Anda di halaman 1dari 43

ABSTRAK

Kajian yang dijalankan ini adalah bagi mengesan apakah faktor-faktor yang terlibat

dalam berlakunya peningkatan dalam kes hipertensi di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan.

Bagi menyiapkan kajian ini, penyelidik telah mengambil masa selama 1 tahun atau 2 semester

dalam tempoh pengajian. Dalam menyiapkan kajian ini, penyelidik telah menggunakan segala

sumber dan data yang ada di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan bagi mendapatkan data dan

maklumat yang tepat. Segala data yang diperolehi kemudiannya dirumuskan ke dalam bentuk

carta serta jadual bagi mendapatkan hasil kajian yang lebih jitu.

Responden-responden yang terlibat dalam kajian ini dipilih secara rawak dan di ambil

dari pelbagai lapangan kaum. Responden-responden ini adalah pesakit-pesakit yang menghidap

hipertensi (kes lama dan “new case”) yang mendapatkan rawatan di Klinik Kesihatan Tanjung

Rambutan dan berumur sekitar 30 tahun ke atas. Setiap responden yang diambil mempunyai

pelbagai perbezaan latar belakang .

Walaupun setiap responden dipilih secara rawak tetapi penyelidik tetap menekankan agar

wujudnya perbezaan diantara umur, kaum, latarbelakang dan taraf hidup di kalangan responden-

responden kerana ini adalah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik bagi kajian ini.

Bagi menyempurnakan kajian ini, setiap data dan maklumat dari responden atau pesakit

diambil dan dicatatkan. Maklumat yang diambil kemudiannya akan dibuat rumusan/ kesimpulan

bagi mencari apakah faktor-faktor penyumbang dalam terus berlakunya peningkatan kes di

kawasan ini.

Melalui kajian ini juga penyelidik dengan secara tidak langsung dapat mengesan di

manakah kelemahan dalam pencegahan kes-kes hipertensi ini dari terus meningkat dari tahun ke
tahun. Dalam kajian ini juga, segala permasalahan yang ada dapat di ketahui dimana puncanya

dengan lebih tepat.


PENGHARGAAN

Alhamdulillah syukur ke hadrat Ilahi, akhirnya dapat juga saya menyiapkan kajian ini.

Sekalung ucapan penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat

di dalam penghasilan kajian saya ini terutama sekali kepada mereka yang memberi perangsang,

membantu dalam pencarian maklumat dan pelbagai jenis sumbangan lain sehingga saya dapat

menyiapkan kajian ini mengikut tempoh yang ditetapkan.

Setinggi-tinggi penghargaan juga diucapkan Tuan Pengarah Kolej Pembantu Perubatan

Ulu Kinta En.Elengovan, penyelia saya iaitu En. Karunagaran yang telah banyak membantu

sejak dari awal kajian ini dimulakan sehinggalah ianya telah siap.

Tidak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya, sahabat-sahabat yang telah banyak

mendorong saya ketika saya goyah dan berputus asa untuk menyiapkan kajian ini. Maklumat-

maklumat yang mereka berikan berkaitan dengan kajian saya ini sedikit sebanyak menyenangkan

saya dalam menyiapkan kajian ini.

Akhir sekali tidak lupa kepada orang perseorangan yang telah membantu saya secara

langsung mahupun tidak sehingga terhasilnya kajian ini. Saya akui tanpa bantuan semua pihak,

nescaya kajian ini tidak akan dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang diberikan.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya tujukan kepada para pengajar Kolej Pembantu

Perubatan Ulu Kinta kerana banyak memberi idea-idea dan komentar yang cukup bernas di

dalam membimbing saya dan rakan-rakan seperjuangan sehingga selesainya tugasan ini. Jasa-

jasa mereka akan sentiasa tersemat di hati.


BAB 1 PENGENALAN

1.1. PENGENALAN

Setiap manusia yang hidup inginkan kesihatan yang baik iaitu dari segi mental, fizikal

dan sosial. Segala permasalahan kesihatan yang wujud sebenarnya adalah berpunca dari diri

seseorang itu sendiri kerana setiap penyakit yang dihidapi itu berpunca dari gaya hidup kita

sendiri.

1.1.1. PENGENALAN KEPADA TAJUK KAJIAN

Setiap manusia yang dilahirkan normal dari segi fizikal dan mental sebenarnya dapat

mengekalkan itu semua hingga ke akhir hayat melainkan penyakit-penyakit yang berkaitan

dengan keturunan atau genetik. Penyakit hipertensi atau darah tinggi adalah penyakit dimana

tekanan darah meningkat naik dari kadar tekanan darah normal. Menurut piawaian Pertubuhan

Kesihatan Sedunia (WHO) 1978, seseorang itu di anggap mengalami darah tinggi apabila

bacaan tekanan darahnya sama atau melebihi 160/95 mmHg. Individu yang mempinyai tekanan

darah antara 140/90 mmHg hingga 160/94 mmHg boleh la di anggap mempunyai tekanan darah

“borderline”. Tekanan darah yang kurang daripada 140/90 mmHg bolehlah di anggap normal.

Hipertensi biasanya tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala. Anda mungkin

mengalami hipertensi dan pada masa yang sama merasa diri anda sihat. Hanya satu cara untuk

mengetahui sama ada anda mempunyai hipertensi atau tidak iaitu dengan memeriksa tekanan

darah secara berkala. Dua kali setahun jika kadarnya normal dan lebih kerap jika ianya tinggi

atau jika anda mempunyai ahli keluarga yang menghidap hipertensi, angin ahmar atau seranagn

jantung. Oleh yang demikian kefahaman dan pengetahuan orang ramai tentang istilah penyakit
itu sendiri adalah amat penting kerana sebarang faktor penyumbang kepada penyakit ini boleh

menyebabkan berlaku peningkatan kepada kes-kes hipertensi ini.

Semua pihak haruslah perihatin tentang permasalahan akibat daripada keadaan ini agar

ianya boleh menyumbang kepada pencegahan dan pengawalan yang seterusnya membawa

kepada kesejahteraan bersama. Pesakit-pesakit yang mempunyai pengetahuan tentang hipertensi

seharusnya mendapatkan rawatan dan nasihat daripada pegawai perubatan dengan segera supaya

tekanan darah mereka terkawal dan tidak timbul komplikasi hipertensi di kemudian hari.

1.1.2. LATAR BELAKANG KAJIAN

Kajian akan dilakukan di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan, Perak. Klinik Kesihatan

Tanjung Rambutan merupakan sebuah klinik yang terletak di dalam daerah Kinta dan ianya

menampung lebih kurang 100-150 orang pesakit sehari. Kebanyakan penduduk di kawasan ini

majoritinya bekerja sendiri, kerajaan dan swasta. Kawasan ini dihuni oleh pelbagai kaum iaitu

majoritinya adalah Melayu di ikuti kaum India, Cina dan lain-lain.

1.1.3. KENYATAAN MASALAH

Dari pemerhatian yang dijalankan, statistik dan reten di klinik tersebut menunjukkan

berlakunya peningkatan kes hipertensi di kawasan Tanjung Rambutan tetapi peningkatan kes

yang berlaku tidaklah drastik dan membimbangkan. Kebanyakan kes yang dilaporkan di klinik

kesihatan ini adalah kes-kes rujukan.

Walaubagaimanapun pihak kementerian tidak boleh memandang remeh peningkatan ini

kerana walaupun jumlah peningkatan kes baru yang dilaporkan adalah dalam kuantiti yang kecil

tetapi dari masa ke semasa pertambahan ini boleh memberi kesan atau impak pada status
kesihatan penduduk dan sedikit sebanyak memberi kesan buruk khususnya membawa kepada

kemunduran ekonomi dan pembaziran kepada pihak kerajaan sendiri dalam menampung kos

rawatan dan pencegahannya.

Mereka yang menghidap hipertensi atau darah tinggi ini sebenarnya mempunyai risiko

sehingga empat kali ganda untuk menghidap penyakit jantung. Malahan peningkatan tekanan

darah yang sedikit sekalipun boleh menyebabkan pesakit berhadapan dengan risiko yang tinggi

untuk menjurus ke arah penyakit-penyakit lain.

Oleh yang demikian kefahaman dan pengetahuan orang ramai tentang penyakit hipertensi

itu sendiri adalah amat penting kerana sebarang faktor penyumbang kepada penyakit ini boleh

menyebabkan berlaku peningkatan kepada kes-kes hipertensi yang mana ianya adalah salah satu

penyakit utama di negara kita. Oleh yang demikian, semua pihak haruslah prihatin tentang kes

hipertensi ini dan bersama-sama membendungnya agar ia tidak terus meningkat.

1.2. TUJUAN KAJIAN

Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor peningkatan kes

Hipertensi (darah tinggi) di kalangan pesakit di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan. Ini kerana

dianggarkan lebih kurang 33% penduduk Malaysia yang diambil secara rawak pada tahun 1996

menghidap penyakit ini yang terdiri daripada pelbagai kategori (National Health and

Morbidity Survey 1996). Keadaan ini amat membimbangkan ekoran penyakit tersebut akan

mendatangkan pelbagai komplikasi yang negatif terhadap pesakit itu sendiri dan juga negara.
1.3. PERSOALAN (RESEARCH QUESTION).

Melalui kajian yang akan dilakukan juga, beberapa persoalan yang timbul

diharapkan akan terjawab. Antara persoalan yang timbul dalam menyiapkan

kajian ini ialah;

a) Apakah yang menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kes hipertensi di

kawasan Tanjung Rambutan?

b) Apakah tahap pengetahuan responden terhadap panyakit hipertensi atau darah

tinggi?

c) Apakah langkah-langkah yang patut dijalankan bagi mengurangkan kes

hipertensi?

1.4. OBJEKTIF KAJIAN

Ojektif Umum

Objektif kajian ini dibuat amnya adalah sebagai rujukan untuk pihak kementerian dalam

mengawal dan mencegah kes hipertensi dari terus meningkat. Kajian ini juga di harap dapat di

jadikan panduan oleh pihak kementerian dalam mencari dimanakah kelemahan dan kekurangan

dalam mencegah dan merawat kes-kes hipertensi dari terus meningkat.

Objektif Spesifik

Objektif khusus yang ditekankan dalam kajian ini merangkumi pelbagai aspek. Antara

objektif yang hendak capai adalah seperti berikut:

 Faktor-faktor penyumbang dalam berlakunya peningkatan kes hipertensi di kawasan

Tanjung Rambutan.
 Mengukur sejauh manakah pengetahuan masyarakat setempat tentang penyakit hipertensi

atau darah tinggi ini.

 Mencadangkan langkah-langkah yang patut dijalankan bagi mengurangkan kes hipertensi

dari terus meningkat.

1.5. SIGNIFICANT / KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian ini penting kerana ia memberi faedah kepada pesakit, keluarga, masyarakat dan

juga pihak Kementerian Kesihatan sendiri. Tujuan utama kajian ini adalah sebagai rujukan untuk

pihak kementerian dalam mengawal dan mencegah kes hipertensi dari terus meningkat. Kajian

ini juga di harap dapat di jadikan panduan oleh pihak kementerian dalam mencari dimanakah

kelemahan dan kekurangan dalam mencegah dan merawat kes-kes hipertensi dari terus

meningkat di negara ini.

Melalui kajian ini juga, diharap pesakit mendapat manfaat seperti mendapat pengetahuan

tentang penyakit, mengetahui faktor-faktor risiko, menerima nasihat tentang pemakanan yang

sihat, modifikasi aktiviti harian yang harus dijalani, cara menangani tekanan perasaan, kelebihan

melakukan senaman dan sebagainya.

1.6. JUSTIFIKASI KAJIAN

Masalah takanan darah tinggi atau hipertensi merupakan satu masalah kesihatan global

dengan anggaran satu pertiga penduduk dewasa dunia melebihi umur 30 tahun menghidap

penyakit tersebut. Di Malaysia, masalah tersebut turut meruncing akibat pelbagai faktor.
Terdapat faktor yang tidak boleh diubah seperti faktor genetik tetapi ada juga yang boleh diubah

seperti kekerapan senaman, merokok dan amalan pemakanan.


BAB 2 KAJIAN SEMULA (LITERATURE REVIEW)

Penyakit hipertensi ini sebenarnya boleh membawa kepada pelbagai komplikasi penyakit

lain. Tekanan darah yang berlebihan boleh merosakkan pembuluh darah besar dan juga yang

kecil. Contoh kerosakan pembuluh darah yang besar adalah seperti strok dan serangan jantung

dan contoh kerosakan pembuluh darah yang kecil ialah kegagalan buah pinggang dan gangguan

penglihatan disebabkan kerosakan mata. Satu lagi komplikasi ialah ‘atrial fibrillation’ atau

degupan jantung yang tidak stabil. Ini menyebabkan pesakit merasa berdebar-debar dan kadang-

kala pening dan sesak nafas. Darah tinggi juga menyebabkan jantung membengkak dan boleh

berlarutan hingga ke peringkat lemah jantung. Satu lagi komplikasi ialah bengkak di saluran

aorta (aneurisme). Aneurisme ini kadangkala terkoyak atau bocor dan berlaku pendarahan yang

banyak. Komplikasi ini kerap menyebabkan pesakit maut. (Utusan Malaysia, 2008)

Dianggarkan lebih kurang 33% penduduk Malaysia yang diambil secara rawak pada

tahun 1996 menghidap penyakit ini yang terdiri daripada pelbagai kategori. Dikalangan pesakit

tersebut 33% daripada penghidap penyakit hipertensi menyedari bahawa mereka telah

menghidap penyakit ini. Lain-lainnya tidak mengetahui bahawa mereka juga menghidapi

penyakit ini kerana mereka tidak mengetahui tanda dan gejala penyakit ini. 23% pula sedang

dalam rawatan dan dan patuh kepada rejim rawatan manakala 6% mempunyai ‘controlled

hypertension’ iaitu mendapat rawatan yang betul serta dapat mengawal penyakit hipertension

daripada terus mengancam nyawa dengan mengawal tekanan darah mengikut ubat yang

bersesuaian. (National Health and Morbidity Survey 1996)

Tabiat merokok dikalangan masyarakat negara ini amat membimbangkan dewasa ini.

Setiap tahun kira-kira 10,000 rakyat Malaysia mati disebabkan amalan merokok. Kesan dari
tabiat merokok ini banyak komplikasi-komplikasi yang yang sebenarnya ditanggung oleh

perokok dalam sedar atau tidak. Merokok boleh menyebabkan risiko ke arah hipertensi kerana

kesan buruk akibat nikotin, karbon monoksida, tar dan toksin lain. Nikotin menyebabkan jantung

terpaksa bekerja lebih kuat dari kadar normal dan komplikasi yang terpaksa di tanggung ialah

penyakit yang berkait dengan kegagalan jantung dan seterusnya boleh mengarah ke penyakit

hipertensi. ( Berita Harian, 2009)

Di Malaysia, punca kematian yang melibatkan kes-kes hipertensi berada di tahap yang

membimbangkan. Disini dapat dibuktikan bahawa penyakit ini adalah antara penyakit yang perlu

diberi perhatian dalam proses melakukan pencegahannya. Kencing manis, tekanan darah tinggi,

kegagalan buah pinggang dan sakit jantung - empat penyakit yang saling berkait rapat (Nasional

Heart Association Of Malaysia).

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Malaysian Society Of Hypertension,

mereka yang mempunyai masalah obesiti dan tinggi kandungan kolestrol adalah paling berisiko

tinggi untuk mendapat masalah jantung dan penyakit hipertensi. Oleh itu pengawalan diet adalah

cukup penting dalam menjalani kehidupan seharian. Setiap pesakit mempunyai masalah-masalah

yang berbeza dan mereka memerlukan lebih dari setakat sokongan ubatan. Setiap pesakit

memerlukan penjagaan, pengurusan dan perhatian dalam merawat sakit yang dihidapi.

Pengurusan rawatan bukan farmakologi memainkan peranan penting di dalam mengawal

tekanan darah tinggi. Ia melibatkan perubahan cara hidup kepada yang lebih baik dan juga patut

diamalkan oleh semua individu yang mengalami tekanan darah tinggi. ( Kementerian

Kesihatan Malaysia).

Pengambilan garam dalam makanan harus dikurangkan bagi menurunkan risiko

mendapat penyakit hipertensi dan juga mengurangkan risiko mendapat penyakit jantung. Ini juga
penting kepada penghidap hipertensi bagi mengelak dan mencegah komplikasi-komplikasi yang

sememangnya sudah diketahui sangat bahaya. Pesakit dibawah rawatan sensitive perlulah

mengelak daripada pengambilan garam atau sodium untuk mengelakkan daripada komplikasi

penyakit jantung, buah pinggang dan kerosakan otak serta bahagian-bahagian lain organ tubuh

badan ( Berita Harian, 24/2/2008).

Pesakit hipertensi diminta agar jangan berhenti atau ponteng daripada memakan ubat

yang telah dipreskripsikan kepadanya kerana jika berbuat demikian seseorang pesakit hipertensi

itu akan mengalami kesan atau tanda dan gejala penyakit hipertensi yang serius seperti sakit

kepala, loya, sakit bebola mata dan penglihatannya juga akan menjadi kabur. Ini disebabkan oleh

tekanan darah yang meningkat secara tidak terkawal.

Semua pesakit hipertensi yang mendapat rawatan dari segi ubat-ubatan dinasihatkan

supaya meneruskan memakan ubat seperti yang telah diarahkan bagi mengelakkan daripada

berlakunya komplikasi yang tidak diingini. Ia juga bertujuan untuk menstabilkan tekanan darah

pesakit tersebut. Pesakit yang berhenti memakan ubat darah tinggi dinasihatkan supaya berjumpa

semula dengan doktor untuk memeriksa semula tekanan darah dan menyambung rawatan

pengubatan semula dengan lebih teratur bagi memastikan keberkesanan kawalan. ( Berita

Harian, 30/3/2008)

Seseorang yang sudah mempunyai penyakit hipertensi dikehendaki mengambil rawatan.

Ubat anti-hipertensi yang diambil adalah bergantung kepada umur seseorang pesakit itu.

Kebanyakan pesakit yang mendapat hipertensi adalah berumur dalam lingkungan 40 tahun ke

atas. Swales (1994).

Faktor keturunan didapati memainkan peranan penting menyebabkan darah tinggi primer.

Ini berdasarkan kajian yang di lakukan ke atas saudara terdekat termasuk ibu-bapa, anak-anak
dan saudara kembar. Oleh itu di sini kita boleh membuat andaian bahawa jika ibu-bapa

menghidap hipertensi, kemungkinan besar anak-anak mereka boleh menghidap penyakit ini

suatu masa nanti. J Thomas (J Natl Med Assoc.1990)

Sesesorang yang kurang melakukan senaman serta aktiviti-aktiviti riadah seperti

berenang berjoging, bersukan dan sebagainya cenderung mendapat penyakit darah tinggi dan

seterusnya masalah jantung. Journal Of Hypertension (1991).

Tekanan emosi yang berlanjutan, beban ekonomi, persaingan di tempat kerja dan beban

ekonomi adalah antara beberapa faktor stress di kalangan masyarakat di zaman moden ini. Stress

merangsang pembebasan hormon seperti kortikosteroid dan adrenalin yang mempengaruhi

jantung dengan meningkatkan kadar denyutan jantung dan tekanan darah. The American

Institute Of Stress.

Banyak bukti yang menunjukkan bahawa corak atau gaya hidup seseorang dari pelbagai

aspek merupakan faktor terbesar dalam menyumbang ke arah mendapat pelbagai komplikasi

penyakit. Gaya hidup seperti merokok, obesiti, pengambilan minuman keras dan sebagainya

merupakan contoh dari pelbagai lagi gaya hidup kurang sihat yang di amalkan oleh masyarakat

dewasa ini. Kesedaran bahawa bahaya mengenai corak atau amalan gaya hidup yang kurang

sihat ini haruslah wujud di dalam diri setiap lapisan masyarat.


BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

3.1 JENIS KAJIAN

Penyelidik menggunakan jenis kajian berbentuk diskriptif kuantitatif dengan

menggunakan borang soal selidik (questionnaire). Penyelidik telah membuat kajian tentang

apakah faktor-faktor peningkatan kes hipertensi di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan. Data-

data dan maklumat ini di ambil bagi mengesan apakah faktor atau penyebab kes Hipertensi ini

terus meningkat di kawasan Tanjung Rambutan.

3.2 POPULASI KAJIAN DAN PERSAMPELAN

Untuk menyiapkan dan melengkapkan kajian ini, penyelidik telah menggunakan pelbagai

sumber dan bahan yang ada di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan. Melalui data-data dan

maklumat yang diperolehi menunjukkan masyarakat (populasi) yang datang untuk mendapatkan

rawatan di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan terdiri dari pelbagai bangsa dan umur tetapi

majoritinya adalah berbangsa Melayu dan di ikuti kaum India, Cina dan lain-lain.

Daripada populasi yang datang ke klinik, pemilihan untuk responden adalah berdasarkan

kaedah rawak bebas iaitu seramai 30 responden yang mempunyai pelbagai perbezaan dari segi

bangsa, umur (lingkungan 30tahun-80tahun) dan sosio ekonomi. Responden yang dipilih pula

adalah terdiri daripada pesakit hipertensi yang datang untuk mendapatkan rawatan dan pesakit

yang baru diagnosakan mendapat penyakit tersebut. Segala maklumat respondan adalah sulit dan

hanya di gunakan untuk menyiapkan kajian ini sahaja.


3.3 PENGUMPULAN DATA

Untuk kajian ini, 2 jenis borang soal selidik digunakan iaitu borang (A), (B) dan borang

(C). Melalui borang ini penyelidik dapat mengumpulkan data-data dan maklumat yang berkaitan

dengan pesakit hipertensi di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan.

 Borang A: Untuk mendapatkan maklumat latar belakang Pesakit hipertensi

 Borang B: Soalan pada bahagian ini akan menentukan apakah faktor penyumbang

kepada peningkatan kes hipertensi di kawasan Tanjung Rambutan.

 Borang C: Untuk mengukur sejauh manakah pengetahuan masyarakat setempat

tentang penyakit hipertensi atau darah tinggi ini.

Bagi tujuan pengumpulan data pula, penggunaan ‘closed end question’ digunakan kerana teknik

tersebut amat sesuai digunakan untuk menguji kefahaman para responden.

Pengumpulan data terdiri daripada jenis primer dan sekunder. Primer bermaksud borang

soal selidik manakala sekunder pula terdiri daripada maklumat yang diperolehi dari keratan

akhbar, journal dan lain-lain.

3.4 PELAN PROSES DAN ANALISA DATA.

Borang soal selidik yang lengkap diedarkan kepada responden yang telah terpilih untuk

dijawab. Responden hanya perlu meluangkan masa lebih kurang 15-20 minit untuk mengisi

borang soal selidik tanpa perlu membazirkan masa semasa menunggu giliran untuk mendapatkan

rawatan di klinik kesihatan tersebut. Penyelidik mengambil masa selama 1 hari untuk

mendapatkan 30 orang responden yang terdiri dari pelbagai latar belakang. Semua borang soal

selidik yang telah dijawab oleh responden akan dikumpul dan dianalisa.
Kaedah penganalisaan dibuat adalah bagi mengesan apakah faktor-faktor yang

menyumbang ke arah peningkatan kes dan sejauh manakah keberkesanan kempen-kempen dan

rawatan yang disediakan oleh pihak kementerian dalam menangani masalah ini.

Segala data-data dan statistik kes hipertensi atau darah tinggi ini di terjemahkan

menggunakan perisian Microsoft Excel ke dalam pelbagai bentuk carta, graf dan jadual bagi

memudahkan penyelidik membuat rumusan dan kesimpulan di peringkat akhir kajian nanti.

3.5 ISU ETIKA

Sebelum memulakan kajian yang akan dilakukan ke atas responden yang terdiri daripada

pesakit di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan, penyelidik terlebih dahulu meminta keizinan

daripada penyelia klinik kesihatan tersebut. Setelah mendapatkan keizinan daripada pihak

pengurusan klinik, barulah penyelidik memulakan kajian termasuk mendapatkan data-data

daripada reten dan statistik dari klinik tersebut dan seterusnya mengedarkan borang soal selidik

yang lengkap kepada responden yang telah terpilih untuk dijawab. Hasil kajian ini juga perlu

diterangkan kepada responden bahawa segala maklumat akan dirahsiakan. Ianya juga hanya

digunakan untuk tujuan akedemik sahaja dan segala maklumat dan identiti akan dirahsiakan.

Dengan demikian para responden tidak akan risau dan ragu-ragu untuk menjawab soalan dengan

jujur dan ikhlas.


3.6 PRE-TEST

Satu kajian rintis atau ‘pre-test’ telah dilakukan kepada 5 orang orang awam bagi menguji

tahap kefahaman terhadap soalan yang diberikan. Responden bagi kajian ini akan mengisi

borang soal selidik yang bakal digunakan untuk responden sebenar. Sekiranya terdapat

kekeliruan terhadap soalan, penyelidik akan menukar atau memberi sedikit penerangan bagi

memudahkan soalan dijawab. Responden bagi pre-test ini tidak termasuk di dalam 30 responden

sebenar di mana hasilnya akan digunakan penyelidik bagi analisis data kajian nanti.

Pada bahagian pre-test ini, penyelidik mendapati tiada permasalahan yang timbul. Segala

soalan yang disediakan adalah mudah untuk di fahami dan senang dijawab kerana ianya ringkas.
BAB 4 ANALISA DATA

BAHAGIAN A (MAKLUMAT PERIBADI)

Jadual 1 : Bilangan responden mengikut bangsa.

Bangsa Bilangan Peratusan %


Melayu 15 50
India 10 34
Cina 4 13
Lain-lain 1 3
Jumlah 30 100

Graf 1 : Bilangan Responden Mengikut Bangsa

Carta pai di atas menunjukkan pecahan purata mengikut kaum bagi pesakit hipertensi di Klinik

Kesihatan Tanjung Rambutan. Setiap pecahan carta itu mewakili kaum Melayu, India, Cina dan

lain-lain kaum. Daripada data yang di perolehi, kaum melayu mewakli jumlah terbesar iaitu

sebanyak 50% dan di ikuti kaum India iaitu 34% dan Cina yang mewakili sebanyak 13%. Lain-

lain kaum pula hanya mewakili 3% sahaja dari keseluruhan carta. Salah satu sebab mengapa
Jumlah yang dicatatkan oleh kaum Melayu begitu tinggi mungkin juga kerana majoriti

penduduknya adalah dari kaum Melayu.

Jadual 2 : Bilangan responden mengikut umur

Umur Bilangan Peratusan %


30-40 tahun 9 30
50-60 tahun 14 47
70-80 tahun 7 23
>90 tahun 0 0
Jumlah 30 100

Graf 2 : Bilangan Responden Mengikut Umur

Maklumat yang di perolehi dari graf di atas mewakili peringkat umur pesakit hipertensi yang

mendapatkan rawatan di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan. Bagi memudahkan carta dibaca

dan di rumus, peringkat-peringkat umur ini di bahagikan kepada empat bahagian iaitu 30-40

tahun, 50-60 tahun, 70-80 tahun dan 90 tahun ke atas. Daripada carta bar di atas mereka yang

berumur 30-40 tahun mewakili sebanyak 30% daripada keseluruhan data dan di ikuti 50-60
tahun sebanyak 47% manakala 70-80 tahun pula 23 %. Bagi 90 tahun keatas pula peratusannya

adalah 0%.

Jadual 3 : Bilangan responden mengikut pekerjaan

Pekerjaan Bilangan Peratusan %


Tidak Bekerja 10 33
Buruh / kerja lading 5 17
Kakitangan sokongan 12 40
Profesional 3 10
Jumlah 30 100

Carta 3 : Bilangan Responden Mengikut Pekerjaan

Daripada carta pai di atas dapat di lihat perbezaan angka peratusan yang ketara. Carta pai di atas

menunjukkan status pekerjaan penduduk di kawasan Tanjung Rambutan. Carta itu di bahagikan

kepada 4 sektor utama pekerjaan penduduk di kawasan Tanjung Rambutan termasuk yang tidak

bekerja. Sebanyak 17% mewakili mereka yang bekerja sebagai buruh atau pekerja ladang, di

ikuti 40% yang bekerja dalam sektor kakitangan sokongan dan hanya 10% dari golongan pekerja

profesional. Bagi golongan yang tidak bekerja pula terdapat 33% yang menghidap penyakit

Darah Tinggi.
Jadual 4 : Amalan merokok.

Amalan merokok Bilangan Peratusan %


Ya 17 57
Tidak 13 43
Jumlah 30 100

Graf 4 : Amalan Merokok Dikalangan Responden

Data dan carta di atas menunjukkan bilangan perokok di kalangan responden yang di pilih.

Maklumat yang diperolehi dari borang soal selidik ialah seramai 17 orang responden merokok

yang mana mewakili 57% dari keseluruhan responden. Disini harus di ingat bahawa jumlah

responden berjantina lelaki adalah seramai 15 orang. Responden yang tidak merokok pula ialah

sebanyak 13 orang yang di wakili 43%. Dari maklumat di atas dapat kita nyatakan bahawa faktor

merokok juga memainkan peranan dalam berlakunya peningkatan kes ini.

Jadual 5 : Berat badan ideal dikalangan responden.

Berat Badan (Ideal/Tidak) Bilangan Peratusan %


Ya 10 33
Tidak 20 67
Jumlah 30 100
Graf 5 : Berat Badan Responden

Carta di atas menunjukkan bilangan responden yang merasakan mereka mempunyai berat badan

yang ideal dan obesiti. Bilangan responden yang merasakan diri mereka mempunyai berat badan

yang ideal ialah seramai 10 orang atau 33% manakala yang merasakan diri mereka mengalami

masalah obesiti pula ialah seramai 20 orang atau 67% dari keseluruhan responden. Dari fakta ini

dapat kita nyatakan bahawa masalah obesiti juga turut menjadi faktor dalam berlakunya

peningkatan kes Hipertensi di Klinik Kesihatan Tanjung Rambutan.

BAHAGIAN B (FAKTOR PENYUMBANG)

Jadual 6 : Amalan gaya hidup sihat dikalangan responden.

Anda mangamalkan gaya Bilangan Peratusan %


hidup sihat seperti
senaman?
Tidak 15 50
Sekali-sekala 10 33
Sederhana 2 7
Banyak @ kerap 3 10
Jumlah 30 100

Graf 6 : Bilangan Responden Yang Mengamalkan Gaya Hidup Sihat.


Di atas adalah carta yang yang mewakili aktiviti seharian responden. Data atau maklumat ini

adalah untuk mengetahui adakah setiap aktiviti seperti senaman dan riadah boleh mempengaruhi

peningkatan kes hipertensi di kawasan kajian. Daripada data yang di perolehi hanya sejumlah 3

orang atau 10% yang kerap bersenam atau menjalankan amalan gaya hidup sihat, selebihnya

sebanyak 2 orang atau 7% responden yang melakukan senaman secara sederhana, 10 orang atau

33% secara sekali-sekala dan terdapat juga yang langsung tidak mengamalkan gaya hidup sihat

iaitu saramai 15 orang atau 50%.

Jadual 7 : Pengambilan garam dikalangan responden.

Pengambilan garam harian Bilangan Peratusan %


anda?
Tidak 2 7
Sekali-sekala 3 10
Sederhana 18 60
Banyak @ kerap 7 23
Jumlah 30 100

Graf 7 : Jumlah Pengambilan Garam Dikalangan Responden.


Daripada jadual di atas dapatlah kita lihat tahap penggunaan garam di kalangan responden di

Tanjung Rambutan. Bilangan penggunaan terbanyak merupakan penggunaan garam secara

sederhana sebanyak 60% diikuti penggunaan garam yang banyak sebanyak 23%. Lain-lain

responden menyatakan mereka menggunakan sekali-sekala sebanyak 10% diikuti mereka yang

tidak menggunakan garam berlebihan sebanyak 7%. Di sini dapatlah disimpulkan bahawa masih

ramai pesakit atau responden yang tidak menyedari keburukan penggunaan garam yang banyak

dalam pemakanan harian mereka.

Jadual 8 : Amalan pengambilan ubatan secara teratur oleh responden.

Pengambilan ubatan Bilangan Peratusan %


secara teratur.
Tidak 3 10
Sekali-sekala 3 10
Sederhana 12 40
Banyak @ kerap 12 40
Jumlah 30 100

Graf 8 : Bilangan Pengambilan Ubatan Secara Teratur Oleh Responden.


Jadual 9 : Tekanan atau stress dikalangan responden.

Anda mengalami tekanan Bilangan Peratusan %


atau stress.
Tidak 7 23
Sekali-sekala 3 10
Sederhana 10 33
Banyak @ kerap 10 34
Jumlah 30 100

Graf 9 : Tekanan Dikalangan Responden.

Data dan maklumat yang diperolehi dari responden-responden untuk stress ini ialah seramai 7

orang atau 23% yang menyatakan mereka tidak mengalami stress dalam kehidupan seharian

manakala responden selebihnya mengatakan sekali-sekala iaitu sebanyak 10%, sederhana


sebanyak 33% dan kerap mengalami stress sejumlah 34%. Di sini dapat di nyatakan yang stress

juga menjadi salah satu faktor dalam menyumbang kepada peningkatan kes hipertensi.

Jadual 10 : Sejarah keluarga tentang penyakit berkaitan dikalangan responden.


Sejarah keluarga yang Bilang an Peratusan %
menghidap penyakit
berkaitan.
Ya 20 67
Tidak 10 33
Jumlah 30 100

Graf 10 : Jumlah Responden Yang Mempunyai Sejarah Keluarga.

Carta dan jadual di atas menunjukkan sejauh manakah sejarah keluarga boleh menjadi faktor

kepada tejadinya penyakit hipertensi. Setelah data dan maklumat di kumpul, seramai 20 orang

atau 67% responden menyatakan Ya kepada soalan yang di edarkan dan 10 responden atau 33%

lagi menyatakan Tidak. Melalui kenyataan ini dapat kita katakan yang faktor genetik atau

keturunan juga boleh menjurus ke arah hipertensi.

BAHAGIAN C ( TAHAP PENGETAHUAN)

Jadual 11 : Pengetahuan tentang cara penyakit darah tinggi berlaku dikalangan


responden.

Pengetahuan tentang Bilangan Peratusan %


penyakit darah tinggi.
Ya 8 27
Tidak 22 73
Jumlah 30 100

Graf 11 : Tahap Pengetahuan Darah Tinggi Dikalangan Responden.

Carta di atas menunjukkan sejauh manakah pengetahuan penduduk Tanjung Rambutan yang

menghidap hipertensi mengetahui informasi berkaitan penyakit ini. Dari kajian yang di buat oleh

penyelidik melalui borang soal selidik yang di edar,data yang di perolehi menunjukkan hanya 8

orang atau 27% daripada 30 responden mengetahui apakah istilah sebenar hipertensi dan

risikonya manakala sebanyak 22 orang atau 73% lagi langsung tidak mengetahui apakah itu

hipertensi dan risiko yang bakal mereka hadapi jika tidak mendapat rawatan yang betul.

Jadual 12 : Pengetahuan tentang faktor penyebab Darah Tinggi.

Pengetahuan tentang Bilangan Peratusan %


faktor penyakit Darah
Tinggi.
Ya 18 60
Tidak 12 40
Jumlah 30 100

Graf 12 : Tahap Pengetahuan Tentang Faktor Penyebab Darah Tinggi.


Graf di atas menunjukkan tahap pengetahuan masyarakat di Tanjung Rambutan mengenai factor

penyebab Darah Tinggi. 18 responden yang terdiri daripada 60% keseluruhan responden

meenyatakan mereka tahu tentang factor penyebab penyakit ini manakala 40% lagi tidak

mengetahui factor yang menyebabkan penyakit ini berlaku.

Jadual 13 : Sumber maklumat mengenai penyakit Darah Tinggi.

Sumber maklumat Bilangan Peratusan %


penyakit Darah Tinggi.
Media massa / elektronik 7 23
Bahan bacaan 5 17
Pengamal Perubatan 18 60
Jumlah 30 100

Graf 13 : Sumber Maklumat Dikalangan Responden.


Graf di atas menunjukkan sumber maklumat yang diperolehi oleh responden di Tanjung

Rambutan. Sumber yang paling banyak diperolehi ialah melalui pengamal perubatan samaada

dari Pegawai atau Penolong Pegawai Perubatan iaitu sebanyak 60%. Selebihnya diperolehi

daripada media massa / elektronik sebanyak 23% diikuti daripada bahan bacaan sejumlah 17%.

Jadual 14 : Penglibatan dalam program mengenai Darah Tinggi.

Penglibatan dalam Bilangan Peratusan %


program berkaitan Darah
Tinggi.
Ya 5 17
Tidak 25 83
Jumlah 30 100

Graf 14 : Tahap Penglibatan Responden Dalam Program Berkaitan Darah Tinggi.


Jadual dan graf di atas pula menunjukkan tahap penglibatan responden dalam program-program
dan aktiviti yang berkaitan dengan penyakit darah tinggi. Daripada jawapan yang diberikan
responden, hanya 17% daripada mereka yang pernah terlibat dalam program yang dianjurkan
manakala 83% lagi menyatakan tidak pernah terlibat dalam mana-mana program. Ini
menunjukkan penduduk Tanjung Rambutan kurang mendapat pendedahan tentang penyakit ini
sekaligus menyukarkan usaha pihak kementerian dalam usaha menyedarkan masyarakat
tempatan di sini.

Jadual 15 : Pengetahuan tentang komplikasi Darah Tinggi.

Pengetahuan tentang Bilangan Peratusan %


komplikasi Darah Tinggi.
Ya 16 53
Tidak 14 47
Jumlah 30 100

Graf 15 : Tahap Pengetahuan Komplikasi Dikalangan Responden.

Daripada jadual dan graf yang disediakan di atas, dapatlah kita lihat tahap pengetahuan
masyarakat di Tanjung Rambutan tentang komplikasi yang boleh menimpa mereka sekiranya
mereka tidak mengawal penyakit mereka termasuk kawalan ubat-ubatan dan juga gaya hidup
sihat. 16 orang responden menyatakan mereka mengetahui tentang bahaya atau komplikasi
penyakit ini manakala selebihnya menyatakan mereka tidak mengetahui tentang komplikasi
penyakit tersebut. Walaupun peratusan mereka yang mengetahui tentang komplikasi penyakit ini
tinggi, namun usaha haruslah dipergiatkan lagi agar keseluruhan pesakit mahupun penduduk
tempatan mengetahui tentang betapa bahayanya peyakit ini sekiranya tidak dikawal.
BAB 5 PERBINCANGAN

Setelah semua data di kumpul dan dianalisis, penyelidik telah dapat menyenaraikan dan

sekaligus menjawab kesemua persoalan yang berkaitan dengan tajuk kajian iaitu apakah faktor-

faktor yang terlibat dalam berlakunya peningkatan kes hipertensi di Klinik Kesihatan Tanjung

Rambutan. Di sini juga penyelidik telah dapat membukti dan mengguna pakai setiap kenyataan

dan hujah yang ada di dalam bab sebelum ini iaitu di kajian semula.

Hasil dari dari kajian dan segala data-data yang ada mengenai umur responden pula

menunjukkan umur juga memainkan peranan dalam meyumbang ke arah penyakit hipertensi ini.

Golongan yang memegang angka terbesar sekali ialah mereka yang berumur dalam lingkungan

50 tahun ke atas. Ini menunjukkan faktor usia sememangnya memainkan peranan dalam menjadi

faktor peningkatan kes hipertensi di kawasan kajian.hasil kajian ini juga turut di sokong oleh satu

fakta yang di keluarkan oleh Swales (1994) dimana beliau mengatakan kebanyakan pesakit yang

mendapat hipertensi adalah berumur dalam lingkungan 40 tahun ke atas.

Untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih jitu, penyelidik telah menyelitkan satu soalan

di dalam biodata responden di mana soalan ini berkaitan dengan status pekerjaan responden.

Hasil dari data dan maklumat yang di perolehi menunjukkan status pekerjaan seseorang tidak
boleh di guna pakai untuk di jadikan faktor kerana carta yang di tunjukkan adalah seimbang di

kalangan jenis-jenis pekerjaan responden. Di samping itu juga penyelidik tidak pernah

menjumpai apa-apa fakta di sepanjang penyelidikan ini di buat yang mengatakan status

pekerjaan seseorang boleh menjadi faktor kepada hipertensi.

Soalan yang di lampirkan di dalam borang soal selidik untuk mengesan adakah merokok

boleh di jadikan sebagai faktor peningkatan kes adalah satu tindakan yang tepat kerana sebanyak

17 orang responden adalah perokok yang mana mewakili 57% dari keseluruhan responden.

Faktor yang lain dapat di kesan dalam menyiapkan kajian ini adalah masalah yang berkaitan

dengan obesiti dan pengambilan diet yang seimbang dalam kehidupan seharian. Daripada data

yang diperolehi, seramai 67% (obesiti) dan 33% (amalan diet seimbang) responden mengakui

yang mereka menghadapi masalah dalam kes obesiti dan pemakanan. Ini menunjukkan faktor

obesiti dan pemakanan seimbang boleh menyumbang ke arah penyakit hipertensi juga turut di

sokong oleh Malaysian Society Of Hypertension, iaitu mereka yang mempunyai masalah

obesiti dan tinggi kandungan kolestrol adalah paling berisiko tinggi untuk mendapat masalah

jantung dan penyakit hipertensi.

Hipertensi boleh membawa ke arah risiko mendapat lain-lain penyakit turut diperolehi

dalam kajian yang di buat oleh penyelidik di mana responden yang mempunyai hipertensi

majoritinya turut menghidap penyakit lain seperti Diabetes mellitus dan masalah jantung. Di

Malaysia, punca kematian yang melibatkan kes-kes hipertensi berada di tahap yang

membimbangkan. Disini dapat dibuktikan bahawa penyakit ini adalah antara penyakit yang perlu

diberi perhatian dalam proses melakukan pencegahannya. Kencing manis, tekanan darah tinggi,

kegagalan buah pinggang dan sakit jantung - empat penyakit yang saling berkait rapat (Nasional

Heart Association Of Malaysia).


Penemuan yang seterusnya melalui borang soal selidik yang di edar ialah mengenai gaya

hidup responden. Disini peratusan yang di tunjukkan oleh responden yang mengamalkan gaya

hidup sihat seperti bersenam dan melakukan aktiviti riadah adalah kecil iaitu hanya sejumlah 3

orang atau 10% yang kerap bersenam atau menjalankan amalan gaya hidup sihat, selebihnya

sebanyak 2 orang atau 7% responden yang melakukan senaman secara sederhana, 10 orang atau

33% secara sekali-sekala dan terdapat juga yang langsung tidak mengamalkan gaya hidup sihat

iaitu saramai 15 orang atau 50%. Penemuan ini menunjukkan bahawa amalan hidup sihat ini

begitu penting di kuatkan lagi oleh fakta yang di keluarkan oleh Journal Of Hypertension

(1991) bahawa sesesorang yang kurang melakukan senaman serta aktiviti-aktiviti riadah seperti

berenang berjoging, bersukan dan sebagainya cenderung mendapat penyakit darah tinggi dan

seterusnya masalah jantung

Di dalam mengesan faktor-faktor yang terlibat dalam peningkatan kes hipertensi, soalan

mengenai pemakanan responden juga di sertakan dalam borang soal selidik. Soalan ini adalah

untuk mengesan sejauh manakah penggunaan garam dalam kehidupan seharian responden.

Daripada data yang di perolehi, ia menunjukkan bahawa bilangan penggunaan terbanyak

merupakan penggunaan garam secara sederhana sebanyak 60% diikuti penggunaan garam yang

banyak sebanyak 23%. Lain-lain responden menyatakan mereka menggunakan sekali-sekala

sebanyak 10% diikuti mereka yang tidak menggunakan garam berlebihan sebanyak 7%. Data

kajian ini turut di sokong oleh satu fakta di mana pengambilan garam atau sodium yang

berlebihan dalam diet seseorang perlu dikurangkan untuk mengelakkan daripada komplikasi

penyakit jantung, buah pinggang dan kerosakan otak serta bahagian-bahagian lain organ tubuh

badan ( Berita Harian, 24/2/2008).


Di dalam era baru yang serba moden ini, pelbagai tekanan hidup dapat di rasai bermula

dari rumah, persekitaran hinggalah ke tempat kerja. Dari data yang diperolehi melalui kajian

yang jalankan ini, seramai 10 orang atau 34% responden mengakui kehidupan seharian mereka

banyak di bebani tekanan terutamanya dalam masalah kewangan dan bebanan kerja manakala

responden selebihnya mengatakan mereka mengalami tekanan secara sederhana sebanyak 33%

dan lain-lain mengata tidak. Dari carta yang di buat dapat di lihat jumlah ini menunjukkan stress

juga merupakan faktor kepada peningkatan kes dan kenyataan ini sama seperti yang dibuat oleh

The American Institute Of Stress.

Hipertensi adalah penyakit yang melibatkan faktor genetik atau keturunan. Fakta ini turut

di sokong oleh kenyataan dari J Thomas (J Natl Med Assoc.1990). Dari hasil kajian yang di

buat ke atas 30 responden, 67% mengatakan mereka mempunyai sejarah keluarga yang

menghidap Hipertensi manakala 33% lagi responden mengatakan tidak. Ini bermakna faktor

genetik atau keturunan ini sememangnya mempengaruhi faktor ke arah terjadinya penyakit

hipertensi.

Setiap pesakit hipertensi haruslah di beri pendidikan kesihatan secukupnya tentang

masalah ini kerana komplikasi yang mungkin di tanggung adalah cukup merbahaya dan boleh

membawa maut. Pendidikan kesihatan dan ceramah mengenai diet seimbang, risiko pengambilan

garam berlebihan dan amalan gaya hidup sihat di kalangan penghidap hipertensi amnya perlu di

beri lebih perhatian.

.
CADANGAN

Hasil daripada kajian ini, penyelidik telah dapat mengesan beberapa kelemahan yang

terdapat di dalam menangani isu Hipertensi ini selain daripada faktor yang berkait dengan

masalah genetik atau keturunan. Di halaman ini penyelidik akan menghuraikan beberapa

cadangan bagi mengatasi masalah hipertensi ini berdasarkan penemuan yang di buat dalam

kajian yang di jalankan.

Hasil dari kajian ini penyelidik telah dapat mengenal pasti faktor-faktor yang memainkan

peranan dalam persoalan mengapakah kes Hipertensi ini terus meningkat walaupun pelbagai

usaha di lakukan dalam menangani isu ini. Disini di senaraikan beberapa cadangan yang

mungkin boleh diguna pakai dalam mencegah masalah ini :

 Menyarankan masyarakat mengamalkan pemakanan seimbang.

 Menggalakkan masyarakat melakukan senaman atau aktiviti riadah dengan

teratur.

 Elakkan berada dalam keadaan tertekan atau stress dalam kehidupan seharian.
 Menyarankan masyarakat tidak mengamalkan tabiat merokok. Kempen - kempen

sedia ada perlu dipergiatkan lagi supaya matlamatnya tercapai.

 Kurangkan pengambilan garam dalam pemakanan.

 Gunakan segala jentera media bagi membuat promosi untuk kesihatan

 Nasihatkan setiap pesakit agar menitik beratkan dalam penjagaan kebersihan atau

hygiene.

Dalam usaha untuk menangani masalah ini, semua pihak perlu memainkan peranan seperti
kerajaan, swasta dan masyarakat itu sendiri. Bagi meningkatkan taraf kesihatan masyarakat
di negara ini, setiap tindakan yang di ambil haruslah merangkumi semua golongan umur dan
bangsa. Ini merupakan strategi yang paling berkesan dalam memerangi apa-apa jua masalah
kesihatan.

KESIMPULAN

Hasil daripada kajian ini, penyelidik telah dapat mengesan beberapa kelemahan yang

terdapat di dalam menangani isu hipertensi ini selain daripada faktor yang berkait dengan

masalah genetik atau keturunan. Untuk menghindarkan masalah hipertensi dari terus meningkat,

pencegahan ke arah faktor-faktor haruslah di utamakan terlebih dahulu. Apabila pencegahan

faktor-faktor yang penyumbang ke arah hipertensi ini di buat, maka secara logiknya kes-kes ini

akan dapat di kurangkan. Pencegahan yang paling umum dan berkesan ialah dengan mengadakan

kempen melalui pelbagai media dan ceramah-ceramah kesihatan berkaitan dengan bahayanya

penyakit ini.

Banyak bukti yang menunjukkan bahawa corak atau gaya hidup seseorang dari pelbagai

aspek merupakan faktor terbesar dalam menyumbang ke arah mendapat pelbagai komplikasi

penyakit. Gaya hidup seperti merokok, obesiti, amalan pemakanan dan sebagainya salah satu
dari pelbagai lagi gaya hidup kurang sihat yang diamalkan oleh masyarakat dewasa ini. Bahaya

mengenai corak atau amalan gaya hidup yang kurang sihat ini haruslah wujud di dalam diri

setiap individu.

Ingatlah bahawa hipertensi adalah sejenis penyakit di mana apabila seseorang individu itu

di sahkan menghidapnya maka penghidapnya akan terus bergantung kepada ubat untuk seumur

hidupnya. Hipertensi adalah sejenis penyakit dimana pencegahan adalah lebih baik dari merawat.

BIBLIOGRAFI

1. Andi Dyah Pratiwi Sam, HIPERTENSI DAN FAKTOR RISIKONYA DALAM KAJIAN

EPIDEMIOLOG I, 8 Desember 2007.

<http://ridwanamiruddin.wordpress.com/2007/12/08/hipertensi-dan-faktor-risikonya-

dalam-kajian-epidemiologi/>

2. Datuk Dr. Nor Izham Aziz (Pakar Perunding Perubatan dan Kardiologi Hospital Pakar

Putra Melaka), Darah Tinggi: Pembunuh Senyap, Utusan Malaysia 24 Februari 2008.

<http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?

y=2008&dt=0224&pub=Utusan_Malaysia&sec=Kesihatan&pg=kn_02.htm>

3. Empat Penyakit Dalam Satu, Nasional Heart Association Of Malaysia, 19 Ogos 2008.

< http://www.malaysianheart.org/article.php?aid=109>
4. Hafizah Iszahanid (2009), Ramai Mahu Berhenti Merokok Gagal Melakukannya,

Berita Harian Online, 11 Mei 2009.

<http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Sunday/Sihat/20081116073525/Article/

>

5. John Douglas Swales, MANUAL OF HYPERTENSION , Published by Wiley-Blackwell,

1995.

6. J Thomas, TEKANAN DARAH TINGGI IBU BAPA SEPERTI SATU PERAMAL TEKANAN

DARAH TINGGI DALAM AHLI FIZIK HITAM : KAJIAN KOHORT MEHARRY , Journal Of

The National Medical Assosiation, 1990 Jun;82(6): 409–412.

7. Lam YL & Khor GL, FAKTOR RISIKO DI KALANGAN PESAKIT PENYAKIT JANTUNG

KORONARI DI INSTITUT JANTUNG NEGARA , KUALA LUMPUR , Mal J Nutr 3: 103-116,

1997 .

8. Lim, T. O. & Morad, Z., PREVALENCE , AWARENESS , TREATMENT AND CONTROL OF

HYPERTENSION IN THE MALAYSIAN ADULT POPULATION : RESULTS FROM THE

NATIONAL HEALTH AND MORBIDITY SURVEY 1996.

< http://www.cababstractsplus.org/abstracts/Abstract.aspx?AcNo=20043072705>

9. Nurul Anuar Kari, Rawatan Pilihan Tekanan Darah Tinggi, Utusan Malaysia 30 Mac

2008.

<http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?

y=2008&dt=0330&pub=Utusan_Malaysia&sec=Kesihatan&pg=kn_01.htm>

10. R. Fagard, PHYSICAL EXERCISE IN THE MANAGEMENT OF HYPERTENSION : A

CONSENSUS STATEMENT BY THE WORLD HYPERTENSION LEAGUE , Journal Of

Hypertension 1991, 9:283-287.


11. Stress and Hypertension,Hypertension Symptoms and Treatment, The American

Institute Of Stress.

< http://www.stress.org/topic-hypertension.htm>

12. Tekanan Darah Tinggi, Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan

Malaysia.

< http://www.infosihat.gov.my/Penyakit_T_tekanan_darah_tinggi1_p1.html>

13. What causes hypertension?, Malaysian Society Of Hypertension, 12 May

2007.<http://www.msh.org.my/section.php?sid=2

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

HEALTH SYSTEM RESEARCH

BORANG SOAL SELIDIK


SYARAT- SYARAT MENJAWAB BORANG SOAL KAJI SELIDIK:

1. Responden hendaklah berumur di antara 30 – 90 tahun.


2. Borang ini dijawab di hadapan pengkaji bagi mengelakkan sebarang
kesulitan.
3. Responden hendaklah menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh
pengkaji.
4. Tandakan ( √ ) dalam kotak yang disediakan.

BORANG SOAL SELIDIK


Arahan :Sila jawab semua soalan di bawah dan tandakan (√) dalam ruang yang di sediakan.

BAHAGIAN A (MAKLUMAT PERIBADI)

Tandakan jawapan anda pada petak yang di sediakan.

1. Apakah bangsa anda?

a) Melayu

b) India

c) Cina

d) Lain-lain

2. Berapakah umur anda?

a) 30-40 tahun ke atas


b) 50-60 tahun ke atas

c) 70-80 tahun ke atas

d) 90 tahun tahun keatas

3. Apakah kategori / jenis pekerjaan anda?

a) Tidak bekerja

b) Buruh / kerja ladang

c) Kakitangan sokongan

d) Profesional

4. Adakah anda seorang perokok?

Ya

Tidak

5. Adakah anda merasakan diri anda mempunyai berat badan yang ideal?

Ya

Tidak

BAHAGIAN B (FAKTOR PENYUMBANG)

Sila bulatkan jawapan mengikut skala yang dinyatakan di bawah:

1 = Tidak 2 = Sekali-sekala
3 = Sederhana 4 = Banyak @ kerap

1. Adakah anda mangamalkan gaya hidup 1 2 3 4


sihat seperti senaman?

2. Adakah pemakanan anda seharian 1 2 3 4


menjurus kepada pengambilan garam yang
banyak?

3. Adakah anda mengambil setiap ubat yang 1 2 3 4


di berikan secara teratur?

4. Adakah anda selalu mengalami tekanan 1 2 3 4


atau stress?

5. Adakah anda mempunyai sejarah keluarga yang menghidap Hipertensi/darah

tinggi, berkaitan sakit jantung, buah pinggang dan lain-lain penyakit?

Ya

Tidak

BAHAGIAN C ( TAHAP PENGETAHUAN)

1. Adakah anda tahu bagaimana penyakit Darah Tinggi berlaku?

Ya

Tidak

2. Tahukah anda apakah faktor penyebab berlakunya penyakit Darah Tinggi?

Ya

Tidak
3. Dari mana anda mendapat maklumat mengenai penyakit Darah Tinggi?

Media massa / elektronik

Bahan bacaan

Pengamal perubatan

4. Pernahkah anda mengikuti sebarang program mengenai Darah Tinggi?

Ya

Tidak

5. Tahukah anda komplikasi penyakit Darah Tinggi?

Ya

Tidak

Anda mungkin juga menyukai