Anda di halaman 1dari 6

JADUAL 3 : RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

1. Nama Kursus/Modul Guru dan Cabaran Semasa


Teacher and Current Challenges

2. Kod Kursus EDU3093


3. Nama Pensyarah
Akademik

4. Rasional Pelajar dapat memahami tentang cabaran-cabaran dalam profesion keguruan dan
Kursus/Modul dalam mampu menangani cabaran-cabaran secara bijaksana.
Program

5. Semester dan Tahun Semester 2, Tahun 4


ditawarkan

6. Jumlah Jam
Jumlah Jam Pembelajaran
Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Terbimbing dan
Pembelajaran Kendiri

K = Kuliah K T A P
T = Tutorial
72.5 120
A = Amali 30 15 0 2.5
P= Pentaksiran

7. Nilai Kredit 3 (3+0)

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Objektif Pembelajaran Pelajar dapat :

1. Memahami kandungan kursus Guru dan Cabaran Semasa.

2. Menghayati peraturan-peraturan awam dalam profesion keguruan dan


menjadikannya sebagai asas pertimbangan dalam menangani cabaran-
cabaran semasa.

10. Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru.
Kursus (Course
Learning Outcomes, 2. Menerangkan peraturan-peraturan awam dan perkaitannya dengan kerjaya
CLO) guru.
3. Membincangkan tanda-tanda awal gangguan emosi murid serta langkah
menanganinya.
4. Menganalisis punca gangguan emosi guru.
5. Menyediakan pelan tindakan untuk mengurus perubahan dalam bidang
pendidikan.

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
kompleksRespons ketara

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Pengetahuan

Lakuan tulen
Pemahaman

Mekanisme

Menerima
Penilaian

Persepsi

Adaptasi
Sintesis
Aplikasi

Analisis

Menilai
Set

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X X X
2 X X X X
3 X X
4 X
5 X X X

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


1
11. Kemahiran Boleh Pada akhir kursus, nyatakan kemahiran boleh pindah yang boleh diperolehi oleh
Pindah (Transferable pelajar. Tandakan X dalam ruangan Ya atau Tidak.
Skills, TS):
EDU3013 Ya Tidak
TS1 X
TS2 X
TS3 X
TS4 X
TS5 X
TS6 X
TS7 X
TS8 X
TS9 X

Nota: Ya menunjukkan bahawa kursus ini menyumbang kepada perkembangan


TS. Tidak menunjukkan bahawa kursus ini tidak menyumbang kepada
perkembangan TS.

Kod Kemahiran Boleh Pindah (TS)


TS1 merancang, berkolaborasi dan melaksanakan tugas dalam kumpulan
TS2 berkomunikasi secara berkesan secara lisan dan bertulis dalam
konteks sosial dan akademik
TS3 menggunakan kemahiran Teknologi, Maklumat dan Komunikasi
TS4 mempamerkan komitmen ke arah kecemerlangan
TS5 mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui kreativiti dan
inovasi
TS6 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT))
TS7 mempamerkan kebolehan mengumpul, mensintesis dan
menyampaikan maklumat
TS8 kemahiran kepemimpinan dan yakin melaksanakan tugas
TS9 menampilkan keterampilan dan kualiti guru

12. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
Serta Pentaksiran
1. Kuliah
2. Pembentangan
3. Perbincangan

Strategi Pentaksiran

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk
pentaksiran, iaitu kerja kursus (50%) dan peperiksaan (50%). Soalan
peperiksaan akan digubal oleh pensyarah yang mengajar kursus tersebut
dalam masa yang ditetapkan dan peperiksaan ditadbirkan pada akhir
semester secara berpusat. Soalan peperiksaan terdiri daripada gabungan
soalan struktur dan esei.

13. Sinopsis Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda-tanda
awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara
menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan dalam
pendidikan.

This course discusses educational issues and current challenges; early symptoms
of emotional disturbances amongst students and teachers; ways to overcome
emotional disturbances; innovation and managing educational changes.

14. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

15. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran
Peperiksaan : 50%

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


2
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9
( Programme PEO1 x x
Learning Outcomes, PEO2 x x
PLO) dengan PEO3 x x
Objektif Pendidikan PEO4 x x x
Program (Programme PEO5 x x
Educational PEO6 x x
Objectives, PEO)
Nota: PLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Program dan PEO merujuk kepada
Objektif Pendidikan Program. Perincian PLO dan PEO adalah seperti yang berikut:

Objektif Pendidikan Program (PEO)


PEO1 Menggunakan ilmu dan kemahiran keguruan di sekolah, komuniti dan
persekitarannya.
PEO2 Mempamerkan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat.
PEO3 Mempamerkan ciri-ciri profesionalisme guru yang unggul dan dicontohi,
berdaya saing pada peringkat lokal dan global serta menjaga amanah
ilmu
PEO4 Menjana penyelesaian yang inovatif dalam bidang bahasa Melayu
menerusi kajian dan penyelesaian masalah.
PEO5 Mengamalkan ciri-ciri kepemimpinan yang mampu mewujudkan kerja
berpasukan, kebolehan berkomunikasi serta bertanggungjawab dari segi
akhlak, sosial dan etika.
PEO6 Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu serta mahir
berkomunikasi dalam bahasa Inggeris.

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsip-
prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang bahasa Melayu.
PLO2 Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang bahasa Melayu.
PLO4 Berkomunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO7 Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk
menjalani pembelajaran berterusan.
PLO8 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa.
PLO9 Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang
berkesan.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


3
17. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
(Course Learning CLO1 X
Outcomes, CLO) CLO2 X X
dengan Hasil CLO3 X X X
Pembelajaran CLO4 X X X
Program CLO5 X X X X
( Programme
Learning Outcomes, Nota: CLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Kursus dan PLO merujuk kepada
PLO) Hasil Pembelajaran Program. Perincian CLO dan PLO adalah seperti yang berikut:

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsip-
prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan
PLO2 Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar.
PLO3 Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam pengajaran dan
pembelajaran.
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan berkerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan
PLO6 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO7 Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan pelajar dan
kapasiti untuk menjalani pembelajaran berterusan secara berkesan.
PLO8 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa dalam
pendidikan.
PLO9 Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang
berkesan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menghuraikan isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru.
CLO2 Menerangkan peraturan-peraturan awam dan perkaitannya dengan
kerjaya guru.
CLO3 Membincangkan tanda-tanda awal gangguan emosi murid serta
langkah menanganinya.
CLO4 Menganalisis punca gangguan emosi guru.
CLO5 Menyediakan pelan tindakan untuk mengurus perubahan dalam bidang
pendidikan.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


4
Bukan BersemukaInteraksi
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
18. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,

Bersemuka
SLT) setiap tajuk

Interaksi

Pembelajaran Kendiri ( s/s kuliah)

Lain-lain (Tugasan, ulangkaji dll)

Jumlah
Pentaksiran
Tutorial
Kuliah

Amali
1. Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa
 Integrasi nasional
 Pendemokrasian pendidikan
 Tonggak pendidikan UNESCO
 Globalisasi dalam pendidikan
 Kepelbagaian budaya
 Pengaruh perkembangan Teknologi 8 4 8 20
Maklumat dan Komunikasi
 Gejala sosial
 Laporan dan analisis berkaitan pencapaian
pendidikan negara
- Dalam negara
- Antarabangsa
2. Guru dan Perundangan
 Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993
 Akta Pendidikan 1996 5 3 5 13
 Akta OKU 2008
 Peraturan-peraturan Pendidikan
(Pendidikan Khas) 1997

3. Tekanan Emosi dalam Kalangan Murid


 Tanda-tanda awal gangguan emosi
 Langkah-langkah menangani gangguan 4 2 4 10
emosi
 Hak asasi kanak-kanak

4. Tekanan Emosi dalam Kalangan Guru


 Stress
 Burn out 3 1 3 7
 Langkah-langkah pengurusan tekanan
emosi

5. Inovasi dan Perubahan Dalam Pendidikan 5 3 5 13


 Strategi pengajaran inovatif
 Perkembangan teknologi pengajaran
 Perkembangan persekitaran pembelajaran
 Reka bentuk resos
 Reka bentuk pentaksiran dan penilaian

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


5
6. Pengurusan Inovasi dan Perubahan
Pendidikan
 Strategi pengurusan inovasi dan perubahan
 Adaptasi pelbagai inovasi dan perubahan
5 2 5 12
 Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia
 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM)

Kerja Kursus / Amali 25 25

Ulangkaji Peperiksaan 17.5 17.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 30 15 2.5 30 42.5 120

19. Rujukan Asas Fullan,M.(2003).Change Forces with a Vengeance. London: Falmer Press/
Routledge.

Fullan.M.(2005).Fundamental change:International handbook of educational


change. Dordrecht: Springer.

Kozma,R.B.(2003). Technology,innovation and educational change:A global


perspective.USA:ISTE.

Rujukan Tambahan Altricher,H. & Elliot,J.(2000). Images of educational change. Buckingham:Open


University Press.

Fullan,M.(2001) The meaning of educational change.(3rd ed.) New York:Teacher


College Press.

Hoban,G.J.(2002).Teaching learning for educationa change. Buckingham:Open


University Press.

Liz Ozman Wan Oman.(2000). Mengurus agenda abad 21: Cabaran dan persiapan
diri dalam era globalisasi.Kuala Lumpur:Golden Books Centre.

Shahril@Charil Marenki.(1999). Isu pendidikan di Malaysia: Sorotan dan


cabaran.Kuala Lumpur:Utusan.

Universiti Kebangsaan Malaysia.(2000).Globalisasi:Implikasi dan cabaran. Bangi:


Fakulti Sains Pembangunan.

Zaid Ahmad et al.(2006).Hubungan etnik di Malaysia.Shah Alam .Oxford Fajar Adn


Bhd.

20. Maklumat Tambahan Tiada

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


6

Anda mungkin juga menyukai