Anda di halaman 1dari 10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA TÀI CHÍNH

BÁO CÁO NGOẠI KHÓA

ĐỀ TÀI 4

Những hiểu biết về Actuary


và cơ hội việc làm của sinh viên
ngành Tài chính và Bảo hiểm

Sinh viên thực hiện:

Họ tên Mã số sinh viên Lớp


Lương Kim Long 31131023095 FN06

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2016


I

MỤC LỤC

1 Khái quát về Actuary .................................................................................................... 1

1.1 Khái niệm ............................................................................................................... 1

1.2 Công việc của một Actuary.................................................................................... 1

1.3 Phân loại Actuary ................................................................................................... 2

1.4 Actuary trên thế giới .............................................................................................. 4

1.5 Actuary tại Việt Nam ............................................................................................. 4

2 Cơ hội nghề nghiệp liên quan đến Actuary .................................................................. 5

2.1 Thị trường nghề nghiệp.......................................................................................... 5

2.2 Những yêu cầu đối với sinh viên ........................................................................... 6

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 1


1

1 Khái quát về Actuary


1.1 Khái niệm

Hiện chưa có từ ngữ thích hợp tương ứng để diễn tả Actuary bằng tiếng Việt. Một số nơi
dịch “Actuary” là nghề “định phí bảo hiểm’’ thực chất là chưa hoàn toàn chính xác.

Theo báo điện tử dantri.vn, Actuary - chuyên gia Định phí Bảo hiểm và Tài chính - là
những người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro. Những chuyên
gia này sử dụng nhuần nhuyễn các mô hình toán học, lý thuyết xác suất thống kê và tài
chính để nghiên cứu, tính toán rủi ro.1

1.2 Công việc của một Actuary

Actuary đảm trách hai nhiệm vụ chính: (i) định giá sản phẩm bảo hiểm và (ii) tính toán khả
năng thanh toán của công ty bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm và tính toán dự phòng
cho các hoạt động bảo hiểm. Sau khi tham gia thiết kế các sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu
cầu thị trường và thị hiếu của người mua, Actuary dựa trên những tính toán khoa học để
định giá cho sản phẩm, với yêu cầu phải cân đối giữa quyền lợi của khách hàng trong
trường hợp có sự cố xảy ra với người mua bảo hiểm với khả năng sinh lời của công ty.
Người làm nghề định phí là người chịu trách nhiệm chính cho những sản phẩm mình tạo
ra.

Tiếp đến, Actuary là người bảo vệ khả năng tài chính của công ty bảo hiểm. Họ phải tính
toán làm sao để công ty có đủ khả năng thanh toán các hợp đồng bảo hiểm, cũng như đảm
bảo mức tài chính dự phòng cho các hoạt động khác. Các công việc của một Actuary là rất

1
Theo “Thạc sĩ Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm (Actuary): Cơ hội học tập duy nhất tại Việt Nam” –
Dantri..vn
2

cơ bản và quan trọng đối với hoạt động của một công ty bảo hiểm. Do vậy sự đóng góp của
họ luôn được công ty đánh giá cao bằng mức lương xứng đáng.2

Cũng như kiểm toán viên quốc tế hay chuyên viên đầu tư, để trở thành Actuary bạn phải
được công nhận bởi một trong các hiệp hội Actuary trên thế giới như Hiệp Hội Actuary
Mỹ (SOA), Canada (CIA), Úc (IAA), Anh (IOA)… bằng cách tham gia những kỳ thi do
các hiệp hội này tổ chức.

1.3 Phân loại Actuary

Actuary tính toán dự phòng (Valuation actuary): Các doanh nghiệp bảo hiểm phải giải
quyế t các sự kiện không chắ c chắ n về thời gian xảy ra và số tiề n phải chi trả, ho ̣ phải giành
ra một khoản họ cho là thích hợp nhất mà ho ̣ sẽ cầ n để thanh toán các khiế u nại bảo hiể m
và chi phí trong tương lai, và một khoản để dự phòng. Nhiệm vụ của valuation actuary là
tính toán khoản dự phòng phù hơ ̣p nhất, tính toán hợp lý số lươ ̣ng các khiế u na ̣i dự kiế n sẽ
phải thanh toán, đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

Actuary đi ̣nh phí bảo hiể m (Pricing actuary) chiụ trách nhiệm tính toán xác định giá bán
phù hơ ̣p về mặt kỹ thuật của một sản phẩm bảo hiể m. Actuary đinh
̣ phí bảo hiểm sử du ̣ng
cùng các giả đinh
̣ như actuary tính toán dự phòng khi tính toán phí bảo hiểm để đảm bảo
sự thố ng nhất và đảm bảo rằng khoản dự phòng cũng đươ ̣c tính đến trong đinh
̣ giá phí bảo
hiểm.

Actuary tư vấ n (consulting actuary) thực hiện các công việc tư vấ n. Ở My,̃ các actuary tư
vấ n thường là hội viên của Hội nghi ̣ các Actuary tư vấ n (Conference of Consulting
Actuaries, CCA). Để trở thành hội viên của CCA, ứng viên phải có tố i thiể u 12 năm kinh
nghiệm làm công việc actuary, và là hội viên cấ p độ Fellow hoặc Associate của Hội actuary

2
Trích “Nghề phối hợp giữa toán học và kinh doanh” – Vietnamwork
3

(Society of Actuaries) hoặc Hội Casualty Actuarial Society; hoặc hội viên cấ p độ Fellow
của Viện Actuary Canada (Canadian Institute of Actuaries), của Viện Actuaries Anh (the
Faculty and Institute of Actuaries) của Ho ̣c viện Actuary Mỹ (American Academy of
Actuaries); hoặc Hội viên các hội actuary Mehico (Asociacion Mexicana de Actuarios
Consultores; the asociacion Mexicana de Actuarios; Collegio Nacional de Actuarios). Ở
My,̃ actuary tư vấ n phải là Actuary đã đăng ký (enrolled actuary) để có quyề n ký chứng
thực. Ở Anh, Canada và một số nước khác, Actuary đươ ̣c bổ nhiệm (appointed actuary) có
quyề n và vai trò tương tự như actuary đăng ký của My.̃

Actuary chế độ hưu trí (Pension Actuary) Actuary chế độ hưu trí nghiên cứu các dữ liệu về
thành viên quỹ hưu trí, độ tuổ i, tiề n lương hưu của ho ̣... , và đánh giá tài sản của quỹ hưu
trí đã đầ u tư và tính toán bên đóng góp vào quỹ hưu trí (thông thường là chủ sử du ̣ng lao
động) phải cầ n đóng bao nhiêu tiề n hàng năm vào quy.̃ Actuary hưu trí sẽ ký chứng thực
khoản đóng góp vào quỹ là đủ và đa ̣t yêu cầ u để bên đóng góp đươ ̣c tính khoản chi phí đã
đóng góp đươ ̣c miễn thuế (căn cứ theo luật và quy đinh
̣ về đóng góp quỹ hưu trí của chủ
lao động của từng nước). Ở My,̃ actuary quỹ hưu trí phải là actuary đã đăng ký (enrolled
actuary), là hội viên Fellow của Hội Actuary quỹ hưu trí Mỹ (American Society of Pension
Actuaries – ASPA) và hội viên fellow của một trong các tổ chức sau: The Society of
Actueries, the Casualty Actuarial Society, the Canadian Institute of Actuaries, the Falculty
of Actuaries, and the Institute of Actuaries, hoặc là thành viên của American Academy of
Actuaries, the Asociacion Mexicana de Axctuarios Consultores, the Asociacion Mexicana
de Actuarios, hoặc the Colegio Nacional de Actuarios.

Actuary tài chính (Financial Actuaries) thực hiện các tính toán và tư vấ n về tài chính. Ví
du ̣, một chức năng của Financial actuary là xây dựng, phát triể n, phân tích, thử nghiệm các
mô hình hệ thố ng xử lý thẻ tín du ̣ng trên internet bao gồ m các việc: đinh
̣ giá sản phẩ m,
̣ vi,̣ đánh giá mức độ tin cậy khách hàng, để giảm thiể u rủi ro và cải thiện thu nhập đầ u
đinh
tư.
4

1.4 Actuary trên thế giới

Theo báo cáo của Times.com, ngành nghề Actuary có tên trong danh sách 25 ngành nghề
có mức thu nhập cao nhất nước Mỹ (trung bình đạt 115 nghìn USD/năm và đang cần đến
175 nhân sự chuyên môn cho lãnh vực này).

Theo cuộc điều tra của US News & World Report, Actuary là một trong những nghề hấp
dẫn nhất năm 2007. Theo Job Rated Almanac (xuất bản lần 6, năm 2002), nghề Actuary
giữ vị trí thứ 2 trong danh sách 10 ngành nghề có mức thu nhập cao nhất nước Mỹ.

1.5 Actuary tại Việt Nam

Sự bủng nổ của thị trường tài chính tại Việt Nam trong những năm gần đây khiến nhu cầu
tuyển dụng Actuary thật sự cấp thiết. Mặc dù các chuyên gia định phí mới chỉ mới phát
huy khả năng trong lĩnh vực bảo hiểm, tuy nhiên, ngay cả trong lĩnh vực hẹp này thị trường
cũng không có đủ chuyên gia định phí. Người Việt có bằng chuyên gia định phí quốc tế
hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay và vị trí chuyên gia định phí tại các công ty bào hiểm
hiện nay hầu hết đều do người nước ngoài hoặc Việt kiều đảm trách. Thị trường bảo hiểm
Việt Nam hiện nay vẫn đang thiếu actuary trầm trọng, đặc biệt đối với các công ty bảo
hiểm phi nhân thọ. Tuy nhiên, số lượng chuyên gia trong lãnh vực này tại Việt Nam chỉ có
khoảng mười người.

Ngoài ra, tại Việt Nam hiện tại chỉ có Học viện Tài chính và Bảo Hiểm (I.S.F.A) của Cộng
Hòa Pháp liên kết với trường Đại học Hoa Sen TPHCM và Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà
Nội đào tạo chuyên ngành Định phí Bảo Hiểm và Tài Chính trong vòng 3 năm. Trong đó
5

gồm 2 năm học viên học tại Việt Nam và năm cuối học tại Pháp. Sau 3 năm học, sinh viên
có thể tiếp tục tham gia thi lấy bằng của các hiệp hội Actuary của các nước.3

2 Cơ hội nghề nghiệp liên quan đến Actuary


2.1 Thị trường nghề nghiệp

Tuy rằng thị trường bảo hiểm tại Việt Nam vẫn còn non trẻ nhưng cơ hội làm việc tại các
công ty bảo hiểm của một Actuary là rất lớn. Có thể kể đến một số cái tên nổi tiếng trong
lãnh vực bảo hiểm tại Việt Nam như Prudential, Bảo Việt Life, Dai-ichi Life, Chubb Life
và nhiều các công ty bảo hiểm khác nữa.

Actuary luôn nắm giữ những vị trí quan trọng trong các tổ chức, công ty mà họ làm việc.
Các đánh giá, kiến nghị của họ dựa trên cở sở tính toán chính xác, khoa học là khung sườn
cho việc ra quyết định chiến lược của công ty. Vì vậy, triển vọng nghề nghiệp của họ là
những vị trí quản trị cao cấp như Chief Finance Officer, Chief Risk Officer, CEO…Ngoài
ra, với kiến thức toán và kinh tế chuyên sâu, sinh viên tốt nghiệp Actuary còn có cơ hội
làm việc tại các công ty tái bảo hiểm, tư vấn và kiểm toán, ngân hàng,...

Dạo một vòng các trang tin tuyển dụng tại Việt Nam, có thể thấy nhu cầu tuyển dụng
Actuarial Specialist và Actuarial Manager là rất lớn, với mức lương hấp dẫn, giao động
trong khoảng $500-$600 đối với những sinh viên ngành Actuarial mới ra trường và $3,000
- $3,200 cho những người có thâm niên trong ngành.

Dù theo đuổi nghề định phí vô cùng gian khổ, nhưng nghề định phí sẽ là bước đệm vững
chắc để đưa nhiều nhân sự đến những đỉnh vinh quang mới. Thị trường bảo hiểm Việt Nam
đã và đang có nhiều CEO từng là những chuyên gia định phí kỳ cựu, như bà Nguyễn Ngọc
Trang, Tổng giám đốc VietinAviva (bà Trang cũng là một trong số ít nhân sự nữ trên thị

3
Trích “Nghề phối hợp giữa toán học và kinh doanh””- Vietnamwork
6

trường bảo hiểm Việt Nam theo đuổi đến cùng và đạt được nhiều thành công với nghề định
phí); ông Huỳnh Thanh Phong, cựu CEO Prudential Việt Nam, ông Paul Nguyễn, CEO
Manulife Việt Nam, ông Chung Bá Phương…4

2.2 Những yêu cầu đối với sinh viên

Để trở thành một Actuary, điều tiên quyết là phải được chứng nhận là thành viên vởi một
trong các hiệp hội Actuary trên thế giới. Đối với chứng chỉ Actuary do Socialty of Actuaries
(SOA)/Casualty Actuarial Society (CAS) cấp chia thành 8 kỳ thi với nhiều cấp độ.

Cấp độ một SOA gọi là Exam P còn CAS gọi là Exam 1 là kỳ thi kiểm tra về Xác suất
thống kê, nội dung xoay quanh việc tính xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên, phân phối
xác suất của các biến ngẫu nhiên,… Đề thi dưới dạng trắc nghiệm 30 câu làm trong vòng
3 tiếng thông qua hệ thống máy tính (CBT). Mục tiêu của bài thi này đó là phát triển kiến
thức của ứng viên về các công cụ xác suất cơ bản trong việc đánh giá định lượng rủi ro.

Cấp độ hai Exam FM (SOA) hay Exam 2 (CAS) đây là kỳ thi về Toán Tài Chính (Financial
Mathematics), nội dung xoay quanh các lý thuyết về lãi suất, dòng tiền, …

Cấp độ ba Chia ra làm 2 bài thi là Exam MFE (Models of Financial Economics Exam) và
Exam MLC (Life contingencies Exam).

Cấp độ bốn Exam C (SOA) hay Exam 4 (CAS) nội dung: Construction and Evaluation of
Actuarial Models Exam (Xây dựng và đánh giá các mô hình Actuary).5

Ngoài ra, do đặc thù công việc, một Actuary còn cần thêm các kiến thức và kĩ năng liên
quan. Theo chia sẻ của các chuyên gia đến từ Ace Life tại buổi gặp mặt với sinh viên khoa

4
Trích “Ngành bảo hiểm ‘khát’ nhân sự định phí”, baodautu.vn

5
Tham khảo http://beanactuary.org/ và toantaichinhblog
7

Toán – Tin học (10/5/2015) trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia
TP.HCM, ngoài những bằng cấp và chứng nhận, một Actuary còn cần sự quyết tâm và lòng
kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao.

Theo Lý Nhơn, trường phòng Định phí Bảo hiểm công ty bảo hiểm nhân thị AIG, “Muốn
trở thành Actuary, trước tiên bạn phải có khả năng tốt về toán. Ngoài ra bạn còn phải có sự
nhạy bén nhất định về kinh doanh, thị trường để có thể đưa ra những sản phẩm bảo hiểm
thiết thực đáp ứng nhu cầu của khách hàng.”

Vậy, có thể thấy Actuary mở ra cơ hội việc làm vô cùng phong phú với sinh viên nhóm
ngành tài chính, bảo hiểm. Con đường để trở thành một actuary chứa đầy những thử thách
nhưng cũng tưởng thưởng xứng đáng cho những ai có đủ nghị lực và quyết tâm.
I

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Be An Actuary, http://beanactuary.org

Ngành bảo hiểm “khát” nhân sự định phí http://baodautu.vn/

Nghề phối hợp giữa toán học và kinh doanh, http://advice.vietnamworks.com/

Nghề định phí bảo hiểm (Actuary), http://www.math.hcmus.edu.vn/

Thạc sĩ Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm (Actuary): Cơ hội học tập duy nhất tại
Việt Nam, http://dantri.com.vn/