Anda di halaman 1dari 1

GURASO

GURASO ESKOLAKO CURSOS DE ESCUELA


IKASTAROAK DE PADRES Y MADRES
Barakaldoko Guraso Eskola esperient- La Escuela de madres y padres de
ziak eta iritziak konpartitzeko gunea Barakaldo es un espacio donde poder

eskola da, bertan, autolaguntza, kultura-sus-


tapena eta gurasoen eginkizunak
compartir experiencias y opiniones con
otras personas y en el que se fomenta la

ESCUELA
burutzean, bai eta pertsona gisa ere, autoayuda, la promoción cultural y la
aurki ditzakezuen arazoak mahairat- puesta en común de los problemas que
zea sustatzen baita. os podéis encontrar en vuestro rol de
Landuko diren gaiak parte-hartzaileek padres-madres y como personas.
aukeratuko dituzte seme-alaben adina Los temas que se tratan, son elegidos
kontuan hartuta. Gaiok aukera oso por las personas asistentes y la adecua-

de padres y madres
zabalak eta ugariak eskaintzen ción a la edad de los hijos e hijas y
dituzte, gurasoen beharrizanen abarcan una amplia gama de posibilida-
arabera. 0 eta 12 bitarteko seme-ala- des, que dependen de las necesidades
bak dauzkaten familiei zuzenduak. de los padres y madres. Van dirigidos a
www.barakaldo.org Garrantzitsua:
todas las familias con hijos e hijas entre
0 y 12 años.
• Guraso eskolan parte hartzeko aurten
bi aukera daude: Es importante:
- Aipatu lekuan agertzea nahikoa • Para asistir a la Escuela de madres y
izango da lehen egunean. Bertan padres este año hay dos opciones.
beteko da izena emateko orria. - Puedes aparecer en el lugar
- Informazio gehiagorako eta indicado el primer día y allí
izen-emateetarako: HAZ herrita- rellenar la inscripción.
rrentzako arreta zerbitzuaren - Informarte e inscribirte a través de
(Udaletxean eta Gurutzetako Zentro las oficinas de atención presencial
Zibikoan) edo “010” eta “944 789 a la ciudadanía-SAC (Casa Consis-
200” telefono zenbakien bidez. torial y Centro Cívico de Gurutze-
• Adierazten den eguna lehenengo ta-Cruces), o bien por teléfono a
saioari dagokiona da, eta lehenengo través del número "010" o "944
egunean gutxienez hamabi (12) lagun 789 200".
aurkezten ez badira, bigarren egun • La fecha que se indica es la de la
batean egingo da saiakera, baina primera sesión, y si el primer día no
parte-hartzaileen gutxieneko acuden, al menos doce (12) perso-
kopurua lortzen ez bada, ez da nas, se intentará en una segunda
ikastarorik egingo. Inguruan dituzuen ocasión. Por ello, es muy importante
aukeren berri emango dizuegu. que acudas el primer día.
Hortaz, oso garrantzitsua da lehenen- • La duración de los cursos será de 2,
go egunean bertaratzea. 3, 4 ó 5 sesiones.
• Ikastaroak bi, hiru, lau edo bost • El día y el horario será el mismo
saiotakoak izango dira. durante las semanas que dura el
• Eguna eta ordua berberak izango dira curso.
ikastaroak irauten duen aste guztie- • Las actividades son gratuitas.
tan.
• Para mas información acerca de los
• Jarduerak doan dira. cursos enviar whatsapp al
• Ikastaroei buruzko argibide gehiago 625 783 411.
nahi izatera, bidali watsappa
625 783 411 telefono zenbakira.

Antolatzailea / Organiza: Laguntzailea / Subvenciona:

JARDUERA EGUTEGIA
2018KO URTARRILA-MAIATZA
CALENDARIO
DE ACTIVIDADES ENERO-MAYO 2018
IKASTETXEA. CENTRO GAIA. TEMA DATA. FECHA ORDUA. HORA
JUAN RAMON JIMENEZ LHHI ZIGORRIK GABE HEZI URTARRILAREN 15a, ASTELEHENA 9:10
CEIP JUAN RAMON JIMENEZ EDUCAR SIN CASTIGAR LUNES, 15 ENERO 9:10
S. JUAN BOSCO (GURUTZETAKO SALESIARRAK) FAMILIAREN AUTOESTIMUA HANDITU URTARRILAREN 15a, ASTELEHENA 15:00 (3:00)
SAN JUAN BOSCO (SALESIANOS CRUCES) MEJORAR LA AUTOESTIMA EN LA FAMILIA LUNES, 15 ENERO 15:00 (3:00)
BEGOÑAKO ANDRE MARIA (SALESIARRAK) FAMILIA-GATAZKAK KONPONDU URTARRILAREN 16a, ASTEARTEA 9:15
NTA. SRA. DE BEGOÑA (SALESIANAS) RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA FAMILIA MARTES, 16 ENERO 9:15
MUKUSULUBA LHHI GATAZKAK KONPONTZEKO GAITASUN URTARRILAREN 16a, ASTEARTEA 15:00 (3:00)
KOGNITIBOEN TAILERRA
TALLER DE HABILIDADES COGNITIVAS PARA
CEIP MUKUSULUBA MARTES, 16 ENERO 15:00 (3:00)
LA RESOLUCION DE CONFLICTOS
SANTA TERESA - BAGATZA LHHI IKASTEKO OHITURAK, TEKNIKAK ETA METODOAK URTARRILAREN 17a, ASTEAZKENA 9:15
CEIP STA. TERESA-BAGATZA HABITOS, TECNICAS Y METODOS DE ESTUDIO MIERCOLES, 17 ENERO 9:15
ERROSARIOKO GURE AMA (DOMINIKARRAK) ESTRESA BIDERATU ETA EMOZIOAK KONTROLATU URTARRILAREN 17a, ASTEAZKENA 15:00 (3:00)
NTA. SRA. DEL ROSARIO (DOMINICAS) CONTROL EMOCIONAL Y MANEJO DEL ESTRES MIERCOLES, 17 ENERO 15:00 (3:00)
ARRONTEGI LHHI SEXUALITATEAZ MINTZO OTSAILAREN 5a, ASTELEHENA 9:10
CEIP RONTEGI HABLANDO DE SEXUALIDAD LUNES, 5 FEBRERO 9:10
GURUTZETA LHHI SEXUALITATEAZ MINTZO OTSAILAREN 19a, ASTELEHENA 15:00 (3:00)
CEIP GURUTZETA HABLANDO DE SEXUALIDAD LUNES, 19 FEBRERO 15:00 (3:00)
PILAR LHHI ESKOLA-ARRAKASTAREN BILA OTSAILAREN 20a, ASTEARTEA 9:10
CEIP EL PILAR EN BUSCA DEL EXITO ESCOLAR MARTES, 20 FEBRERO 9:10
ZUHATZU LHHI FAMILIAREN AUTOESTIMUA HANDITU OTSAILAREN 20a, ASTEARTEA 15:00 (3:00)
CEIP ZUAZO MEJORAR LA AUTOESTIMA EN LA FAMILIA MARTES, 20 FEBRERO 15:00 (3:00)
ARTEAGABEITIA LHHI GURASOENTZAKO PSIKOLOGIA TAILERRA OTSAILAREN 21a, ASTEAZKENA 9:10
CEIP ARTEAGABEITIA TALLER DE PSICOLOGIA PARA MADRES Y PADRES MIERCOLES, 21 FEBRERO 9:10
ALAZNE SEXUALITATEAZ MINTZO OTSAILAREN 21a, ASTEAZKENA 15:00 (3:00)
ALAZNE HABLANDO DE SEXUALIDAD MIERCOLES, 21 FEBRERO 15:00 (3:00)
ALKARTU LHHI ESTRESA BIDERATU ETA EMOZIOAK KONTROLATU MARTXOAREN 12a, ASTELEHENA 9:10
CEIP ALKARTU CONTROL EMOCIONAL Y MANEJO DEL ESTRES LUNES, 12 MARZO 9:10
SAN PAULINO NOLAKOA ZIGORRIK GABE HEZI MARTXOAREN 19a, ASTELEHENA 15:30 (3:30)
SAN PAULINO DE NOLA EDUCAR SIN CASTIGAR LUNES, 19 MARZO 15:30 (3:30)

HEMEN KONTSULTATU ALDAKETAK ETA JARDUERA BERRIAK: WWW.BARAKALDO.ORG. MODIFICACIONES Y NUEVAS ACTIVIDADES CONSULTA EN WWW.BARAKALDO.ORG