Anda di halaman 1dari 1

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan dengan rendah hati dan rasa hormat,

skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Yang selalu menyayangiku ibunda (Hj. Eti Erna Ningsih Amd. Keb) dan ayahanda (H.

Nuryanto S.E.), dan ketiga adikku tersayang (Arifa Nursayyida, M. Irfan Labib, A. Ali

Furqon) serta keluarga besarku dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat,

motivasi, nasihat dan doa yang menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

viii