Anda di halaman 1dari 3

SULIT 1 6354/1

MODUL KECEMERLANGAN
DAERAH TEMERLOH

TINGKATAN 5 6354/1
BAHASA TAMIL
KERTAS 1
Mei 2016

1 ¾ jam Satu jam empat puluh lima minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan


Bahagian B .

2 Jawab dua soalan. Satu soalan wajib daripada Bahagian A dan satu
soalan pilihan daripada Bahagian B.

3 Jawapan anda hendaklah ditulis di dalam buku jawapan yang


disediakan. Sekiranya buku jawapan tidak cukup, sila dapatkan helaian
tambahan daripada pengawas peperiksaan.

______________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah


6354/1 SULIT
SULIT 2 6354/1

ek
:

ikt
, π a m π  e i πk e .
ove π!nm o # i $k% &#'kp)&
 m. π  
*p+k e . a  -
.m
o/0 1m e
 e2y# m.

π a : k 


[ ipπk% 5 r 30 9:& ;<t


c e2*&p )n<kp)>0 ]

&n
<m uA )' µ
l r )D Ey e)0 r. a k F#.p+
G -) e2y#p)1Hn
. an9I k %Jt Er aJk#t
# r
e2y.

KG e kp)1 %Jp+p )#/)tL aJk#t


# r e2y.
• 9I e
&km : ; , ;<m, i&m
• # r : M0p+p π<µr, NM#r, 5 r,
• M0p+ aAA : u<, 5 r )&p+, 9 )O GA%
l,
π0...
• 9IcM 90 : µ
l / -+<
• & e)
l : )' µ
l < F#.pπ# 
m

aJk#t
# r e2yPme) Q tLl e  H# .
• aJk Hl ik m.
• )'p e)#r,
*p+ eQLRt
l m.
• 9It 5t
*pπl eQLk m.
• t )tLp πt eQLk m.
• aJk
# t
r e.m %Jp+ µHl it
l m.
• e# p)m, µQpe)#r, it
l m.
• 
L- *p+0tLl eQLRk m.

[30 +']

[Lihat halaman sebelah


6354/1 SULIT
SULIT 3 6354/1

π  : n µk 
[ipπ k! "#r 1 "' 15 )* +,t


c e/01 p
 n
kp2.]

5+6 ekp 
0p78 9+:m o=
>p ?@ 300
e/?Cl Er eGtpm eG.

1. :/U#l V&A
it
*pπl o 1 kk 1< eQ.

2. &/) a1& )#/) X # k>/0.


it
*pπl o k 1< eQ.

3. ;m ; 1H% a#l; 1t e


F* r'/ # l -)m
.
it
*pπl o 1k 1< eQ.

4. XZrp )5k << %m L1&A$m $m.


it
*pπl [r N0k%m u

I eQ.

5. π0n
;  G e & 1& 9I J't eQ.

6.  ) 
^Jke 
it
*pπl o K
 al* , m eQ.

[70 +']

KERTAS SOALAN TAMAT

[Lihat halaman sebelah


6354/1 SULIT