Anda di halaman 1dari 4

 

 
Mata   pelajaran  Matematik 
Kelas  1   Pintar 
Bilangan   pelajar  4   orang 
Tarikh  22   Ogos   2017 
Masa   8.00   ­  9.00   am   (1jam) 
Tema/   Tajuk  Faktor   dan   Gandaan 
Standard   kandungan  2.1   Faktor,   faktor   perdana   dan   faktor   sepunya   terbesar   (FSTB) 
 
Standard   pembelajaran/  2.1.1   Menentu   dan   menyenaraikan   faktor   bagi   nombor   bulat,   dan 
Objektif   pembelajaran  seterusnya   membuat   generalisasi   tentang   faktor. 
 
2.1.2   Menentu   dan   menyenaraikan   faktor   perdana   bagi   suatu 
nombor   bulat   dan   seterusnya   mengungkapkan   nombor   tersebut 
dalam   bentuk   pemfaktoran   perdana. 
 
2.1.3   Menerang   dan   menentukan   faktor   sepunya   bagi   nombor 
bulat. 
 
Pengetahuan   sedia   ada  ­Pendaraban   dan   pembahagian   nombor   bulat 
­Nombor   perdana 
 
Hasil   pembelajaran  Pada   akhir   pembelajaran,   pelajar   akan   dapat 
­mencari   dan   menyatakan   faktor   bagi   nombor   bulat   secara 
bertulis, 
­menyenaraikan   faktor   perdana   bagi   suatu   nombor   bulat   dengan 
tepat   menggunakan   kaedah   pokok   faktor 
­mencari   faktor   sepunya   bagi   2  nombor    bulat 
 
Elemen   merentas   kurikulum  Bahasa   –  pelajar   dikehendaki   menggunakan   laras   bahasa   yang 
(EMK)  betul  
Nilai   murni   –  pelajar   mengamalkan   elemen   nilai   murni   dalam   sesi 
PDP 
 
Penerapan   nilai  ­Kerjasama 
­Bertanggungjawab   dengan   pembelajaran   sendiri 
 
Sumber/   Bahan   bantu  ­Buku   teks   Matematik   Tingkatan   Satu 
mengajar  ­Lembaran   kerja 
­Kad   nombor   berwarna 
­Permainan   atas   talian   “Fact 
­Slaid   pembentangan   kuiz 
 
Kemahiran   berfikir   aras  Mengaplikasi   dan   menganalisis 
tinggi   (KBAT) 
 

 
 

RANCANGAN   PENGAJARAN   HARIAN 

MASA  ISI   PELAJARAN  AKTIVITI   PENGAJARAN   DAN  CATATAN 


PEMBELAJARAN 
Permulaan  Set   induksi  1. Guru   memberi   arahan  Arahan   guru: 
(5   minit)  (Menguji  tentang   aktiviti   yang  Tampal   kad   nombor 
pengetahuan   sedia  akan   dilakukan.  berwarna   yang 
ada   pelajar)  2. Pelajar   diberi   beberapa  boleh   membahagi 
kad   nombor   berwarna  nombor   yang   ditulis 
yang   berlainan.  di   papan   putih. 
3. Pelajar   diminta   untuk   
menampal   kad   nombor  Contoh: 
Nombor   di   papan 
berwarna   yang   telah 
tulis:   12 
diberi  
 
4. Guru   mengaitkan   aktiviti 
Jawapan: 
dengan   tajuk   yang   akan  1,2,3,4,6   dan   12 
diajar.  boleh   membahagi 
12 
 
Kaedah/Teknik   :  
Inkuiri   penemuan 
 
Langkah   1   Mencari   faktor  1. Penerangan   faktor   
(15   minit)  nombor   bulat   dan  nombor   bulat   dan   
mengeneralisasikan  contoh   diberi   oleh   guru.   
faktor  2. Arahan   aktiviti   yang   akan  Lembaran   kerja 
dijalankan   diberi   oleh  rujuk   lampiran 
guru.   
3. Pelajar   menjawab  Pendekatan:  
lembaran   kerja   tentang  Eklektik 
 
faktor   secara 
Kaedah/Teknik   :  
berpasangan. 
­Teknik   latih   tubi 
4. Pelajar   membuat 
­Inkuiri   penemuan 
generalisasi   berdasarkan   
lembaran   kerja.  Nilai   Murni: 
  Kerjasama 
 

Langkah   2  Menyenaraikan  1. Guru   menerangkan  Kaedah: 


(15   minit)  faktor   perdana   bagi  faktor   perdana   berserta  Ekspositori 
nombor   bulat  contoh   menggunakan   
kaedah   pokok   faktor.  Pendekatan: 
2. Pelajar   bermain  Deduktif 
permainan   atas   talian   
“factor   trees”   secara  Pautan   permainan   : 
individu.  http://www.transu
m.org/Maths/Activit
3. Pelajar   mengungkapkan 
y/Prime/ 
nombor   bulat   dalam 
 

bentuk   pemfaktoran   
perdana.   
 
Langkah   3  Mencari   faktor  1. Secara   berpasangan,  Kaedah: 
(15   minit)  sepunya  pelajar   diminta  Perbincangan 
menyenaraikan   faktor   
bagi   2   nombor   bulat.   
2. Pelajar   berbincang   dan   
mengenalpasti   faktor   
yang   sama   bagi   nombor   
bulat   yang   tersebut.   
Pendekatan:  
3. Pelajar   membuat 
Induktif 
kesimpulan   berdasarkan 
 
aktiviti   berpasangan. 
 
4. Guru   merumuskan  Nilai   murni: 
faktor   sepunya.  Kerjasama 
 

Penutup  Rumusan   sesi   PDP  1. Pelajar   menjawab   kuiz  Penilaian:   Kuiz 


(10   minit)  ringkas   berkenaan   topik.   
2. Pelajar   dikehendaki   
memberi   rumusan 
tentang   pelajaran   hari 
ini. 
3. Guru   merumus   pelajaran 
hari   ini   dan   memberi 
penerangan   ringkas 
tentang   sesi   PDP 
seterusnya. 
 

 
 

Lampiran