Anda di halaman 1dari 15

TERHAD

UJIAN BERTULIS
MEI 2016 2 JAM

ARAHAN:

1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

2. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang


disediakan dalam kertas soalan ini.

4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas


peperiksaan pada akhir peperiksaan.


π e

a
20

35
i
15

30
etm
100

NAMA:………………………………………………………………………………

TINGKATAN:………………………………………………………………………

1
TERHAD

m : 1
[1
15 m]
π a : ikµm e 
m
( 20 )

1. km et e.

a, i, u, e, o

_______________________________________________________________________________________
(1 )
2. rt# e%#.

e + = ___________________________ (1 )

3. a) km !k"#$%& π'( a'(#&$) ) *.

i) *+)( ,*-t. i#n.1t.l .3e14 5p78k e)(-.

ii) a9n.1 '(k:c e<4 e'- !$" !n.

iii) =m >t' <?t '!p =l@ 9k*:m.

(3 )

A) k)-!74 e +, !k"#m?

A !@, tt' ak" '!t.

B e!e1sE *'@'# µ+l G8# *@H#t ?9r #r?

(2 )

i) -* !k"#m oK'- e.

___________________________________________________________________________________

(3 )

2
TERHAD

4. a) km !k"#$Nk: G7K e*O#P'&t eQR e<y.

i. :µ .U*>t4 aPn.Un aP@ !n.Un!r'&


______________________________________________ !rn.t.

ii. .1! i1) !1$Nk: µ <'-k:t #1"#l,a! HKn


rcHp e4! e __________________________________________ eQn.

iii. - n'V a8R'1k:c _________________________________________<1


i4 =7) u'(#!-Rm u#rn ,V%m iUk"K.

iv. #r , '!t e!p t.1$ XQ# opEp __________________e!-


?Y-.

v. :9n' ____________________________ a7K HQpπl *#$r #U?l'@.

,4 ,4 =Pk P e<, <ytl


 nm iUm'k !r! @
&$ E !$:l u&$' e=l+kY @
a1k 1k & & '#@!

(5 )

A) km /0k12( \'KR e<y.

okm ,pm 1@ okm


__________________________________

__________________________________________________________________________
(2 )

3
TERHAD

i) i) km e y4l +*) a6 e.

,K"l 5V- +l e=yl


*'K# \4& 
c 
___________________________________
µ4 !$"k '(#µ \7:*

___________________________________________________________________________________

(2 )

ii) *7m e<y]l ^pkpE& e l89 e0( e.

___________________________________________________________________________________

(1 )

π : : 0t#r;l

(35 )

5. km (l !Q u>rtm Ut #?

u an
l...

u an
l

utl 


m

urn
m
n
m
π 
 
 

m.....


e"m #$%l &n
l –

uk) 
 * +,m-

o" 
/ )0
 ie2


3p 5 +,m

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(2 )

4
TERHAD

6. km a8,p e'- a8R4t"K?

• #t.# πK: `r :9'# a'(t ,$.


• e<^Nk: *'9`'1p #t$.
• '&t '!kp #tpm `'1 *4#a e<y]$.

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(2 )
7. km (m e'- !+]4t"K?

e7k
 
"8l!

ip:k),


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(2 )
8. in *>!Y e<#+ !O u>rtpm a8R'1 #?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5
TERHAD

(2 )

9. km i!'@ !Htt e(rn!Um ,-Rk: ,'( e.

HKn ? a8d1- EkE'( l#> en1-r


e'*#- ?Ol <f gr.Utk Utk'&
!+]4t.p ^]&r. i!U'(# (l "1?# *>m
*'!. (ll u>rcH'&k eE^k ,'
'-n!r. <µ#t.l iUk:m :'K'&]m !&1!)^#
\'K'&]m eE^k E^#!r. .'1]@"l E( *k
A'<k -R'&]m, A!<t']m, a7p (l&
!^tr.

EkE'( l#> en1-Q ,'l >pm HKp #'!?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(2 )
10. я-.. e=l< *)(@Å¢ý «Ó¾¦Á¡Æ¢ ¯ÉìÌû ±ýÉ
¯½÷Å¢¨É ²üÀÎòи¢ÈÐ?

¸øÅ¢§Â ¯Ä¸ò¨¾ Á¡üÈìÜÊ ºì¾¢ Å¡öó¾


¬Ô¾õ. ´ù¦Å¡Õ þ¨Ç§Â¡Õõ ¯Â÷ì¸øÅ¢
¸üÚî ºÓ¾¡Âò¨¾ ¿øÅƢ¢ø ÅÆ¢¿¼ò¾
§ÅñÎõ.

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(2 )

6
TERHAD

11 <=k>m u@Ap1/ Ct#t e;rn#0m +,kEk1 +


e%#.

i'K# <µ#t.l, :8p i'&dr *t.Vl, eQ !&rn \4,


a!r& µ-7Kt.7: µ !k # $%# a'*! R *-p'* A:m.
e7Kr, $'& *E* *-t.l e), att !Um <n.V-Q
a8'!]m, .K'*'#]m :'Kt *.pπ! *E?8 .# l,#8'!]m, !&rkt
!4!l $ !Qe *-t.l R *-p'* ,km 1R!7: a!r&
1>*"K-r.
 !- eU&1c X \'@]m !&Um :9n'Nk:k :7K u>r'!]m
 R>rcH'#]m G7t. ,"K. acX \'@Vl '-p 78t R
e)>$& a!ik: ,Q"K-. at, e# *-t'( “=m*l µ^n
iv!&R, i7:m *l =*k: !)(m” “ =m '@e#t i ”. “ !4
!OVl'@ el@!7'K]m <"tk e) ! k''# oE( !)^#.” K
e# *-t'(Nm R *-p'*V e!p&:m.
 R *-p'* a@ @ !O u&-. e7Kr !rt'l pk:,p
*E* \'Kn.Uk !)m, eU&1 \'@'*'&p eUEt u#Q#
e)>$'&]m, e<#l'&]m a k"l e<l@ !O ,( !)m. ap
 R *-p'*#- ,e^#"K. el@c X \'@%m, =* .K'*k:m,
a8Rk:m i ?c <1>*-'!, eK e)>m πKk !)m. i'! #Rm R
*-p'*'#t rteQ]m !O&:m.
i'>#k E'1
et&pE(

a. i) *7m i!l e'-p 78 ,&k:"K?


A :7K u>rcH
B R *-p'*
C eU&1 X \'@
(1 )

7
TERHAD

ii) *7m u'1='(p:.Vl, R *-p'* G7!7-


1>$ i1)^'- e.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(2 )

A i) u'1='(p:.Vl U'*#kpE^Uk:m “µ !k# $%” eim


e<l+ eU #?
_______________________________________________________________________________________
(2 )

ii) R *-p'*'#t ,rk:m !O o'Kp Qn'1 e<y.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(2 )

i) ipi!+l ` u>Um ^pπ'- o'K e.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(4 )

8
TERHAD

12. <=k>m CG; Ct#t e;rn#0m +,kEk1 + e%#.

‘=yk :E^ ,7'-k:’’ e4 e.# @''# - '( Rk: *l
*E^k e)^Unr a uQ'*#&r. anp @' :9n''& trk:m
e4 \'-tr a!r.

a^# oU H4! '(V µ !n \K. "=yk:E^'& `$ e-


,'@k: ,7p "vr?" e4 E(.

"µp (@Q+Un" - '(k1r .l e<-r.

ank :E^p '# - )E 'k: ',Ek ex<m Hl@'K'&


et."e$"E( 2.37 (@r iUk:. = =yk:E^'&p rk@*?" e4
E(.

'( uQ'*#&r -'t, ukm .Umπ ,H@^tr .oU e) iK$"


='('Vl o^ !n. a!Nk:p π-l, µ^V@- n'&p @
yn :E^z) =y o^ !n-.oU :E^ *Em ?Rm π$" e*!
!n.

π $", e=)^ e=)^ !n ank :E^'# u(- !Yt H4!,


"e-ce ak:?" e4 E(.

ank :E^ ='#p Q<.t l='( *Ut!r, a7:p π7:. <Q#


!&rcH a'(#,l'@. e-! epm e=)^t =(k:m, µ(*t 
iUk:m e4 {8 ,E( ,&k"-r '(k1r.

H4!Y µt.l Ar!m."ink :E^ e-k: !m."

ap^- ` ak:k e ek !>m. = a' u-k:


i@!<* ek"K” eKr '(k1r.

ank :E^p'#Y µt.l ip H4 !Ut( '(k1Q )'&


=Uk: =r rt ,1l `E^c e<-. "`$ o)m e-k: i@!<*k
ek !>m. *7K =yk :E^'&p @! iRm ,'@ et !$
:.#- . = ink :E^k: uQ# µt e''#]m
ek"K. A-, ip e$"E( 2.37 (@r iUk:. k"t e''#
*<*<m 50 e<- etk OcH(K."

A-%m '(k1r ,(,l'@. "'#... in =yk :E^#@ u-k: enp


#im il'@ . i@ *7K =yk:E^'&p @ o(µ^#... :.k µ^#...
u-( ,'&#( µ^#."

u(-, anp '# :Yn - i( 7<E'('# u#rt.-. !'&n,


µ(*"p VUn ak+l or u@pE'( *E(pE^Un.

9
TERHAD

ip a! '(k1'1 \?rn rt e<-. "e-%m 


o( µ^#... :.k µ^#. ink :E^ =V |(t'p QxHk"K!$ 
ik:t '!!".

a. H4! =yk:E^'# i@!<* e74ke& G *4t?


_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(3 )

A. H4!Y )=@ i1)('- e.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(4 )

i. ‘ink :E^ =V |(t'p QxHk"K!$ ik:t '!’ eK


!QV !O ` e- u>r"Ky?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(4 )

10
TERHAD

π i : 0t#@t;l
(15 )

13 km (t'k {rn !Yt, e(rn !Um ,-kNk: ,'( e.

a) ip(t. (m e-?

(2 )
A) in\'@ G7!7- i()! =k$'& e.

(3 )
i) *7m (t'e#E^ 30 e<7l u* #*t+$($ e.

________________________________________________
________________________________________________________________________
(10 )

11
TERHAD

À¡¸õ 2
[45 ¿¢Á¢¼õ]
À¢Ã¢× ® : À¨¼ôÀ¡ì¸õ
[30 ÒûÇ¢]

14 ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¾¨ÄôÒ¸Ùû ²§¾Ûõ ´ýȨÉô ÀüÈ¢ 150 ¦º¡ü¸Ç¢ø µ÷


±ØòÐôÀÊÅò¨¾ ±Øи.

(a) l,
þò¾¨ÄôÀ¢ø ¸ÕòРŢÇì¸ì ¸ðΨà oK'- ±Øи.

(A) Kp( =(!^k'l @n e!.l Ar!?8 iUk:m u* =)ik:


a µk"#t!t' ,&k" oU ^m e.

(i) “«Å¨É ¡Õõ ¾¢ð¼¡¾£÷¸û. «Åý ÀÊò¾¡ø ÀÊì¸ðÎõ, Ê측Ţð¼¡ø ±í¸¡ÅÐ


§À¡¸ðÎõ.” ±ýÚ «ôÀ¡ ¦º¡ýÉ Å¡÷ò¨¾¸û þó¾¢ÃÉ¢ý Áɨ¾ì ¸¡ÂôÀÎò¾¢É. ´Õ
ÓÊ×ìÌ Åó¾ÅÉ¡ö.....

iv!4 e($:m oU H4''# e.

12
TERHAD

πQR t
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

13
TERHAD

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
14
TERHAD

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

15

30