Anda di halaman 1dari 14

BILANŢUL

la 31 Decembrie 2016

Sold la
Nr. cpt. ACTIV Cod rd. Începutul perioadei de Sfîrşitul perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5

Active imobilizate
Imobilizări necorporale 10 124378 73707
Imobilizări corporale în curs de execuție 20 99333 30915
Terenuri 30
Mijloace fixe 40 10019729 14015301
Resurse minerale 50
Active biologice imobilizate 60
1 Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 70
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate 80
Investiții imobiliare 90
Creanțe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate
130 10,243,441 14,119,924
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd
Active circulante
Materiale 140 281195 252800
Active biologice circulante 150
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 1620061 2258029
Producția în curs de execuție și produse 170
Mărfuri 180 42076090 47618206
Creanțe comerciale 190 13358829 15742068
Creanțe ale părților afiliate 200
Avansuri acordate curente 210 6955617 7994892
Creanțe ale bugetului 220 1125306 3308168
2 Creanțe ale personalului 230 28491 8638
Alte creanțe curente 240 22300 25090
Numerar în casierie și la conturi curente 250 5208898 8145442
Alte elemente de numerar 260 292361 168220
Investiții financiare curente în părți neafiliate 270 4774770 468047
Investiții financiare curente în părți afiliate 280
Alte active circulante 290 677568 690579
Total active circulante
300 76,421,485 86,680,176
(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd
Total active
310 86,664,926 100,800,100
(rd.130 + rd.300)
BILANŢUL
la 31 Decembrie 2016

Sold la
Nr. cpt. PA S I V Cod rd. Începutul perioadei de Sfîrşitul perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5

Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320 8450000 8450000
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350 39393376 9662156
3
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 x 3604350
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu
390 47,843,376 21,716,506
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)
Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
4 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung
440 0 0
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 0 20833563
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 12331936 38741449
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 322621 556872
Datorii faţă de personal 500 1744335 2566349
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 1019994 1362729
Datorii faţă de buget 520 4054114 1501802
5
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540 0
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560 16934419 6506764
Alte datorii curente 570 2414131 7014064
Total datorii curente
580 38,821,550 79,083,593
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)
Total pasive
590 86,664,926 100,800,100
(rd.390 + rd.440 + rd.580)
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2016

Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedentă curentă
1 2 3 4

Venituri din vînzări 10 503,067,323 546,786,351


Costul vînzărilor 20 403,281,713 512,983,200
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 30 99,785,610 33,803,151
Alte venituri din activitatea operațională (612) 40 9,373,911 27,225,086
Cheltuieli de distribuire (712) 50 39,342,298 19,538,906
Cheltuieli administrative (713) 60 38,573,651 23,234,523
Alte cheltuieli din activitatea operațională (714) 70 8,935,015 7,856,200
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier- 80 22,308,557 10,398,608
dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 90 -2,060,772 -5,915,694
(621,622,721,722,723)
Profit (pierdere) pînă la impozitare
100 20,310,564 4,482,914
(rd.080 + rd.090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 4,733,803 878,564
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120 15,576,761 3,604,350
(rd.100 – rd.110)
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 Ianuarie pînă la 31 Decembrie 2016

Nr. Sold la începutul


Indicatori Cod rd. Majorări Diminuări
d/o perioadei de gestiune
1 2 3 4 5 6

Capital social şi suplimentar


Capital social 10 8450000
Capital suplimentar 20 0
Capital nevărsat 30 0
1
Capital neînregistrat 40 0
Capital retras 50 0
Total capital social şi suplimentar
60 8450000 0 0
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)
Rezerve
Capital de rezervă 70
2 Rezerve statutare 80
Alte rezerve 90
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 0 0 0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
120 39393376 29731220
anilor precedenţi

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 130 x 3604350


3
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 x
Rezultatul din tranziţia la noile reglementări
150
contabile
Total profit nerepartizat (pierdere
neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 160 39393376 3604350 29731220
+ rd.150)
Alte elemente de capital propriu, din care 170 0 0 0
Diferenţe din reevaluare 171
4 Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160
180 47843376 3604350 29731220
+ rd.170)
Sold la sfîrşitul
perioadei de
gestiune
7

8450000
0
0
0
0

8450000

9662156

3604350

13266506

21716506
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 Ianuarie pînă la31 Decembrie 2016

Perioada de gestiune
Indicatori Cod. rd.
precedentă curentă
1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea operaţională


Încasări din vînzări 10 590260464 654753639
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 20 526613637 597941045
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 30 27432499 28292328
Dobînzi plătite 40 12436 571462
Plata impozitului pe venit 50 3042672 8154542
Alte încasări 60 1663655 1120830
Alte plăţi 70 14429616 11922783
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010 –
80 20,393,259 8,992,309
rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 90 1927481 336037
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 6018206 7358145
Dobînzi încasate 110 48120 25073
Dividende încasate 120
Alte încasări (plăţi) 130 (3339788) (124141)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 – rd.100
+ rd.110 + rd.120 ± rd.130)
140 (7382393) (7121177)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 13775513 96840688
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 10024556 76384301
Dividende plătite 170 18532656 19178344
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 –
rd.170 + rd.180 ± rd.190)
200 (14781699) 1278043
Fluxul net de numerar total
210 (1770833) 3149175
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 (1637443) (336773)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 8909535 5501259
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ±
rd.220 + rd.230)
240 5,501,259 8,313,662

8,313,662
Existenţa la Amortizarea Deprecierea Existenţa la Deprecierea
Intrarea în cursul Ieşirea în cursul Amortizarea acumulată la
începutul acumulată la acumulată la sfîrşitul perioadei
Indicatori perioadei (la costul perioadei (la costul acumulată la sfîrşitul
perioadei (la costul începutul începutul (la costul de
de intrare) de intrare) sfîrşitul perioadei
de intrare) perioadei perioadei intrare) perioadei
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Imobilizări necorporale în curs de execuţie
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total 183722 59344 0 0 0 183722 110014 0
inclusiv:
0
2.1.brevete şi mărci
2.2. programe informatice 141617 58964 141617 108985
Nota informativă:
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile 144866 x x x x 144866 x x

b) valoarea imobilizărilor necorporale neamortizabile 38855 x x x x 38855 x x


2. Terenuri 0
3. Mijloace fixe, total 18755112 8969788 0 6649705 3517166 21887651 8731866 0
inclusiv
0
3.1. clădiri
3.2. construcţii speciale 3555970 3555970 218588
3.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie 2122613 1703686 1714515 752581 3084547 1240443
3.4. mijloace de transport 16632499 7266101 1379220 2764585 15247134 7272835
4. Investiţii imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost 0

(859516)

0
Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură

Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 10 503,067,323 546,786,351
Alte venituri din activitatea operaţională 20 9,373,911 27,225,086
Venituri din alte activităţi 30 3,590,347 27,225,086
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 40 516,031,581 601,236,522
Variaţia stocurilor (productia in curs) 50 0 0
Costul vînzărilor mărfurilor vîndute (711) 60 403,281,713 512,983,200

Cheltuieli privind stocurile (211,213 si marfuri casate) 70 10,671,543 8,530,743

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii


80 20,795,861 26,019,731
(712,713 coresp 531)
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi
90 4,756,767 5,922,444
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor
100 2,506,942 2,706,992
imobilizate
Alte cheltuieli 110 9,119,846 29,413,560
Cheltuieli din alte activităţi 120 5,588,340 11,176,939
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 +
130 456,721,012 596,753,609
rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) 140 59,310,569 4,482,914
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 4,733,803 878,564
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 –
160 54,576,766 3,604,350
rd.150) (0)

39,000,005
Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente nerezidenţ

Sold la începutul perioadei de gestiune

Cod rd./ cod La care termenul de plată


Indicatori Termenul expirat mai
țară nu a sosit sau este expirat
mult de un an
pînă la un an

1 2 3 4
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 10 534699 5645
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 20 446478 5645
Elvetia 5645
Italia
Romania 96313
Sri Lanka
Turcia
Ucraina 350165
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 30 88222 0
Bulgaria
Elvetia
Italia 88222
Olanda
Romania
Rusia
Slovenia
Sri Lanka
Ucraina
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul financiar, inclusiv pe
40 0 0
ţări:
-
-
-
Depozite, inclusiv pe ţări: 50 0 0
-
-
-
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 60 0 0
-
-
-
Datorii curente – total 70 10778691 0
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 80 10778673 0
Bulgaria 875549
Cehia 235919
Elvetia 8376852
Germania 279417
Irlanda
Italia
Olanda
Polonia 78836
Romania 580428
Rusia
Slovenia
Sri Lanka
SUA
Turcia
Ucraina 351672
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 90 18 0
Elvetia
Italia
Romania 7
Ucraina 11
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind leasingul financiar,
100 0 0
inclusiv pe ţări:
-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110 0 0
-
-
-
şi datorii curente aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor

Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune


Intrări/majorări Ieşiri/
La care termenul de plată
Transferări din active şi Diferenţe de curs valutar nu a sosit sau este expirat
Total datorii pe termen lung în diminuări pînă la un an
active şi datorii curente

5 6 7 8 9
18025502 0 17658100 129257 1037003
5280748 0 4924080 27515 836305
82728 89776 1403 0
398554 408196 9642 0
2815494 2342261 (19470) 550077
180179 185476 5297 0
27695 28363 668 0
1776097 1870009 29975 286228
12744754 0 12734020 101742 200698
620717 635860 15143 0
4725695 4946073 220377 0
434739 511434 5397 16924
19375 18875 (500) 0
1402166 1202447 (20687) 179033
3729173 3645665 (83508) 0
42 (42) 0
1557661 1542783 (10136) 4741
255186 230884 (24302) 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

449529920 0 445306805 (2569959) 17571766


449527956 0 445304834 (2569956) 17571752
8231601 8446472 (119689) 780367
249235 (13316) 0
404810928 399485162 (2135077) 15837695
2905617 2681688 20544 482803
5699 6321 (622) 0
2127121 2032840 94280 0
99434 98672 762 (0)
149569 208705 1529 18170
17404424 17922525 (389313) 451641
3743147 3751820 (9749) 1077
3534 3576 (42) 0
2032563 1998822 33741 (0)
1178 1178 0
53421 53421 0
7959721 8364398 (53005) 0
1964 0 1971 (3) 14
2 2 0
1184 1184 0
775 785 (3) 0
3 0 14

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
ld la sfîrşitul perioadei de gestiune

Termenul expirat mai


mult de un an

10
0
0

0
0
0