
kagungan kalepatan ingkang tumandhuk dateng kulo, kulo ugi caos pangapunten

Lan mbok bilih wonten hak adam utawi hak milik saking arah menopo kemawon ingkang
dereng halal, kulo nyuwun halal ipun lan mugi-mugi ibadah kulo sedoyo dipun tampi ngarso
dalem Allah SWT. Amin ya rabbal ‘alamin.

Kita ingkang sami rawuh wonten adicara punika, nglengganani saha


ngakeni kanthi tulus ikhlas, bilih kita sampun tumindak lepat saha kalepyan.
Sae punika ingkang dipun sengaja utawi ingkang mboten dipun sengaja, sae
ingkang arupi lisan utawi tumindak, sae punika atas nami pribadi,
kulawarga utawi organisasi. Awit saking punika kita sami-sami nyuwun
pangapunten, saha paring pangapunten. Kanthi sinartan doa, mugi-mugi
Allah SWT paring pangapunten dumateng dosa-dosa kita saha anampi amal
sholeh kita. Mugi-mugi kita kalebetno dados tiyang-tiyang ingkang taqwa.
Aamiin..

IKRAR HALAL BI HALAL

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmannirrohim

Ashadualla Illaha Illallah Wa Asyadu Anna Muhammadan ‘Abduhu


Warasuluh.
Kanthi nyadong ridhonipun Gusti Allah SWT, kito sedoyo ingkang
lenggah wonten ing mriki samio nglenggono gadahi salah khilaf lan
doso. Kanthi puniko kito ikhlas ikrar halal bi halal ingkang kaleres
sepuh punopo engkang langkung anem sami-sami paring lan nyuwun
pangapunten antawis satunggal dumateng sanesipun mugi Allah SWT
paring ridho dateng lampah ingkang pinuji puniko kanthi kairing
dongo:
Taqobblallaahu mina maminkum. Minal Aidin Wal Faidzin
Mugi kito sadoyo wangsul dateng fitroh lan Allah SWT tansah bimbing
dumateng kito dateng kasaenan lan pangibadahan, sae ibadah
ingkang langsung dumateng Allah SWT punopo dene srawung gesang
wonten ngalam donyo.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

IKRAR HALAL BI HALAL - 02

Assalamu’ alaikum Warahmatullah Hiwabarokatuh.

Dumateng panjenenganipun Keluarga Besar Bani Abdulah Muchsin soho tamu


undangan sedoyo ingkang dipun mulyakaken Allah SWT.
Kepareng kula matur minangka sulih salira saking Keluarga Besar Bani Abdulah
Muchsin

1. Sepindah Dumateng Bp/ibu/pakde/bude ngaturaken Sungkem Pangabekti Kawula.

2. Kaping kalih ngaturaken sugeng Riyadi 1 Syawal 1434 H.

3. Kaping tiganipun, kula sekulawarga kanthi nglenggona anggadahi kesalahan


ingkang dipunsengojo, lan boten dipun sengojo, dukho saking kulo pribadi utawi
saking kulawargi, sae saking lesan utawi tulisan ing mriki Kula pinongko wakil kanthi
sanget Nyuwun Pangapunten Sedaya Kalepatan lahir tulusinng batin. Dumateng
Keluarga Besar Bani Abdulah Muchsin Sumrambah ing sedoyonipun

4. Kaping sekawan, monggo sareng-sareng nyenyuwun dumateng ngarsanipun gusti


Allah SWT, nedahaken dumateng kaleresan, kasainan saged nindakaken sedaya
dhawuh-dhawuhipun gusti allah SWT, saha saged nebihi awisan-awisannipun. Ing
pagajab dadoso golonganipun tiyang-tiyang bejo ndonyo dumugi akhirat.

Mekaten inking saget kaula aturaken, manawi atur kawula Kathah kiranging
totokromo lan subosito kula sak estu nyuwun angunge samudro pangaksami.

Wassalamu’ alaikum wr’ wb.

Anda mungkin juga menyukai