Anda di halaman 1dari 3

1/A.

Prózaepikai műfajok

 Novella: tömören előadott történet, kevés szereplő, idő és tér szűkre szabott, a
cselekmény sorsdöntő eseményre épül, csattanószerű befejezéssel
Példák: Lukianosz, Bocaccio, Csehov, Hemingway, Bornemissza Péter, Heltai Gáspár,
Jókai Mór: Egy bújdosó naplója, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond: A hét krajcár
Novellaciklus: Mikszáth: Jó palócok, Kosztolányi: Esti Kornél, Krúdy: Szinbád

 Elbeszélés: egyetlen cselekménysor a novellánál bőségesebben kifejtve


Példák: Gogol: Köpönyeg, Csehov: 6-os számú kórterem, Kafka: Az átváltozás, T. Mann:
Mário és a varázsló, Mikszáth: A tót atyafiak

 Kisregény: nagyobb cselekményidőt ölel fel, összetettebb


Példák: Goethe: Az ifjú Werther szenvedései, Hoffmann: Az arany virágcserép, Tolsztoj:
Ivan Iljics halála, Hemingway: Az öreg halász és a tenger, Mikszáth Kálmán: Szent Péter
esernyője, Örkény István: Tóték

 Regény: nagy terjedelmű, hosszú időtartamot ölel fel, szerteágazó a cselekmény, fő- és
mellékszereplőkkel is dolgozik
Példák: Cervantes: Don Quijote, Goethe: Werther szerelme és halála (szentimentális),
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (fejlődésregény), Mikszáth Kálmán: A fekete
város, Tolsztoj: Háború és béke, (történelmi), Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (realista),
Jókai: Az arany ember, Móricz Zsigmond: Rokonok (karrierregény), Jókai: Egy magyar
nábob, Kárpáthy Zoltán (családregény), Kafka: A per, Camus: Közöny, A pestis, Thomas
Mann: A varázshegy (esszéregény).

 Mítosz: istenekről, emberfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló elbeszélés


 Monda: valós jelenségekhez kapcsolódnak, amiket azonban a képzelet átalakít

1/B. Verses epikai műfajok

 Eposz: egy egész közösségre kiható, nagy jelentőségű eseményt dolgoz fel, az eposzi
hőst istenek segítik / hátráltatják  az események mindig két szinten: istenek és emberek
szintjén játszódnak; eposzi kellékek
Példák: Íliász, Odüsszeia, Gilgames-eposz, Vergilius: Aeneis, Zrínyi: Szigeti veszedelem,
Vörösmarty M.: Zalán futása, Arany J.: Buda halála

 Verses regény: regényszerű tárgyat dolgoz fel + lírai elemek


Példák: Puskin: Anyegin, Arany János: Toldi szerelme

1
2. Dráma

 Drámai költemény: olvasásra szánt drámai mű, az emberi lét alapkérdéseire keres
választ
Példák: Goethe: Faust I.,II., Vörösmarty: Csongor és Tünde, Madách: Az ember tragédiája

 Mirákulum, misztériumjáték, moralitás, passiójáték: középkori vallásos színjátékok

 Komédia: komikum (helyzet-, jellem-), konfliktusának megoldása szerencsés, álértékek


pusztulása
Példák: Shakespeare: Sok hűhó semmiért, Vízkereszt, Szentivánéji álom, Molière: Tartuffe,
Képzelt beteg, Csokonai: Tempefői,

 Tragédia: cselekménye tragikus kimenetelű konfliktust hordoz


Példák: Szophoklész: Antigoné, Oidipusz király, Shakespeare: Romeo és Júlia, Hamlet,
Racine: Phaedra, Schiller: Don Carlos, Haramiák, Ármány és szerelem, Katona: Bánk bán,
Ibsen: Vadkacsa, Csehov: Cseresznyéskert

3. Líra

 Ars poética: költészetről, költőlétről megnyilatkozó alkotások


2
Példák: Keats: Óda egy görög vázához, Baudelaire: Az albatrosz, Rilke: Archaikus Apolló-
torzó, Arany János: Vojtina Ars poétikája, Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok, Petőfi
Sándor: A XIX. század költői, Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én..., Új vizeken járok,
József Attila: Thomas Mann üdvözlése, Ars poetica

 Dal: személyes, egyéni érzelmeket kifejező műfaj, több alcsoportja létezik pl. bor-,
szerelmi-, katona-, búcsú-, gyászdal
Példák:
- bordal: Alkaiosz, Anakreón, Horatius, Balassi: Borivóknak való, Petőfi: A borozó, Ady:
A fekete zongora
- szerelmi dal: Ady: Az én menyasszonyom,
- hazafias dal: Petőfi: A nép nevében
- katonanóta: Petőfi: Tiszteljétek a közkatonákat, Csatadal
- búcsúdal: Janus Pannonius: Búcsú Váradtól, Balassi: Búcsúja hazájától, Kosztolányi:
Üllői-úti fák,
- gyászdal: Ómagyar Mária-siralom, Kosztolányi: Halotti beszéd, József A.: Kései sirató

 Elégia: epigrammánál hosszabb, disztichonban írt költemény; az elégikus, rezignált


hangnemet az eredményezi, ha a valóság és az ideál nem felel meg egymásnak
Példák: Catullus, Ovidius, Walter von der Vogelweide, Janus Pannonius: Mikor a táborban
megbetegedett; Csokonai: A Magánossághoz, Berzsenyi: Osztályrészem, Levéltöredék
barátnémhoz, Petőfi: Szeptember végén, Arany: Letészem a lantot, Tóth Árpád: Lélektől
lélekig, Kosztolányi: Boldog, szomorú dal, József A.: Elégia

 Epigramma: eredetileg sírvers; tény + szellemes megjegyzés


Példák: Anakreon, Catullus, Janus Pannonius: Pannónia dicsérete, Egy dunántúli
mandulafáról, Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok, Batsányi: A franciaországi változásokra

 Himnusz: istenség, eszme, személy dicsőítésére szolgáló alkotás


Példák: Szapphó: Aphroditéhoz, Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz,
Kölcsey Ferenc: Hymnus (1823. január 22. Cseke)

 Óda: emelkedett hangú, magasztos tárgyú, terjedelmesebb költemény


Példák: Horatius, Schiller: Az örömhöz ( Beethoven a IX. szimfóniába építette be),
Berzsenyi: A magyarokhoz I és II, József Attila: Óda, A Dunánál