Anda di halaman 1dari 16

SULIT

MODUL KECEMERLANGAN

DAERAH TEMERLOH
TINGKATAN 5
BAHASA TAMIL 6354/2
Kertas 2
Mei 2016

2 ¼ jam Dua jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 22 soalan

2 Jawab semua soalan

3 Jawapan anda hendaklah ditulis di dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya
buku jawapan tidak cukup, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas
peperiksaan.

___________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak
1
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

π a : t
r l (l)

[30 $&]

 1 - 10

()k+,-m +/t1p34t56k 7rn1 +:;t1, e6,4rn1 :/m >?,@kA >54


+,B+.

1. +/t1p34m uErt1m t


F,1?
[2 $&]

2
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

()k+,-m 3AH5F :,It1t e6,4rn1 :/m >?,@kA JKL >54 +,B+.

மன தளராத நாய


6M) N,O54c QRrn6:S,? T6,
RnHSU µm3,Wl :It1 :n6,r.
N4?k +5YWl 5+tQ6rn6:r.
a[k+[ 6M) N,O[KA :n1, :F\r
µ/+U Q+,W]l :^3_:1 :`k+m.
o/ µ5L av:,c :n6 Q3,1, a:r
+,r >3t1kAd,eF1. av>3tHl
a:r o/ +,5Y i`n6,r. i/pπhm
i?m 6dS,6 T6,, яypl/kAc
eRUc, eRFK5+k +,l e3,/tHk e+,B4,r. a[p3O4 +,]l
i/n1 iSt6m :^nQ6,[FQ3,1m, a:r i? ucHm4U N4?p
3WKIWl Q6n?,r. a:/54F :,)k5+5F

a[p354F,+ 5:t1 ‘ipq’ eUL 34m 6F,qk+p3O41.


ip34tHl eRFK5+k +,l e3,/tHF:r eUQL e6qF,63[
aK$6i,+ t[ N,O[F NORtHSi,e T6, RnHSU :SY,c
354t6,r.

2. T6, RnHS;U i p!"k Anpπ_+.


[2 $&]

3
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

(Q` e+,_k+p3O_d +>565F :,It1t e6,4rn1 :/m >?,@kA >54


eu1+.

 πk
m

6n565Fp 3vn1 Q3,Kn


6,y5i5F :Ewe QFKn
In565Fc eRm5i F,ke
eRFl+5d QNr5i F,ke
eRn6M) N,OQ4,r :,)>l
eRl:w+ A>n1 +,E
In56F,l uFrn1 xUL
S,iU πLp3, ?,+!

- +BE6,RU

3. ik+>56 uErt1m $pπ% F,1?


[2 $&]

4
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

()k+,-m an>p53 :,It1t e6,4rn1 :/m >?,@kA >54 +,B+.

¬º¢Ã¢Â÷:
Å¢ò¡º¡¸÷

வாசககேள!
க பராகலா!
uc 
et  
m n e !k#m. ν&k
'( ) *t+!k,m. “a...!..”
e12 ) 'n+!k,m. 3 4m 56c78l
7r u at+;!pr. u #=n
>k ' ut +k#µk
t+!k#m. ip uAk#c spCm
e p
CDm !kt &k
e 1EDk# (GpC) eI+ a4pG.

4. in6 an>pπU zYm :,R+r+{kAt e6q>k+p3_m &'km eU??


[2 $&]

5
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

()k+,-m N5+cT5: 1-k5+ :,It1t e6,4rn1 :/m >?,@kA >54


+,B+.

tIqFr : µS&W4m N,UA tS}T


3`w+ i/keUL?. a:?1
6mπkA iSB_ 3`w+5dk
e+,_k+ eR,l] >OQ4U.
~6m a:;4m et65? 3`w+
i/kAm?

SA : N,UA F,!

tIqFr : ep3[? u?kAk +EkQ+


e6qF,6,?

SA : uw+{kA µS&5Fp 3Kn


e6qF,6,?

5. inN5+cT5: 1-kel SA>U 7Knl e:&p3_m +/tH5? eu1+.


[2 $&]

6
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

()k+,-m 3AH5F :,It1t e6,4rn1:/m >?,@kA JKL >54 +,B+.

a)π) *+ um
iQYIF,>l €r ‘aU5? HQSR,’ e?p
Q3,KLp3_3:r aU5? iw+dm. aUπU ic
u/:i,+t Q6,Ucm i:5S iQYIFr+{m πL
N,O[?/m ami, (i6r) eUQL aUe3,u+
a5`keUL?r.

t6S:KQL,r, 1U$ct6p3OQ4,r, $Lvk+3OQ4,r e?t


1U3tHl :,_Q:,/kA aU$k+Sm ƒO[ aS:5EkeL1
lcQR,wel iFwe :/m i:qU Tt6 Ri,яm. i:r QR5:5Fp
3,S,O[ ‘4tHU 3_+,’ >/1 :`wek e+dS>k+p3O_d,r.
ev>6p 3,A3,_m +,O4,il ik+{kAc QR5:F,Kcm
am5iF,r eUeLUcm 3,S,O_kAqF:r.

6. aU5? iw+dtHU i 3B$+5d eu1+.


[2 $&]

7
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

 7 µ l 10 
e+,_k+p3O_d 3AH5F :,It1,e6,4rn1 :/m >?,k+{kA >54 +,B+.

eRl:m i/ :5+p3_m. a5: µ5LQF +l>ceRl:m, e3,/OeRl:m e?


annH/keQL,m. t?,l, iUc o/ $HF eRl:t56p 3Kn tS,yQ:,m.

eRl:m 3Y:5+p3_m. a5: µ5LQF i5?, i5?>, ik+, 6,y, eNl, ƒr,
xYm, +,lN54, +l>, Q+>, an@, ouk+m, :]5i, e3,U, e3,/, Q3,+m
e?p 3H?,c :5+p3_m e?k 7LY,m.

‘3H?,cm e3Kcp e3/:,)@ :,` Q:B_m’ e?p e3qQF,r :,)t6k


Q+O[/keQL,m alY:,? a1 3H?,c π5d+5dp e3c:1 eU36lY eUcm,
QiKe+,B4 3H?,c eRl:w+5dp e3c:Q6 eUcm, NikA NUA
>dwAeUL1. tm! a5: a5?t1m ove:,/ i;6hm e3L Q:B[F e3cm
Q3c+d,eF eRl:w+QdF,Am. aceRl:w+&l oUc A5LWhm, Ni1 :,)@
ILk+,1 eUc NUA e6qeL1.

ip3H?,c eRl:w+{ 6,mm o/ eRl:i,Am. 6,5Fp 3Yr


e6qnH/p3,r. t?,l, 6,F,r, 6,y + F,r? e? annH/p3:r M+c IYQS e?t
1vn1 7LY,m.

elY,c eRl:w+&…m ILn61 6,yc eRl:i,Am. πL eRl:w+5d i`n1


>_Q:,i,?,l, µFUL,l a:K5Lt H/m3p e3Kc>4Y,m. 6,yc eRl:t56
i`n1>O4,l, a56 e:S,…m ev>6t1m H/m3p e3Lµ[F,1. i`n61
i`n616,U. aceRl:m i/n6 i4t56 xSp3Q:,, †_ eRyFQ:, ek+,Yt1m
iFY,6 av:d@ uFrn6 eRl:i,Am a1. t+Q:, eRl:w+ a5?tH…m
65YF,F eRl:m t6]U, a65?t ‘6,yc eRl:m’ e?@m +/6Y,m.

‘aU5?mm π6,@m µU?n e6y:m’ eU31 ‡5:WU :,kA. i;6U 6U


+BµUQ? anFp3_eUL +4@ 6,QFF,m eU356 i1 NUA >dkAeL1.
e6y:m iO_lY; Q+,W…m 74t6,U eU356, ‘ ne
l ’ eU356 NUA anFY,m. e3KL 6,5Fp $Lk+vt1 >O_,
$BvFm +/Hk Q+,Wl Adw+{kAc eRUc :/:1 3F?KL1 eU31 +/t1.
6m π5dk+,+p 3qn1 Q3T3:r 6,5F>4 Q:c e:/m iv@Yel il5Y
eU31 µ[n6 µ[p3,Am. i65? ann16,U i,vk+:,R+r i5L:5?k Ant1
Q:B_m e3,u1, ‘3,l x5?n‰O_m 6,Whm R,Yp 3qn1’ e?
Q:B[W/keUL,r. iH]/n1 6,5F>4 aH+i,+p 3q@ +,O_eL:r+
e6y:w+6,m eU31m, ik+&l e:/m il5Y eU31m >dw+Y,m.

et65+F 1U3m :n6,…m, R,UQL,r 3^keUL ŠFceRFl+5d o/ Q3,1m


eRyFY,+,1 eU31 6M) ik+&U 3B$+&l oUc.

8
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

7. eRl:m e?k 7Lp3_:1 F,5:?


[2 $&]

8. a) 6,y JU µkeFi,+k +/6p3_eL,r?


[2 $&]

t) 6,WU aU$kA †4,+ F,qU aU53k 7LY,m?


[2 $&]

9. ()k+,-m 3AHWl +/5iF,k+p3O_d e6,4r Ž`…kA JK3 uErt1m


e3,/ F1?

e6y:m iO_lY; Q+,W…m 74t6,U eU356, ‘ '01


ne ' '045l6’ eU356 NUA anFY,m.
[2 $&]

10. o/ 6,WU p!" >dke 50 eR,K+&l eu1+.


[10 $&]

9
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

π 8 : t
r l ( 9pπ6k:;m )
[30 $&]

 11 µ l 14 
e+,_k+p3O_d Ic+56p 3AH5F :,It1, e6,4rn1:/m >?,k+{kA
>54 eu1+.

iv +,5Y 3He?,Uc i/kAm. iU5LkAp π5`p53p 3,rk+p


$Lp3OQ4U. e?kA eS,m3 S,IF,? i4m, R,6+i,? i4m, isO
я,Qik el.tr.[. sQ4‘U6,U. $_S,F,>]/n1 N54‰Sm6,U. isO
я,Qik el.tr.[kA iSB_ :,Wl+. oUc e:&cRi,+ e:&$Li,+
i/kAm. iUe?,Uc i/d,+, RKc uO$Li,+ i/kAm. N,U e3,1:,+ 5
‘"# π%p'(’ in6p 3[k+O[l6,U.

iwAk 7O4m e+,}Rm A5LcRY,+Q: i/n61. Nmi:r+5dt


Q6[p π[k+ Q:B[F6,y i/n61.

e3,n 6O[F1.

“i:U €.Q+!”
10
R,m3l xL 3;FU; +,Yr ilY,6 RO54; t Adm; i/n6,l
i/31 :FT i/k+Y,m; z}Rp 3,t6, H/O_ µ^.

“6mπ… 6mπ…..”

N,U a5`t61 6U5?t6,U eUc xUc H/mπp 3,rt6,U 53FU.

“F,, N,U ip3t6,U Q+.el…kA :QSU. 5+WY i/n6


15
elY,t56mm o/t6U a[cIO_p Q3,WO4,U. eUQ?,4 7O4,&kAk
Q3,U 3U; N,U :n1OQ4Uh eR,lYhm. e+,}Rm e”lp 3Uhw+.
uw+ Q3,hY e?kA o/ ‘+,l’ Q3,O_t 6•w+Y,?” eUQLU.

a:U QF,It1ke+,B[/n6,U.

“Nmi,{kA Nmi,Qd u6:YU?, ep3[ 6mπ?” e+,}Rm


20
eRB[eiB54mm +YnQ6U.

eU? QF,It6,Q?, e6qF>l5Y. “Rq in6,w+BQE. N,U


e+,}Rm a:RSi, Q3,yeO_ i/kQ+U. –keSmBQE!” eUc Q3,5?
e_t6,U. an6 RiFm 3,rt1 o/ :F6,? –?U Q6,&l 35`F R,kA
zO545Fc Tin1 eRUL:U Ackel ν5`n6Q3,1 a1 eU Qil
3O_>O41. e?kAk Q+,3m iB54kAQil Jn>O41. 25

“Q3,:6KA Q:c i4m il5YF,’ eUc iY,Wl +tHQ?U. a:U


oUcm Q+O+,61Q3,l Q3,yke+,B[/n6,U. “Q+O31 >dw+>l5YF,?”
eUc ic3[mm +tHQ?U. +B+ ŽQ4n?.
10
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

“eU5? Q:5Y 3,rk+>_” eUc iO_m eR,l] +,] [U+5dk


Ap53t e6,O[+&]/n1 e3,cke e_t1 u6n>O_ 6?1 R,kAp53Wl 30
Q3,O_ke+,B[/n6,U.

“i16,U Q:5YF,?” eUc a…t1ke+,B_ a:U uE/m:BEm


“‰!” eUc e?kAp 3k+tHl i/n6 Ap53te6,O[Wl ecIl 1pπQ?U.

Q3,;l HF,A>U Nm35S 4Fl eRyQ6U; e_t6,U. “icR,U, N,U


A/ Q3RQLB4,. N,U ip3t6,U eяWlY/n1 e:&F,:Q?U. ip3 35
isO я,Qik el.tr.[WY/n1 Q3RQLU. “…(a5iH)…” ap3[F,? Rq,
Rq, N,U Q:L,Qd,4 Q3,UY/n1 Q3RQLU. in6 Nm3/kA ip3 ƒ +,l
3Uh.,” eUc I:p$p 3O45? autHQ?U.

53F5?p 3,rtQ6U. e+,}Ri,+ Q:rtH/n61. >Fr5:t1& 3O_


a:U +utHl i/n6 Rwe] a`+,+ MU;F1. “eU µ1AY 5+F :cTp 40
3,QSU” eUQLU. 53FU 6Fwe?,U. a:?1 5+5F N,Q?
π[t1ke+,B_Q3,y µ1el 5:t1k +,O[Q?U.
xcRFm e6qnH/kAm a1 +tH eUc.!
53FhkA N_k+m tSmπt1>O41.
i/O_p 3[k+O_:^F,+ Q3cTe+,_t6:BEm a:5?k e+,B_ 45
:nQ6U. :Si,OQ4U eUc a:?,l eR,lY@m µ[F,1, €4@m µ[F,1.
Q3,U eU 5+Wl; tWSm e:& Q6cm.

“ei,6lY Rwe]Fk +uO_” eUc eR,l]>O_ Q3,5?t HLn1 Im


+,rO54 e_t1 a:U 5+Wl H;tQ6U. Q3,U eU 3,ke+O[l.

“JUQE? Nmi,{, Nmi,{U˜w+Qd. NikA N,Qi ip3[ eRyWL1 50


xF,Fi,?” eUc Q+O4,U.

“e?kA iY,y+,Sw+eO4mm –?w+eO4mm H/4p π[k+,1.


iY,y+,Sw+ N5+ Q3,O[/n6,…m µk+,_ Q3,O_/p36,Y ew+{kA
oUhm e6qF,1. –?hw+ N5+NO4 o4m$Y i,O[keO_ Tt6L6p
3,k+LQ6 alr:m. ƒQF eR,l…, N,w+ ew+ Q3,Q:,m?” 55

iwQ+ H/_ N4keL1 eUc F,r eR,U?,r+Qd,? Q3,™s


+,:…k+,+ apQ3,16,U :nHLweF1. H/mπ an6 i/O_p 3[k+O_kA
€[ :nQ6U Q:+i,+. u4me3lY,m >Frk+t e6,4weF1. (Q` iLw+t
6F,S,Q?U.
60
“>!” e) Bt m C9
.
H/mπp 3,rtQ6U.
Q:5Y eRymm –?U…..
- µ˜s:SU Ai,r
(Q:5Y)
[e_t6,dp3O41]

11
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

11. a) icIc+56WU +/pe3,/ F,1?


[2 $&]

t) A/ inHFr+5dQF 6i1 Q:5YkAk An 5:k+k +,SEm F,1?


[4 $&]

12. a) icIc+56Wl :/m :F6,? –?U iKcm A/ i:r+&U


3B$NYU+5d opπ_+.
[4 $&]

t) “>!” e) Bt m C9


. (61-:1 :q) eUL :q uErt1m
eRyH F,1?
[3 $&]

13. e+,_k+p3O_d 7Knl 6[p3,k+p3O_d e6,4r Ž`…kA JK3


uErt1m e3,/ F,1?

N,U e3,1:,+ ‘E) π$p


’ in6p 3[k+O[l6,U.
[3 $&]

14. icIc+56 Rµ6,FtHKA uErt6:/m iSB_ eRyH+5dk Anpπ_+.


[4 $&]

15 (Q` e+,_k+p3O_d +>565F :,It1, ui1 eB'n e*'F&90l


"km eu1+.

km

IYr al…m 3+…m


e6/ +lY,y i/n1>O_
aHr›4m il5YeFUc aYO[k e+,B4,r
>^t1ke+,BQ4,r elY,m π5`t1k e+,B4,r
ALO54>OQ4,r elY,m Q+,O54 >O4,r

€r 3546;l ‰weF:U e:Kn i`n6,U


uFr 3&Wl ‰weF:U +l> i`n6,U
+546;l ‰weF:U µ6l i`n6,U
e+,B4 +45iWl ‰weF:U $+) i`n6,U
iUhm e3,cp$d i;6qU ‰k+tH?,l
3Y e3,U?,? Q:5YeFlY,m ‰wA6p3,
- 3O_kQ+,O54 +lF,ETn6Sm

[10 $&]

12
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

π i : eByHIm e*'F;JHm

[ 20 $& ]

 16 µ l 19 

16. e+,_k+p3O_d Me*'F;p e3,/ >dw+ :,keFtHl


a5it1k+,O_+.

BC$0l in 'l '% ap0l m

[2 $&]

17. e+,_k+p3O_d >dk+tHKA JKL NkO" eu1+.

uY+p Q3,kA ep3[ i/keULQ6,, an6


uY+tQ6,_ e3,/nHF :5+Wl 6,hm +54pπ[t1
av:,c N4p3Q6 an:,Am

[2 $&]

18. e+,_k+p3O_d eRym :q+ uErt1m e' F,1?

மா பலவா னாவா பலலா  யறா


எதைன த னா டர வேத!"
மாெறா" $%க தைன வ"ய '()* ெசேற
உறேதா- ண/ சாய கா()ய 0வைம ேபால

[4 $&]

13
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

19. ()+,-m u5SF,4]l a54p$kA i/kAm i4w+{kAp


e't *'% ei,^Fv+5d eu1+. tN; Em eP 9'm.

+πYU : AiE,, eU? ipe3,ue6lY,m ƒ µUQ3,l NUL,+p


3[p3Hl5YQF! eH…m tr:m ilY,6:U Q3,l
+,Ep3_eL,QF! i1 e?kA NlY6,+p 34>l5Y...ip3[
i/n6,l uU :,)k5+ eU?:,Am? (i. NkO)

AiEU : ap3[eFlY,m oUcMl5Y +πY,... µUe3lY,m N,U


ILn6 Q6rcI e3KL,l6,U +l>5Ft e6,4Sµ[mm e?
eBv enQNSµm 3,4w+5d µu5iF,+ 3[t1k
e+,B[/nQ6U. (2. ./0te2r) eRUL :,Sm, N,U
eRUL +l> +B+,OIWl Q6r>l NlY $&
e_k+,>O4,…m 6;F,r uFr+l>k74w+&l QRrn1
NikAp π[t6 15LWl 3WYY,m e? e6qn1
e+,BQ4U. πLA JU aSR,w+k +l>k74w+&l 3WY,
aH+ ak+5L e+,B_ eU5? :/tHp 3[k+ Q:B_m?

+πYU : a4... i6?,l6,U ip3[ i,np Q3,?,F,? 6;F,r


+l\qWU Q3,]F,? >dm3S utHF,l iHiFwAm
i,E:r :q5RWl ƒmm o/:?,e>O4,QF! 6;F,r
uFr+l>k74w+&U M+pe3qF Q6,KLt56mm Q3,]F,?
R…5++5dmm +B_ ƒ iFw+74,1. ( 3. Me*'F)

AiEU JU ip3[ eR,leL,y +πY,? 6;F,r


uFr+l>k74w+5d >4 aSR,w+ uFr +l>k74w+
ep3[ uFr:,?5:F,Am?

+πYU : 6;F,r +l>k74w+{kAc eRUL,l N,m +l>k


+O4EtHK+,+ tWSk+Ekel eRY>4 Q:B_m. Qi…m
aSR,w+t6,l awe+qk+p34,6 6;F,r
uFr+l>k74w+&l QRrn6,l πU?,&l Q:5Y
e54k+,il HB4,4@m Q:B_m. AiE,…,
i,E:r+5dk +:/m 6;F,r uFr+l>k74w+&U
>dm3S utHWl iFwe, a:Knl QRrn1, πU 6w+&U
anF,5i5Fp πLq4m 7L µ[F,il :/n13:r 3Y/B_.
(4. u7.te2r) a6?,l µ[n6 iO_m aSRw+
uFr+l>k74w+Qd Nm Q6r:,+O_m.

AiEU : +πY,, ƒ eR,l:1m Rq6,U. N,U i;Qil œk+µ4U


3[t1 aSR,w+ +l>k74tHl QiK3[p53t e6,4Sp
Q3,eQLU.
[12 $&]

14
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

π S : i6k m

[20 $&]

 20 µ l 22 

20. (a) ()k+,-m e6,5+ :5++{kA e_t1k+,O_ 6/+.

i) >5?te6,5+
ii) 3B$te6,5+
[2 $&]

(t) ()k+,-m eR,KeL,4qU $ErcI :5+W5? eu1+.

8 + aM) = 8 M)

[3 $&]

21. (a) e+,_k+p3O_d aFK7Kc :,keFtHKA JKL &rkW1+


:,keFt56 eu1+.

“&'m el6'm o)+ Brn


&*
O$0p!p
ON; Yt m eBy'm.” e)+ :'*t 6r
e'
*k" &'k:k WZ%'r.
[3 $&]

(t) eiUe6,4rk AKnF…+Sc eR,l5Yk e+,B4 :,keFt56t


e6q@ eRy+.

A +/5i xL :B_ apl>U ~1 airn61.


B an:`+U 6,U NUL,+p 3[k+p Q3,:6,+t 6,F,/kA :,kAk
e+,_t6,U.
C +,T6,U +4@{kAc Rim eUc adn1 e+,B[/n6,U
eiyFp3U.
D e6ULl +,Kc e6U+5S5F QN,ke eilY žIF1.

[2 $&]

15
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT
SULIT

22 ()k+,-m ove:,/ :,keFtH…m ud πM; a54F,dw+B_


a56c BtN eu1+.

i) 3,O[ IY ƒHk+56+5d 7n Q3S5? ie)>t6,r.

ii) iS,i]w+ :dY,r J5` ik+&U :WKcp 3I5Fp Q3,k+


RtHF 6/ic R,5Y5F xc> aU?6,?m :`weF1.

iii) Nm iQYIF N,O[l eun1d +O44w+ :,5?te6,_m


ad@kA uFSi,+@m; 3,rp36KAk a`+,+@m ud?.

iv) ƒ :/nHp 3[k+>l5YF,?,l Q6r>l Q6,l> a54:1 ucH


eUL,r ap3,?

v) i/6;U 3`tQ6,O4m Ške5LF,?6,l, a:/54F u5`pe3lY,m


+,?l ƒL,e>O41.

[10 $&]

16
[Lihat halaman sebelah
6354/2 SULIT