Anda di halaman 1dari 13

SMK RAJA MUDA MUSA , KUALA KANGSAR

NAMA : _________________________________

5
0
KELAS :_________________________________

UJIAN SUMATIF 1
Mathematics

UJIAN BERTULIS
FEBRUARI 2017 2 jam

ARAHAN :
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang
disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Jawab semua soalan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Nama Pemeriksa :
Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
Jumlah 100
SOALAN 1
1 (a) Lengkapkan jadual di bawah.

Jawapan:

Nombor Nombor dalam perkataan


dalam
angka
4 750

306 900

Lapan puluh ribu empat [3 markah]

1 (b) Bundarkan 4 094 075 betul kepada


(a) ratus yang hampir
(b) ribu yang hampir
(c) ratus ribu yang hampir
(d) juta yang hampir

Jawapan:

(a)____________________________

(b)____________________________

(c)____________________________

(d)____________________________ [4 markah]

1 (c) Empat kotak mengandungi 72 peket mentega. Seorang


pelanggan membeli 3 kotak mentega itu. Sepeket mentega
itu berharga RM15. Berapakah wang yang perlu dia bayar?

Jawapan:

[3 markah]
SOALAN 2

2 (a) Bulatkan semua nombor bercampur.

Jawapan:

1 7 5 2 6 21
1 2 4 3
3 4 9 5 7 10 [3markah]

2 (b) Lengkapkan jadual di bawah.

Pecahan Perpuluhan
7
(a)
10

(b)
2.14

(c)
0.509

13
(d) [4markah]
10 000

2 (c) Jadual menunjukkan harga dan peratusan diskaun bagi tiga


jenama telefon bimbit yang ditawarkan di suatu jualan
tahunan.

Telefon bimbit Harga (RM) Diskaun (%)


P 1 300 15
Q 1 560 30
R 1 920 40

Selepas diskaun, telefon bimbit yang manakah paling [3markah]


murah?

Jawapan:
SOALAN 3

3 (a) Kenal pasti pemboleh ubah bagi setiap yang berikut.

Jawapan:

(i) 𝑔+6
(ii) 3ℎ − 2
(iii) 4 − 5𝑚 [3 markah]

3 (b) Permudahkan

(i) 8𝑘 − 6 − 5𝑘 + 3
(ii) −4𝑐 − 8𝑓 + 5𝑐 + 11𝑓
Jawapan:

(i)

(ii)

[4 markah]

3 (c) Haziq mendapat k markah dalam suatu ujian Sejarah. Minda


mendapat 11 markah kurang daripada dua kali markah Haziq.
Zaimah mendapat 25 markah lebih daripada Minda.
Berapakah markah yang diperolehi oleh Zaimah?

Jawapan:

[3 markah]
SOALAN 4
4 (a) Hitung setiap yang berikut
3
(i) (−4)2 + √8

(ii) 23 + √64

[4 markah]

(b) Lengkapkan langkah-langkah pengiraan yang berikut ke dalam petak dengan


jawapan yang betul. Ungkapkan jawapan sebagai pecahan dalam sebutan
terendah.

Jawapan: [3 markah]

3
√0.64 + √0.064

3 64
= √ + √
100 1000

2 3 3
= √( 8 ) + √( )
10 10

8 4
= +
10 10

(c) Berat sebuah bakul kosong ialah 2 kg. Apabila 7 biji betik yang bersaiz sama diisi
ke dalam bakul itu, beratnya ialah 12.5 kg. Hitung purata jisim, dalam g, bagi setiap
biji betik itu.

Jawapan: [3 markah]
SOALAN 5

5 (a) Rajah 1(a) menunjukkan satu garis nombor.

3 R 4 S 5

Rajah 1(a)
Diagram 1(a)
Cari nilai bagi
(i) R, (ii) S, (iii) S – R. [3 markah]

Jawapan

(i) R :

(ii) S :

(iii) S–R :

1 2
(b)(i) Hitung nilai (2 − 1.2) × dan beri jawapan dalam bentuk perpuluhan.
4 3
Jawapan: [2 markah]

(ii) Safiah memotong 3 utas benang berukuran 48.5 cm setiap satu daripada segulung
benang. Dia memotong seutas lagi benang berukuran 25.4 cm lebih panjang
daripada setiap utas benang tadi. Baki benang ialah 5.75 cm. Berapakah panjang
asal, dalam cm, bagi segulung benang itu ?

Jawapan: [2 markah]
SOALAN 6

7 (a) Tandakan ( √ ) bagi jawapan yang betul dan ( X ) pada


jawapan yang salah.

Jawapan:

(i) −5 × (−6) = −30


(ii) 7 × (−7) = −48
(iii) (−9) × 3 = −27

[3 markah]

7 (b)(i) Hitungkan nilai:

25 + 3[−85 + 100 ÷ (−20)]

7(b)(ii) 1 5
Hitung nilai bagi 5 − (− 5) × 6 ÷ 0.2 dan ungkapkan
jawapannya sebagai satu pecahan dalam sebutan terendah.

[4 markah]

7 (c)
Seekor ikan berada di bahagian bawah akuarium dengan kedalaman 1.2 m.
Ikan tersebut berenang ke permukaan dan kemudian berenang tegak ke bawah
1
daripada ketinggian paras air. Cari kedudukan ikan dari bahagian bawah
3
akuarium.

[3 markah]
SOALAN 7
7 a) Tulis setiap nombor yang berikut dalam bentuk 𝑎2 .

Jawapan:

(i) 3×3 =

(ii) −6 × (−6) =

4 4 [3 markah]
(iii) × =
7 7

b) Cari nilai bagi setiap yang berikut dengan menggunakan


kalkulator.

Jawapan:

(i) 38.22 = (ii) (−25.5)3 =

11 3 7 2
(iii) (− 21) = (iv) (3 8) =
[4 markah]

c) Berapakah bilangan jubin berbentuk segi empat sama yang


berisi 2 cm yang diperlukan untuk menutupi dinding yang
berukuran 1.2 m × 1.2 m?

Jawapan:

[3 markah]
SOALAN 8

8 (a) Tandakan ( √ ) bagi ukuran yang betul dan ( X ) pada ukuran


yang salah.

Jawapan:

(i) 12.31a.m. = Jam 1231


(ii) 1 tahun = 356 hari
(iii) 6 dekad = 600 tahun [3 markah]

(b) Tukarkan setiap yang berikut kepada unit yang diberi.

Jawapan:

(i)
270 g = __________________________kg

(ii)
5 123 cm =
_______________m___________________cm

(iii)
4
3 5 jam = ______________ jam ______________ minit

[3 markah]

(c) Satu ujian yang mengandungi 50 soalan bermula dari pukul


8.30 a.m. hingga 10.45 a.m. Purata masa Ah Lee menjawab
setiap soalan ialah 1.5 minit. Jika dia memerlukan 50 minit untuk
menyemak kembali jawapan, adakah dia sempat untuk
menyemak kesemua jawapan itu sebelum 10.45 a.m.? Beri
sebab anda.

Jawapan:

[4 markah]
SOALAN 10

9 (a) Namakan setiap poligon yang berikut.

Pepejal Nama
(i)

(ii)

(iii)

[3 markah]

(b) Lukiskan dua bentangan yang berbeza bagi sebuah kubus.

Jawapan:
(i) (ii)

[4 markah]
6 (c) Rajah 1 menunjukkan sebuah kubus dan sebuah kuboid. Diberi
isipadu kedua – dua pepejal adalah sama, cari nilai h.

4 cm
16 cm
8 cm
Rajah 1

Jawapan:

[3 markah]

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

(ILYA BT ISMAIL) (PN. NORSARIDATUL HUSNA) (PN.ADNIN MD HARIRI)


GURU MATAPELAJARAN KETUA PANITIA MATEMATIK GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
SOALAN 9
10 (a) Tentukan pekali bagi ab, a dan b dalam sebutan di bawah.

Sebutan ab a b

Algebra

6.8 ab

(3 markah)

(b) Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak JKL


J

5ab b2 + 7ab

K L
8b2
(i) Tulis satu ungkapan termudah untuk mencari perimeter bagi rajah di
atas.
(ii) Tulis satu ungkapan termudah untuk mencari luas bagi rajah di atas.

Jawapan:
(4 markah)
(i)

(ii)

(c) Permudahkan

1
( 9𝑥 2 + 3𝑦 ) − 3 (𝑥 2 − 2𝑦 )
3
(3markah)
Jawapan: