Anda di halaman 1dari 7

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLOGI

Mata pelajaran Biologi Tingkatan 4

Bilangan Murid 20 orang

Tema/Topik Pergerakan bahan merentas membran plasma

Masa 80 minit

Objektif pembelajaran 3.1 Menganalisis pergerakan bahan-bahan merentas membran


plasma

Hasil pembelajaran Murid dapat :


1. Menyatakan pergerakan molekul air merentas membran plasma
secara osmosis.

Kriteria kejayaan Murid dapat :


1. menerangkan pemerhatian keadaan telur yang di
tunjukkan
2. mengenal pasti sebab berlakunya perbezaan antara
ketiga-tiga telur tersebut
3. memplot graf peningkatan aras larutan sukrosa melawan
masa
4. menerangkan hubungan antara faktor yang mempengaruhi
dengan osmosis

Pengetahuan Sedia 1. menghuraikan proses osmosis


Ada Pelajar 2. menerangkan pergerakan air dari kawasan berkepekatan tinggi
ke kawasan berkepekatan rendah

Aktiviti P&P Seperti dibawah

EMK  Kreativiti & inovasi  Sains dan teknologi  Keusahawanan  Bahasa


 Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

STEM Inkuiri berstruktur


Penyelesaian masalah

KBAT / iTHINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih  Peta Alir
 Peta Buih Berganda  Peta Pelbagai Alir  Peta Pokok  Peta Titi

BBM  Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis  Lembaran kerja, slaid,
 Contoh bahan telah siap, gambar berkaitan topik  Papan putih mini, pen marker

Penilaian  Lembaran Kerja  Hasil Kerja  Pemerhatian  Kuiz


 Lisan  Drama  Tugasan  Projek

Refleksi _____ /_____ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan
_____ /_____ murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLOGI

Perkembangan Aktiviti P&P Catatan


Pembelajaran
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLOGI

Penglibatan  Murid memegang struktur telur yang 1. Apakah yang anda rasa
(5 minit) telah direndam dalam 3 larutan apabila memegang telur dari
berbeza. (cuka,air suling dan air ketiga-tiga larutan?
gula)
- telur di dalam air suling lebih
besar dari saiz asal.
- telur di dalam larutan cuka
tiada perubahan.
-telur di dalam larutan gula
menjadi kecil.
-
Penerokaan  Murid dibahagikan kepada kumpulan 1. Mengapakah keadaan telur
(10 minit) kecil (4 orang). berbez-beza
 Murid berbincang di dalam kumpulan
tentang keadaan telur tersebut - Larutan mempunyai
 Murid berbincang faktor yang kepekatan yang berbeza
mempengaruhi keadaan fizikal telur
2. Apakah faktor-faktor yang
menyebabkan keadaan
kentang jadi begitu?

-kadar pergerakan air keluar


atau masuk secara osmosis

Penerangan  Wakil dari setiap kumpulan diminta


(25 minit) tampil menyampaikan hasil
perbincangan
(Pembentangan boleh dilakukan
dengan menggunakan mini board,
kertas sebak, power point dan
sebagainya)

Pengembangan  Setiap kumpulan diberi tugasan


(30 minit) untuk menjalankan eksperimen
seperti berikut :

(Bergantung kepada bilangan murid


dalam kelas)
Panduan guru :
 Murid membuat pemerhatian
terhadap aktiviti yang dijalankan Beri fokus kepada pemerhatian
 Murid merekod data dalam bentuk dan inferens
jadual
 Murid menerangkan hubungan
antara faktor yang dikaji dengan
kadar osmosis
 Murid membuat kesimpulan
berdasarkan data yang didapati

 Murid membentangkan hasil dapatan


eksperimen
 Setiap kumpulan dikehendaki
menggabungkan hasil dapatan dan
menghasilkan satu laporan
eksperimen yang lengkap.
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLOGI

Penilaian  Tugasan kumpulan


(10 minit)  Latihan pengukuhan
Setiap kumpulan diberi soalan latihan Jawapan :
pengukuhan dalam bentuk lembaran
soalan : 1. Aras di dalam tiub kapilari
Andaikan tiub Visking diisi menurun. Kepekatan air di
dengan air suling manakala bikar dalam tiub Visking lebih tinggi
diisi dengan larutan sukrosa 30%, daripada kepekatan air di
apakah yang berlaku pada aras dalam bikar. Air akan
tiub kapilari? Mengapa? meresap keluar dari tiub
Jika larutan di dalam bikar dan Visking ke bikar secara
dalam tiub Visking larutan yang osmosis.
sama, ramalkan pemerhatian 2. Tiada perubahan yang
anda. berlaku.Kadar air keluar
Apakah yang akan berlaku masuk secara osmosis
apabila baja diletakkan secara adalah sama.
berlebihan pada pokok? 3. Pokok akan layu kerana air
 Laporan eksperimen telah keluar secara osmosis
dari sap sel tumbuhan ke
dalam tanah.
)

Nilai-nilai murni :
- Bersyukur dengan ciptaan
Tuhan
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLOGI

MATA PELAJARAN BIOLOGI


CONTOH : INKUIRI BERSTRUKTUR

Tajuk : Pergerakan bahan merentas membran plasma (osmosis)


Hasil Pembelajaran : Menerangkan pergerakan molekul air merentas membran plasma
secara osmosis.

Bahan dan Radas : Larutan sukrosa 30%, tiub Visking, benang dan air suling

Saiz telur di dalam air suling lebih besar berbanding dalam larutan gula.

Berdasarkan maklumat di atas rancang dan jalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan
antara faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis. Jalankan eksperimen ini seperti berikut:

Larutan sukrosa 30%


Air suling

Prosedur
1. Potong tiub Visking sepanjang 8cm.
2. Rendam tiub Visking di dalam air selama 5 minit untuk melembutkannya.
3. Buka tiub Visking dan ikat dengan ketat salah satu hujung tiub menggunakan benang untuk
membentuk sebuah beg.
4. Isi tiub Visking dengan larutan sucrose 30% menggunakan picagari.
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLOGI

5. Ikat ketat hujung tiub Visking satu lagi pada tiub kapilari dengan ketat seperti yang ditunjukkan
dalam Rajah 3.2
6. Bilas permukaan luar tiub dengan air suling.
7. Apitkan tiub kapilari kepada kaki retort secara menegak.
8.Rendam tiub Visking di dalam sebuah bikar berisi air suling.
9. Tandakan aras awal larutan sukrosa setiap 10 minit dengan pen penanda pada permulaan
eksperimen.
10. Tandakan aras larutan sukrosa setiap 10 minit selama 40 minit . Ukur dan rekodkan kenaikan
larutan sukrosa di dalam tiub kapilari setiap 10 minit.

Berdasarkan eksperimen yang telah anda jalankan, tuliskan laporan eksperimen yang

mengandungi perkara-perkara berikut :

1) Pernyataan Masalah

2) Tujuan

3) Hipotesis

4) Pemboleh Ubah

a) Manipulasi

b) Bergerakbalas

c) Dimalarkan

5) Prosedur eksperimen

6) Penjadualan Data

7) Analisis data

8) Kesimpulan eksperimen