Anda di halaman 1dari 20

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

Page | 1
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
SEKOLAH KEBANGSAAN (SK)
TAHUN 4
2018

Page | 2
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)
MINGGU 1
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
)

MODUL : DUNIA KOMPUTER


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 2 1.0 Memperihal komputer 1.1 Menyatakan maksud EMK:
7-12 JANUARI dan fungsinya komputer.  Menyatakan jenis komputer dan bahagian-bahagian - Kreativiti dan Inovasi
1
2018 penting komputer.
1.2 Mengenal dan menyenarai KREATIVITI:
jenis komputer.  Mengenal pasti port input dan output, Pemacu Cakera - Maklumat baru
2 Liut/ Pemacu Cakera Optik dan soket input arus ulang
1.3 Mengenal bahagian- alik (AC) pada unit sistem. NILAI MURNI:
bahagian penting  Menerangkan maksud komputer dan kegunaan - Disiplin
komputer. 3 bahagian-bahagian penting komputer dan komponen - Bertanggungjawab
pada unit sistem.
KEMAHIRAN ABAD 21:
 Menghubungkait perkakasan dengan konsep antara - Literasi maklumat
4
input, proses, output dan storan.
BBB
- Contoh jenis komputer
 Meramal kesan dan akibat jika mana-mana bahagian - Bahagian-bahagian computer
5
penting komputer tidak berfungsi.
PENILAIAN
 Mencipta model komputer masa hadapan - Soalan (lisan atau bertulis)
6 berpandukan konsep komputer yang dipelajari secara
kreatif dan inovatif
MINGGU 3
14-19 JANUARI REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
2018

Page | 3
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)
MODUL : DUNIA KOMPUTER
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 4 1.0 Memperihal komputer 1.4 Menunjukkan komponen EMK:
21-26 JANUARI dan fungsinya pada unit sistem seperti  Menyatakan jenis komputer dan bahagian-bahagian - Kreativiti dan Inovasi
1
2018 port input dan output, penting komputer.
Pemacu Cakera Liut, KREATIVITI:
Pemacu Cakera Optik  Mengenal pasti port input dan output, Pemacu Cakera - Maklumat baru
dan soket input arus 2 Liut/ Pemacu Cakera Optik dan soket input arus ulang
ulang alik (AC). alik (AC) pada unit sistem. NILAI MURNI:
 Menerangkan maksud komputer dan kegunaan - Disiplin
1.5 Menerangkan maksud 3 bahagian-bahagian penting komputer dan komponen - Hormat-menghormati
input, proses, output dan pada unit sistem.
storan dengan KEMAHIRAN ABAD 21:
menggunakan analogi  Menghubungkait perkakasan dengan konsep antara - Literasi maklumat
mudah. 4
input, proses, output dan storan.
BBB
- Unit system
 Meramal kesan dan akibat jika mana-mana bahagian - Carta
5
penting komputer tidak berfungsi.
PENILAIAN
 Mencipta model komputer masa hadapan - Soalan (lisan atau bertulis)
6 berpandukan konsep komputer yang dipelajari secara - Hasil kerja murid
kreatif dan inovatif
MINGGU 5
28 JANUARI - 2 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
FEBRUARI 2018

Page | 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : DUNIA KOMPUTER


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 6 2.0 Mengenal perisian 2.1 Menyatakan maksud dan EMK:
4-9 FEBRUARI komputer jenis perisian. 1  Menyatakan maksud dan jenis perisian. - Kreativiti dan Inovasi
2018
2.2 Menyatakan fungsi dan KREATIVITI:
contoh sistem - Maklumat baru
pengendalian. 2  Mengelaskan perisian mengikut fungsinya. - Menjana idea

NILAI MURNI:
 Menggunakan perisian yang sesuai mengikut tugasan - Disiplin
3
yang diberikan. - Bekerjasama

 Membuat perbandingan antara jenis perisian dari KEMAHIRAN ABAD 21:


4 - Literasi maklumat
pelbagai aspek.
BBB
 Memberi justifikasi terhadap keperluan sesuatu - Jenis Perisian
5
perisian berdasarkan situasi yang diberi. - Contoh Sistem Pengendalian

 Menghasilkan folio mengenai idea satu perisian yang PENILAIAN


6 mempunyai fungsi baru selain daripada perisian yang - Soalan (lisan atau bertulis)
dipelajari beserta ciri-cirinya.
MINGGU 7
11 - 16 FEBRUARI REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
2018

Page | 5
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : DUNIA KOMPUTER


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 8 2.0 Mengenal perisian 2.3 Menyatakan fungsi dan EMK:
18-23 FEBRUARI komputer contoh perisian aplikasi. 1  Menyatakan maksud dan jenis perisian. - Kreativiti dan Inovasi
2018
2.4 Menyatakan fungsi dan KREATIVITI:
contoh program utiliti. - Maklumat baru
2  Mengelaskan perisian mengikut fungsinya. - Menjana idea

NILAI MURNI:
 Menggunakan perisian yang sesuai mengikut tugasan - Disiplin
3
yang diberikan. - Bekerjasama

 Membuat perbandingan antara jenis perisian dari KEMAHIRAN ABAD 21:


4 - Menyelesaikan masalah
pelbagai aspek.
BBB
 Memberi justifikasi terhadap keperluan sesuatu - Contoh Perisian Komputer
5
perisian berdasarkan situasi yang diberi. - Contoh Program Utiliti

 Menghasilkan folio mengenai idea satu perisian yang PENILAIAN


6 mempunyai fungsi baru selain daripada perisian yang - Soalan (lisan atau bertulis)
dipelajari beserta ciri-cirinya. - Hasil kerja murid
MINGGU 9
25 FEBRUARI - 2 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
MAC 2018

Page | 6
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)
MODUL : DUNIA KOMPUTER
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 10 3.0 Memahami peranti 3.1 Menerangkan maksud EMK:
4 - 9 MAC 2018 komputer dan memberi contoh  Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 peranti input, - Kreativiti dan Inovasi
1
peranti input. peranti output dan peranti storan.
KREATIVITI:
3.2 Menerangkan maksud  Menjelaskan mengapa perlu ada peranti input, peranti - Maklumat baru
dan memberi contoh 2 output dan peranti storan dalam sesebuah set - Menjana idea
peranti output. komputer.
NILAI MURNI:
 Membentuk sebuah set komputer lengkap dengan - Disiplin
3
gabungan peranti. - Bekerjasama

 Memberi justifikasi mana-mana peranti yang boleh KEMAHIRAN ABAD 21:


4 ditambah untuk meningkatkan lagi keupayaan - Literasi Maklumat
komputer.
 Membuat keputusan untuk memilih perkakasan dan BBB
perisian bagi set komputer mengikut keperluan - Contoh peranti input
5 - Contoh peranti output
menggunakan perisian hamparan elektronik daripada
pelbagai broshur jualan.
PENILAIAN
 Mencipta peranti baru yang menggabungkan
- Soalan (lisan atau bertulis)
6 beberapa peranti lain secara kreatif dan inovatif
melalui lukisan.
MINGGU 11
11 - 16 MAC REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
2018

Page | 7
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : DUNIA KOMPUTER


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 13 3.0 Memahami peranti 3.3 Menerangkan maksud EMK:
25-30 MAC 2018 komputer dan memberi contoh  Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 peranti input, - Kreativiti dan Inovasi
1
peranti storan. peranti output dan peranti storan.
KREATIVITI:
3.4 Menyenaraikan  Menjelaskan mengapa perlu ada peranti input, peranti - Maklumat baru
perkakasan dan perisian 2 output dan peranti storan dalam sesebuah set - Menjana idea
komputer dengan komputer.
menggunakan aplikasi NILAI MURNI:
hamparan elektronik bagi  Membentuk sebuah set komputer lengkap dengan - Disiplin
3
membeli satu set gabungan peranti. - Bekerjasama
komputer berdasarkan
risalah senarai harga.  Memberi justifikasi mana-mana peranti yang boleh KEMAHIRAN ABAD 21:
4 ditambah untuk meningkatkan lagi keupayaan - Menyelesaikan masalah
komputer.
 Membuat keputusan untuk memilih perkakasan dan BBB
perisian bagi set komputer mengikut keperluan - Contoh peranti storan
5 - PC
menggunakan perisian hamparan elektronik daripada
pelbagai broshur jualan.
PENILAIAN
 Mencipta peranti baru yang menggabungkan
- Soalan (lisan atau bertulis)
6 beberapa peranti lain secara kreatif dan inovatif
- Hasil kerja murid
melalui lukisan.
MINGGU 14
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
1 - 6 APRIL 2018

Page | 8
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : DUNIA KOMPUTER


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 15 4.0 Memahami ukuran data 4.1 Menerangkan maksud EMK:
8-13 APRIL 2018 data.  Menyatakan maksud data dan unit piawai ukuran - Kreativiti dan Inovasi
1
data.
4.2 Menyatakan unit piawai KREATIVITI:
ukuran data bit, bait,  Menjelaskan saiz ukuran data bagi setiap unit piawai - Maklumat baru
kilobait, megabait dan 2 bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait dalam urutan - Menjana idea
gigabait. menaik dan menurun.
 Membuat pengiraan dengan menukar unit ukuran data NILAI MURNI:
3 GB, MB dan KB kepada unit yang lebih kecil dan - Disiplin
seterusnya kepada yang lebih besar. - Bertanggungjawab

 Menentukan saiz fail dalam komputer dan KEMAHIRAN ABAD 21:


4 membezakan antara fail yang besar dan yang kecil - Literasi Maklumat
mengikut B, KB, MB dan GB. - Menyelesaikan masalah
 Membina dan menyemak pelbagai saiz fail
5 menggunakan aplikasi yang berbeza bersaiz B, KB BBB
- Carta unit ukuran data
dan MB.
PENILAIAN
 Membina satu folder bersaiz tertentu yang boleh
6 - Soalan (lisan atau bertulis)
memuatkan campuran fail bersaiz B, KB dan MB.
MINGGU 16
15 - 20 APRIL REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
2018

Page | 9
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : DUNIA KOMPUTER


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 17 4.0 Memahami ukuran data 4.3 Menukarkan ukuran data EMK:
22 - 27 APRIL Kilobait (KB) ke Bait.  Menyatakan maksud data dan unit piawai ukuran - Kreativiti dan Inovasi
1
2018 data.
4.4 Menukar ukuran data KREATIVITI:
Megabait (MB) ke Kilobait  Menjelaskan saiz ukuran data bagi setiap unit piawai - Maklumat baru
(KB). 2 bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait dalam urutan - Menjana idea
menaik dan menurun.
4.5 Menukar ukuran data  Membuat pengiraan dengan menukar unit ukuran data NILAI MURNI:
Gigabait (GB) ke 3 GB, MB dan KB kepada unit yang lebih kecil dan - Disiplin
Megabait (MB). seterusnya kepada yang lebih besar. - Bekerjasama

 Menentukan saiz fail dalam komputer dan KEMAHIRAN ABAD 21:


4 membezakan antara fail yang besar dan yang kecil - Menyelesaikan masalah
mengikut B, KB, MB dan GB.
 Membina dan menyemak pelbagai saiz fail BBB
5 - Carta unit ukuran data
menggunakan aplikasi yang berbeza bersaiz B, KB
dan MB.
PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
 Membina satu folder bersaiz tertentu yang boleh
6 - Hasil kerja murid
memuatkan campuran fail bersaiz B, KB dan MB.
MINGGU 18
30 APRIL - 4 MEI REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
2018

Page | 10
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : DUNIA KOMPUTER


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 19 4.0 Memahami ukuran data 4.6 Menghubungkait fail data EMK:
6-11 MEI 2018 dan bait.  Menyatakan maksud data dan unit piawai ukuran - Kreativiti dan Inovasi
1
data.
4.7 Menyatakan dan KREATIVITI:
membandingkan saiz fail.  Menjelaskan saiz ukuran data bagi setiap unit piawai - Maklumat baru
2 bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait dalam urutan - Menjana idea
4.8 Menggunakan aplikasi menaik dan menurun.
Notepad untuk  Membuat pengiraan dengan menukar unit ukuran data NILAI MURNI:
membandingkan saiz fail 3 GB, MB dan KB kepada unit yang lebih kecil dan - Disiplin
satu perkataan dan satu seterusnya kepada yang lebih besar. - Bekerjasama
ayat.
 Menentukan saiz fail dalam komputer dan KEMAHIRAN ABAD 21:
4 membezakan antara fail yang besar dan yang kecil - Menyelesaikan masalah
mengikut B, KB, MB dan GB.
 Membina dan menyemak pelbagai saiz fail BBB
5 menggunakan aplikasi yang berbeza bersaiz B, KB - PC
- Carta unit ukuran data
dan MB.
PENILAIAN
 Membina satu folder bersaiz tertentu yang boleh
6 - Soalan (lisan atau bertulis)
memuatkan campuran fail bersaiz B, KB dan MB.
- Hasil kerja murid
MINGGU 20
13-18 MEI 2018 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

Page | 11
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)
MODUL : DUNIA KOMPUTER
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 21 5.0 Menjaga keselamatan 5.1 Menggunakan perisian EMK:
20-25 MEI 2018 data dan komputer. anti virus untuk  Menyatakan langkah-langkah mengimbas virus, - Kreativiti dan Inovasi
1
mengimbas komputer. defragmentasi dan membuat kata laluan.
KREATIVITI:
5.2 Menggunakan kata laluan  Menerangkan kepentingan mengimbas komputer, - Maklumat baru
untuk keselamatan data. 2 - Menjana idea
defragmentasi dan penggunaan kata laluan.
5.3 Melakukan defragmentasi NILAI MURNI:
terhadap storan luaran.  Melakukan imbasan, defragmentasi dan mencipta - Menjaga keselamatan
3
kata laluan terhadap data dan komputer. - Bertanggungjawab

 Membezakan antara keperluan imbasan virus, KEMAHIRAN ABAD 21:


4 - Literasi Maklumat
defragmentasi dan membuat kata laluan.
- Menyelesaikan masalah
 Mengenalpasti punca masalah dan mengambil
5 tindakan terhadap data dan komputer melalui senario BBB
yang diberi. - PC
- Perisian AntiVirus
- Perisian Defragment
 Mengguna perisian atau kaedah lain untuk imbasan
6 virus, defragmentasi atau membuat kata laluan bagi PENILAIAN
menjaga keselamatan data dan komputer. - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
MINGGU 22
27-MEI 1 JUN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
2018

Page | 12
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 26 1.0 Mengkaji multimedia 1.1 Menyenaraikan elemen  Menamakan semua elemen multimedia dan contoh EMK:
24 - 29 JUN 2018 multimedia (teks, imej, 1 format fail serta dapat mengenalpasti persembahan - Kreativiti dan Inovasi
audio, video dan linear dan tak linear.
animasi). KREATIVITI:
 Menerangkan pelbagai format bagi setiap elemen - Maklumat baru
1.2 Membuat perbandingan 2 multimedia dan perbezaan persembahan linear dan - Menjana idea
saiz format fail bagi tak linear.
setiap elemen multimedia  Mencari elemen imej, audio, video dan animasi untuk NILAI MURNI:
seperti untuk teks, imej 3 membuat persembahan dalam bentuk persembahan - Disiplin
(jpeg, bmp, tiff), audio linear dan tak linear yang mudah. - Bekerjasama
(mid, wav, mp3) dan
video (avi, mpeg).  Membuat perbandingan saiz bagi imej, audio, dan KEMAHIRAN ABAD 21:
video yang sama bagi format yang berlainan dan - Literasi Maklumat
4
dipersembahkan dalam bentuk persembahan linear
dan tak linear. BBB
 Memberi komen dan justifikasi terhadap elemen dan - PC
5 format fail yang digunakan dalam multimedia yang - Jenis multimedia
dipersembahkan.
PENILAIAN
 Menghasilkan idea dan menceritakan kandungan
- Soalan (lisan atau bertulis)
6 persembahan serta penggunaan elemen multimedia
- Hasil kerja murid
berdasarkan konsep linear dan tak linear.
MINGGU 27
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
1-6 JULAI 2018

Page | 13
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 28 1.0 Mengkaji multimedia 1.3 Membezakan  Menamakan semua elemen multimedia dan contoh EMK:
8-13 JULAI 2018 persembahan linear dan 1 format fail serta dapat mengenalpasti persembahan - Kreativiti dan Inovasi
tak linear. linear dan tak linear.
KREATIVITI:
 Menerangkan pelbagai format bagi setiap elemen - Maklumat baru
2 multimedia dan perbezaan persembahan linear dan - Menjana idea
tak linear.
 Mencari elemen imej, audio, video dan animasi untuk NILAI MURNI:
3 membuat persembahan dalam bentuk persembahan - Disiplin
linear dan tak linear yang mudah. - Bertanggungjawab
 Membuat perbandingan saiz bagi imej, audio, dan KEMAHIRAN ABAD 21:
video yang sama bagi format yang berlainan dan - Menyelesaikan masalah
4
dipersembahkan dalam bentuk persembahan linear
dan tak linear. BBB
 Memberi komen dan justifikasi terhadap elemen dan - PC
5 format fail yang digunakan dalam multimedia yang - Contoh multimedia
dipersembahkan.
PENILAIAN
 Menghasilkan idea dan menceritakan kandungan
- Soalan (lisan atau bertulis)
6 persembahan serta penggunaan elemen multimedia
- Hasil kerja murid
berdasarkan konsep linear dan tak linear.
MINGGU 29
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
15-20 JULAI 2018

Page | 14
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 30 2.0 Menggunakan aplikasi 2.1 Menggunakan aplikasi EMK:
22 - 27 JULAI khusus untuk penyunting grafik untuk  Mengenalpasti aplikasi yang sesuai untuk menyunting - Kreativiti dan Inovasi
1
2018 membina bahan menghasil dan imej, audio dan video.
multimedia menyunting imej dalam KREATIVITI:
format *.jpeg.  Menerangkan fungsi fitur-fitur asas dalam aplikasi - Maklumat baru
2 - Menjana idea
penyunting grafik, audio dan video.

 Menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi NILAI MURNI:


penyunting grafik, audio dan video untuk - Disiplin
3 - Bertanggungjawab
menghasilkan perubahan kepada imej, audio dan
video.
KEMAHIRAN ABAD 21:
 Menyunting imej, audio dan video menggunakan fitur-
4 - Menyelesaikan masalah
fitur asas dalam aplikasi penyunting mengikut kriteria
output yang ditetapkan.
BBB
 Menilai dan menambahbaik kualiti imej, audio dan - PC
5 video menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi - Perisian Grafik
penyunting.
PENILAIAN
 Menghasilkan imej, audio dan video yang kreatif dan
- Hasil kerja murid
6 inovatif melalui suntingan menggunakan fitur-fitur lain
dengan kaedah eksplorasi sendiri.
MINGGU 31
29 JULAI - 3 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
OGOS 2018

Page | 15
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)
MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 32 2.0 Menggunakan aplikasi 2.2 Menggunakan aplikasi EMK:
5 - 10 OGOS 2018 khusus untuk penyunting audio untuk  Mengenalpasti aplikasi yang sesuai untuk menyunting - Kreativiti dan Inovasi
1
membina bahan menghasil dan imej, audio dan video.
multimedia menyunting audio dalam KREATIVITI:
format *.wav, *.wma,  Menerangkan fungsi fitur-fitur asas dalam aplikasi - Maklumat baru
*.midi atau *.mp3. 2 - Menjana idea
penyunting grafik, audio dan video.

 Menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi NILAI MURNI:


penyunting grafik, audio dan video untuk - Disiplin
3 - Bertanggungjawab
menghasilkan perubahan kepada imej, audio dan
video.
KEMAHIRAN ABAD 21:
 Menyunting imej, audio dan video menggunakan fitur-
4 - Menyelesaikan masalah
fitur asas dalam aplikasi penyunting mengikut kriteria
output yang ditetapkan.
BBB
 Menilai dan menambahbaik kualiti imej, audio dan - PC
5 video menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi - Perisian Grafik
penyunting.
PENILAIAN
 Menghasilkan imej, audio dan video yang kreatif dan
- Hasil kerja murid
6 inovatif melalui suntingan menggunakan fitur-fitur lain
dengan kaedah eksplorasi sendiri.
MINGGU 33
12 - 17 OGOS 2- REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
18

Page | 16
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 35 2.0 Menggunakan aplikasi 2.3 Menggunakan aplikasi EMK:
26-31 OGOS khusus untuk penyunting video untuk  Mengenalpasti aplikasi yang sesuai untuk menyunting - Kreativiti dan Inovasi
1
2018 membina bahan menghasil dan imej, audio dan video.
multimedia menyunting video dalam KREATIVITI:
format *.avi, *.wmv atau  Menerangkan fungsi fitur-fitur asas dalam aplikasi - Maklumat baru
*.mpeg. 2 - Menjana idea
penyunting grafik, audio dan video.

 Menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi NILAI MURNI:


penyunting grafik, audio dan video untuk - Disiplin
3 - Bertanggungjawab
menghasilkan perubahan kepada imej, audio dan
video.
KEMAHIRAN ABAD 21:
 Menyunting imej, audio dan video menggunakan fitur-
4 - Menyelesaikan masalah
fitur asas dalam aplikasi penyunting mengikut kriteria
output yang ditetapkan.
BBB
 Menilai dan menambahbaik kualiti imej, audio dan - PC
5 video menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi - Perisian Grafik
penyunting.
PENILAIAN
 Menghasilkan imej, audio dan video yang kreatif dan
- Hasil kerja murid
6 inovatif melalui suntingan menggunakan fitur-fitur lain
dengan kaedah eksplorasi sendiri.
MINGGU 36
2-7
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
SEPTEMBER
2018

Page | 17
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 37 3.0 Membangunkan 3.1 Melakar papan cerita EMK:
9 - 14 persembahan bagi menyediakan  Menyatakan langkah-langkah pembangunan - Kreativiti dan Inovasi
1
SEPTEMBER 2018 multimedia interaktif tak persembahan multimedia persembahan multimedia interaktif tak linear.
linear interaktif tak linear. KREATIVITI:
 Menerangkan setiap langkah-langkah pembangunan - Maklumat baru
3.2 Membangunkan 2 - Menjana idea
persembahan multimedia interaktif tak linear.
persembahan multimedia
yang mengandungi  Membangun persembahan multimedia interaktif tak NILAI MURNI:
sekurang- kurangnya tiga 3 linear mengikut langkah-langkah pembangunan - Disiplin
elemen multimedia. persembahan. - Bekerjasama
 Membangunkan satu persembahan multimedia KEMAHIRAN ABAD 21:
interaktif tak linear yang mempunyai elemen - Menyelesaikan masalah
4
multimedia dengan tidak melebihi had saiz fail
persembahan yang ditentukan. BBB
 Menilai dan memberi komen persembahan - Papan cerita
5 multimedia interaktif tak linear yang dibangunkan oleh - PC
rakan dan mencadangkan penambaikan.
PENILAIAN
 Membangunkan persembahan multimedia interaktif - Hasil kerja murid
6
tak linear yang menarik dan kreatif.
MINGGU 38
16-21 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
SEPTEMBER 2018

Page | 18
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 39 3.0 Membangunkan 3.3 Mempakejkan EMK:
23-28 persembahan persembahan multimedia 1  Menyatakan langkah-langkah pembangunan - Kreativiti dan Inovasi
SEPTEMBER 2018 multimedia interaktif tak dengan nama yang persembahan multimedia interaktif tak linear.
linear sesuai. KREATIVITI:
 Menerangkan setiap langkah-langkah pembangunan - Maklumat baru
2 - Menjana idea
persembahan multimedia interaktif tak linear.

 Membangun persembahan multimedia interaktif tak NILAI MURNI:


3 linear mengikut langkah-langkah pembangunan - Disiplin
persembahan. - Bekerjasama
 Membangunkan satu persembahan multimedia KEMAHIRAN ABAD 21:
interaktif tak linear yang mempunyai elemen - Menyelesaikan masalah
4
multimedia dengan tidak melebihi had saiz fail
persembahan yang ditentukan. BBB
 Menilai dan memberi komen persembahan - PC
5 multimedia interaktif tak linear yang dibangunkan oleh - Persembahan Multimedia
rakan dan mencadangkan penambaikan.
PENILAIAN
 Membangunkan persembahan multimedia interaktif - Hasil kerja murid
6
tak linear yang menarik dan kreatif.
MINGGU 40
30 SEPTEMBER - REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
5 OKTOBER 2018

Page | 19
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

Page | 20