Anda di halaman 1dari 2

‫علَى‬ َ ‫ َوقِلَّةَ ِح ْيلَتِ ْي َوه ََوانِ ْي‬،‫ف قُ َّوتِي‬ َ ‫ض ْع‬ َ ‫اَللُّ ُه َّم اِلَي َْك ا َ ْش ُك ْو‬

،‫ت َر ِبي‬ َ ‫ َوا َ ْن‬، َ‫ضعَ ِفيْن‬ْ َ ‫ب ْال ُم ْست‬ ُّ ‫ت َر‬ َ ‫ ا َ ْن‬، َ‫اح ِميْن‬ َّ ‫اس يَا ا َ ْر َح َم‬
ِ ‫الر‬ ِ َّ‫الن‬
‫ي؟‬ ْ ‫عد ٍُو َملَ ْكتَهُ ا َ ْم ِر‬ َ ‫اِلَى َم ْن ت َ ِكلُّنِ ْي ِالَى بَ ِع ْي ٍد يَت َ َج َّه ُم ِن ْي ؟ ا َ ْو ِالَى‬
‫س ُع‬ َ ‫ي ا َ ْو‬َ ‫عا ِفيَت َ َك ِه‬ َ ‫ي فَالَ اُبَا ِل ْي َولَ ِك ْن‬ َّ َ‫عل‬
َ ‫ب‬ ٌ ‫ض‬ َ ‫اِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن ِب َك َغ‬
‫علَ ْي ِه‬َ ‫صلُ َح‬ َ ‫ َو‬،‫ات‬ ُّ ‫ت ِب ِه‬
ُ ‫الظلُ َم‬ ْ َ‫ي ا َ ْش َرق‬ ْ ‫ع ْوذُ ِبنُ ْو ِر َو ْج ِه َك الَّ ِذ‬ ُ َ‫ أ‬،‫ِل ْي‬
‫ضبُ َك ا َ ْو تَ ُح ُّل ِبي‬ َ ‫غ‬ َ ‫ا َ ْم ُر الدُّ ْنيَا َواْالَ ِخ َرةِ ِم ْن ا َ ْن تُن َِز َل ِبي‬
‫ َوالَ َح ْو َل َوالَ قُ َّوة َ اِالَّ ِب َك‬،‫ضي‬ َ ‫ لَ َك ْال َعتْبَي َحتَّى ت َ ْر‬،‫ط َك‬ ُ ‫س َخ‬ َ
ALLAHUMMA ILAIKA ASYKU DLA’FA QUWWATI WAQILLATA HILATI WAHAWANI
‘ALANNAS. YA ARHAMAR ROHIMIN, ANTA ROBBUL MUSTADL’AFIN, WA ANTA
ROBBI. ILA MAN TAKILLUNI ILA BA’IDIN YATAJAHHAMUNI AW ILA ‘ADUWWIN
MALAKTAHU AMRI. IL-LAM TAKUN BIKA GHODLOBUN ‘ALAYYA FALA UBALI,
WALAKIN ‘AFIYATUKA AWSA’U LI. ‘AUDZU BINURI WAJHIKAL LADZI ASYROQOT
BIHIDH DHULUMATU WA SHOLUHA ‘ALAIHI AMRUDDUNYA WAL AKHIROH MIN
AN TUNAZZALA BI GHODLOBUKA AW TAHULLU BI SAKHOTHUK, LAKAL ‘ATBA
HATTA TARDLO. WALA HAULA WALA QUWWATA ILLA BIK

Wahai Tuhanku, kepadaMu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, sempitnya ikhtiarku dan
hinanya aku di mata manusia.Wahai Tuhan, Engkau yang lebih pengasih dari semua pengasih,
Engkau pelindung orang-orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau
menyerahkan diriku ini?.
Kepada yang jauh dan menghadapiku dengan muka masam, atau kepada musuh yang membenciku
?. Kalau Engkau tiada murka kepadaku, tiadalah mengapa. Tetapi maafMulah yang sangat aku
dambakan. Aku berlindung di bawah nur (cahaya)Mu yang menerangi semua kegelapan, dan
dengan cahaya itulah urusan dunia dan akhirat akan menjadi baik, janganlah kiranya Kau
turunkan murkaMu kepadaku. Demi Engkaulah aku rela dihinakan, asal Kau masih rida padaku.
Tiada daya upaya, dan tiada kekuatan, kecuali dariMu.

َ َ‫ َوال‬،ُ‫ َوالَ َه ًّما اِالَّ فَ َّر ْجتَه‬،ُ‫غفَ ْرتَه‬


‫ع ْيبًا‬ ْ َ‫اَللُّ ُه َّم الَ تَد‬
َ َّ‫ع لَنَا ذَ ْنبًا اِال‬
ً‫ َوالَ َحا َجة‬،ُ‫شفَ ْيتَه‬ َ َّ‫سقَ ًما اِال‬ َ َ‫ َوال‬،ُ‫ض ْيتَه‬َ َ‫ َوالَ دَ ْينًا اِالَّ ق‬،ُ‫ست َ ْرتَه‬ َ َّ‫اِال‬
،‫صد ُْو َرنَا‬ ُ ‫ َوا ْش َر ْح‬،‫ فَيَ ِس ْر لَنَا ا ُ ُم ْو َرنَا‬،‫س ْرت َ َها‬ َ َ‫اِالَّ ق‬
َّ َ‫ض ْيت َ َها َوي‬
‫ت ا َ ْع َمالَنَا‬
ِ ‫صا ِل َحا‬ ْ ‫ َو‬،‫َون َِو ْر قُلُ ْوبَنَا‬
َّ ‫اخ ِت ْم ِبال‬
ALLAHUMMA LA TADA’ LANA DZAMBAN ILLA GHOFARTAH, WALA HAMMAN
ILLA FARROJTAH, WALA AIBAN ILLA SATARTAH, WALA SAQOMAN ILLA
SYAFAITAH, WALA DAINAN ILLA QODLOITAHA WAYASSARTAHA, FAYASSIR
LANA UMURONA, WASYROH SHUDURONA, WANAWWIR QULUBANA WAKHTIM
BIS-SHOLIHATI A’MALANA

Wahai Allah tiada dosa kami melainkan Engkaulah yang mengampuninya. Tiada kesedian
melainkan Engkaulah yang menghilangkannya.Tiada ‘aib bagi kami melainkan Engkaulah yang
menutupinya. Tiada hutang kami melainkan Engkaulah yang (memudahkan) pembayarannya.
Tiada penyakit pada kami melainkan Engkaulah yang menyembuhkannya. Tiada keinginan kami
melainkan Engkaulah yang memenuhi dan yang meudahkanya, maka berilah kemudahan dalam
semua urusan kami, bukalah hati kami, terangilah kalbu kami dan akhirilah dengan kebaikan
semua amal ibadah kami.