Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERTUKARAN SHIFT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Ruangan :

Jabatan :

Melakukan pertukaran shift pada hari …………………………… tanggal ………………………………….

Dari dines ………………………. Menjadi dines dengan petugas :

Nama :

Rungan :

Jabatan :

Dari dines ……………………. Menjadi dines ………………………………………………..

Demikian surat pertukaran shift ini saya buat dengan sebenarnnya

Anda mungkin juga menyukai