Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Pentaksiran dalam Pendidikan


Kursus/Modul Assessment in Education

2. Kod Kursus EDUP2063

3. Nama Staf
Dr. Mohd Nordin Abu Bakar
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat kefahaman mengenai pelbagai jenis
Kursus/Modul pentaksiran, reka bentuk, pembinaan dan pentadbiran pentaksiran serta dapat menganalisis
dalam Program pelbagai cadangan untuk menangani isu berkaitan pentaksiran di sekolah menengah.

5. Semester dan
Semester 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 128
P= Pentaksiran 27 18 - 3.5 27 36 - 16.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menerangkan konsep asas pentaksiran, tujuan dan prinsip pentaksiran dalam
Outcomes, CLO) pendidikan. (C2, LO1)
2. Merancang pentaksiran berdasarkan proses merungkai standard dan penjajaran
konstruktif dalam pendidikan. (C6, LO1, LO3, CTPS3)
3. Membina pelbagai jenis pentaksiran dalam bilik darjah berdasarkan maklumat terkini
daripada pelbagai sumber. (C6, A2, LO3, LO6,CTPS4,LL1)
4. Melaporkan prestasi murid dalam pendidikan dengan menggunakan kriteria pentaksiran
yang sesuai berdasarkan interpretasi data pentaksiran. (C5, LO3, LO6, CTPS5, LL2)
5. Mencadangkan penyelesaian untuk menangani isu tentang pentaksiran dalam
konteks sekolah menengah di Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip asas pentaksiran.
(C6, LO3,CTPS3)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Lakuan tulen
Menganalisis
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Persepsi
Mencipta

Adaptasi
Menilai

Menilai
Set

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X x

3 X x

4 X
5
X

10. Kemahiran Boleh


Pindah
Kemahiran Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah (CTPS3; Pembelajaran Berterusan
(Transferable
dan Pengurusan Maklumat (LL2)
Skills, TS):

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, tutorial dan perbincangan

Strategi Pentaksiran:
Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala peperiksaan dijalankan diakhir
semester.

Kerja kursus terdiri daripada satu penulisan akademik dan satu kuiz. Kerja kursus dibina
dengan merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan berbentuk
ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kertas
Peperiksaan.

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran

Kuliah Kuiz
LO1 – Pengetahuan
Tutorial Ujian Bertulis
Kuiz
LO3 – Pemikiran Kritikal dan Tutorial
Ujian Bertulis
Pendekatan Saintifik Perbincangan
Penulisan Akademik
LO6 - Pembelajaran
Kuliah Kuiz
Sepanjang Hayat dan
Tutorial Ujian Bertulis
mengurus maklumat
Perbincangan Penulisan Akademik

12. Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran; tujuan
pentaksiran; prinsip pentaksiran; jenis pentaksiran; merungkai standard dan penjajaran
konstruktif; pentaksiran berasaskan sekolah; reka bentuk dan pembinaan ujian; penskoran
dan penggredan; analisis item; pelaporan dan interpretasi serta isu-isu dan cadangan
berkaitan pentaksiran berasaskan sekolah menengah di Malaysia

This course discusses concepts of test, measurement, evaluation and assessment; purposes
of assessment; principles of assessment; types of assessment; unwrapping the standard and
constructive alignment; school based assessment; design and test construction; scoring and
grading; item analysis; recording and reporting; issues and suggestions concerning school
based assessment in secondary schools in Malaysia.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50%

Penulisan Akademik 30%


Tugasan
Kuiz 20%

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X
dengan
CLO 2 X X
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 X X
(Programme
Educational CLO 4 X X
Objectives, PEO)
CLO 5 X

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menerangkan konsep asas pentaksiran, tujuan dan prinsip pentaksiran
dalam pendidikan
CLO 2 Merancang pentaksiran berdasarkan proses merungkai standard dan
penjajaran konstruktif dalam pendidikan
CLO 3 Membina pelbagai jenis pentaksiran dalam bilik darjah berdasarkan
maklumat terkini daripada pelbagai sumber.
CLO 4 Melaporkan prestasi murid dalam pendidikan dengan menggunakan
kriteria pentaksiran yang sesuai berdasarkan interpretasi data pentaksiran
CLO 5 Mencadangkan penyelesaian untuk menangani isu tentang pentaksiran
dalam konteks sekolah menengah di Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip
asas pentaksiran.

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO)
CLO 2 X X
dengan Hasil
Pembelajaran CLO 3 X X
( Learning
Outcomes, LO) CLO 4 X X

CLO 5 X

Domain hasil pembelajaran (LO)


LO 1 Pengetahuan
LO 2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
LO 3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO 4 Kemahiran Komunikasi
LO 5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban
LO 6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO 8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
LO 9 Kemahiran Kepemimpinan
Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)
Menerangkan konsep asas pentaksiran, tujuan dan prinsip pentaksiran
CLO1
dalam pendidikan
Merancang pentaksiran berdasarkan proses merungkai standard dan
CLO2
penjajaran konstruktif dalam pendidikan
Membina pelbagai jenis pentaksiran dalam bilik darjah berdasarkan
CLO3
maklumat terkini daripada pelbagai sumber
Melaporkan prestasi murid dalam pendidikan dengan menggunakan kriteria
CLO4
pentaksiran yang sesuai berdasarkan interpretasi data pentaksiran
Mencadangkan penyelesaian untuk menangani isu tentang pentaksiran
CLO5 dalam konteks sekolah menengah di Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip
asas pentaksiran Interaksi

Jumlah SLT
Bersemuka
Interaksi

AmaliBukan Bersemuka

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk
Kuliah

Pentaksiran
Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Amali

1. Konsep Asas Pentaksiran Bilik Darjah 1 1 1 2 5


 Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan
pentaksiran bilik darjah

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

4
2. Peranan dan tujuan Pentaksiran dalam
Pendidikan
 Tujuan Pentaksiran
 Pentaksiran tentang Pembelajaran (Assessment 1 1 2 5
of Learning); Pentaksiran untuk Pembelajaran 1
(Assessment for Learning) dan Pentaksiran
sebagai Pembelajaran ( Assessment as Learning)

3. Ciri dan Prinsip Pentaksiran


 Kesahan
 Kebolehpercayaan
2 1 2 2 7
 Keobjektifan
 Kemudahtadbiran
 Kemudahtafsiran

4. Jenis Pentaksiran
 Pentaksiran Formatif dan Sumatif
 Jenis Ujian
- Ujian Objektif dan Subjektif
- Ujian Rujukan Norma dan Kriteria
4 2 4 4 14
 Pentaksiran Autentik
- Portfolio
- Prestasi (Performance based )
- Penilaian Rakan Sebaya
- Penilaian Kendiri
 Pentaksiran atas talian

5. Merungkai Standard dan Penjajaran


Konstruktif
 Konsep merungkai standard
 Proses merungkai standard
 Konsep penjajaran konstruktif
 Proses penjajaran konstruktif 2 1 2 2 7
- Mendefinisikan hasil pembelajaran yang
dikehendaki
- Memilih aktiviti-aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang sesuai untuk mencapai
hasil pembelajaran
- Mentaksir hasil pembelajaran sebenar murid

6. Rekabentuk, Pembinaan dan Pentadbiran


Ujian
 Peringkat Pembinaan Ujian
 Penggubalan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
 Taksonomi Pembelajaran
- Domain Kognitif (Bloom,semak semula),
5 4 5 8 22
- Domain Afektif (Krathwohl)
- Domain Psikomotor (Simpson)
 Panduan Pembinaan item Ujian
- Item Objektif
- Item Subjektif
 Pentadbiran Ujian

7. Penskoran, Penggredan dan Kriteria 2 1 2 2 7


Pentaksiran
 Jenis Penskoran dan Rubrik Pemarkahan
- Analitik
- Holistik

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

5
8. Analisis Item dan Interpretasi Data
 Statistik Asas
- Skor Mentah dan Penggunaannya (Kekerapan;
Ogif dan Pangkatan)
- Perwakilan Graf
- Mod, Median dan Min
- Sisihan Piawai, Skor Piawai 3 2 3 4 12
- Interpretasi Data

 Item Analisis
- Item Kesukaran dan Diskriminasi
- Analisis Distraktor
- Bank Item

9. Pelaporan Data Pentaksiran


 Tujuan Pelaporan 2 1 2 2 7
 Kaedah Pelaporan

10. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


 Konsep asas dan tujuan PBS
 Ciri-ciri utama PBS
 Jenis-Jenis Pentaksiran berasaskan Sekolah 2 1 2 2 7
 Cara Pemarkahan dan Pembinaan Rubrik
 Pelaksanaan Pentaksiran berasaskan Sekolah
 Pelaporan dan Perekodan

11. Cadangan Penyelesaian untuk Menangani Isu


berkaitan dengan Pentaksiran Sekolah Menengah di
Malaysia
 Trenda semasa dalam pentaksiran di Malaysia
 Sistem Berorientasikan Peperiksaan
 Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
dalam Pentaksiran
 Pentaksiran berasaskan sekolah 3 3 3 6 15
 Pentaksiran berasaskan mesra budaya
 Pentaksiran Autentik
 Pentaksiran secara online
 International Assessment Instruments
 Etika dan profesionalisme guru dalam pentaksiran

Kerja Kursus 1 9 10

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 27 18 3.5 27 36 16.5 128

Bersemuka Bukan Bersemuka

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

6
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN Kuliah 27 27
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA
Tutorial 18 36

Penulisan Akademik - 6

Kuiz 1 3

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 48.5 79.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 128
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Miller, M. D., Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2009). Measurement and assessment in teaching
(10th ed,). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

Nitko,A.J. & Brookhart,S.M. (2011). Educational assessment of student (6th ed.). Boston:
Pearson Education.

Stanley,T. (2014).Performance-based assessment for 21st century skills. Waco.Texas:


Prufrock Press Inc.

Rujukan Tambahan Ainsworth, L. (2003). Unwrapping the standard: A simple process to make standards
manageble. Anglewood, CO: Lead+Learn Press

Brookhart, S.M. (2013). How to assess higher order thinking skills in your classroom.
Virginia:ASCD.

Butler,S.M, McMunn,N.D. (2006).A teacher’s guide to classroom assessment: Understanding


and using assessment to improve student learning. North Carolina: Jossey-Bass.

Chappuis,J. (2009). Seven strategies of assessment for learning. Boston:Pearson Education.

Earl,L.M. (2013). Assessment as learning: Using classroom assessment to maximise student


learning.(2nd ed.). Thousand Oaks: Corwin.

McMiller, J.H. (2007).Classroom assessment: Principles and practices for effective standards-
based instruction.(4th ed.)Boston:Pearson Education.

Popham,J.W. (2014). Classroom assessment: What teachers need to know (7th ed.)
Boston:Pearson Education.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN

EDUP2063 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN (3 Kredit)

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

7
HASIL PEMBELAJARAN Kaedah
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

 Menjelaskan konsep asas pentaksiran, Kuliah Kuiz


tujuan dan prinsip pentaksiran dalam X
Tutorial Ujian Bertulis
pendidikan (C3, LO1)

 Merancang pentaksiran berdasarkan Kuliah Kuiz


proses merungkai standard dan X X Tutorial Ujian Bertulis
penjajaran konstruktif dalam Perbincangan
pendidikan (C6, LO1, LO3, CTPS3)

 Membina pelbagai jenis pentaksiran Kuiz


dalam bilik darjah berdasarkan Kuliah
Ujian Bertulis
maklumat terkini daripada pelbagai X X Tutorial
Penulisan
sumber. (C6, A2, LO3, LO6, CTPS4, Perbincangan
Akademik
LL1)

 Melaporkan prestasi murid dalam


pendidikan dengan menggunakan Kuiz
kriteria pentaksiran yang sesuai Kuliah
X X Ujian Bertulis
berdasarkan interpretasi data Tutorial
Penulisan
pentaksiran. (C3, LO3, LO6, CTPS5, Akademik
LL2)

 Mencadangkan penyelesaian untuk


menangani isu tentang pentaksiran Tutorial
dalam konteks sekolah menengah di X Ujian Bertulis
Perbincangan
Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip
asas pentaksiran. (C4, LO3, CTPS3)

Kuliah Kuiz
KESELURUHAN X X X Tutorial Ujian Bertulis
Perbincangan Penulisan Akademik

Nama Panel Penggubal :

Bil. Nama Pensyarah Kelayakan Akademik


Bc.Ed (Sains Pertanian) (UPM),
1 Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar
M.sc (Educ. Admin) (UPM),
PhD ( Tec & Voc. Educ.(UKM)

Dr. Boon Pong Ying B.A. (Hons) Universiti Malaya


2 IPG Kampus Bahasa Antarabangsa M.Ed.(Testing and Educational Evaluation) Universiti
Malaya
PhD (Pengujian dan Penilaian Pendidikan) Universiti
Kebangsaan Malaysia

Dr Lawrence Aloysius Aeria B. Sc. (Hons) Universiti Malaya


3 IPG Kampus Bahasa Antarabangsa M. Ed. (Curriculum Development)
Universiti Malaya
PhD (Pedagogy) Universiti Putra Malaysia

Berkuat kuasa mulai November 2015


Kemaskini Mei 2017

Anda mungkin juga menyukai