Anda di halaman 1dari 7

‫‪Dzikir Pagi dan Sore Rosulullah SAW‬‬

‫)‪tiasa diaos saatos subuh atanapi saatos dhuha (pagi) sareng saatos ashar (sonten‬‬

‫الر ِج ِيم‬
‫ان َّ‬
‫ط ِ‬ ‫أَ ُ‬
‫عوذُ ِباهللِ ِم ْن ال َّ‬
‫ش ْي َ‬

‫ي ْالقَيُّو ُم الَ تَأ ْ ُخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ ن َْو ٌم لَّهُ َما ِفي‬ ‫ّللاُ الَ ِإلَـهَ ِإالَّ ُه َو ْال َح ُّ‬ ‫ه‬
‫ض َمن ذَا الَّذِي يَ ْشفَ ُع ِع ْندَهُ إِالَّ بِإِ ْذنِ ِه يَ ْعلَ ُم َما‬ ‫ت َو َما فِي األ َ ْر ِ‬ ‫س َم َاوا ِ‬ ‫ال َّ‬
‫ش ْيءٍ ِ هم ْن ِع ْل ِم ِه إِالَّ بِ َما شَاء‬ ‫طونَ ِب َ‬ ‫بَيْنَ أ َ ْيدِي ِه ْم َو َما خ َْلفَ ُه ْم َوالَ يُ ِحي ُ‬
‫ظ ُه َما َو ُه َو ْالعَ ِل ُّ‬
‫ي‬ ‫ض َوالَ يَؤُودُهُ ِح ْف ُ‬ ‫ت َواأل َ ْر َ‬ ‫س َم َاوا ِ‬ ‫َو ِس َع ُك ْر ِسيُّهُ ال َّ‬
‫‪.‬العَ ِظي ُم‬ ‫ْ‬

‫الر ِحيم‬
‫من َّ‬
‫الر ْح ِ‬
‫ِب ْس ِم هللاِ َّ‬

‫ص َمدُ‪ ،‬لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد‪َ ،‬ولَ ْم يَ ُكن لَّ ۥهُ ُكفُ ًوا أ َ َحدٌ‬ ‫ٱَّللُ أ َ َحدٌ‪َّ ،‬‬
‫ٱَّللُ ٱل َّ‬ ‫‪.‬قُ ْل ُه َو َّ‬
‫)‪(Baca 3x‬‬

‫الر ِحيم‬
‫من َّ‬ ‫الر ْح ِ‬ ‫ِب ْس ِم هللاِ َّ‬
‫ق‪ِ ،‬من ش ِ هَر َما َخلَقَ ‪َ ،‬و ِمن ش ِ هَر غَا ِس ٍ‬
‫ق ِإذَا َوقَ َ‬
‫ب‬ ‫ب ْٱلفَلَ ِ‬‫عوذُ ِب َر ه ِ‬ ‫‪،‬قُ ْل أ َ ُ‬
‫ت فِى ْٱلعُقَدِ‪َ ،‬و ِمن ش ِ هَر َحا ِس ٍد إِذَا َح َ‬
‫سدَ‬ ‫‪.‬و ِمن ش ِ هَر ٱلنَّ َّٰفَّ َّٰث َ ِ‬ ‫َ‬
‫)‪(Baca 3x‬‬
‫الر ِحيم‬‫من َّ‬‫الر ْح ِ‬ ‫بِ ْس ِم هللاِ َّ‬
‫اس‪ِ ،‬من ش ِ هَر ْٱل َو ْس َو ِ‬
‫اس‬ ‫اس‪ ،‬إِ َّٰلَ ِه ٱلنَّ ِ‬
‫اس‪َ ،‬م ِل ِك ٱلنَّ ِ‬ ‫عوذُ ِب َر ه ِ‬
‫ب ٱلنَّ ِ‬ ‫قُ ْل أ َ ُ‬
‫اس‬‫اس‪ِ ،‬منَ ْٱل ِجنَّ ِة َوٱلنَّ ِ‬ ‫ُور ٱلنَّ ِ‬ ‫صد ِ‬‫س فِى ُ‬ ‫اس‪ ،‬ٱلَّذِى يُ َو ْس ِو ُ‬ ‫ْ‬
‫‪.‬ٱل َخنَّ ِ‬
‫)‪(Baca 3x‬‬

‫َريكَ‬
‫للاُ َوح َدَهُ ال ش َ‬ ‫ح ال ُم ْـلكَُ هلل َوال َحم َُد هلل ‪ ،‬ال إل َهَ إ َ‬
‫الا اَ‬ ‫صـبَ ْحنا َوأ َ ْ‬
‫صـبَ ََ‬ ‫أَ ْ‬
‫ـك خ ََ‬
‫َـير‬ ‫ب أ ْسـأَلُ ََ‬
‫ل شَيءَ قدير ‪َ ،‬ر اَ‬ ‫لهُ‪ ،‬ل َهُ ال ُمـلكَُ ول َهُ ال َح ْمـد‪ ،‬و ُه ََو على ك اَ‬
‫َـر ما في هـذا اليوم‬ ‫ن ش اَ‬‫ك م َْ‬ ‫َـير ما بَ ْعـ َده ‪َ ،‬وأَعـو َذُ ب ََ‬
‫ما في هـذا اليوم َوخ ََ‬
‫ب أَعـو َذُ‬ ‫سـلَ َوسـوءَ ْالكـبَر ‪َ ،‬ر اَ‬ ‫ك منََ ْال َك َ‬
‫ب أَعـوذُب ََ‬‫َر ما بَ ْعـ َده‪َ ،‬ر اَ‬‫َوش اَ‬
‫عـذابَ في القَـبْر‬ ‫عـذابَ في الناـارَ َو َ‬ ‫ك م َْ‬
‫ن َ‬ ‫‪.‬ب ََ‬

‫ك نَ ُمـوتَُ َوإلَـي َْكَ‬


‫ك ن َْحـيا َوب ََ‬ ‫ك أ َ ْم َ‬
‫سـينا ‪َ ،‬وب ََ‬ ‫صـبَ ْحنا َوب ََ‬ ‫اللا ُهـمَ ب ََ‬
‫ك أَ ْ‬
‫شور‬ ‫‪.‬النُّـ ُ‬

‫علـى‬ ‫عبْـدُك ‪َ ،‬وأَنا َ‬ ‫ت ‪َ ،‬خلَ ْقتَنـي َوأَنا َ‬ ‫الا أ َ ْن ََ‬


‫ت َرباـي ال إل َهَ إ َ‬ ‫اللاهـمَ أ َ ْن ََ‬
‫صنَـ ْعت‬ ‫َـر ما َ‬ ‫ن ش اَ‬‫ك م َْ‬ ‫ط ْعـت ‪ ،‬أَعـوذُب ََ‬ ‫ك ما ا ْستَـ َ‬ ‫ك َو َوعْـد ََ‬ ‫ع ْهـد ََ‬‫‪َ ،‬‬
‫علَـيَ َوأَبـو َُء ب َذ ْنـبي فَا ْغفـ َْر لي فَإنـ َهُ ال يَ ْغـف َُر‬ ‫ـك َ‬‫ـك بن ْعـ َمت ََ‬ ‫أَبـو َُء لَ ََ‬
‫الا أ َ ْن ََ‬
‫ت‬ ‫‪ .‬الذُّ ََ‬
‫نـوب إ َ‬
‫ـرشـك ‪َ ،‬و َمالئ َكتك‬ ‫ع ْ‬ ‫ـحتَُ أ ُ ْشـهدُك ‪َ ،‬وأ ُ ْشـه َُد َح َملَـ َةَ َ‬ ‫‪ ،‬اللا ُهـمَ إناـي أ َ ْ‬
‫صب َ ْ‬
‫َريك لَـك‬
‫ك ال ش ََ‬ ‫الا أ َ ْن ََ‬
‫ـت َو ْحـ َد ََ‬ ‫للاُ ال إل َهَ إ َ‬
‫ـت َ‬ ‫‪َ ،‬و َجمـي ََع خ َْلـقك ‪ ،‬أَن ََ‬
‫ـك أ َ ْن ََ‬
‫ُك َو َرسـولُـك‬ ‫‪َ .‬وأَنَ َُُ ُم َح امـداَ َ‬
‫عبْـد ََ‬
‫)‪(dibaca 4x‬‬

‫ك َو ْحـ َد َكَ‬‫ـن خ َْلـقك ‪ ،‬فَمـ ْن ََ‬‫ـن ن ْعـ َمةَ أَو بأ َ َحـدَ م َْ‬‫ح بي م َْ‬ ‫اللا ُهـمَ ما أ َ ْ‬
‫صبَـ َ ََ‬
‫ش ْكـر‬ ‫ـك ْال َح ْمـ َُد َولَ ََ‬
‫ـك ال ُّ‬ ‫شريك لَـك ‪ ،‬فَلَ ََ‬ ‫ََ‬ ‫‪.‬ال‬
‫س ْمـعي ‪ ،‬اللا ُهـمَ عافـني في‬ ‫اللا ُهـمَ عافـني في بَ َدنـي ‪ ،‬اللا ُهـمَ عافـني في َ‬
‫الا أ َ ْن ََ‬
‫ـت‬ ‫صـري ‪ ،‬ال إل َهَ إ َ‬ ‫‪.‬ب َ َ‬
‫عذابَ القَـبْر‬ ‫ن َ‬ ‫ك م َْ‬‫ك منََ ْال ُكـفر ‪َ ،‬والفَـ ْقر ‪َ ،‬وأَعـو َذُ ب ََ‬ ‫اللا ُهـمَ إناـي أَعـو َذُ ب ََ‬
‫الا أ َ ْن ََ‬
‫ـت ‪،‬‬ ‫‪.‬ال إل َهَ إ َ‬
‫)‪(baca 3x‬‬

‫الا ُه ََو َ‬
‫علَـيهَ ت َ َوكـلتَُ َو ُه ََو َر َُّ‬
‫ب العَ ْرشَ العَظـيم‬ ‫للاُ ال إل َهَ إ َ‬
‫ـي اَ‬
‫َح ْسب ََ‬
‫)‪(baca 7x‬‬
‫ـرة ‪ ،‬اللا ُهـمَ إناـي‬ ‫اللا ُهـمَ إناـي أ ْسـأَلُ ََ‬
‫ـك العَـ ْف ََو َوالعـافـي َةَ في ال ُّد ْنـيا َواآلخ َ‬
‫ـياي َوأ ْهـلي َومالـي ‪ ،‬اللا ُهـمَ ا ْست ُ َْ‬
‫ـر‬ ‫ـك العَـ ْف ََو َوالعـافـي َةَ في ديني َو ُد ْن ََ‬ ‫أ ْسـأَلُ ََ‬
‫ظـني من بَـينَ يَ َديَ َومن خ َْلفـي‬ ‫احفَ ْ‬
‫ـن َر ْوعاتـي ‪ ،‬اللا ُهـمَ ْ‬ ‫عـوراتي َوآم َْ‬ ‫ْ‬
‫ك أَن أ ُ ْغـتا ََ‬
‫ل‬ ‫عن شمـالي ‪َ ،‬ومن فَ ْوقـي ‪َ ،‬وأَعـو َذُ بعَ َ‬
‫ظ َمـت ََ‬ ‫عن يَمـيني َو َ‬ ‫َو َ‬
‫من ت َ ْحتـي‬

‫األرضَ َربَ ا‬
‫كـلَ‬ ‫سماواتَ َو ْ‬ ‫ـر ال ا‬ ‫شـها َدةَ فاط ََ‬ ‫ـم الغَـيْبَ َوال ا‬ ‫اللا ُهـمَ عال ََ‬
‫َـر نَ ْفسـي‬ ‫الا أ َ ْنت ‪ ،‬أَعـو َذُ ب ََ‬
‫ك من ش اَ‬ ‫شَـيءَ َو َمليـ َكه ‪ ،‬أ َ ْش َهـ َُد أ َ َْ‬
‫ن ال إلـ َهَ إ َ‬
‫علـى نَ ْفسـي سوءاَ أ َ َْو أ َ ُجـرَهُ‬ ‫ف َ‬‫ن أ َ ْقتَـر ََ‬‫ـركه ‪َ ،‬وأ َ َْ‬‫َـر الشيْـطانَ َوش ْ‬ ‫َومن ش اَ‬
‫إلـى ُم ْسـلم‬

‫سمـاءَ‬
‫األرضَ َوال في ال ا‬
‫ـر َم ََع اسمـهَ شَيءَ في ْ‬
‫ض َُّ‬
‫بسـمَ للاَ الذي ال يَ ُ‬
‫سمـي َُع العَلـيم‬
‫هـو ال ا‬
‫َو ََ‬
‫)‪(baca 3x‬‬

‫َرضيـتَُ باهللَ َربـاَ َوباإل ْسالمَ ديـناَ َوب ُم َحـمدَ صلى للا عليه وسلم نَبياـاَ‬
‫)‪(baca 3x‬‬
‫الَ تَكلُني إلَى‬
‫ح لي شَأني ُكل َهُ َو َ‬
‫صل َْ‬ ‫ك أ ْستَغ َُ‬
‫يث أ ْ‬ ‫ي يَا قيُّو َُم ب َر ْح َمت ََ‬
‫يَا َح َُّ‬
‫ـرفَ َةَ َ‬
‫عيْنَ‬ ‫نَ ْفسي َ‬
‫ط ْ‬

‫ب العـالَمـين ‪ ،‬اللا ُهـمَ إناـي أ ْسـأَلُ َ‬


‫ـكَ‬ ‫ـح ال ُمـلكَُ هللَ َر اَ‬‫صبَ َْ‬‫ـحـنا َوأ َ ْ‬ ‫أَ ْ‬
‫صب َ ْ‬
‫ـر َكتَـ َهُ ‪َ ،‬و ُهـداَهُ‬
‫نـورَهُ َوبَ َ‬
‫ـرَهُ ‪َ ،‬و َ‬ ‫ص َ‬‫ْر هـذا الـيَ ْوم ‪َ ،‬فَـتْ َح َهُ ‪َ ،‬ونَ ْ‬ ‫‪ ،‬خَـي ََ‬
‫َـر ما بَ ْعـ َده‬
‫َـر ما فـيهَ َوش اَ‬ ‫ـن ش اَ‬‫ـك م َْ‬ ‫َوأَعـو َذُ ب ََ‬

‫علَى دينَ نَبيانَا‬ ‫علَى َكل َمةَ اإل ْخالَص‪َ ،‬و َ‬ ‫ط َرةَ اإل ْسالَم‪َ ،‬و َ‬ ‫علَى ف ْ‬‫ـحـنا َ‬ ‫أَ ْ‬
‫صب َ ْ‬
‫علَى ملةَ أَبينَا إب َْراه ََ‬
‫يم َحنيفاَ ُم ْسلماَ َو َما‬ ‫علَيْهَ َو َ‬
‫سل َم‪َ ،‬و َ‬ ‫للاُ َ‬
‫صل ى َ‬ ‫ُم َحمدَ َ‬
‫َكانََ منََ ال ُم ْشركينََ‬

‫سبْحـانََ للاَ َوب َح ْمـدهَ‬


‫ُ‬
‫)‪(baca 100x‬‬

‫ش ْيءَ‬
‫ل َ‬ ‫يك لَهُ‪ ،‬لَ َهُ ْال ُم ْلكَُ َولَ َهُ ْال َح ْم َُد َو ُه ََو َ‬
‫علَى ُك َُّ‬ ‫للاُ َو ْح َدَهُ ََ‬
‫ال شَر ََ‬ ‫ال إلَه اَ‬
‫إال َ‬ ‫ََ‬
‫قَديرَ‬
‫)‪(baca 100x‬‬
‫ـرشـه‬
‫ع ْ‬‫ع َد ََد خ َْلـقه ‪َ ،‬ورضـا نَ ْفسـه ‪َ ،‬وزنَـ َةَ َ‬
‫سبْحـانََ للاَ َوب َح ْمـدهَ َ‬‫‪ُ ،‬‬
‫َومـدا ََد َكلمـاتـه‬
‫)‪(baca 3x‬‬

‫ع َمالَ ُمتَقَبالَ‬ ‫ك ع ْلما نَافعا‪َ ،‬ور ْزقا َ‬


‫طيابا‪َ ،‬و َ‬ ‫الل ُهمَ إناي أ َ ْسأَلُ ََ‬

‫وب إلَيْهَ‬ ‫أ ْست َ ْغف َُر ََ‬


‫للا َوأت ُ َُ‬
‫)‪(baca 100x‬‬

‫َـر ما َخلَـق‬ ‫أَعـو َذُ ب َكلمـاتَ اَ‬


‫للا التاـا امـاتَ م َْ‬
‫ن ش اَ‬
‫)‪(baca 3x‬‬

‫سلا َْم على نَبيانَا ُمحمد‬ ‫ص اَ‬


‫ل َو َ‬ ‫الل ُهمَ َ‬
‫)‪(baca 10x‬‬
Saatos dzikir lajeng aos:
1. Qs Ali Imron Ayat 26-27 (7x) –
Faidah: Doa Naekkeun derajat, ngagampilkeun
rizki sareng amalan melunasi hutang walaupun
hutang memenuhi langit dan bumi
2. QS Shood Ayat 35 (3x) – Doa Nabi Sulaiman
Faidah: Doa mendatangkan kekayaan berlimpah
3. QS Al Baqoroh 201 (1x) – Doa Sapu Jagad
Faidah: Doa kebahagiaan dunia akhirat…

Sadaya dzikir kedah di aos ikhlas, pelan, lembut


teu kenging tergesa gesa….sareng hayati sing
khusyuk….mangga wilujeng ngamalkeun