Anda di halaman 1dari 10

SK BUKIT NAGA

PERANCANGAN STRATEGIK
KURIKULUM
2014 - 2016

sPeCt Bidang/Unit Kurikulum (PdP) Akhir Tahun 2013


CONTOH ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
BIDANG/UNIT*:KURIKULUM
(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- % Kelulusan UPSR meningkat berterusan W1- Pencapaian UPSR dari segi semua
S2- Pencapaian BM dalam UPSR 100% A belum capai 20%
S3- 85% guru mempunyai pengalaman lebih 5 tahun W2-Segelintir guru tidak bersikap
S4- 80% guru berbudaya kerja positif inisiatif
S5- Kehadiran murid melebihi 95% W3- Guru tidak dapat menumpu
S6- Sekolah satu sesi beri peluang laksana aktiviti sepenuhnya P&P kerana terlalu
Luaran S7- 40% murid berjaya ke aliran perdana banyak aktiviti
W4- Latihan murid tidak konstruktif
W5- Masih ada tidak kuasai LINUS
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran anak-
anak mereka 1. Meningkatkan pencapaian akademik dengan 4. Meningkatkan pencapaian
O2- Sokongan kewangan daripada PIBG kerjasama antara guru dan ibu bapa. 5A/7A melalui pengiktirafan
O3- Pihak ladang sering berkejasama 2. Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dan insentif oleh PIBG
04- dengan sokongan PIBG 5. Mempastikan latihan murid
3. Meningkatkan murid mendapat Band 4 hingga 6 disemak secara konstruktif
dalam PBS

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC


C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah
sangat tinggi 5. Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan Janakan strategi yang sesuai jika ada
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak melalui perkongsian kemahiran dan
mereka 100% ke sekolah pengalaman dalam kalangan guru
C3- Pengaruh pusat permainan video...
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT NAGA

RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH


ANALISIS PERSEKITARAN(TOWS<>SWOT / COWS<>SWOC MATRIKS) BIDANG: _________PRASEKOLAH________

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman ● % pencapaian membaca, menulis, ● Pencapaian dalam BI belum
mengira, berinteraksi dalam BI, aktif mencukupi 50%
dan sahsiah yang baik meningkat ● Kemahiran guru dalam interaksi BI
berterusan kurang baik
● 100% guru mempunyai pengalaman ● Guru tidak dapat menumpu
lebih 5 tahun sepenuhnya PdP kerana terlalu
Luaran ● 80% guru berbudaya kerja positif banyak aktiviti
● Kehadiran murid melebihi 95% ● Kekangan murid memahami BI
● Sumber kewangan yang mencukupi
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
● Ibu bapa mementingkan pelajaran
anak-anak mereka 6. Meningkatkan pencapaian akademik 3. Meningkatkan pencapaian kemahiran
● Sokongan kewangan daripada dengan kerjasama antara guru dan membaca, menulis, mengira,
Kementerian ibu bapa. berinteraksi dalam BI, aktif dan
● Kerjasama antara ibubapa 7. Meningkatkan penggunaan interaksi sahsiah yang baik melalui
● Sumber dan bahan bantu yang BI semasa PdP pengiktirafan dan insentif oleh guru,
mencukupi PPD

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

● Ibu bapa hanya memandang kejayaan 4. Memastikan PdP dijalankan dengan Janakan strategi yang sesuai jika ada
melalui akademik berkesan melalui perkongsian
● Masih ada ibu bapa menyerahkan anak kemahiran dan pengalaman dalam
mereka 100% ke sekolah kalangan guru
● Perbandingan antara prasekolah KPM
dan swasta

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2014-2016

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan
Kurikulum dan Pentaksiran, Profisiensi Bahasa
PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan kualiti akademik berdasarkan penguasaan 4M (Membaca, Menulis, Mengira, Menaakul)
Sektor/PPD/Sekolah SK Bukit Naga
Bidang /Unit Kurikulum / Prasekolah

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2014 2015 2016
(Berdasarkan 4 (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25→101 (Pernyataan indikator yang
teras strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi inisiatif atau pelan tindakan di boleh diukur)
organisasi) organisasi/SWOC) JPN/PPD/Sekolah)

Meningkatkan Penguasaan asas Meningkatkan keupayaan Meningkatkan peratus % murid mengenal semua
pembelajaran huruf dan suku kata mengenal huruf melalui murid menguasai asas 26 abjad dalam penilaian 80 90 96 100
murid belum dikuasai pengiktirafan ganjaran huruf dan suku kata disetiap akhir bulan
sepenuhnya daripada guru sehingga 100%

Penguasaan Memastikan PdP dijalankan Meningkatkan peratus % murid boleh membaca


kemahiran membaca dengan berkesan dengan murid menguasai buku Bacepat sehingga 60 70 76 80
sebelum memasuki ke menggunakan kemahiran membaca Buku 3
Tahun Satu masih kaedah/teknik yang betul sehingga 80%
lemah. melalui perkongsian
kemahiran dan
pengalaman dalam
kalangan guru prasekolah
Penguasan kemahiran Memastikan pPdP Meningkatkan peratus % murid yang menguasai
operasi tambah dan dijalankan dengan murid mengusai operasi tambah dan tolak, 64 76 84 90
tolak, mengenal nilai berkesan dengan kemahiran operasi
mata wang dan menggunakan tambah dan tolak
mengukur masa kaedah/teknik yang betul sehingga 90%
masih tidak mantap melalui perkongsian
sebelum memasuki kemahiran dan
Tahun 1 pengalaman dalam
kalangan guru prasekolah

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2014 2015 2016
(Berdasarkan 4 (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25→101 (Pernyataan indikator yang
teras strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi inisiatif atau pelan tindakan di boleh diukur)
organisasi) organisasi/SWOC) JPN/PPD/Sekolah)

Meningkatkan Penguasaan lisan, Memastikan PdP dijalankan Meningkatkan peratus % murid yang menguasai
pembelajaran bacaan dan tulisan dengan berkesan dengan penguasaan Bahasa Kemahiran lisan, bacaan 50 56 60 70
murid dalam Bahasa menggunakan Inggeris sehinga 60% dan tulisan dalam Bahasa
Inggeris masih lemah. kaedah/teknik yang betul Inggeris
melalui perkongsian
kemahiran dan
pengalaman dalam
kalangan guru prasekolah

Kemampuan dan Meningkatkan keupayaan Memastikan 80% murid % penyertaan murid dalam
Keyakinan Murid menggunakan kemahiran menglibatkan diri dalam aktiviti luar meningkat. 60 60 70 80
melakukan aktiviti motor halus, motor kasar setiap aktiviti dan
fizikal dan memasuki dan berkeyakinan dengan Pertandingan yang
pertandingan bakat kerjasama dianjurkan
kurang guru,PPM,pentadbir,PPD
memberangsangkan dan JPN

Murid hanya Mengamalkan nilai-nilai Memastikan murid dapat bilangan token yang
mengamalkan nilai- murni dalam setiap aktiviti mengamalkan nilai murni dikumpul 80 84 86 90
nilai murni hanya dan memberi token bagi di mana jua, berdikari,
semasa proses PdP, murid yang mengamalkan menyayangi alam dan
tidak menghargai nilai yang baik dan warisan
alam dan warisan menunjukkan peningkatan
budaya dan tidak sahsiah diri dengan
pandai berdikari kerjasama guru, guru
agama, PPM, pentadbir,
ibubapa
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2015
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan
Kurikulum dan Pentaksiran, Profisiensi Bahasa
PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan kualiti akademik berdasarkan penguasaan 4M (Membaca, Menulis, Mengira, Menaakul)
Sektor/PPD/SEK SK Bukit Naga
Bidang /Unit Kurikulum
Strategi Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Pelan Tindakan Meningkatkan kualiti akademik

Bi Tanggungjaw Tarikh/Temp
Program/Projek Objektif Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
l ab oh
1 Kelas Bimbingan Meningkatkan GPK-T Februari RM1200/ GPS (T6)
1.64 1.54
peratus murid GPT6 hingga Ogos LPBT: RM800 UPSR/PKSR
lulus dalam 2015 (BM, Math,
UPSR/PKSR Sc.)
PIBG:RM400
1.54 1.48
2

Diikuiti oleh Jadual 3,mengikut bil. Program induk


PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2015

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan
Kurikulum dan Pentaksiran, Profisiensi Bahasa
PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek Peningkatan kualiti akademik berdasarkan penguasaan 4M (Membaca, Menulis, Mengira, Menaakul)
Sektor/PPD/SEK SK Bukit Naga
Bidang /Unit Kurikulum/Unit Prasekolah
Strategi Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru
Pelan Tindakan Meningkatkan peratus murid menguasai 4M

Bi
Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian (KPI) TOV ETR
l.
1. PANDAI BACA Meningkatkan Guru Peratus murid boleh
peratus murid yang Prasekolah RM1000 membaca dalam
boleh membaca dan PPM Januari- penilaian senarai 90 90
menulis sehingga PCG semak, skala kadar dan
September
90% menjelang 2016 Hasil Kerja
2. BIJAK NOMBOR Meningkatkan Guru Peratus murid boleh
peratus murid yang Prasekolah membilang dan mengira
boleh menguasai PPM Januari - RM 400 dalam penilaian senarai
90 95
operasi tambah dan September PCG semak dan skala kadar
tolak, sehingga 95%
menjelang 2016
3. READY TO READ Meningkat peratus Guru Peratus murid boleh
(60%) penguasaan Prasekolah RM350 menguasai lisan, bacan
Bahasa Inggeris dan PPM PCG dan tulisan dalam
Januari - 50 60
murid dalam lisan, Peruntukan Penilaian Senarai Semak
bacaan dan tulisan September dan Skala Kadar dan
KPM
Hasil Kerja
4. SUKAN TAHUNAN DAN Meningkatkan Guru RM2500 Jumlah penyertaan
KARNIVAL peratus penyertaan Prasekolah PCG & Wang murid dalam aktiviti
KECEMERLANGAN murid dalam aktiviti PPM,Pentadbir Januari - Ko-Kurikulum yang di Pertandingkan
luar selain akademik 60 90
Sekolah, PPD Oktober dan
JPN dan Sumbangan
ibubapa Ibu bapa
5. SAHSIAH Meningkatkan Guru Rekod Kesihatan,
peratus murid yang Prasekolah Pemerhatian Tingkah
mengamalkan nilai Guru laku, Hasil kerja Murid
islam dan nilai murni Pendidikan PCG dan Amalan Seharian,
serta menghargai Januari - Senarai Semak
Islam, Peruntukan 80 90
diri, persekitaran Oktober
PPM, Wang Makan
dan warisan Pentadbir
Sekolah,Ibu
Bapa