Anda di halaman 1dari 4

SULIT

6354/1
BAHASA TAMIL I
MEI/JUN
20
1 ¾ jam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN …

PEPERIKSAAN …

______________________________________________________________________________

TINGKATAN 4

BAHASA TAMIL I

Satu jam empat puluh lima minit

______________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian – Bahagian A dan Bahagian B

2 Jawab dua soalan – satu soalan daripada setiap bahagian

3 Anda dikehendaki menulis nombor soalan semasa menjawab

4 Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas tulis yang disediakan

______________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak

6354/1 [Lihat halaman sebelah


SULIT
SULIT 6354/1

¦À¡Ðì¸ð¼¨Ç:
þ째ûÅ¢ò¾¡û, À¢Ã¢× அ ÁüÚõ À¢Ã¢× அ ±É þரர À¢Ã¢×¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ. ´ù¦Å¡Õ
À¢Ã¢Å¢Ä¢ÕóÐõ ´Õ §¸ûŢ¡¸ þÃñÎ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸ôÀ¼ §ÅñÎõ. அஅஅஅஅஅ அ அஅஅ
ரரரரரரரரரரரர ரரரரரரரரரரர. ரரரரரரரர ரரரரரரர ரரரரரர
ரரரரரரர ரரரரரர ரரரரர ரரரரரரரர.

À¢Ã¢× அ : ÅÆ¢¸¡ðÊì ¸ðΨÃ

[ ரரரரரரரரரரரரர ரரரரரரரரர 30 ரரரரர ரரரரரரரரர ரரரரரரரர


ரரரரரரரரரரரரரரரரரரரரரர ]

Á§Äº¢Â÷¸Ç¢¨¼§Â Å¡º¢ôÒô ÀÆì¸õ ̨ÈóÐ ÅÕÅÐ «¨ÉÅáÖõ Ţš¾¢ì¸ôÀðÎÅÕõ ´Õ


Å¢ÅரரÃÁ¡Ìõ. þÐ ÌÈ¢òÐ ¯õ ¿ñÀ÷ ´ÕŧáΠ¯¨Ã¡θ¢ýÈ£÷. «ùרá¼¨Ä ±Øи.

¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ÌÈ¢ôÒ¸¨Çரர ரரரரரர ரரரர ¯¨Ã¡¼¨Äò ¾Â¡÷ ¦ºö¸.

- Å¡º¢ôÒô ÀÆì¸õ - þý¨È ¿¢¨Ä


- ̨ÈóÐ ÅÕžü¸¡É ¸¡Ã½í¸û
- Å¡º¢ôÒô ÀÆì¸ò¨¾ °ìÌÅ¢ôÀ¾ü¸¡É ÅƢӨȸû
- ¡÷ - ±ó¾ò ¾ÃôÒ - ±ý¦ÉýÉ Àí¸¡üÈÄ¡õ
- Å¡º¢ôÒô ÀÆì¸ò¾¢ý «Åº¢Âõ - «¾É¡ø Å¢¨ÇÔõ ¿ý¨Á¸û

¯¨Ã¡¼¨Äஅஅ ¾Â¡Ã¢ìÌõ§À¡Ð ¸ÅÉò¾¢ø ¦¸¡ûÇ §ÅñʨÅ:

 ¯¨Ã¡¼ø ÅÊÅ¢ø þÕò¾ø


 ÝÆø - «È¢Ó¸õ - Ó¸Áý þÕò¾ø
 þÕÅ÷ §ÀÍž¡¸ «¨Áó¾¢Õò¾ø
 þÕÅÕ§Á ¸Õòи¨Çô §ÀÍž¡¸ þÕò¾ø
 ´ÕÅ÷ ̨Èó¾Ð þÕ Ó¨È¡ÅÐ §Àº¢Â¢Õò¾ø
 ¯¨Ã¡¼ÖìÌâ ÌȢ£θÙõ ¯½÷¸¨ÇÔõ
¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â¢Õò¾ø
 ¯¨Ã¡¼ÖìÌâ ШȺ¡÷¦Á¡Æ¢Â¢ø ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø
 Å¢¨¼¦ÀÚ¾ø - ÓÊ× þÕò¾ø

[ 30 ÒûÇ¢¸û ]
6354/1 [Lihat halaman sebelah
SULIT

À¢Ã¢× அ : ¾¢Èó¾ ÓÊ×ì ¸ðΨÃ

2
SULIT 6354/1

[அஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅ அஅஅஅஅஅஅஅஅ 1 Á½¢ 15 ¿¢Á¢¼ அஅஅஅஅஅஅஅஅ அஅஅஅஅஅஅஅ


அஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅ.]

அஅஅஅ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¾¨ÄôÒ¸Ùû அ§¾Ûõ ´ýȨÉô ÀüÈ¢ 300 ¦º¡ü¸அஅஅஅ அஅஅ


அஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅ அஅஅஅஅஅ.

1 ¾ü¸¡ôÒì ¸¨Ä
ரரரரரரரரரரரர ரரர ரரரரரரர அஅஅஅஅஅஅஅ ரரரரரரர ரரரரரர.

2 ¯û¿¡ðÊø ¯Â÷¸øÅ¢¨Âò ¦¾¡¼÷Åரரரரர ரரரரரரரரரரரர ரரரரரரரர


º¢Èó¾Ð.
ரரரரரரரரரரரர ரரர அஅஅஅஅ ரரரரரரர ரரரரரர.

3 Ţź¡ÂòШȨ §ÁõÀÎòО¡ø ²üÀÎõ ¿ý¨Á¸û.


ரரரரரரரரரரரர ரரர அஅஅஅஅஅஅ ரரரரரரர ரரரரரர.

4 ÀûÇ¢ô ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊ쨸¸û ±¾¢÷¸¡Ä Å¡ú쨸ìÌ «Åº¢ÂÁ¡Ìõ.


ரரர¾¨ÄôÀ¢ø µ÷ ¯¨Ã ரரரரரரர ரரரரரர.

5 ரரரர ரரரரரரரர ரரரரரரரரரரரர ரரரரரரரரரரரரரரரரர ரரரர


ரரரரரரரரரரரரரரர ரரரரரரரரரரரர. .
ரரரரர ரரரரரரரர ரரரரரரர ரரரரரரரரர அஅஅஅஅஅஅஅஅ ரரரரரர.

6 ¬º¢Ââý ¾¢Â¡¸õ.
ரரரரரரôரரரர ´Õ º¢Ú¸¨¾ «øÄÐ ¿¡¼¸õ ±Øи.

[ 70 ÒûÇ¢¸û ]

KERTAS SOALAN TAMAT

6354/1 SULIT

Disediakan oleh: Disemak oleh:

3
SULIT 6354/1

…………………………………. ……………………………….
( ) ( )
Guru Mata Pelajaran B.Tamil, Ketua Panitia
SMK SMK

Disahkan oleh:
……………………………..
( )
GKMP Bahasa
SMK