Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN SEMSETER PENDIDIKAN JASMANI UNTUK TAHUN 5

SEMESTER KEDUA TAHUN 2017

Nama Sekolah :

MINGGU STANDARD KANDUNGAN/ STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN


& FOKUS PEMBELAJARAN AKTIVITI PENTAKSIRAN/CATATAN
TARIKH (RUJUK BUKU
PANDUAN)
 Lapor diri kepada Guru  Menyediakan Rancangan
Besar dan guru Pengajaran Harian untuk Minggu 1
pembimbing.
 Suai kenal bersama para
guru, staf sokongan dan
M1 para pelajar.
 Menyesuaikan diri
3–7 dengan persekitaran
JUL 2017 sekolah.
 Mengenali para pelajar
yang akan diajar.
 Menyediakan
Rancangan Pengajaran
Semester dan portfolio.
M2 Tajuk: 1.7.5 Melakukan rejaman, dan Cadangan Aktiviti Permainan kecil:
Rejaman dan libasan libasan menggunakan anggota badan 1. Memanaskan Perejam dan pelibas
10 – 14 yang dibenarkan badan
JUL 2017 Fokus: 2.7.2 Mengenal pasti perkaitan 2. Melakukan aktiviti EMK :
Berkebolehan melakukan antara kelajuan kontak alatan atau rejaman dan libas. Keusahawanan –Ciri-ciri tidak
(I JAM) rejaman dan libasan anggota badan dengan kelajuan objek 3. Permainan kecil berputus asa dan berusaha
menggunakan anggota badan pascakontak (selepas kontak) 4. Menyejukkan dengan bersungguh-sungguh,
yang dibenarkan mengikut 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan Badan ciri-ciri rajin dan berusaha
kategori jaring dengan lakuan menerima kekurangan rakan sebaya 5. Refleksi
yang betul Modul:
m/s : 81 – 86

Tajuk: 1.7.6 Melakukan pelbagai lakuan Cadangan Aktiviti Permainan kecil:


Kemahiran Mengadang adangan 1. Memanaskan Adangan Permata
2.7.4 Mengenal pasti lakuan badan
M3
Fokus: mengadang yang sesuai mengikut 2. Penyampaian EMK :
Berkebolehan melakukan situasi standard TMK – Melayari internet untuk
17-21 JUL
pelbagai kemahiran adangan 5.2.2 Mempamer keyakinan untuk pembelajaran mendapatkan maklumat
2017
mengikut kategori jaring melakukan pelbagai kemahiran 3. Permainan kecil
dengan lakuan yang betul pergerakan 4. Menyejukkan Modul:
(I JAM)
Badan m/s : 87 – 90
5. Refleksi

M4 Tajuk: 1.8.1 Membaling bola dengan Cadangan Aktiviti Permainan kecil:


Membaling Bola Ke Petak tangan lurus mengikut arah pusingan 1. Memanaskan Siapa Hebat
24-28 Sasaran jam ke petak sasaran badan
JUL 2017 2.8.1 Menyatakan teknik 2. Penyampaian EMK :
Fokus: membaling bola dengan tangan lurus standard Keusahawanan –
Berkebolehan melakukan ke petak sasaran pembelajaran Berorientasikan pencapaian,
kemahiran membaling bola 2.8.2 Menyatakan perkaitan 3. Permainan kecil peka kepada peluang
dengan tangan lurus mengikut antara pemindahan daya dengan 4. Menyejukkan
(1 JAM) arah pusingan jam ke petak jarak pukulan Badan Modul: m/s : 91 – 96
sasaran dengan lakuan yang 5.1.4 Mengenal pasti ruang yang 5. Refleksi
betul selamat untuk melakukan aktiviti.
Tajuk: 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan Cadangan Aktiviti EMK :
Cergas dan Segak fizikal dengan menggunakan Bateri 1. Memanaskan Keusahawanan –
Ujian Standard Kecergasan Fizikal badan Berorientasikan pencapaian
Fokus: Kebangsaan Untuk Murid Sekolah 2. Penyampaian
M5
Berkebolehan mengenal pasti Malaysia (SEGAK) standard Modul:
tahap kecergasan fizikal 3.6.2 Merekod keputusan ujian pembelajaran m/s : 213 – 216
31 JUL
berasaskan ujian SEGAK SEGAK 3. Menyejukkan
-
4.6.1 Membandingkan skor badan
4 OGOS
pencapaian diri dengan norma ujian 4. Refleksi
2017
SEGAK.
4.6.2 Menilai tahap kecergasan
(1 JAM)
fizikal diri berasaskan kesihatan
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima kekurangan rakan sebaya

Tajuk: 1.8.2 Membaling bola dengan Cadangan Aktiviti Permainan kecil:


Mari Membaling tangan lurus mengikut arah lawan 1. Memanaskan Baling dan Lari
pusingan jam ke petak sasaran badan
Fokus: 2.8.1 Menyatakan teknik 2. Penyampaian EMK :
Membaling bola dengan membaling bola dengan tangan lurus standard Keusahawanan – Nilai
M6
tangan lurus mengikut arah ke petak sasaran pembelajaran berdaya saing antara
lawan pusingan jam ke petak 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif 3. Permainan kecil individu dan
07 OGOS
sasaran dengan lakuan yang sebagai ahli kumpulan 4. Menyejukkan kumpulan semasa
-
betul 5.4.2 Menerima ahli baharu dalam Badan melakukan aktiviti. Memberi
11 OGOS
kumpulan yang dibentuk 5. Refleksi penumpuan
5.4.3 Membimbing ahli kumpulan berkaitan dengan sesuatu
(I JAM)
semasa melakukan aktiviti usaha yang dilakukan
5.4.5 Berperanan sebagai ketua
kumpulan Modul:
5.4.6 Patuh kepada arahan ketua m/s : 97 – 100
Tajuk: 1.8.3 Memukul bola ke pelbagai Cadangan Aktiviti Permainan kecil:
Memukul dan Bergerak arah dan jarak serta bergerak ke 1. Memanaskan Kriket Pusing
kawasan yang ditetapkan badan
Fokus: 2.8.3 Menyatakan perkaitan antara 2. Penyampaian EMK :
Memukul bola ke pelbagai kedudukan permukaan alatan standard Kreativiti - Strategi dalam
arah dan bergerak ke pemukul dengan arah pergerakan pembelajaran permainan
kawasan yang ditetapkan bola semasa memukul atau menahan 3. Permainan kecil Keusahawanan –
dengan alatan pemukul 4. Menyejukkan Kebolehan individu untuk
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif Badan menghasilkan atau mencipta
sebagai ahli kumpulan 5. Refleksi sesuatu, menyelesaikan
masalah, dan mencapai
sesuatu objektif

Modul:
m/s : 101 – 104

Tajuk: 1.8.4 Menahan bola ke pelbagai Cadangan Aktiviti Permainan kecil:


Menahan Bola arah dengan alatan pemukul dan 1. Memanaskan Softbol Lokomotor
bergerak ke kawasan yang ditetapkan badan
Fokus: 2.8.3 Menyatakan perkaitan antara 2. Penyampaian EMK :
M7
Menahan bola dengan alatan kedudukan permukaan alatan standard Kreativiti – Merancang
pemukul ke pelbagai arah pemukul dengan arah pergerakan pembelajaran strategi untuk mendapat
14 OGOS
bola semasa memukul atau menahan 3. Permainan kecil mata
-
dengan alatan pemukul 4. Menyejukkan Keusahawanan – Kemahiran
18 OGOS
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa Badan membuat keputusan
seronok semasa melakukan aktiviti 5. Refleksi
(I JAM)
Modul:
m/s : 105 – 108
Tajuk: 1.8.5 Membaling bola mengunakan Cadangan Aktiviti Permainan kecil:
Balingan Bawah balingan bawah 1. Memanaskan Softbol Balingan Bawah
2.8.4 Mengenal pasti titik badan
Fokus: pelepasan (point of release) paling 2. Penyampaian EMK :
Melakukan balingan bawah sesuai semasa melepaskan bola standard Kreativiti dan Inovasi -
dengan lakuan yang betul dalam kemahiran balingan bawah pembelajaran Mengaplikasikan konsep
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif 3. Permainan kecil pergerakan dan kecergasan
sebagai ahli kumpulan 4. Menyejukkan dalam merancang program
5.4.2 Menerima ahli baharu dalam Badan kecergasan fizikal.
kumpulan yang dibentuk 5. Refleksi
5.4.3 Membimbing ahli kumpulan Modul:
semasa melakukan aktiviti m/s : 109 – 112
5.4.5 Berperanan sebagai ketua
kumpulan
5.4.6 Patuh kepada arahan ketua
Tajuk: 1.8.6 Me nangkap bola yang Cadangan Aktiviti Permainan kecil:
Tangkap Bola melantun 1. Memanaskan Kriket Melantun
2.8.5 Menyatakan kedudukan badan
Fokus: tangan semasa menangkap bola 2. Penyampaian EMK :
Menangkap bola yang melantun lantun standard Keusahawanan -
M8 dengan lakuan yang betul 5.2.1 Meningkatkan komponen pembelajaran Berorientasikan pencapaian
21 OGOS kecergasan berdasarkan kesihatan 3. Permainan kecil
- 4. Menyejukkan Modul:
25 OGOS badan m/s : 113 – 116
5. Refleksi
(I JAM)
M9

26 OGOS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


-
03 SEPT
Tajuk: 1.9.2 Berlari dan melakukan Cadangan Aktiviti Permainan kecil:
Lari Berganti-ganti pertukaran baton dalam zon pertukaran 1. Memanaskan Lari Berganti-ganti U
2.9.2 Mengenal pasti tempat badan
Fokus: penerima baton mula berlari bagi 2. Penyampaian EMK :
Berkebolehan melakukan menerima baton di zon pertukaran standard Keusahawanan –
kemahiran asas berlari dan 2.9.3 Mengenal pasti tempat pembelajaran Kesanggupan belajar
menukar baton dalam zon penerima baton mula berlari bagi 3. Permainan kecil daripada kesilapan.
pertukaran menerima baton di zon pertukaranbaton 4. Menyejukkan
di zon pertukaran badan Modul:
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan 5. Refleksi m/s : 121 – 124
M10
menerima kekurangan rakan sebaya
04 SEPT
Tajuk: 1.9.3 Berlari beritma melepasi Cadangan Aktiviti Permainan kecil:
-
Lari Beritma Berhalangan halangan secara berterusan dengan 1. Memanaskan Lari Ulang-Alik Berhalangan
08 SEPT
lakuan kaki dan tangan yang betul badan
Fokus: 2.9.4 Memerihal aksi kaki dan tangan 2. Penyampaian EMK :
(I JAM)
Berkebolehan berlari beritma semasa lari beritma melepasi halangan standard Kreativiti – Mengaplikasikan
melepasi halangan 5.4.4 Menerima kelemahan rakan pembelajaran pengetahuan
berterusan dengan lakuan sepasukan dan kekuatan pihak lawan 3. Permainan kecil konsep pergerakan dalam
yang betul sebagai cabaran 4. Menyejukkan menghasilkan
badan pergerakan
5. Refleksi
Modul:
m/s : 125 – 128
Tajuk: 1.10.1 Berlari dan melompat pada satu Cadangan Aktiviti Permainan kecil:
Lompat Berjarak jarak 1. Memanaskan Juara Capai Bintang
2.10.1 Mengenal pasti perkaitan antara badan
Fokus: kelajuan melonjak dengan jarak 2. Penyampaian EMK :
Berkebolehan melakukan lompatan dalam lompat jauh. standard Keusahawanan – Peka
kemahiran asas melompat 5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk pembelajaran kepada peluang
pada satu jarak dengan melakukan pelbagai kemahiran 3. Permainan kecil
lakuan yang betul pergerakan 4. Menyejukkan Modul:
badan m/s : 129 – 132
5. Refleksi

Tajuk: 1.10.2 Melakukan lompat tinggi dengan Cadangan Aktiviti Permainan kecil:
M11 Lompat Tinggi Gaya Gunting gaya gunting 1. Memanaskan Lompat Serumpun
Fokus: 2.10.2 Mengenal pasti lakuan yang badan
11 SEPT Berkebolehan melakukan betul bagi kemahiran lari landas, 2. Penyampaian EMK :
- kemahiran asas lompat tinggi lonjakan, layangan, dan mendarat standard Keusahawanan – Berani
15 SEPT dengan gaya gunting dengan semasa melakukan lompat tinggi dengan pembelajaran mengambil risiko
lakuan yang betul gaya gunting 3. Permainan kecil
(I JAM) 3.1.1 Melakukan aktiviti 4. Menyejukkan Modul:
memanaskan badan yang khusus badan m/s : 133 – 136
berdasarkan aktiviti fizikal yang akan 5. Refleksi
dilakukan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakuan aktiviti
Tajuk: 1.11.1 Melontar peluru dari kedudukan Cadangan Aktiviti Permainan kecil:
Saya Kuat power position 1. Memanaskan Lontar 3 Cara
2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara badan
Fokus: kelajuan lontaran dengan jarak lontaran 2. Penyampaian EMK :
Berkebolehan melontar semasa melontar peluru standard Keusahawanan – Daya
peluru dengan lakuan yang 5.1.3 Mengaplikasi peraturan pembelajaran kreativiti dan inovasi
betul keselamatan di tempat melakukan aktiviti 3. Permainan kecil
5.1.4 Mengenal pasti ruang yang 4. Menyejukkan Modul:
M12
selamat untuk melakukan aktiviti badan m/s : 137 – 140
5. Refleksi
18 SEPT
-
Tajuk: 1.11.2 Melempar cakera dari Cadangan Aktiviti Permainan kecil:
22 SEPT
Saya Kuat Melempar kedudukan power position 1. Memanaskan Lempar Dengan Betul
2.11.2 Mengenal pasti perkaitan antara badan
(I JAM)
Fokus: kelajuan melempar dengan jarak 2. Penyampaian EMK :
Berkebolehan melempar lemparan semasa melempar cakera. standard Keusahawanan – Daya
cakera dengan lakuan yang 5.1.3 Mengaplikasi peraturan pembelajaran kreativiti dan inovasi
betul keselamatan di tempat melakukan aktiviti 3. Permainan kecil
5.1.4 Mengenal pasti ruang yang 4. Menyejukkan
selamat untuk melakukan aktiviti badan