Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GRAFIK KOMPUTER, TINGKATAN 5

TAHUN 2018 (SMK ENGKILILI)

TAJUK 2.0 PANGKALAN DATA LANJUTAN


(4 MINGGU)
STANDARD STANDARD
MINGGU KEMAHIRAN STANDARD PEMBELAJARAN NOTA
KANDUNGAN PRESTASI
MINGGU 1 2.1 Bahasa  Menyatakan keperluan 2.2.1 Melakar ERD(Entity Relationship Diagram) TP1 & TP2
1-7 JANUARI Pertanyaan menghasilkan skema hubungan bagi permasalahan yang diberi
2018 Berstruktur: SQL pangkalan data yang ternormal 2.2.2 Menghasilkan skema hubungan yang ternormal
(Structured Query  Menerangkan lakaran ERD dan (normalize) dari permasalahan yang diberi
Language) fungsi sesuatu arahan (command)
SQL yang diberi

MINGGU 2  Menunjukkan proses 2.2.3 Membina pangkalan data hubungan TP3


8-14 JANUARI normalization dan kemaskini menggunakan SQL: Table
2018 data dalam SQL 2.2.4 Menggunakan SQL untuk memanipulasi data:
(i) Sisip/Tambah
(ii) Padam
(iii) Kemaskini

2.2.5 Menggunakan SQL SELECT untuk TP4


MINGGU 3  Mengenalpasti skema mendapatkan semula data menggunakan:
15-21 hubungan yang belum ternormal (i) GROUP BY
JANUARI 2018 (ii) ORDER BY

2.2.7 Menggunakan fungsi AVG, SUM, MAX, MIN


dan COUNT
MINGGU 4  Memberi justifikasi bilangan table TP5 & TP 6
22-28 JANUARI yang dibina dalam sistem pangkalan 2.2.8 Membina pangkalan data hubungan
2018 data yang dibangunkan menggunakan SQL dalam menyelesaikan masalah
 Menghasilkan satu sistem pangkalan
data yang ternormal menggunakan
1
SQL yang dapat menyelesaikan
masalah

TAJUK 3.0 PENGATURCARAAN BERASASKAN WEB


(15 MINGGU)
STANDARD STANDARD
MINGGU KEMAHIRAN STANDARD PEMBELAJARAN NOTA
KANDUNGAN PRESTASI
MINGGU 5  Menyatakan keperluan 3.1.1 Menerangkan keperluan Bahasa Penskripan TP1 & TP2
29 JANUARI - 3.1 Bahasa Penskripan mengisytihakan pemboleh ubah Klien dalam laman web
4 FEBRUARI Klien (Client Side atau pemalar dalam atur cara 3.1.2 Menterjemah atur cara mudah yang diberi dari
2018 Scripting Language)  Melakar carta alir bagi Bahasa Penskripan Klien kepada carta alir (bubble
menunjukkan penyelesaian sort, selection sort,binary search, max/min/ mean,
MINGGU 6 masalah dalam atur cara count, queue)
5-11
FEBRUARI
2018
[SUKAN
SEKOLAH]
MINGGU 7 CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA
12 – 18
FEBRUARI
2018
MINGGU 8 Membina atur cara menggunakan 3.1.3 Menggunakan pemalar, pemboleh ubah dan TP 3- TP4
19-25 Bahasa Penskripan klien yang dapat jenis data yang berlainan dalam atur cara untuk
FEBRUARI memaparkan output yang betul dari melaksanakan bubble sort, selection sort,binary
2018 input yang diberi search, max/min/ mean, count, queue
Mengesan nilai pembolehubah dalam 3.1.4 Menggunakan struktur kawalan (jujukan,
subatur cara pilihan, ulangan) dalam atur cara

MINGGU 9 UJIAN PAKEJ 1 [26 FEB – 2 MAC]


26 FEBRUARI
- 4 MAC 2018
MINGGU 10  Mengesan nilai pembolehubah TP4, TP5 &
5 - 11 MAC dalam subatur cara 3.1.5 Menerangkan kelebihan standard library TP6
2018  Mencadangkan penambahbaikan kepada pengaturcara
dalam atur cara bagi 3.1.6 Menggunakan standard library dalam atur cara

2
memperkemaskan susun atur 3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
 Menghasilkan atur cara (i) procedure
penyelesaian masalah bebas (ii) function
ralat yang kreatif mengandungi
struktur kawalan, standard
library, procedur dan function
serta tatasusunan

MINGGU 11  Mencadangkan penambahbaikan TP 5 & 6


12 - 18 MAC dalam atur cara bagi
2018 memperkemaskan susun atur 3.1.8 Membina atur cara yang melibatkan
 Menghasilkan atur cara penggunaan tatasusunan (array)
penyelesaian masalah bebas
ralat yang kreatif mengandungi 3.1.9 Menghasilkan atur cara interaktif yang
struktur kawalan, standard mengandungi pengistiharan data, struktur kawalan,
library, procedur dan function procedure
serta tatasusunan

MINGGU 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 BERMULA


19 – 25 MAC
2018
MINGGU 13 3.2 Bahasa Penskripan  Menyatakan kepentingan 3.2.1 Menjelaskan fungsi laman web sebagai TP1 & 2
26-1 APRIL Pelayan (Server Side pelayan dalam urusan data penghubung antara pengguna dan sistem dalam
2018 Scripting Language) kepada pengguna rangkaian
 Menerangkan keperluan
keselamatan data yang disimpan 3.2.2 Menghasil dan menyimpan data dalam fail teks
dalam rangkaian (.txt)

MINGGU 14  Membina atur cara TP3


2-8 APRIL menggunakan Bahasa 3.2.3 Menggunakan Bahasa Penskripan Pelayan
2018 Penskripan Pelayan yang dapat untuk membina laman web yang unik bagi setiap
memberi tindak balas pada pengguna
pertanyaan (query) yang dibuat 3.2.4 Menggunakan data yang diimport dari fail teks
untuk pangkalan data untuk menyelesaikan masalah
3.2.5 Menggunakan data yang diimport dari fail
pangkalan data untuk menyelesaikan masalah

3
MINGGU 15  Menguji dan menentusahkan TP 4 - 5
9 - 15 APRIL keselamatan data pada laman 3.2.6 Melakukan pengesahsahihan (validation) pada
2018 web yang dibina data input dari pengguna
 Mencadangkan penambahbaikan 3.2.7 Membina (create), mengemaskini (update),
dalam atur cara bagi membuat sandaran (backup) dan memulihkan
meningkatkan keselamatan data (restore) pangkalan data

MINGGU 16  Mencadangkan penambahbaikan TP 5 - 6


16 - 22 APRIL dalam atur cara bagi 3.2.8 Melaksanakan beberapa bentuk pertanyaan
2018 meningkatkan keselamatan data (query) pangkalan data
 Mencipta atur cara kreatif
menggunakan Bahasa 3.2.9 Membina daftar (sign up) dan log masuk (login)
Penskripan Pelayan bagi pada laman web
menghasilkan tindak balas yang
unik untuk setiap pengguna dan
dapat memanipulasi data dalam
pangkalan data dengan tepat.

MINGGU 17  Mencadangkan penambahbaikan TP 5 - 6


23 - 29 APRIL dalam atur cara bagi 3.2.10 Menghasilkan atur cara yang dapat
2018 meningkatkan keselamatan data mengesahkan pengguna dan mengemaskini data di
 Mencipta atur cara kreatif dalam pangkalan data
menggunakan Bahasa
Penskripan Pelayan bagi
menghasilkan tindak balas yang
unik untuk setiap pengguna dan
dapat memanipulasi data dalam
pangkalan data dengan tepat.

MINGGU 18 3.3 Laman Web  Menyatakan fungsi HTML dan TP1 & 2
30 APR – 6 Interaktif CSS dalam membina laman web 3.3.1 Mengkaji dan merumus prinsip reka bentuk
MEI 2018  Menjelaskan keperluan reka laman web dari sudut kesesuaian pengguna dan
bentuk yang sesuai dengan tujuan laman web
tujuan dan pengguna laman web 3.3.2 Mereka bentuk kerangka aplikasi yang akan
dibangunkan

4
MINGGU 19  Membina tapak web TP3
7 - 13 MEI 2018 menggunakan frame, header, 3.3.3 Membina laman web mudah menggunakan
paragraph dan image dalam Hypertext Markup Language (HTML) yang
HTML dan menggayakan text, mengandungi: frame, header, paragraph dan image
font, background, tables,
borders dan position melalui
CSS

MINGGU 20  Membezakan peranan Bahasa TP4 - 5


14 - 20 MEI Pengskripan Klien dan Bahasa 3.3.4 Menggunakan Cascading Style Sheets (CSS)
2018 Pengskripan Pelayan dalam untuk menggayakan text, font, background, tables,
laman web borders dan position
 Mencadangkan penambahbaikan
pada laman web yang dibina 3.3.5 Menggunakan Bahasa Penskripan Klien untuk
membina laman web pengguna yang interaktif
mengandungi fitur berikut:
(i) Pengesahan data
(ii) Butang pilihan
(iii) Kotak Popup

MINGGU 21  Mencadangkan penambahbaikan TP5-6


21-27 MEI 2018 pada laman web yang dibina 3.3.6 Menggunakan Bahasa Pengskripan Pelayan
 Menghasilkan sebuah laman untuk membina laman web yang boleh mencapai dan
web interaktif yang kreatif dan mengemaskini data di dalam pangkalan data
menarik untuk kegunaan
pengguna dan pentadbir sistem 3.3.7 Menghasilkan sebuah laman web interaktif
dalam menyelesaikan masalah untuk kegunaan pengguna dan pentadbir sistem
dalam menyelesaikan masalah

SEMAKAN TERAKHIR PENTAKSIRAN KERJA KURSUS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5

MINGGU 22
28 MEI – 3
JUN 2018

5
MINGGU 23
4 - 10 JUN 2018
MINGGU 24
11 - 17 JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2018
MINGGU 25
18-24 JUN 2018
MINGGU 26
25 JUN – 1
JULAI 2018

TAJUK 1.0 PERKOMPUTERAN (10 MINGGU)


STANDARD STANDARD
MINGGU KEMAHIRAN STANDARD PEMBELAJARAN NOTA
KANDUNGAN PRESTASI
MINGGU 27 1.1 Komputer Dan  Memberi contoh aktiviti jenayah 1.1.1 Menganalisis kesan inovasi dalam TP1 – TP2
2-8 JULAI 2018 Impak siber pengkomputeran
 Menerangkan contoh inovasi 1.1.2 Mengenalpasti aktiviti tidak beretika dalam
tidak beretika dalam pengkomputeran
pengkomputeran 1.1.3 Menjelaskan keperluan keselamatan data dalam
rangkaian komputer dan langkah keselamatan
(encrypted email, double verification, password)

MINGGU 28  Melakukan proses penyulitan TP3- TP5


9 - 15 JULAI dan nyahsulit 1.1.4 Melaksanakan penyulitan (encryption) dan
2018  Membezakan undang-undang nyahsulit (decyption) data menggunakan Caesar
siber antara negara Cipher
 Mencadangkan penambahbaikan 1.1.5 Membincangkan implikasi sosial berkaitan
dalam undang-undang siber pengodaman dan cetak rompak perisian
negara berserta justifikasi 1.1.6 Mengkaji undang-undang siber antara negara

MINGGU 29  Menghasilkan folio digital 1.1.7 Mengkaji kerjaya yang berkaitan dengan bidang TP6
16 – 22 JULAI lengkap mengenai etika kerjaya pengkomputeran masa hadapan
2018 bidang pengkomputeran masa
hadapan berserta rujukan

6
MINGGU 30 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 1 (PERINGKAT SEKOLAH) 26 JULAI – 10 OGOS
23-29 JULAI 2018
2018
MINGGU 31 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 1 (PERINGKAT SEKOLAH) 26 JULAI – 10 OGOS
30 JULAI - 5 2018
OGOS 2018

MINGGU 32 1.2 Seni bina  Menyatakan komponen yang TP1-TP2


5 - 10 OGOS komputer terlibat dalam kitaran FDE dan 1.2.1 Menjelaskan kitaran Capai – Nyahkod –
2018 menyenaraikan penterjemah Laksana (FDE – Fetch, Decode, Execute Cycle)
bagi bahasa pengaturcaraan 1.2.2 Menerangkan konsep asas seni bina komputer
 Menerangkan proses yang (Von Neuman) - unit kawalan, ALU (Arithmetic
berlaku dalam kitaran FDE Logic Unit), register, clock, address bus dan data bus

MINGGU 33  Mengaplikasikan konsep asas TP3-TP4


13-19 OGOS seni bina komputer Von 1.2.3 Mengkaji perbezaan pemproses (processor)
2018 Neuman bagi menerangkan linear dan pemproses semasa
penyelesaian masalah oleh 1.2.4 Membincangkan penterjemah pelbagai aras
komputer melalui lakaran bahasa pengaturcaraan
 Menghubungkait antara 1.2.5 Merumuskan pelaksanaan atur cara dalam
penterjemah dan proses yang sebuah pemproses
berlaku di dalam pemproses
 Menilai keupayaan komputer
melaksanakan sesuatu tugasan
berdasarkan komponen
pemproses
 Menggabungkan konsep asas
seni bina komputer, Kitaran
FDE dan pelaksanaan atur cara
dalam sebuah pemproses
menerusi satu demonstrasi yang
jelas dan kreatif

MINGGU 34 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE – 2 &


20-26 CUTI HARI RAYA HAJI
OGOS 2018
7
MINGGU 35  Melukis simbol get logik asas 1.3.1 Menerangkan get logik sebagai binaan asas litar TP1-TP3
27 OGOS – dan kombinasi get logik asas bersepadu
2 SEPT dengan betul 1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik
2018  Menerangkan tindakan setiap berikut:
get logik asas dan kombinasi get (i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
logik asas dengan betul (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU,
 Membina jadual kebenaran dan XATAU, XTAKATAU)
Ungkapan Boolean yang betul 1.3.3 Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan
bagi litar get logik yang diberi Boolean bagi menerangkan tindakan get logik
berikut:
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
(ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU,
XATAU, XTAKATAU)

MINGGU 36  Membina jadual kebenaran dan 1.3.4 Membina Jadual Kebenaran bagi satu litar get TP3 – TP4
3 -9 SEPT Ungkapan Boolean yang betul logik gabungan yang mempunyai dua input
2018 bagi litar get logik yang diberi 1.3.5 Membina Ungkapan Boolean bagi satu litar get
 Menganalisa masalah untuk logik gabungan yang mempunyai dua input
membina litar get logik dengan
jadual kebenaran dan Ungkapan
Boolean yang betul

MINGGU 37  Menganalisa masalah untuk 1.3.6 Menghasilkan litar get logik dan jadual TP4-TP6
10-16 SEPT membina litar get logik dengan kebenaran berdasarkan penyataan logik
2018 jadual kebenaran dan Ungkapan 1.3.7 Menghasilkan litar get logik dengan jadual
Boolean yang betul kebenaran dan Ungkapan Boolean yang lengkap
 Mencadangkan penambahbaikan dalam menyelesaikan masalah
terhadap litar get logik
penyelesaian masalah yang telah
dibina
 Menghasilkan litar get logik
yang lengkap dengan jadual
kebenaran dan Ungkapan
Boolean yang betul bagi
menyelesaikan masalah
berdasarkan situasi

8
MINGGU 38
17-23 SEP PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2 (18 SEPT – 5 OKT)
2018

MINGGU 39
24-30 SEPT
2018

MINGGU 40 1-
7 OKT 2018

MINGGU SEMAKAN DAN PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN


41 8 – 14 ULANGKAJI TOPIK TINGKATAN 5
OKT 2018

MINGGU ULANGKAJI TOPIK TINGKATAN 5


42
15-21 OKT
2018

MINGGU ULANGKAJI TOPIK TINGKATAN 5


43
21-27 OKT
2018

MINGGU ULANGKAJI TOPIK TINGKATAN 4


44
27 OKT – 4
NOV 2018

MINGGU ULANGKAJI TOPIK TINGKATAN 4


45
5 - 11 NOV
2018
MINGGU
46
PEPRIKSAAN SPM 2018 BERMULA (13 NOV – 13 DIS 2018)

9
DISEDIAKAN OLEH :
ANIZA YUSUP

SAINS KOMPUTER SMKE 2018

10